Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Beleidsregels inzet Automatische Externe Defibrillatoren (AED) in Heerlen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzet Automatische Externe Defibrillatoren (AED) in Heerlen
CiteertitelBeleidsregels inzet Automatische Externe Defibrillatoren (AED) in Heerlen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-200704-12-2013Nieuwe regeling

14-08-2007

Weekblad Parkstad

2008/3572

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzet Automatische Externe Defibrillatoren (AED) in Heerlen

 

 

 

De gemeente Heerlen heeft geen verantwoordelijkheid als het gaat om de inzet van AED’s binnen haar gemeentegrenzen. Zowel het realiseren van een dekkend voorzieningenniveau van AED’s als ook het stimuleren van de aanschaf van AED’s behoren niet tot de wettelijke taken. Binnen de WCPV (Wet collectieve preventie volksgezondheid) is geen verantwoordelijkheid aan de gemeente toebedeeld, daar waar het gaat om het garanderen van tijdige reanimatie bij hartfalen. Het staat de gemeente vrij om hier autonoom beleid op te formuleren.

Noodzaak van beleidsregels

Gezien het toenemende aantal verzoeken om gemeentelijke steun voor de aanschaf van een AED is het ten eerste noodzakelijk dat aanvragers duidelijkheid krijgen omtrent het standpunt van de gemeente Heerlen ten aanzien van de inzet van AED’s. Ten tweede is het noodzakelijk naast de ASV een inhoudelijk toetsingskader te hebben waaraan deze verzoeken kunnen worden getoetst.

Richtlijnen

Aanvragen waarin gevraagd wordt om een gemeentelijke bijdrage voor de aanschaf van een AED worden getoetst aan de volgende richtlijnen:

 • 1.

  Reanimeren hoort tot de taken van de professionele hulpverleners.

 • 2.

  In gevallen waarbij sprake is van een verhoogd risico op hartfalen, zoals bij grote evenementen, mag sprake zijn van inzet van een AED door niet professionals.

 • 3.

  Deze AED mag alleen ingezet worden door vrijwilligers die intensief getraind zijn in EHBO technieken.

 • 4.

  Het juiste onderhoud van de AED valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker en wordt door deze gebruiker gegarandeerd.

 • 5.

  De inzet vindt primair plaats in de gemeente Heerlen.

 • 6.

  De gemeente draagt een maal per 5 jaar (gehanteerde afschrijvingstermijn) ten hoogste voor 50% bij aan de aanschafkosten met een maximum van € 800.

 • 7.

  in aanmerking voor een bijdrage komen rechtspersonen die regelmatig en structureel ter ondersteuning van professionele hulpverleners hulp verlenen bij grote evenementen.

Definities

Evenementen waarbij sprake is van een verhoogd risico op hartfalen worden gedefinieerd als zijnde: sportevenementen waarbij grote lichamelijke inspanning wordt verricht en evenementen waarbij sprake is van een grote vertegenwoordiging van de risicogroepen.

Tot de risicogroepen behoren met name mannen met een gemiddelde leeftijd van rond de 65 en 66 jaar. Het risico neemt toe met de leeftijd. De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke slachtoffers is 3:1. De helft van de slachtoffers heeft een voorgeschiedenis met hartklachten, de andere helft heeft géén voorgeschiedenis (bron: Nederlandse Hartstichting).