Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Apeldoorn

LEGESVERORDENING 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Apeldoorn
Officiële naam regelingLEGESVERORDENING 2019
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Onbekend

08-11-2018

www.officielebekendmakingen.nl d.d 20 december 2018.

2018-084430

Tekst van de regeling

Intitulé

LEGESVERORDENING 2019

De raad van de gemeente Apeldoorn;

Gelezen het voorstel van het college van 16 oktober 2018 met nummer 2018-084430.

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de nͤ dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)ͤ dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de nͤ dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)ͤ dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de nͤ dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)ͤ dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2.Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen om¬trent inkomen en vermogen;

 • d.

  het vervaardigen van situatietekeningen bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen als bedoeld van de bij deze verordening behorende tabel onder hoofdstuk 5, ten behoeve van rijks, provinciale of gemeentelijke diensten en/of bedrij¬ven, dan wel ten behoeve van gemeenschappelijke regelingen;

 • e.

  de nasporingen in de bij het archief berustende stukken, in¬dien deze uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschap¬pelijk doel;

 • f.

  de in de tarieventabel onder hoofdstuk 2 genoemde tarieven, indien de aanvrager tot een territoriale belangenbehartigings¬organisatie behoort of tot een raads- of steunfractie met een maximum van 3 abonnementen;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van kramen op de openbare weg door instellingen, die een politiek, en/of godsdienstig, en/of wereldbeschouwend, en/of sociaal, en/of educatief, en/of enig ander ideëel doel uitdragen, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële activiteit;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedag¬tekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt be¬grepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van¬ het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de ken¬nis¬ge¬ving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met be¬trek¬king tot die dienst in deze verordening en de daarbij beho¬rende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand)

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

  • 4.

   onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekkingen uit de basisregistratie personen)

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag)

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening 2018, laatstelijk gewijzigd op 10 september 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 3.

  De in Titel 2 van de tarieventabel genoemde bijlagen en/of documenten worden bekendgemaakt door ter inzage legging bij de ontvangstbalie van het stadhuis te Apeldoorn;

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019;

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2019’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 8 november 2018 met nummer 116-2018.

De raad voornoemd,

drs. A. Oudbier

raadsgriffier

drs. J.C.G.M. Berends MPA

voorzitter

Tarieventabel leges 2019

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d. 16 oktober 2018, met nummer 2018-084430;

gelet op artikel 2 van de Legesverordening 2019;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2019

Indeling tarieventabel

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
Hoofdstuk 3Rijbewijzen
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisregistratie personen
Hoofdstuk 5Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 7Bestuursstukken
Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 9Overige publiekszaken
Hoofdstuk 10Gemeentearchief
Hoofdstuk 11Huisvestingswet
Hoofdstuk 12Leegstandwet
Hoofdstuk 13Gemeentegarantie
Hoofdstuk 14Kansspelen
Hoofdstuk 15(vervallen)
Hoofdstuk 16Telecommunicatie
Hoofdstuk 17Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 18Diversen

