Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Bijzondere bijstand voor reiskosten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijzondere bijstand voor reiskosten
CiteertitelBijzondere bijstand voor reiskosten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regels ten aanzien van bijzondere bijstand voor reiskosten (beleidsregel)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Werk en Bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-200901-01-2020nieuwe regeling

15-12-2009

de Peperbus, 23-12-2009

cb 2009-12.15

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijzondere bijstand voor reiskosten

 

 

BIJZONDERE BIJSTAND VOOR REISKOSTEN

Via deze beleidsregel geeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente aan, hoe zij haar bevoegdheid tot het verstrekken van bijzondere bijstand voor reiskosten invult.

 

Deze beleidsregel geeft algemene regels die sterk richting gevend zijn voor individueel te nemen besluiten. Deze beleidsregel is geen limitatieve opsomming.

Volgens de Wet werk en bijstand (WWB) bestaat er recht op bijzondere bijstand:

  • -

    “Als de alleenstaande of het gezin niet beschikt over de middelen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan en deze kosten naar het oordeel van het college niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, de langdurigheidstoeslag, het vermogen en het inkomen voorzover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm, waarbij artikel 31, tweede lid, en artikel 34, tweede lid, niet van toepassing zijn. Het college bepaalt het begin en de duur van de periode waarover het vermogen en het inkomen in aanmerking wordt genomen”.

De passage “uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan” maakt een individuele toets noodzakelijk. Hieruit vloeit voort dat ondanks het feit dat deze beleidsregel algemene regels geeft, bij elke aanvraag nagegaan moet worden of er sprake is van individuele bijzondere omstandigheden, die afwijking van de algemene regels rechtvaardigen.

 

Reiskosten zieke familieleden:

 

Als gezinsleden in een ziekenhuis of een andere inrichting buiten Zwolle worden verpleegd, is er bijstand mogelijk voor de reiskosten. Er wordt uiteraard wel rekening gehouden met een mogelijke vergoeding vanuit de zorgverzekering (zie voorliggende voorziening reiskosten). Het gaat hier om reiskosten in verband met het bezoek aan de partner van belanghebbende en de ten laste van belanghebbende of diens partner komend (pleeg)kind en (pleeg)kinderen.

 

Ten aanzien van het aantal noodzakelijk geachte bezoeken geldt de volgende regel:

 

  • -

    Bij terminale ziekte, verpleging op een intensive care en bij zieke kinderen, elke dag voor maximaal twee personen die direct tot het gezin behoren.

  • -

    Bij overige ziekenhuisopnames, tweemaal per week voor twee personen die direct tot het gezin behoren.

 

Wegens sociale en/of medische redenen kan van deze aantallen worden afgeweken.

 

Bij zieke kinderen is het verblijf in een Ronald McDonald huis vaak goedkoper dan de reiskosten die gemaakt moeten worden. Kosten per gezin voor 1 nacht bedragen € 12,50. Vergoeding van deze kosten via ziektekostenverzekering is soms mogelijk. De goedkoopste oplossing verdient de voorkeur.

 

Reiskosten omgangsregeling:

 

Als de ouders na echtscheiding niet in dezelfde woonplaats wonen, brengt de omgangsregeling kosten met zich mee. Deze kosten behoren in beginsel tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en worden uit de norm betaald. Bijzondere bijstand is dus niet mogelijk. De kosten van de kinderen komen altijd ten laste van de verzorgende ouder.

 

Het recht van het kind op contact met de ouders en van het recht op gezinsleven is geen reden om tot bijstandsverlening over te gaan. Volgens de vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dienen namelijk de reis- en verblijfkosten die een kind in het kader van een omgangsregeling maakt ten laste te komen van de ouder tot wiens gezin het kind behoort (de verzorgende ouder).

 

Soms komt het voor dat de verzorgende ouder, ook na aanhoudende verzoeken, weigert de reiskosten te betalen. Dan is het voor de niet-verzorgende ouder alleen mogelijk de kinderen te ontvangen als deze zelf de reiskosten betaalt. Als deze ouder bijstandsafhankelijk is en aannemelijk kan maken (d.m.v. brief jeugdzorg of advocaat) alles te hebben gedaan om de ex-partner tot medewerking te bewegen, maar het toch zonder resultaat blijft, is bijzondere bijstand mogelijk.

 

Voor de bezoekfrequentie kan aangesloten worden bij de omgangsregeling zoals deze door de rechter is vastgelegd.

 

Reiskosten uit huis geplaatste kinderen:

 

Als kinderen onder Bureau Jeugdzorg vallen en er een kinderbeschermende maatregel is getroffen, kan bij Bureau Jeugdzorg een beroep worden gedaan op een reiskostenvergoeding. Eenmaal per maand kan een vergoeding voor reiskosten verstrekt worden. Indien meer bezoek wenselijk is zal dit door de begeleider van Bureau Jeugdzorg bekeken worden, incidenteel is meer vergoeding voor reiskosten mogelijk via Bureau Jeugdzorg.

