Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen (Gr)

Besluit tot vaststelling economische activiteiten in het kader van het algemeen belang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen (Gr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot vaststelling economische activiteiten in het kader van het algemeen belang
CiteertitelBesluit tot vaststelling economische activiteiten in het kader van het algemeen belang
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBesluit tot vaststelling economische activiteiten in het kader van het algemeen belang

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mededingingswet, art. 25h, vijfde lid;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201401-07-2014nieuwe regeling

25-06-2014

Gemeenteblad, 2014, 48

4361058

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT TOT VASTSTELLING ECONOMISCHE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET ALGEMEEN BELANG

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

(4361058);

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen d.d. 20 mei 2014;

 

Gelet op artikel 25h Mededingingswet;

 

HEEFT BESLOTEN:

 

vast te stellen het Besluit tot vaststelling economische activiteiten in het kader van het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid Mededingingswet.

Vaststelling economische activiteiten in het kader van het algemeen belang

De volgende economische activiteiten te benoemen in het kader van het algemeen belang:

 • Thermiek BV, onderdeel begeleiding Wajongeren;

 • Sport en recreatie algemeen;

 • Ondersteunende activiteiten bij sportaccommodaties;

 • Oosterpoort en Stadsschouwburg en ondersteunende activiteiten zaalverhuur en horeca;

 • CBK, Kunstuitleen;

 • GKB (bovenwettelijke deel budgetbeheer, beschermingsbewind en WSNP);

 • BBZ (bijstand zelfstandigen);

 • Reïntegratieactiviteiten;

 • Verhuur onroerend goed;

 • Exploitatie van buurtstallingen;

 • Exploitatie fietsenstallingen;

 • Verschillende activiteiten GGD: logopedie, seksuele gezondheid, reizigersvaccinatie, forensische geneeskunde bij arrestanten van politie;

 • Incidentele detachering van personeel;

 • Overheidsbedrijf: Martiniplaza.

 

De motivering van dit besluit is opgenomen in de Nota implementatie Wet Markt en Overheid, behorend bij het raadsvoorstel, zoals vastgesteld in het college op 20 mei 2014. Deze motivering maakt onderdeel uit van dit besluit.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

 

Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken na de dagtekening van deze bekendmaking. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar De algemene bezwaarschriftencommissie, Postbus 30026, 9700 RM Groningen onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer, de datum, het besluit waartegen uw bezwaar is gericht. Voeg zo mogelijk een kopie bij. Vermeldt waarom u het niet eens bent met het besluit en onderteken uw bezwaarschrift. Meer informatie over het indienen van bezwaar vindt u op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 juni 2014.

De voorzitter,

Dr. R.L. (Ruud) Vreeman.

de griffier,

Drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.