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2Vooroverleg
Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 4Teruggaaf
Hoofdstuk 5Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1Horeca
Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markten
Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven
Hoofdstuk 4Markt(standplaatsen)
Hoofdstuk 5Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 6Splitsingsvergunning woonruimte
Hoofdstuk 7Leefmilieuverordening
Hoofdstuk 8Brandbeveiligingsverordening
Hoofdstuk 9In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 Huwelijksvoltrekking/partnerregistratie  
1.1.1Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:  
1.1.1.1op maandag t/m donderdag van 09.00 t/m 11.00 uur € 229,90
1.1.1.2op maandag t/m donderdag van 12.00 t/m 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 t/m 11.00 uur€ 330,60
1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.1.3.2op dinsdag om 08.30 en 09.00 uur in het Raadhuis Het tarief bedraagt voor het annuleren van een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap binnen 3 weken vóór de datum van de voltrekking op dinsdag om 09:30, 10:00 en 10:30 uur in het Raadhuis€ 0,00 € 125,00 € 128,65
1.1.1.4vrijdag van 12.15 t/m 16.00 uur € 497,40
1.1.1.5buiten de in 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 aangegeven tijdstippen op  
1.1.1.5.1maandag t/m donderdag € 394,80
1.1.1.5.2vrijdag € 562,40
1.1.1.5.3zaterdag € 730,00
1.1.1.6Voor de voltrekking van een huwelijk op een andere locatie dan het Raadhuis/Stadhuis geldt een toeslag van:€ 0,00
1.1.1.7Voor het benoemen van Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, niet zijnde Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemd door de gemeente Apeldoorn, wordt een bedrag in rekening gebracht van € 116,25
 Trouwboekje  
1.1.2Het tarief bedraagt voor:  
1.1.2.1het verstrekken van een trouwboekje € 17,15
1.1.2.2het verstrekken van een trouwboekje in een leren omslag € 34,40
 Getuigen  
1.1.3Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige€ 13,80
1.1.4Het tarief bedraagt voor het op aanvraag instellen van een onderzoek in de bij de afdeling Burgerzaken berustende registers van de burgerlijke stand, per inlichting€ 5,50
 Uittreksel/afschrift  
1.1.5Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel/afschrift van de Burgerlijke Stand of het verstrekken van een verklaring van huwelijkstoestemming is conform de tarieven zoals deze zijn bepaald in het Legesbesluit Burgerlijke Stand.  
 Bij de vaststelling van deze tarieventabel bedraagt:  
1.1.5.1Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel/afschrift van de Burgerlijke Stand conform het legesbesluit Burgerlijke Stand € 13,40
1.1.5.2Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van huwelijkstoestemming conform de onder c genoemde stukken van het Legesbesluit Burgerlijke Stand € 23,60

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betreffende reisdocumenten en identiteitskaarten is conform het maximumtarief zoals dit door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld.  
1.2Bij vaststelling van deze tarievennota bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.2.1van een nationaal paspoort:  
1.2.1.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 71,35
1.2.1.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 53,95
1.2.2van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):  
1.2.2.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 71,35
1.2.2.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 53,95
1.2.3van een reisdocument voor een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):  
1.2.3.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 71,35
1.2.3.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 53,95
1.2.4van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 53,95
1.2.5van een Nederlandse identiteitskaart:  
1.2.5.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 56,80
1.2.5.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 29,95
1.2.6voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 48,60
1.2.7Toeslag bezorging reisdocument of NIK € 15,33

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betreffende rijbewijzen is conform het maximum tarief zoals dit door de Minister van Infrastructuur en Milieu is vastgesteld.  
 Bij vaststelling van deze tarievennota bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.3.1.1tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 39,78
1.3.1.2tot het vernieuwen van een rijbewijs voor 75-jarigen en ouder en voor aanvragers in het bezit van een medische indicatie waarvoor de geldigheidsduur wordt beperkt € 35,80
1.3.2Het tarief als bedoeld in de onderdelen 1.3.1 en 1.3.2 wordt , indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag - anders dan door overmacht - niet compleet kan worden overgelegd, verhoogd met: € 25,55
1.3.3De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1.1 en 1.3.1.2 worden bij een spoedaanvraag verhoogd met een bedrag van:€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