 

Als het kind in een instelling verblijft die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz-instelling) verblijft is er geen vergoeding mogelijk vanuit Bureau Jeugdzorg.

Als een kind niet thuis verblijft is het soms wel mogelijk om kinderbijslag te ontvangen. Als er veel kosten zijn voor een uitwonend kind kan soms tweemaal kinderbijslag worden toegekend (zie voorliggende voorzieningen).

 

Als er geen beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening is bijzondere bijstand voor reiskosten mogelijk. Voor de bezoekfrequentie wordt aangesloten bij de bezoekregeling zoals bepaald door de instelling.

 

Reiskosten familie in detentie:

 

Er is bijzondere bijstand mogelijk voor deze kosten, als het gaat om reiskosten in verband met bezoek aan gedetineerde gezinsleden in de eerste graad. Het gaat hierbij ook om pleegkinderen. Zodra de gedetineerde met weekendverlof mag komt de bijzondere bijstand voor de reiskosten van familieleden te vervallen. De gedetineerde kan voor reiskosten geen beroep doen op de bijzondere bijstand.

 

Voor reiskosten wegens bezoek aan een in het buitenland gedetineerd gezins- of familielid wordt geen bijzondere bijstand verstrekt.

 

Frequentie eenmaal per twee weken voor twee personen.

 

Reiskosten gerechtelijke procedures:

 

Er is bijzondere bijstand mogelijk voor de reiskosten voor het bijwonen van rechtszittingen. Voor de vaststelling van de noodzaak wordt aangesloten bij de noodzakelijkheid die door de Raad voor de rechtsbijstand is vastgesteld door afgifte van een toevoeging. Indien er een toevoeging is afgegeven kan de noodzaak worden aangenomen.

 

Reiskosten medische behandelingen:

 

In het algemeen is het zo dat de Zorgverzekeringswet (Zvw)  en AWBZ alle noodzakelijke ziektekosten vergoeden. Beide regelingen gelden samen als een toereikende en passende voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Wwb). Dit betekent dat kosten die niet door de Zvw of AWBZ worden vergoed ook niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand

 

In de AWBZ en de Zvw is door de wetgever een bewuste beslissing genomen over de noodzaak om zittend ziekenvervoer in bepaalde gevallen wel (behoudens de eigen bijdrage) of niet te vergoeden. De WWB dient zich bij die keuze aan te sluiten. Indien immers de voorliggende voorziening bepaalde kosten in het algemeen of in een specifiek geval als niet noodzakelijk aanmerkt bestaat er voor deze kosten evenmin recht op bijzondere bijstand (zie CRvB 18-03-2008, nr 06/5061 WWB).

 

Reiskosten i.v.m. scholing schoolgaande kinderen:

 

De Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) geldt als voorliggende voorziening, als het gaat om reiskosten, verbonden aan een studie. In aanvulling op de in de WTOS opgenomen tegemoetkoming voor reiskosten, kan echter bijzondere bijstand worden verleend als de vergoeding in de WTOS niet toereikend is.

 

Voor reiskosten, verbonden aan een opleiding, wordt bijzondere bijstand verleend, als de tegemoetkoming op grond van de WTOS als gevolg van bijzondere noodzakelijke omstandigheden niet toereikend is. Uitspraak CrvB 29-01-2009 nr 07/5172 Wwb.

 

Naast de Tegemoetkoming Schoolkosten voor ouders van kinderen tot 18 jaar wordt aanvullend bijzondere bijstand voor reiskosten verstrekt als de school buiten de gemeente Zwolle ligt.

 

Voorwaarde is dat de WTOS is aangevraagd en toegekend. De reiskosten worden verstrekt op basis van 10x de kosten van een maandabonnement (periode september t/m juni) of de kosten van een jaarabonnement voor zover de kosten lager zijn dan de kosten van 10 keer het maandabonnement. De totale reiskosten per jaar worden verminderd met het deel aan reiskosten dat men via de WTOS ontvangt.

 

De gemeente doet geen uitspraak over de noodzakelijkheid van de keuze om buiten Zwolle een opleiding te volgen. De schoolkeuze wordt gerespecteerd.

 

Reiskosten Wet Kinderopvang:

 

In Zwolle is een tekort aan opvangplaatsen bij de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Voor cliënten die een re-integratietraject volgen en hierdoor gebruik moeten maken van de kinderopvang kan dit betekenen dat zij hun kind naar een opvang buiten de eigen wijk moeten brengen. Dit betekent dat zij mogelijk reiskosten maken om hun kind naar de opvang te brengen. Hiervoor is geen bijzondere bijstand mogelijk. Deze kosten kunnen vallen onder de kosten verbonden aan een traject.

 

Reiskosten i.v.m. sociale contacten:

 

Als er geen familieleden of vrienden in de omgeving van Zwolle wonen zullen reiskosten gemaakt moeten worden voor de sociale contacten. Deze kosten vallen onder de noodzakelijke kosten van het bestaan en zullen vanuit het gewone inkomen moeten worden voldaan.

