Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag Verordening individuele inkomenstoeslag WIL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag Verordening individuele inkomenstoeslag WIL
CiteertitelVerordening individuele inkomenstoeslag WIL
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

26-09-2017

Gemeenteblad 2017, 175611

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL

 

 

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  wet: Participatiewet;

 • -

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de wet, en de algemene bijstand;

 • -

  peildatum: datum waarop een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

 • -

  referteperiode: periode van drie jaar voorafgaand aan de peildatum;

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de wet, wordt ingediend middels een door het dagelijks bestuur vastgesteld formulier .

Artikel 3. Doelgroep

De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor personen die 18 jaar zijn of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Artikel 4. Langdurig laag inkomen

 • 1.

  De individuele inkomenstoeslag wordt verstrekt aan de belanghebbende die voldoet aan de voorwaarden als opgenomen in artikel 36 van de wet en deze verordening.

 • 2.

  Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de wet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 110 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3.

  Voor de individuele inkomenstoeslag komt niet in aanmerking de belanghebbende die op de peildatum een opleiding volgt als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos), dan wel een studie volgt als genoemd in de Wet Studiefinanciering (Wsf 2000).

 • 4.

  Belanghebbenden die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn en geen zicht op inkomensverbetering hebben.

Artikel 5. Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar eenmalig een bedrag dat gelijk is aan 40% van de netto maandelijkse bijstandsnorm, die voor de aanvrager van toepassing is.

 • 2.

  Voor de berekening van de hoogte van de toeslag wordt uitgegaan van het maandelijkse netto bijstandsbedrag dat van toepassing is, inclusief de vakantietoeslag, zoals geldend op 1 januari van het kalenderjaar.

 • 3.

  De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

 • 4.

  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag op grond van de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de wet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 5.

  Voor toepassing van het eerste, tweede en vierde lid is de situatie op de peildatum bepalend.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur van Werk en Inkomen kan de artikelen 4 en 5 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 september 2017.

De griffier, De voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS DRS. J.P.J. LOKKER