1.4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.  
1.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag  
1.4.2.1tot het verstrekken van een uittreksel voor een persoon, een bewijs van in leven zijn en een bewijs van Nederlanderschap  
1.4.2.1.1indien digitaal aangevraagd € 8,85
1.4.2.1.2indien afgenomen aan de balie of schriftelijk aangevraagd € 14,40
1.4.2.2tot het verstrekken van een uittreksel voor meerdere personen  
1.4.2.2.1indien digitaal aangevraagd € 10,70
1.4.2.2.2indien afgenomen aan de balie of schriftelijk aangevraagd € 16,20
1.4.2.3tot het verstrekken van gegevens per verstrekking € 8,85
1.4.2.4tot het verstrekken van gegevens aan instellingen c.q. organisaties met een godsdienstig, geestelijk, wereldbeschouwelijk, sociaal of weldadig doel dan wel voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële activiteit, per verstrekking € 1,70
1.4.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.4.3.1om een selectie van personen uit het geautomatiseerde GBP-bestand per standaardselectie€ 936,10
1.4.3.1.1vermeerderd per aantal te selecteren personen van:  
 1 t/m 500 met € 72,25
 501 t/m 1.000 met € 144,50
 1.001 t/m 1.500 met € 216,85
 1.501 t/m 2.000 met € 289,10
 2.001 t/m 2.500 met € 361,35
 2.501 t/m 3.000 met € 433,70
 3.001 t/m 3.500 met € 505,95
 3.501 t/m 4.000 met € 578,20
 4.001 t/m 5.000 met € 650,45
 5.001 t/m 155.000 met € 722,70
1.4.3.1.2vermeerderd met:  
 indien afgedrukt op etiketten per 50 stuks € 7,20
 indien de selecties verstrekt worden op CD € 25,10
1.4.4Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de BRP voor ieder daaraan besteed kwartier€ 9,90
1.4.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bijzondere inlichtingen onafhankelijk van het resultaat, die worden verstrekt over niet met naam of adres aangeduide personen of groepen van personen, waarvoor de BRP moet worden doorlopen, voor ieder daaraan besteed kwartier€ 9,90
1.4.6Het tarief bedraagt voor inzage door middel van een afschrift van de eigen BRP-persoonslijst € 7,25

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

niet van toepassing

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming

niet van toepassing

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

niet van toepassing

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1(vervallen)  
1.8.2(vervallen)  
1.8.3(vervallen)  
 Uitzetten rooilijnen en peilhoogten  
1.8.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitzetten van een rooilijn en/of de peilhoogte  
1.8.4.1voor de bouw van een woning per woning € 148,00
1.8.4.2voor de bouw van elk ander bouwwerk als bedoeld in 1.8.4.1 € 261,20

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.9.1tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag  
1.9.2tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een diploma € 9,80

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, ongeacht het resultaat € 16,90
 vermeerderd met het bedrag voor gemaakte fotokopieën  
1.10.2Onverminderd het bepaalde in 1.10.1 bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:  
1.10.2.1een als afschrift gewaarmerkte kopie uit de burgerlijke stand/DTB's van een in het gemeentearchief berustende authentieke akte € 8,25
1.10.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een fotokopie van archiefbescheiden per pagina:  
1.10.3.1gemaakt door medewerker CODA met een formaat A4 of folio € 0,40
1.10.3.2gemaakt door medewerker CODA met een formaat A3 € 0,70
1.10.3.3zelfbediening A4 (boeken uit kenniscentrum) € 0,15
1.10.3.4zelfbediening A3 € 0,30
1.10.3.5gemaakt met een reader-printer formaat A2 (inclusief handelingskosten) € 5,30
1.10.3.6gemaakt met een reader-printer formaat A4 € 1,25
1.10.3.7gemaakt met een reader-printer formaat A3 € 1,60
1.10.4Het tarief voor het in behandeling nemen van een opdracht tot het leveren van foto's bedraagt  
1.10.4.1bij een formaat van 10x15 cm (fotopapier) € 13,05
1.10.4.2bij een formaat van 13x18 cm (fotopapier) € 13,70
1.10.4.3bij een formaat van 15x20 cm (fotopapier) € 14,20
1.10.4.4op 80 grams papier kleur bij een formaat van A4 € 3,15
1.10.4.5op 80 grams papier kleur bij een formaat van A3 € 4,45
1.10.4.6op 160 grams papier kleur bij een formaat van A4 € 5,05
1.10.4.7op 160 grams papier kleur bij een formaat van A3 € 6,30
1.10.4.8voor het digitaliseren van een foto voor privé-gebruik (tot 300dpi) € 5,15
1.10.4.9voor het digitaliseren van een foto voor privé-gebruik (foto wordt opnieuw gescand / 300 dpi of meer) € 15,45
1.10.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exemplaar van archiefbescheiden behorende bij een bouw- en/of omgevingsvergunning:  
 als fotokopie bij een formaat van:  
1.10.5.1A4 € 1,25
1.10.5.2A3 € 1,60
1.10.5.3A2 € 10,00
1.10.5.4A1 € 14,20
1.10.5.5A0 € 18,40
 De prijzen voor de formaten A2 en A0 worden vermeerderd met € 0,50 per 10 cm lengte kopie, gerekend vanaf het startbedrag.  
 Voor het verzenden van kopieën van archiefbescheiden en bouwtekeningen wordt een bedrag van € 10,80 in rekening gebracht.  
 als gedigitaliseerd exemplaar op USB van de klant of te verzenden via internet (wetransfer) bij een formaat van:  
1.10.5.6een tekening (digitaal), ongeacht het formaat € 19,00
1.10.5.7A4 (digitaal) € 1,25
1.10.5.8A3 (digitaal) € 1,60
1.10.6Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afdruk internet bedraagt per afdruk  
1.10.6.1zwart/wit € 0,15
1.10.6.2kleur € 0,30