 

Reiskosten voor een begrafenis:

 

Er is bijzondere bijstand mogelijk voor deze kosten als het gaat om een overlijden van familie in de eerste of tweede graad. Voor de reiskosten voor het bijwonen van een begrafenis of crematie in het buitenland is geen bijzondere bijstand mogelijk.

Een kopie van de rouwkaart en het treinkaartje zijn voldoende om tot vergoeding van de kosten over te gaan.

 

Wijze van vergoeden:

 

Bij de bepaling van de hoogte van de bijstand wordt uitgegaan van een reis per openbaar vervoer (2e klas). Bij periodieke kosten wordt bijzondere bijstand verstrekt voor een NS-voordeelurenkaart, waarna met korting gereisd kan worden. Per aanvraag zal bezien moeten worden of reizen met een voordeelurenkaart uit kan.

 

Soms is het gebruik van een auto wegens het ontbreken van goed openbaar vervoer echter toch noodzakelijk. In dat geval wordt uitgegaan van een kilometervergoeding van € 0,28 (gelijk aan de vergoeding van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering).

 

Bijstand wordt bij periodieke kosten voor maximaal 12 maanden toegekend. Bijstand wordt per maand vooruit betaald. Belanghebbende dient de treinkaartjes en strippenkaarten tenminste 12 maanden gerekend vanaf de maand waarin de bijzondere bijstand is uitbetaald te bewaren en op verzoek van het college te tonen. .

 

In geval van vervoer per auto wordt in plaats van treinkaartjes een afsprakenkaart of verklaring van de instelling die is bezocht ingeleverd ter verificatie van de kosten.

 

Indien belanghebbende de bijstand niet of niet volledig heeft aangewend voor het doel waarvoor de bijzondere bijstand is verstrekt, vordert het college de verstrekte bijstand terug.

 

 

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

 

Reiskosten van gezinsleden bij ziekenhuisopname:

 

Collectieve verzekering Groene Land:

Voor mensen die deelnemen aan de collectieve verzekering is deze verzekering een voorliggende voorziening. Indien men niet deelneemt aan deze verzekering is er geen voorliggende voorziening.

 

De collectieve verzekering vergoedt de reis en verblijfkosten van gezinsleden bij een ziekenhuisopname van de verzekerde verder dan 50 km van de woonplaats. Dit is m.u.v. een opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

 

Max. 14 opnamedagen per kalenderjaar. Max € 35,00 per dag voor alle gezinsleden samen. Vervoer eigen auto € 0,28 per km, openbaar vervoer laagste klasse.

 

Reiskosten ouderen, gehandicapten en chronisch zieken:

 

WMO: Vervoersvoorzieningen die mensen met een handicap in staat stellen datgene te doen wat mensen door de bank genomen van dag tot dag plegen te doen. Een cliënt kan voor een vervoersvoorziening in aanmerking komen wanneer aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek, het gebruik van de in doorsnee gebruikelijke middelen voor vervoer zoals openbaar vervoer, auto of fiets (deels) onmogelijk maken.

 

Reiskosten weekendbezoek uit huis geplaatste kinderen:

 

Bureau Jeugdzorg:

Als kinderen onder Bureau Jeugdzorg vallen kan in sommige gevallen een beroep worden gedaan op een reiskostenvergoeding betaald door bureau Jeugdzorg. Eenmaal per maand kan een vergoeding voor reiskosten verstrekt worden. Indien meer bezoek wenselijk is zal dit door de begeleider van Bureau Jeugdzorg bekeken worden, incidenteel is meer vergoeding voor reiskosten mogelijk.

Als het kind in een AWBZ-instelling verblijft is er geen vergoeding mogelijk vanuit Bureau Jeugdzorg.

 

Kinderbijslag:

Als een kind niet thuis verblijft is het soms wel mogelijk om kinderbijslag te krijgen. Er is recht op kinderbijslag als betr. voor het uitwonende kind minstens € 408,00 per kwartaal (bedragen 2009) betaalt voor het onderhoud van het kind. Het kind mag minder dan € 1754,00 netto per kwartaal (bedragen 2009) bijverdienen.

Woont het kind korter dan een half jaar ergens anders, bijvoorbeeld voor een ziekenhuisopname of vakantie? Dan is het kind voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) thuiswonend en verandert er niets aan de kinderbijslag.

 

Als er veel kosten zijn voor een uitwonend kind, kan iemand in aanmerking komen voor tweemaal kinderbijslag. Dit kan als iemand per kwartaal meer dan € 1081,00 betaalt voor het onderhoud van het kind en het kind niet meer dan € 1081,00 netto per kwartaal bijverdiend.

 

In bovenstaande situaties kunnen de reiskosten vanuit de kinderbijslag worden voldaan en is geen bijzondere bijstand mogelijk.