Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Verordening op de heffing en invordering van Leges Oss 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Leges Oss 2015
CiteertitelLegesverordening oss 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Onbekend

18-12-2014

Oss Actueel

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Leges Oss 2015

Gemeenteraad

Onderwerp:

Volgnummer

Besluit tot vaststelling van de

Legesverordening Oss 2015

Dienst/afdeling

G/ID

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelet op het advies van de Raadadviescommissie van 4 december 2014;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet:

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2015.

 

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van 1e dag in een kalendermaand tot en met de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van 1e dag in een kalenderjaar tot en met de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam van "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3

Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4

Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  bewijzen van onvermogen en stukken nodig voor ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging en andere periodieke uitkeringen, beneden € 450,00 per jaar;

 • 2.

  stukken en diensten, welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke of administratieve voorschriften moeten worden afgegeven of opgemaakt of verricht, tenzij hiervoor anders is bepaald;

 • 3.

  stukken en inlichtingen, welke worden gevraagd door of vanwege het rijk, de provincie, de gemeenten, de waterschappen, veenschappen en veenpolders of enig ander openbaar lichaam, met uitzondering van de bedrijven der openbare lichamen, alsmede door vertegenwoordigers van vreemde mogendheden hier te lande;

 • 4.

  stukken en diensten, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

 • 5.

  vergunningen voor het maken van muziek op openbare straten door muziekkorpsen;

 • 6.

  stukken, diensten en inlichtingen, welke worden gevraagd door of ten behoeve van de gemeente Oss of haar diensten;

 • 7.

  beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van gemeentelijke belastingen;

 • 8.

  beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding, of toelage dan wel verhoging hiervan met betrekking tot enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente Oss;

 • 9.

  beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • 10.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 11.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 12.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5

Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6

Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 7

Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt dat de bouwgerelateerde leges moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8

Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9

Teruggaaf

 • 1.

  Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, wordt behoudens het bepaalde in het vierde lid van dit artikel, bij tussentijdse beëindiging van een abonnement, indien deze plaatsvindt voordat een halfjaar van de geldigheidsduur daarvan is verstreken, ontheffing verleend.

 • 2.

  Indien het abonnement is gebaseerd op aantallen, zal de ontheffing worden verleend tot een bedrag gelijkstaand met de helft van het verschuldigde met dien verstande, dat het verschuldigde na ontheffing niet lager mag zijn dan het tarief, geldend voor het werkelijk aantal verstrekte diensten.

 • 3.

  Indien het abonnement is gebaseerd op tijdsduur, zal de ontheffing worden verleend tot een bedrag gelijkstaand met de helft van het verschuldigde met dien verstande, dat het verschuldigde na ontheffing niet lager mag zijn dan het tarief, geldend voor de werkelijk verlopen tijdsduur.

 • 4.

  De ontheffing wordt niet verleend als het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 2,30.

Artikel 10

Overdacht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende artikelen van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  artikel 10 (reisdocumenten);

 • 2.

  artikel 11 (rijbewijzen);

 • 3.

  artikel 12 (diversen verstrekkingen Burgerzaken);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Legesverordening Oss 2014’ van 19 december 2013 en de ‘1e wijziging Legesverordening Oss 2014’ van 27 maart 2014 worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid vervalt artikel 65 van hoofdstuk 8 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Oss 2014, op het tijdstip dat het ‘evenementenbeleid’ is vastgesteld, met dien verstande dat dit artikel van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan voor bedoeld tijdstip.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening Oss 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2014.

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

TARIEVENTABEL

tarieventabel behorende bij de Legesverordening Oss 2015

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk:onderwerp:Bladzijde:

Hoofdstuk 1 Algemeen 6

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken 7-8

Hoofdstuk 3 Burgerzaken 8 t/m 12

Hoofdstuk 4 Vastgoedinformatie 12 t/m 13

Hoofdstuk 5 Algemene Zaken 14-15

Hoofdstuk 6 Volkshuisvesting 15-16

Hoofdstuk 7 Verkeer en vervoer 16-17

Hoofdstuk 8 Fysieke leefomgeving 17 t/m 28

Hoofdstuk 9 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn 28-29

Hoofdstuk 10 Diversen 30-31

Bijlage ROEB lijst 32 t/m 34

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1

Geschreven en gedrukte stukken, afschriften, uittreksels e.d

De leges bedragen voor het afgeven van:

 • 1.

  gedrukte of op andere wijze vermenigvuldigde stukken die uit voorraad worden geleverd, per bladzijde of gedeelten daarvan, € 0,20;

 • 2.

  afschriften of uittreksels uit stukken die niet uit voorraad worden geleverd per bladzijde of gedeelten daarvan, € 0,82;

 • 3.

  gemeentelijke (beleids)nota's die uit voorraad worden geleverd, het onder 1 genoemde tarief met een maximum per nota van, € 14,30;

 • 4.

  Een en ander indien en voor zover in de volgende artikelen van deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels geen ander tarief is vastgesteld en met dien verstande dat per afgifte minimaal in rekening wordt gebracht € 2,00.

Artikel 2

Nasporingen en inlichtingen

De leges bedragen voor het door of vanwege de gemeente doen van nasporingen in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen, uit het oud en nieuw archief van de gemeente of het statistisch documentenmateriaal van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, een en ander voor zover deze diensten niet met name in andere artikelen van deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd. Voor elk daaraan te besteden half uur of een gedeelte daarvan, € 17,36.