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 Omzettingsvergunning  
1.11.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omzettingsvergunning, als bedoeld in artikel 5.47 van de Algemene Plaatselijke Verordening € 452,75
1.11.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een omzettingsvergunning, als bedoeld in artikel 5.47 van de Algemene Plaatselijke Verordening € 355,00
1.11.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op naam van een andere rechthebbende overschrijven van een eerder verleende omzettingsvergunning € 51,45
1.11.4Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in 1.11.1 en 1.11.2 deze aanvraag wordt ingetrokken, voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges  

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.12.1.1tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet € 91,05
1.12.1.2tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet € 45,75

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

niet van toepassing

Hoofdstuk 14 Kansspelen

 Aanwezigheidsvergunning  
1.16.1Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen bedraagt:  
1.16.1.1voor een vergunning die geldt voor een periode van twaalf maanden een vast bedrag van € 35,00
 en voor iedere kansspelautomaat (per automaat) € 23,15
1.16.1.2voor een vergunning die geldt voor onbepaalde tijd een vast bedrag van € 139,95
 en voor iedere kansspelautomaat (per automaat) € 93,15
1.16.2Vangt de belastingplicht aan gedurende het kalenderjaar, dan worden de leges geheven over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een kalendermaand wordt gerekend voor een volle  
 Loterijvergunning  
1.16.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) € 62,90
 Exploitatievergunning  
1.16.4Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een speelhal, als bedoeld in art 2: 40A van de Algemene plaatselijke verordening 2014, bedraagt € 1.527,55
1.16.5Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een speelgelegenheid, als bedoeld in art 2: 39 van de Algemene plaatselijke verordening 2014, bedraagt € 2.246,50
1.16.6Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 1.16.4 en 1.16.5 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief€ 224,65
1.16.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet vermeerderd met de lengteafhankelijke leges. € 438,40
1.16.1.1indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestrating, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met (exclusief de privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten) de in de staffel opgenomen lengteafhankelijke leges:  
1.16.1.1.1voor een tracélengte t/m 1000 meter € 1,11
1.16.1.1.2voor de volgende 1001 t/m 2000 meter € 0,84
1.16.1.1.3voor de daaropvolgende 2001 t/m 5000 meter € 0,56
1.16.1.1.4en de daaropvolgende 5001 meter en meer € 0,28
1.16.1.2indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met (exclusief de privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten) de in de staffel opgenomen lengteafhankelijke leges:  
1.16.1.2.1voor een tracélengte t/m 1000 meter € 0,86
1.16.1.2.2voor de volgende 1001 t/m 2000 meter € 0,65
1.16.1.2.3voor de daaropvolgende 2001 t/m 5000 meter € 0,45
1.16.1.2.4en de daaropvolgende 5001 meter en meer € 0,22
 Indien werkzaamheden plaatsvinden in zowel gesloten verhardingen als in bermen zoals beschreven in 1.18.1.1 en 1.18.1.2 dan wordt de staffel van de lengteafhankelijke leges naar verhouding berekend.  
 Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt:  
1.16.1.3indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met€ 438,40
1.16.1.4indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
1.16.2Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
1.16.3(vervallen)  

