Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Schouwen-Duiveland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Schouwen-Duiveland 2015
CiteertitelVerordening forensenbelasting Schouwen-Duiveland 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 223, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201415-01-201501-01-2016Nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad, 29 december 2014, nr. 81934

18-12-14/12

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Schouwen-Duiveland 2015

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Schouwen-Duiveland 2015

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam ‘forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

 • 1.

  Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

 • 2.

  De belasting wordt niet geheven als de belastingplichtige en zijn gezin verblijf houden in de voor zich en zijn gezin beschikbaar gehouden gemeubileerde woning en terzake van dit verblijf ook toeristenbelasting wordt geheven overeenkomstig de verordening toeristenbelasting.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1

  De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen zoals die voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld.

 • 2

  Ingeval geen heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen is vastgesteld, wordt de belasting berekend naar een fictieve waarde van € 1 gelet op bepaling zoals opgenomen in artikel 5 lid 1.

Artikel 5 Belastingtarief

De belasting bedraagt bij een waarde van:

 • 1.

  € 50.750,00 of minder : € 223,65;

 • 2.

  meer dan € 50.750,00 : € 83,20 vermeerderd met 0,2735% van de in artikel 4 genoemde heffingsgrondslag;

het totaal te betalen bedrag aan forensenbelasting zal per subject per belastingjaar nooit meer dan € 1.946,00 bedragen.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6A Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd op het moment dat de gemeubileerde woning meer dan 90 dagen in het belastingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen worden betaald in tien termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens op de laatste werkdag van de daaropvolgende maand.

 • 3

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het collegevan burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de forensenbelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening forensenbelasting Schouwen-Duiveland 2014” van 14 november 2013 laatstelijk gewijzigd 19 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening forensenbelasting Schouwen-Duiveland 2015”.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn openbare vergadering van 18 december 2014.

T.van OostenbruggeG.C.G.M. Rabelink

griffiervoorzitter