Artikel 3

Bouwkundige- en technische tekeningen en informatieverschaffing

De leges bedragen:

 • 1.

  voor een kopie van een bouwkundige tekening of van een tekening van technische installaties of een gedeelte daarvan, per kopie, € 13,25;

 • 2.

  voor het opsporen van tekeningen als bedoeld onder lid 1 uit het gemeentelijke archief, per bestede tijdseenheid van 10 minuten of een gedeelte daarvan, € 6,13;

 • 3.

  voor het doen van nasporingen gevolgd door het geven van inlichtingen voor het opstellen van taxatierapporten voor onroerende zaken door derden;

  • a.

   van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, per bestede tijdseenheid van 10 minuten of een gedeelte daarvan, € 6,13;

  • b.

   van de bodemsituatie, per bestede tijdseenheid van 10 minuten of een gedeelte daarvan, € 6,13.

HOOFDSTUK 2 BESTUURSSTUKKEN

Artikel 4

Raads- en commissie- en B&W stukken

 • 1.

  De leges bedragen voor het verstrekken van raadsstukken of notulen van vergaderingen, waarvan de inhoud voor openbaarmaking in aanmerking komt:

  • a.

   per gehele of gedeeltelijke bladzijde tekst, € 0,20; met een minimum per bundel die op het gemeentehuis wordt opgehaald betrekking hebbende op een raadsvergadering, € 3,10;

  • b.

   bij abonnement voor raadsstukken die door de abonnementhouder worden opgehaald, € 52,48;

  • c.

   bij abonnement voor notulen van raadsvergaderingen die door de abonnementhouder worden opgehaald, € 16,34;

  • d.

   bij abonnement voor raadsstukken die per post worden verstuurd, € 86,80;

  • e.

   bij abonnement voor notulen van raadsvergaderingen die per post worden verstuurd, € 38,80.

 • 2.

  De leges bedragen voor het verstrekken van commissiestukken of notulen van commissievergaderingen, waarvan de inhoud voor openbaarmaking in aanmerking komt:

  • a.

   per gehele of gedeeltelijke bladzijde tekst, € 0,20;

  • b.

   bij abonnement voor commissiestukken die door de abonnementhouder worden opgehaald per commissie, € 16,34;

  • c.

   bij abonnement voor notulen van commissievergaderingen die door de abonnementhouder worden opgehaald per commissie, € 8,17;

  • d.

   bij abonnement voor commissiestukken die per post worden verstuurd, € 38,80;

  • e.

   bij abonnement voor notulen van commissievergaderingen die per post worden verstuurd, € 24,50.

 • 3.

  De leges bedragen voor een abonnement voor het verstrekken van de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders, welke per post worden verstuurd, per jaar, € 223,60.

 • 4.

  De abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en hebben te rekenen vanaf de ingangsdatum een geldigheidsduur van 12 maanden ongeacht het aantal te verstrekken stukken. De stukken, die betrekking hebben op de begrotingen en rekeningen zijn echter niet in het abonnement inbegrepen.

Artikel 5

Exemplaren van verordeningen

De leges bedragen voor het verstrekken van:

 • 1.

  een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente, bijgewerkt met de reeds verschenen aanvullingen, € 6,18;

 • 2.

  een exemplaar van een andere dan de onder lid 1 genoemde strafverordeningen van de gemeente, bijgewerkt met de reeds verschenen aanvullingen, € 4,14; later verschenen aanvullingen van in lid 1 en 2 bedoelde verordeningen per bladzijde € 0,20, met een minimum van € 2,00 per aanvulling;

 • 3.

  de leges bedragen voor alle plaatselijke verordeningen, een en ander voorzover deze niet met name in andere artikelen van deze verordening zijn genoemd, per gehele of gedeeltelijke bladzijde tekst € 0,20, met een minimum per verordening van € 2,00.

Artikel 6

Begroting, voorjaarsnota, jaarrekening

De leges bedragen voor het verstrekken van:

 • a.

  een exemplaar van de productbegroting, € 13,25;

 • b.

  een exemplaar van het jaarverslag, € 13,25;

 • c.

  een exemplaar van de voorjaarsnota, € 13,25;

 • d.

  een exemplaar van de meerjaren (programmabegroting), € 13,25.

Artikel 7

Statistisch jaarboek

De leges bedragen voor het verstrekken van een exemplaar van het statistisch jaarboek,

€ 13,25.

HOOFDSTUK 3 BURGERZAKEN.

Artikel 8.

Burgerlijke stand

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, dan wel de registratie van een partnerschap:

  • 1.1

   In het gemeentehuis Oss op maandag om 09.00 uur en 9.15 uur, € 0,00;

  • 1.2

   In het gemeentehuis van Oss voor een administratief huwelijk op maandag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, € 175,00;

  • 1.3

   In het gemeentehuis Oss of het voormalige gemeentehuis van Ravenstein:

   • 1.2.1

    op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur, € 370,00;

   • 1.2.2

    op vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, € 500,00;

   • 1.2.3

    op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, € 700,00;

 • 2.

  In het Museum Jan Cunen:

  • 2.1

   Op vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, € 808,00;

  • 2.2

   op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, € 886,00;

 • 3.

  In de Nederlands Hervormde Kerk te Ravenstein:

 • 3.

  1 op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, € 808,00;

 • 3.

  2 op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, € 886,00.

 • 4.

  In “De oude pastorie” te Macharen, Raadhuis Lithoijen en Klooster Bethlehem te Haren:

  • 4.1

   op maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, € 470,00;

  • 4.2

   op vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, € 600,00;

  • 4.3

   op maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, € 800,00.