Hoofdstuk 15 (vervallen)

Hoofdstuk 16 Telecommunicatie

1.16.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet vermeerderd met de lengteafhankelijke leges. € 438,40
1.16.1.1indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestrating, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met (exclusief de privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten) de in de staffel opgenomen lengteafhankelijke leges:  
1.16.1.1.1voor een tracélengte t/m 1000 meter € 1,11
1.16.1.1.2voor de volgende 1001 t/m 2000 meter € 0,84
1.16.1.1.3voor de daaropvolgende 2001 t/m 5000 meter € 0,56
1.16.1.1.4en de daaropvolgende 5001 meter en meer € 0,28
1.16.1.2indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met (exclusief de privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten) de in de staffel opgenomen lengteafhankelijke leges:  
1.16.1.2.1voor een tracélengte t/m 1000 meter € 0,86
1.16.1.2.2voor de volgende 1001 t/m 2000 meter € 0,65
1.16.1.2.3voor de daaropvolgende 2001 t/m 5000 meter € 0,45
1.16.1.2.4en de daaropvolgende 5001 meter en meer € 0,22
 Indien werkzaamheden plaatsvinden in zowel gesloten verhardingen als in bermen zoals beschreven in 1.18.1.1 en 1.18.1.2 dan wordt de staffel van de lengteafhankelijke leges naar verhouding berekend.  
 Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt:  
1.16.1.3indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met€ 438,40
1.16.1.4indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
1.16.2Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
1.16.3(vervallen)  

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

1.17Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.17.1tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten € 52,85
1.17.2tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor het berijden van het voetgangersdomein per dag€ 21,20
1.17.3tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van RVV-ontheffingen anders dan het berijden van het voetgangersdomein per dag € 21,20
 tot een maximum per maand van € 118,40
1.17.4tot het verkrijgen van een permanente ontheffing van een geslotenverklaring of het berijden van het voetgangersdomein € 118,40
1.17.5tot het verkrijgen van een duplicaat van een verloren ontheffing € 18,70
1.19.6tot het aanbrengen van een wijziging in een ontheffing voetgangersdomein € 18,70
1.17.7tot het verkrijgen van een vervangende pas voor de bediening van de automatische afsluitelementen na verlies of onbruikbaar raken (anders dan door normaal gebruik of slijtage) van de oude pas€ 21,20
1.17.8Gehandicaptenparkeerkaart  
 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge artikel 49 van het Besluit Administratieve bepalingen wegverkeer bedraagt voor:  
1.17.8.1het aanvragen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder 1x in de 5 jaar€ 91,95
1.17.8.2het aanvragen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als passagier 1x in de 5 jaar€ 91,95
1.17.8.3het aanvragen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder 1x in de 5 jaar€ 91,95
1.17.8.4het aanvragen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart als passagier 1x in de 5 jaar€ 91,95
1.17.8.5het wijzigen van de naam van de persoon op een reeds verstrekte gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart€ 21,35
1.17.8.6het vervangen van een gehandicaptenparkeerkaart in verband met diefstal of verlies€ 61,85
1.17.8.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats€ 91,95
1.17.8.8Het tarief voor het omzetten van een bestuurderskaart naar een passagierskaart (zowel Europees als gemeentelijk) bedraagt€ 30,10
 Parkeervergunningen  
1.17.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de parkeerverordening 2010:  
1.17.9.1voor een bewoners parkeervergunning € 22,70
1.79.9.2voor een zakelijke vergunning (inclusief part-time) € 100,40
1.17.9.3voor een parkeervergunning anders dan bedoeld in onderdelen 1.19.9.1 en 1.19.9.2 € 34,30
1.17.9.4voor het aanbrengen van een wijziging in een bewonersvergunning € 7,60
1.17.9.5voor het aanbrengen van een wijziging in een zakelijke vergunning (inclusief part-time) € 15,00
1.17.9.6voor het aanbrengen van een wijziging in een vergunning als bedoeld in onderdeel 1.19.9.3€ 7,60

