Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Flevoland

Verordening op de e-petitie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFlevoland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening op de e-petitie 2011
CiteertitelVerordening e-petitie Flevoland 2011
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201511-07-2015intrekking

01-07-2015

Provinciaal Blad, 2015, 4105

1768200
25-03-201111-07-2015nieuwe regeling

24-03-2011

Provinciaal blad, 2011, 10

statenvoorstel 10993330

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de e-petitie 2011

De Provinciale Staten stellen de Verordening op de e-petitie Flevoland 2011 vast.

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder een:

  • a.

   e-petitie: een via de elektronische weg door een ingezetene van de provincie Flevoland ingediend verzoek gericht aan Provinciale Staten van Flevoland;

  • b.

   petitionaris: de indiener van de petitie

  • c.

   contactlid: een statenlid aan wie de petitionaris gekoppeld wordt.

  • d.

   petitieloket: de plaats waar de petitie ingediend wordt. Dit loket wordt beheerd door de statengriffie (epetitie@flevoland.nl)

 • 2

  Een e-petitie:

  • a.

   gaat over zaken die vallen binnen de jurisdictie van de provincie Flevoland

  • b.

   mag geen reclame bevatten;

  • c.

   mag niet tegen een persoon gericht zijn;

  • d.

   is geen overtreding van een Nederlandse wet;

  • e.

   mag geen beledigende, provocerende of onwelvoeglijke taal bevatten;

  • f.

   mag geen vertrouwelijke informatie bevatten;

  • g.

   mag geen partijpolitieke standpunten bevatten;

  • h.

   mag geen zaken bevatten die onder de rechter zijn;

  • i.

   heeft niet primair als doel het verkrijgen van subsidie

 • 3

  Een e-petitie wordt ingediend door een petitionaris. Deze petitionaris:

  • a.

   is niet anoniem;

  • b.

   beheert de petitie binnen een door hem gestelde termijn tot het einde;

  • c.

   is woordvoerder en contactpersoon.

 • 4

  Het contactlid:

  • a.

   informeert en begeleidt de petitionaris gedurende het volledige petitieproces;

  • b.

   stelt, na afloop van de petitietermijn, een behandelvoorstel op in samenwerking met een medewerker van de statengriffie;

  • c.

   wordt bepaald op basis van het onderwerp van de petitie en op basis van roulatie; tussen de politieke fracties zoals vertegenwoordigd in Provinciale Staten van Flevoland.

Artikel 2: Geldigheid

Een e-petitie is geldig indien het :

 • a.

  voldoet aan het gestelde in artikel 1, lid 2 en artikel 1 lid 3

 • b.

  ondersteund wordt door ten minste 100 ingezetenen van Flevoland

Artikel 3: De werkwijze

 • 1.

  voor het opstellen van de e-petitie wordt gebruik gemaakt van het petitieloket dat vermeld staat op de website van de provincie en op www.petities.nl

 • 2.

  een e-petitie bevat:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het onderwerp van de petitie;

  • b.

   een toelichting op de petitie;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres en de geboortedatum van de petionaris;

  • d.

   een lijst met voornamen, achternamen, adressen en geboortedata van de ingezetenen die de petitie ondersteunen;

 • 3.

  gelijktijdig met de binnenkomst van de e-petitie bij de statengriffie wordt een notificatie verstuurd naar het betreffende contactlid en de petitionaris.

 • 4.

  het contactlid neemt contact op met de petitionaris en informeert deze over het petitie-proces

Voor de beoordeling van de vraag of de petitionaris een ingezetene van de provincie is, is de toestand op de dag van aanbieding van de petitie bepalend.

Artikel 4

 • 1

  het contactlid stelt in nauwe samenwerking met de statengriffie een behandelvoorstel op voor de e-petitie.

 • 2

  een behandelvoorstel:

  • a.

   bevat een voorstel voor de verdere behandeling van de e-petitie

  • b.

   wordt uiterlijk een week voorafgaand aan de besluitvormingsronde waarin de e-petitie wordt aangeboden, verstuurd naar de leden van Provinciale Staten.

 • 3

  een petitie die voldoet aan het gestelde in artikel 1 lid 2 en artikel 1 lid 3 wordt door de petitionaris aangeboden aan het contactlid voorafgaand aan de besluitvormingsronde waarin het behandelvoorstel geagendeerd is.

 • 4

  Provinciale Staten besluit op basis van het behandelvoorstel van het contactlid over de geldigheid van de petitie en het verdere procesverloop.

 • 5

  Provinciale Staten kan de petitionaris verzoeken om een mondelinge of schriftelijke toelichting op het onderwerp van de petitie

 • 6

  de uitkomst onder 4 wordt door het contactlid terstond meegedeeld aan de petitionaris

 • 7

  de petitionaris wordt door het contactlid op de hoogte gehouden van de voortgang met betrekking tot het onderwerp van de e-petitie

 • 8

  aanvullend op het vermelde in artikel 4 lid 7 is de voortgang met betrekking tot het onderwerp van de e-petitie zichtbaar via het petitieloket op de website van de provincie en op www.petities.nl

Artikel 5

De voorzitter van provinciale staten brengt over elk jaar een verslag uit over de werking van het petitierecht in de praktijk.

Artikel 6: Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking met ingang van 25 maart 2011, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening op de e-petitie Flevoland 2008’.

 

Vastgesteld d.d. 24 maart 2011