 • 5.

  Op een vrije locatie binnen het grondgebied van de gemeente Oss en in een bijzonder huis, € 370,00;

 • 6.

  Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een:

  • 6.1

   trouw- of partnerschapboekje met kunststof omslag, € 30,00;

  • 6.2

   trouw- of partnerschapboekje met lederen omslag, € 49,00;

  • 6.3

   duplicaat trouw- of partnerschapboekje met kunststof omslag, € 30,00;

  • 6.4

   duplicaat trouw- of partnerschapboekje met lederen omslag, € 49,00.

 • 7.

  Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke Stand voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan, € 15,00.

 • 8.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoel in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb 1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (Stb 1969, 36) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 • 9.

  Het tarief bedraagt voor het voor één dag aanwijzen van een bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand, € 323,00.

 • 9.

  1 Indien een bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente optreedt worden er geen leges in rekening gebracht.

 • 10.

  Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van getuigen bij de voltrekking van een huwelijk of bij het registeren van een geregistreerd partnerschap, per getuige, € 20,00.

 • 11.

  Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente aangewezen ruimte, hetgeen is opgenomen in dit artikel onder lid 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.3, € 370,00, € 500,00 dan wel € 700,00.

 • 12.

  Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij geen gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente aangewezen ruimte, € 18,00.

 • 13.

  Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk ongeacht de oorzaak geen doorgang vindt en de afmelding;

  • 13.1

   meer dan één maand voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

  • 13.2

   Als de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk ongeacht de oorzaak geen doorgang vindt en de afmelding niet meer dan één maand maar meer dan één week voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van de helft van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

  • 13.3

   Als de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk ongeacht de oorzaak geen doorgang vindt en de afmelding gedurende de week voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt medegedeeld, wordt geen ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

 • 14.

  Het is niet toegestaan te strooien binnen of buiten de gemeentelijke trouwlocaties met welke soort materialen dan ook voor, bij of na het huwelijk. Bij overtreding van deze bepaling worden leges geheven ten bedrage van € 50,00.

Artikel 9

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het op verzoek van een ingeschrevene verstrekken van een al dan niet gewaarmerkt afschrift van hem betreffende gegevens in de basisregistratie personen,€ 12,60;

 • 2.

  Het tarief bedraagt voor het verstrekken van één of meer gegevens omtrent een persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen, per verstrekking, € 12,60;

 • 3.

  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen en/of de bevolkingsadministratie , voor ieder daaraan besteed kwartier € 12,60.

 • 4.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot selectie van personen aan de hand van een geautomatiseerde selectie in de basisregistratie personen, per selectie, voor ieder uitgeselecteerd persoon €0,27 met een minimum van totaal € 50,00.

 • 5.

  In afwijking van de voorafgaande leden bedraagt het tarief terzake van het in behandeling van een verzoek tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, lid 2 van het Besluit basisregistratie personen, € 2,27.

Artikel 10

Reisdocumenten

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 • 1.

  1 van een nationaal paspoort:

  1.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, € 66,95;

  1.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, € 51,05;

 • 1.

  2 voor een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in lid 1.1 (zakenpaspoort):

  1.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, € 66,95;

 • 1.2.2.

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, € 51,05;

 • 1.

  3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

  1.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, € 66,95;

 • 1.3.2.

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, € 51,05;

 • 1.

  4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, € 51,05;

 • 1.

  5 van een Nederlandse identiteitskaart:

  1.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, € 52,95;

  1.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, € 28,35;

 • 1.

  6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.1 tot en met 1.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 47,05.

Artikel 11

Rijbewijzen

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs, € 38,45;

 • 2.

  Het tarief voor het afgeven van een rijbewijs bedoeld onder lid 1, wordt, indien een reeds eerder aan aanvrager verstrekt rijbewijs als vermist wordt opgegeven, verhoogd met € 18,00;

 • 3.

  Het tarief als genoemd in lid 1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met € 34,10.

Artikel 12

Diversen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • 1.

  tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn, € 12,60;

 • 2.

  tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening, € 12,60;

 • 3.

  tot het verkrijgen van een verklaring van echtheid van een document, € 12,60;

 • 4.

  tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, € 12,60;

 • 5.

  tot het verkrijgen van een verklaring van ingezetenschap, € 12,60;

 • 6.

  tot het verkrijgen van een bijzondere persoonsverklaring, € 12,60;

 • 7.

  tot het verkrijgen van een visvergunning, € 3,40.

HOOFDSTUK 4 VASTGOEDINFORMATIE

Artikel 13

1.Administratieve gegevens

Voor het verstrekken van administratieve gegevens, inclusief de kosten voor raadpleging, bedragen de leges, voor een uittreksel uit het gebouwenbestand (BGB+) per huisnummer, € 10,20;

2.Geografische gegevens (analoog)

Voor het verstrekken van geografische gegevens in analoge vorm, inclusief de kosten van een kaart of tekening formaat A4 of A3 op wit papier

  • 2.1.

   voor een kopie van een kaart of tekening formaat A4 of A3 op wit papier, € 10,20;

  • 2.2.

   idem als 2.1 echter in formaat groter dan A3, € 14,30;

  • 2.3.

   voor een plotterafdruk van de stadsplattegrond of een daarop gebaseerde standaard thematische kaart:

   • 2.3.1.

    op A1 formaat, zwart/wit, € 8,15;

   • 2.3.2.

    op A1 formaat, kleur, € 13,30;

   • 2.3.3.

    op A0 formaat, zwart/wit, € 13,30;

   • 2.3.4.

    op A0 formaat kleur, € 18,40.

