Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening Fries gemeente Leeuwarden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Fries gemeente Leeuwarden 2018
CiteertitelVerordening Fries
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpVerordening Fries
Externe bijlagenTaal nota Fries Taal nota Frysk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5 van de Wet gebruik Friese taal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2018nieuwe regeling

19-09-2018

gmb-2018-216971

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Fries gemeente Leeuwarden 2018

 

De raad, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet gebruik Friese taal;

 

besluiten vast te stellen de Taalverordening Fries van de gemeente Leeuwarden.

 

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

gemeenteorganen: de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, alsmede de onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen;

tweetaligheid: keuze voor de Nederlandse en/of Friese taal.

 

Artikel 2. Taalkeuze tweetaligheid

1. Iedereen kan de Friese of Nederlandse taal gebruiken in het mondelinge en schriftelijke verkeer met de bestuursorganen.

2. De gemeenteorganen gebruiken in het bestuurlijk verkeer telkens de Nederlandse dan wel de Friese taal.

3. Bij de taalkeuze in een concreet geval houdt het gemeenteorgaan rekening met:

a. de taal waarin het is aangeschreven;

b. het streven de positie van de Friese taal binnen haar werkgebied te versterken.

 

Artikel 3. Schriftelijk verkeer

1. bestuursorganen zijn vrij in de keuze of zij een schriftelijk stuk in de Nederlandse of de Friese taal opstellen;

2. De taalkeuze in het door bestuursorganen ontvangen stuk is bepalend voor de taalkeuze van, door of namens hen op te stellen correspondentie.

 

Artikel 4. Vertaalregeling

1. Indien een schriftelijk stuk in de Friese taal is opgesteld, verstrekt het gemeenteorgaan daarvan op verzoek een vertaling in de Nederlandse taal;

2. De vertalingen worden gratis geleverd:

3. Bij interpretatieverschillen geeft de oorspronkelijke tekst de doorslag.

 

Artikel 5. Mondeling verkeer

Bij klantencontacten via de telefoon of de balie is de taal van de klant leidend. Klanten zijn vrij om Fries of Nederlands te spreken.

 

Artikel 6. Hardheidsclausule

In bijzondere omstandigheden waarbij de toepassing van deze verordening naar de mening van een bestuursorgaan tot onredelijkheid leidt, kan het bestuursorgaan gemotiveerd afwijken van het bepaalde in de verordening.

 

Artikel 7. Slotbepalingen

1. Deze verordening gaat in op 19 september 2018.

2. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Fries.