 • 3.

  Combinatie van administratieve en geografische gegevens (analoog)

Voor het verstrekken van administratieve gegevens met bijbehorende kaartdelen in analoge vorm bedragen de leges:

 • 3.1.

  voor een uittreksel uit het gemeentelijk kadastrale bestand (KAD+) en bijbehorende kaartdeel uit LKI op A4 formaat, per perceel, € 10,60;

 • 3.2.

  voor en uittreksel uit het gebouwenbestand (BGB+) en bijbehorende kaartdeel uit

GBKN-O op A4 formaat, per huisnummer, € 15,50.

4.Geografische/topografische gegevens (digitaal)

Voor de verstrekking van gegevens in digitale vorm bedragen de leges:

  • 4.1.

   voor de kleinschalige basiskaart (stadsplattegrond en afgeleide vormen):

   • 4.1.1.

    per hectare of gedeelte daarvan, € 13,30;

   • 4.1.2.

    totale gebied, € 5.299,00;

  • 4.2.

   voor de grootschalige basiskaart Oss (GBKN-O):

   • 4.2.1.

    van het bebouwde gebied per hectare of gedeelte daarvan, € 78,60;

   • 4.2.2.

    van het overige gebied per hectare of gedeelte daarvan, € 53,10;

   • 4.2.3.

    het totale bebouwde gebied, € 9.803,00;

   • 4.2.4.

    het totale gebied, € 3.419,00;

  • 4.3.

   bij een combinatie van leveranties genoemd in de leden 4.2.1 en 4.2.2 stelt de gemeente de leges in redelijkheid vast lettend op de bebouwing van het totale gevraagde gebied, in combinatie met de actuele planontwikkelingsgebieden.

  • 4.4.

   in verband met de auteursrechtelijke bescherming van het bronmateriaal en de aansprakelijkheid zijn aan het gebruik van de digitale gegevens condities verbonden. Bij de afname van de gegevens dient een verklaring getekend te worden waarin wordt ingestemd met deze condities.

 • 5.

  Verstrekkingen op telefonisch of schriftelijk verzoek

Indien een verzoek om gegevens uit de vastgoedbestanden telefonisch of schriftelijk wordt gedaan, worden de leges zoals bedoeld in de leden 1, 2, 3 van dit artikel verhoogd met:

  • 5.1.

   indien de gevraagde informatie per post wordt verzonden (exclusief de portokosten als bedoeld in artikel 1 van deze tarieventabel), € 4,30;

  • 5.2.

   indien de gevraagde informatie per fax wordt verzonden, € 6,40.

 • 6.

  Wet Kenbaarheid Publiekrechterlijke Beperkingen

Om inzicht te verkrijgen in de in beperkingen welke rusten op een perceel kan er inzage verkregen worden in Register en Registratie, hiervoor gelden de volgende tarieven:

 • 6.1.

  inzage in het (digitaal) Register, € 0,00;

 • 6.2.

  gewaarmerkt uittreksel uit Register, per uittreksel, € 10,20;

 • 6.3.

  gewaarmerkt uittreksel uit Registratie, per uittreksel, € 10,20;

 • 6.4.

  (On)belastverklaring, per verklaring, € 10,20;

 • 6.5.

  Afschrift toelichting gemeentelijke beperkingen, per afschrift, € 15,30.

HOOFDSTUK 5 ALGEMENE ZAKEN

Artikel 14

Beschikkingen e.d

De leges bedragen voor:

 • 1.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het belang van de aanvrager opgemaakt, indien en voorzover deze stukken niet afzonderlijk en met name in de volgende artikelen van deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per beschikking, € 18,40;

 • 2.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het hebben van een terras ingevolge artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss, € 157,20;

 • 3.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van de Zondagswet, € 21,45;

 • 4.

  het afgeven van een gunstige beschikking op een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijk Verordening Oss voor een reguliere standplaats als bedoeld in het Standplaatsenbeleid Oss uit 2010, € 212,40;

 • 5.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, € 68,65;

 • 6.

  het afgeven van een gunstige beschikking ten behoeve van het inzamelen van kleding € 68,65.

Artikel 15

Muziekvergunning

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor ontheffing van geluidhinder als bedoeld in artikel 4:6B van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss, bedragen,

€ 21,45.

Artikel 16

Vergunning tot afwijking sluitingsuur (gereserveerd)

Artikel 17

Wet op de kansspelen

 • 1.

  De leges voor de aanvraag en afgifte van een vergunning of het verlenen of vernieuwen van een vergunning staan in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit; de gemeente hanteert de aldaar genoemde maximale tarieven. Deze tarieven worden vermeerderd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt bij Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.

 • 2.

  De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een kansspel, zoals een loterij, als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen, € 27,46.

Artikel 18

Wet bescherming persoonsgegevens

De leges bedragen voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens, € 5,00.

Artikel 19

Schouwen van lijken

Voor het schouwen van lijken door een gemeentelijke lijkschouwer bedragen de rechten:

 • a.

  per verrichting door een lijkschouwer, € 30,60;

 • b.

  per af te geven verlof tot begraving c.q. crematie, € 3,10.

HOOFDSTUK 6 VOLKSHUISVESTING

Artikel 20

De leges bedragen voor het verstrekken van:

 • 1.

  een exemplaar van de bouwverordening van de gemeente met toebehoren bijgewerkt met de reeds verschenen aanvullingen, € 18,40;

 • 2.

  later verschenen aanvulling van de onder lid 1. bedoelde verordening per bladzijde € 0,20, met een minimum van € 2,05.

Artikel 21

Huisvestingswet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte (een zogenaamde huisvestingsvergunning voor kamerbewoning) als bedoeld in artikel 30, lid 1, onderdeel c van de Huisvestingswet, € 636,00.

Artikel 22

Leegstandwet

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid 1 van de Leegstandwet, € 150,00.

 • 2.

  Het tarief tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid 5 van de Leegstandswet, € 75,00.

Artikel 23

Bebouwingsvoorschriften, toelichting op plannen e.d

 • 1.

  De leges bedragen voor bebouwingsvoorschriften en toelichtingen op uitbreidingsplannen, komplannen en andere soortgelijke plannen per gehele of gedeeltelijke bladzijde tekst € 0,20, met een minimum per exemplaar van € 2,05.

 • 2.

  Het tarief, vermeld in het eerste lid, heeft alleen betrekking op de tekst van de genoemde stukken. Voor eventuele kaarten, tekeningen e.d. die daarin voorkomen, geldt het tarief, vermeld in artikel 15 van deze verordening.

Artikel 24

Inzage bescheiden

De leges voor het verlenen van inzage in het register van verleende bouwvergunningen gedurende een half uur of een gedeelte daarvan bedragen, € 1,23.

HOOFDSTUK 7 VERKEER EN VERVOER

Artikel 25

Wegenverkeersreglement

De leges bedragen voor het verlenen van ontheffing op grond van artikel 123, 1e en 2e lid onder c van het Wegenverkeersreglement, € 104,15.

Artikel 26

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

 • 1.

  De leges bedragen voor het verlenen van ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens per ontheffing, € 12,25;

 • 2.

  De leges bedragen voor het op verzoek van de houder aanbrengen van één of gelijktijdige meer dan één wijziging op het ontheffingsbewijs, € 4,10;

 • 3.

  De leges bedragen voor het verstrekken van een duplicaat van het ontheffingsbewijs, € 4,10.

Artikel 27

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 • 1.

  De leges bedragen voor het verlenen van een invalidenparkeerkaart ingevolge artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, € 4,10;

 • 2.

  De leges bedragen voor het verlengen van c.q. het verstrekken van een duplicaat van een invalidenparkeerkaart, € 1,95;

 • 3.

  De leges bedragen voor het op verzoek van de houder aanbrengen van één of gelijktijdige meer dan één wijziging op de invalidenparkeerkaart, € 1,95.

Artikel 28

Voertuigenreglement

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigenreglement, € 25,50.

Artikel 29

Parkeerverordening Oss.

De leges bedragen voor het op verzoek van de houder aanbrengen van één of gelijktijdige meer dan één wijziging op het ontheffingsbewijs, € 4,10.

Artikel 30

Gevaarlijke stoffen

De leges bedragen voor het verlenen van ontheffing om af te mogen wijken van de Route Gevaarlijke Stoffen, als bedoeld in het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen, Bijlage 2, Hoofdstuk II, artikel 5, per ontheffing, € 50,00.

Artikel 31

Keuringsbewijzen voor les- en huurauto’s

De leges bedragen voor bewijzen van keuring en herkeuring van motorrijtuigen, in gebruik tot het geven van onderricht in het besturen van motorrijtuigen en bestemd voor de verhuur zonder chauffeur, € 2,35.

Artikel 32

Gebruik weg/weggedeelten

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het anders gebruiken van de openbare weg dan ingevolge de bestemming aan die weg moet worden toegekend, € 203,20.

HOOFDSTUK 8 FYSIEKE LEEFOMGEVING

Artikel 33

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 • 1.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is of het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning is verdisconteerd in de leges die voor de omgevingsvergunning in rekening worden gebracht.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een indicatieve beoordeling van een ruimtelijke ontwikkeling die vanwege de afwijking van het bestemmingsplan of de beheersverordening alleen vergunbaar is of met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a onder 3o van de Wabo of na vaststelling, herziening of wijziging van een bestemmingsplan:

  • a.

   voor eenvoudige beoordeling (nagenoeg uitsluitend beoordeling van de ruimtelijke aspecten), € 500,00;

  • b.

   voor meervoudige beoordeling (beoordeling meerdere aspecten nodig zoals ruimtelijke inpassing, kostenverhaal, milieuplanologische aspecten of andere aspecten van uitvoerbaarheid), € 1.000,00.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg over en/of beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning voor een ruimtelijke ontwikkeling die vanwege de afwijking van het bestemmingsplan of de beheersverordening alleen vergunbaar is met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a onder 3o van de Wabo en van een aanvraag om vooroverleg over en/of beoordeling van een conceptaanvraag om vaststelling, herziening of wijziging van een bestemmingsplan:

  • a.

   voor eenvoudige beoordeling (nagenoeg uitsluitend beoordeling van de ruimtelijke aspecten), € 2.500,00;

  • b.

   voor meervoudige beoordeling (beoordeling van meerdere aspecten nodig zoals ruimtelijke inpassing, kostenverhaal, milieuplanologische aspecten of andere aspecten van uitvoerbaarheid), € 5.000,00.

 • 4.

  Het bepaalde in de leden 2 en 3 is niet van toepassing op aanvragen om medewerking aan een ruimtelijke ontwikkeling die in de vorm van een aanvraag op uitnodiging, inspraakreactie of zienswijze beoordeeld kan worden in het kader van de wettelijk verplichte integrale herziening van het betreffende bestemmingsplan

Artikel 34

Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project; de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevoerd.

Artikel 35

Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Onder bouwkosten wordt verstaan:

 • a.

  de kosten die worden berekend aan de hand van de ‘ROEB-lijst” zoals opgenomen in de bijlage bij deze tarieventabel;

 • b.

  uitsluitend voor zover de in de aanvraag begrepen type bouwwerk redelijkerwijs niet kan worden geacht te zijn genomen in de ‘ROEB-lijst’ wordt onder bouwkosten mede het volgende verstaan. De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • 2.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 3.

  In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens Wabo bedoeld.

 • 4.

  In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 • 5.

  Onder kunstwerk wordt verstaan een object dat is gemaakt door een kunstenaar (met uitzondering van civiele werken zoals bruggen, geluidwallen e.d.). Een kunstenaar is iemand die zijn of haar creatieve talenten gebruikt bij om kunst te produceren.

Artikel 36

Tarieven voor bouwactiviteiten

 • 1.

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, als de bouwkosten bedragen:

  • a.

   € 2.250,00 of minder, € 54,00;

  • b.

   tussen € 2.251,00 tot en met € 4.500,00, € 54,00 vermeerderd met 5,33% van de bouwkosten boven € 2.250,00;

  • c.

   tussen € 4.501,00 tot en met € 22.500,00, € 174,00 vermeerderd met 4,58% van de bouwkosten boven € 4.500,00;

  • d.

   tussen € 22.501,00 tot en met € 45.000,00, € 999,00 vermeerderd met 3,08% van de bouwkosten boven € 22.500,00;

  • e.

   tussen € 45.001,00 tot en met € 225.000,00, € 1.692,00 vermeerderd met 3,05% van de bouwkosten boven € 45.000,00;

  • f.

   tussen € 225.001,00 tot en met € 450.000,00, € 7.182,00 vermeerderd met 2,72% van de bouwkosten boven € 225.000,00;

  • g.

   € 450.000,00 of hoger, 2,96% van de bouwkosten.

 • 2.

  Een gemeentelijk dan wel rijksmonument is vrijgesteld van leges en toeslagen als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo, met uitzondering van de toeslag genoemd in artikel 39.

 • 3.

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het plaatsen van een kunstwerk:

  • a.

   als de bouwkosten minder of gelijk aan € 10.000,00 bedragen, € 54,00;

  • b.

   als de bouwkosten meer dan € 10.000,00 bedragen, € 347,00.

   Artikel 37

   Beoordeling bodemrapport

   Onverminderd het bepaalde in artikel 36 bedraagt het tarief indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld, voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport, € 69,00.

   Artikel 38

   Verplicht advies agrarische commissie

   Onverminderd het bepaalde in artikel 36 of in artikel 41 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld, € 780,45.

   Artikel 39

   Achteraf ingediende aanvraag

   Onverminderd het bepaalde in artikel 36 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, € 150,00.

   Artikel 40

   Aanlegactiviteiten

   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder b van de Wabo bedraagt het tarief, € 46,00.

   Artikel 41

   Planologisch strijdig gebruik

   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de artikelen 36 t/m 40:

   • 1.

    indien met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a onder 1o van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking), € 46,00;

   • 2.

    indien met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a onder 2o van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking) € 114,00.

   • 3.

    indien met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a onder 3o van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking); de kosten die voor de te voeren procedure, zoals voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvrager schriftelijk is medegedeeld en blijkt uit de begroting die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld;

   • 4.

    indien met toepassing van artikel 2.12, lid 2 van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking), € 114,00;

   • 5.

    indien met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder b van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken, € 114,00;

   • 6.

    indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder c van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, lid 3 of lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken, € 114,00;

   • 7.

    indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder c van de Wabo van de krachtens 4.3, lid 3 of lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van besuur onderscheidenlijk ministeriele verklaring gegeven regels is afgeweken, € 114,00;

   • 8.

    indien artikel 2.12, lid 1 onder d van de Wabo wordt toegepast, € 114,00.

   Artikel 42

   Gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijven

   Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor bewoning van een recreatieverblijf, € 325,00.

   Artikel 43

   In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

   • 1.

    Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d van de Wabo bedraagt het tarief € 146,00.

   • 2.

    Het tarief in lid 1 wordt verhoogd voor een inrichting met een oppervlakte tussen:

    • a.

     0 m2 tot 100 m2 met € 99,00;

    • b.

     100 m2 tot 500 m2 met € 1,00 per m2;

    • c.

     500 m2 tot 2.000 m2 met € 499,00 vermeerderd met € 0,31 per m2 boven 499 m2;

    • d.

     2.000 m2 tot 5.000 m2 met € 964,00 vermeerderd met € 0,08 per m2 boven 1.999 m2;

    • e.

     5.000 m2 tot 50.000 m2 met € 1.204,00 vermeerderd met € 0,02 per m2 boven 4.999 m2;

    • f.

     boven 50.000 m2 met € 2.104,00 vermeerderd met € 0,01 per m2 boven 49.999 m2.

   • 3.

    Voor het wijzigingen van een bestaande vergunning van een bouwwerk dat gedeeltelijk wordt vernieuwd, dan wel veranderd of vergroot, worden leges slechts berekend over het oppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n) met een maximum van tweemaal de oppervlakte van de ruimten die worden vernieuwd, veranderd of vergroot;

   • 4.

    Voor het wijzigen van een bestaande vergunning voor een veranderd gebruik zonder dat sprake is van verbouwing of anderszins worden de leges slechts berekend over het oppervlak waarvoor het gewijzigde gebruik geldt, vermeerderd me het oppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n) met een maximum van twee maal de oppervlakte van de beschouwde ruimte.

   Artikel 44

   Sloopactiviteiten

   • 1.

    Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumenten Verordening Oss 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument en voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, per m3 te slopen inhoud € 0,13 met een minimum van € 30,00;

   • 2.

    Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de monumentenverordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief per m3 te slopen inhoud € 0,13 met een minimum van € 30,00;

   • 3.

    Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder g van de Wabo, bedraagt het tarief per m3 te slopen inhoud € 0,13 met een minimum van € 30,00.

   Artikel 45

   Aanleggen of veranderen weg

   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of een artikel van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en lid 1, onder d van de Wabo bedraagt het tarief hetgeen voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk is medegedeeld en blijkt uit een begroting die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

   Artikel 46

   Uitweg/inrit

   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge een bepaling uit een provinciale verordening of ingevolge artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke Verordening Oss een vergunning of ontheffing is vereist als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo bedraagt het tarief € 88,80;

   Artikel 47

   Kappen

   • 1.

    Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen van houtopstand waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss een vergunning of ontheffing is vereist als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, aanhef en onder g van de Wabo bedraagt het tarief, € 53,10;

   • 2.

    Het tarief voor het vellen van een houtopstand waarin een boom is opgenomen die voorkomt op door de gemeenteraad vastgestelde lijst ‘Bijzondere bomen in Oss 2012’ bedraagt, € 211,35.

   Artikel 48

   Overschrijven vergunning/ontheffing

   Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning bedraagt, € 12,00.

   Artikel 49

   Opslag van roerende zaken

   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist bedraagt het tarief:

   • 1.

    indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder j van de Wabo; het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld;

   • 2.

    Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder k van de Wabo; het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

   Artikel 50

   Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

   • 1.

    Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekening of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, lid 1 van de Natuurbeschermingswet bedraagt het tarief het tarief, € 3.206,00;

   • 2.

    Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998, € 3.206,00.

   Artikel 51

   Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

   • 1.

    Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, lid 3 van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is voor een periode van één jaar, dan bedraagt het tarief, € 60,00;

   • 2.

    Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, lid 3, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is voor een periode van meer dan één jaar dan bedraagt het tarief, € 100,00;

   • 3.

    Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, lid 3, van de Flora- en Faunawet een de ontheffing nodig is met het oog op belangen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdelen e en h tot en met j, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, dan bedraagt het tarief. € 300,00.

   Artikel 52

   Andere activiteiten

   • 1.

    Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

    • a.

     behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder i van de Wabo bedraagt het tarief, € 18,40;

    • b.

     behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 2.2 lid 2 van de Wabo bedraagt het tarief;

   • 1.

    als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

   • 2.

    als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

   Artikel 53

   Omgevingsvergunning in twee fasen

   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, lid 1 van de Wabo bedraagt het tarief;

   • a.

    voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

   • b.

    voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

   Artikel 54

   Advies

   • 1.

    Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld;

   • 2.

    Indien een begroting als bedoeld in het vorige lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag is ingetrokken.

   Artikel 55

   Verklaring van geen bedenkingen

   • 1.

    Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, lid 1 van de Wabo;

   • 2.

    Indien een bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld;

   • 3.

    Indien een begroting als bedoeld in het vorige lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

   Artikel 56

   Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, sloop- of aanlegactiviteit

   Wanneer een aanvrager zijn aanvraag om omgevingsvergunning voor een bouw-, sloop- of aanlegactiviteit als bedoeld in de artikelen 36, 41 of 44 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de leges teruggeven. Deze teruggaaf bedraagt 60% indien de aanvraag wordt ingetrokken.

   Artikel 57

   Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, sloop- of aanlegactiviteit

   Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- sloop- of aanlegactiviteit als bedoeld in de artikelen 36, 41 of 44, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning en, van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 10%.

   Artikel 58

   Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, sloop- of aanlegactiviteit

   Wanneer de gemeente een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, slopen- of aanleggen als bedoeld in de artikelen 36, 41 of 44 weigert, wordt een deel van de verschuldigde leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt 60% van de verschuldigde basisleges. Dit wordt in de nota verrekend.

   Artikel 59

   Teruggaaf als gevolg van een gebied waarvoor een bestemmingsplan geldt dat ouder is dan 10 jaar bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

   Wanneer een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is gelegen in een gebied waarvoor een bestemmingsplan geldt dat tien jaar of langer geleden onherroepelijk is geworden, wordt het tarief als vermeld in artikel 36 verminderd met 10%.

   Artikel 60

   Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

   Van de leges verschuldigd op grond van de artikelen 54 en 55 wordt geen teruggaaf verleend.

   Artikel 61

   Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

   Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een naar de omstandigheden beoordeeld geringe wijziging in het project: de voor de oorspronkelijke bouwactiviteit geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in artikel 36 met een minimum van € 16,00.

   Artikel 62

   Bestemmingswijziging zonder activiteiten

   Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, de kosten die voor de te voeren procedure zoals voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk is medegedeeld en blijkt uit een begroting die vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

   HOOFDSTUK 9 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

   Artikel 63

   Horeca

   • 1.

    Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet bedraagt, € 411,63 vermeerderd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt bij Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur;

   • 2.

    het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Drank- en Horecawet € 74,75;

   • 3.

    Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet bedraagt , € 411,63 vermeerderd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt bij Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur;

   • 4.

    Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de drank- en Horecawet bedraagt € 112,80, vermeerderd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt bij Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur;

   • 5.

    Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet bedraagt, € 74,75.

   Artikel 64

   Exploitatievergunning horeca, grow- en smartshop

   De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   • 1.

    tot het verkrijgen van een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2:28 of 3:18 van de Algemene plaatselijke verordening, € 438,00, vermeerderd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt bij Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur;

   • 2.

    voor het wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 of 3:18 van de Algemene plaatselijke verordening, € 112,80, vermeerderd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt bij Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur;

   • 3.

    tot het verkrijgen van een nachtvergunning (een exploitatievergunning voor horecaondernemers in het centrum van Oss met een uiterste sluitingstijd van 04.00 uur met bijzondere voorschriften), € 438,00;

   • 4.

    tot het verkrijgen van een ontheffing sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening € 112,80.

   Artikel 65

   Organiseren evenementen of markten

   • 1.

    Onder commerciële evenementen worden verstaan die evenementen die uitsluitend gericht zijn op het behalen van winst of evenementen die georganiseerd worden door instellingen met uitsluitend een winstdoelstelling;

   • 2.

    Onder niet-commerciële evenementen worden verstaan evenementen met een sociaal-culturele doelstelling dan wel evenementen die worden georganiseerd door instellingen of verenigingen met een sociaal-culturele doelstelling;

   • 3.

    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

   • a.

    een niet-commercieel evenement , € 64,00;

   • b.

    een commercieel evenement, € 128,65;

   • c.

    een niet-commercieel meerjaren evenement als bedoeld in het evenementenbeleid, € 128,65;

   • d.

    een commercieel meerjaren evenement als bedoeld in het evenementenbeleid,

    € 257,30.

   Artikel 66

   Prostitutiebedrijven

   Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening;

   • a.

    voor een seksinrichting € 1.098,00, vermeerderd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt bij Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur;

   • b.

    voor een escortbedrijf € 828,45, vermeerderd met het bedrag voor het advies wat de gemeente opvraagt bij Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.

   HOOFDSTUK 10 DIVERSEN

   Artikel 67

   Vervreemding landbouwgronden

   De leges voor een verklaring als bedoeld in artikel 319 van het Burgerlijk wetboek Boek 7 bedragen, per verklaring € 3,25.

   Artikel 68

   Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

   • 1.

    Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning over tijdstip, plaats en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet en artikel 5, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) van, € 336,00;

   • 2.

    Het tarief genoemd in lid 1 wordt bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer, verhoogd met een toeslag van € 1,08 per strekkende meter bemeten sleuflengte.

   Artikel 69

   Rioolaansluiting

   De leges bedragen voor de afgifte van een vergunning tot aanleg van een rioolaansluiting, € 87,80.

   Artikel 70

   Parkeervergunning

   • 1.

    Voor het verlenen van een vergunning aan bewoners voor het parkeren van een voertuig in een gebied waar belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn, op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze, als bedoeld in artikel 3 lid 2, sub a van de Parkeerverordening Oss 1994, bedraagt het tarief:

    • a.

     Indien de vergunning is uitgegeven aan een bewoner; € 45,00 per kalenderjaar;

    • b.

     Indien het de tweede vergunning op hetzelfde adres betreft; € 90,00 per kalenderjaar;

    • c.

     Indien naast de vergunning één of meerdere auto(‘s) op eigen terrein wordt geparkeerd (parkeren); € 90,00 per kalenderjaar.

   • 2.

    Voor het verlenen van een vergunning aan bedrijven voor het parkeren van een voertuig in een gebied waar belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn, op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze, als bedoeld in artikel 3 lid 2, sub b van de Parkeerverordening Oss 1994, bedraagt het tarief:

    • a.

     Indien de vergunning geldig is van maandag tot en met vrijdag; € 225,00 per kalenderjaar;

    • b.

     Indien de vergunning geldig is van maandag tot en met zaterdag; € 300,00 per kalenderjaar;

    • c.

     Indien bij de vergunning meerdere pasjes behoren (dynamische vergunning);

   € 300,00 per kalenderjaar.

   Artikel 70

   Afvalstoffen

   • 1.

    Voor het op verzoek omwisselen van een container geldt een recht per omgewisselde container van € 25,00. Dit recht wordt niet geheven voor omwisselingen van een 240 liter restafval container in een 140 liter restafval container.

   • 2.

    Voor het ter beschikking stellen van een container om reden van vermissing, diefstal, vernieling en/of brand geldt een recht per container van € 36,95. Dit recht wordt niet geheven indien vermissing, diefstal, vernieling en/of brand heeft plaatsgevonden op de dag dat het afval wordt opgehaald.

   • 3.

    Voor het verstrekken van een nieuwe toegangspas voor gebruik van een ondergrondse afvalcontainer geld een tarief van € 12,25 per pas.

   • 4.

    Voor het op verzoek extra legen van een minicontainer met huishoudelijk restafval of GFT-afval, geld een tarief van € 14,25 per lediging.

   Behorende bij raadsbesluit van 18 december 2014.

   De griffier,

   Drs. P.H.A. van den Akker

    

   BIJLAGE behorende en deel uitmaken van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Oss 2015.

   ROEB lijst (als bedoeld in artikel 35 van de tarieventabel.

   Behorende bij raadsbesluit van 18 december 2014.

   De griffier,

   Drs. P.H.A. van den Akker