Hoofdstuk 18 Diversen

 Verklaring in het bijzonder belang van de aanvragers  
1.18.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring, waarvan de afgifte door particulieren kan worden verlangd€ 8,85
1.18.2Inzamelmiddelen (vervallen)  
 Historische informatie  
1.18.3Het tarief bedraagt voor het verstrekken van historische informatie over (bedrijfsmatige) activiteiten op locaties bij een kadastrale oppervlakte van het te beoordelen perceel van:  
1.18.3.10 - 0,1 ha € 203,65
1.18.3.20,1 - 0,5 ha € 261,85
1.18.3.30,5 - 1 ha € 334,60
1.18.3.41 ha of meer € 392,75
 Naturalisatie  
1.18.4Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie en/of optie is conform het tarief, zoals dit is vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  
 Bij de vaststelling van deze tarieventabel is dit voor een aanvraag:  
1.18.4.1betreffende een enkelvoudig verzoek in de hoge tariefgroep € 881,00
1.18.4.2betreffende een gemeenschappelijk verzoek in de hoge tariefgroep € 1.124,00
1.18.4.3betreffende een enkelvoudig verzoek in de lage tariefgroep € 655,00
1.18.4.4betreffende een gemeenschappelijk verzoek in de lage tariefgroep € 899,00
1.18.4.5betreffende een optieverklaring € 187,00
1.18.4.6betreffende een optieverklaring gemeenschappelijk € 319,00
1.18.4.7betreffende meenaturaliserende (minderjarige) kinderen € 130,00
1.18.4.8betreffende meeopterend minderjarige € 21,00
 Algemeen  
1.18.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.18.5.1gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 2,90
1.18.5.2afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:  
1.18.5.2.1voor minder dan 6 kopieën€ 0,00
1.18.5.2.2voor 6 tot en met 13 kopieën€ 4,90
1.18.5.2.3voor meer dan 13 kopieën, per kopie€ 0,35
1.18.5.2.4Met (foto)kopieën als genoemd onder 1.20.5.2. en 1.20.5.2.1 t/m 1.20.5.2.3 worden gelijkgesteld gedigitaliseerde kopieën die zijn aangemaakt van stukken als bedoeld onder 1.20.5.2 waarvan het origineel niet in digitale vorm beschikbaar is. Met een kopie wordt bedoeld één afdruk in A4 formaat.  
1.18.5.3een beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen€ 18,40
1.18.5.4indien op aanvraag een beschikking op een CD wordt aangeleverd, wordt het desbetreffende tarief, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, verhoogd met € 18,40
1.18.5.5stukken of uittreksels, die op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling is opgenomen, per pagina€ 0,80
 met een minimum van€ 3,45
1.18.5.6Te laat ingediende aanvragen ingevolge artikel 1.3 van de Algemene plaatselijke verordening 2006 kunnen, als niet wordt besloten deze buiten behandeling te laten, worden behandeld volgens een spoedprocedure. Het extra tarief voor het volgen van deze spoedprocedure bedraagt, onverminderd de overige bepalingen in deze tarieventabel:€ 62,50
1.18.5.7Het tarief voor het printen van een bewijs van inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel in verband met het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag bedraagt:€ 3,10
 Afdrukken betreffende bouwwerken  
1.18.6Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afdruk/vergroting van een op microfilm opgenomen bouwwerk € 12,70
 Kosten bestemmingsplan/structuurplan  
1.18.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.18.7.1een kopie van een plan in procedure  
1.18.7.1.1indien er sprake is van maximaal 20 pagina's (exclusief plankaarten) € 12,50
1.18.7.1.2indien er sprake is van meer dan 20 pagina's wordt het onder 1.20.7.1.1 bepaalde tarief vanaf pagina 21 per pagina verhoogd met € 0,10
1.18.7.2een kopie van een onherroepelijk plan  
1.18.7.2.1indien er sprake is van maximaal 20 pagina's (exclusief plankaarten) € 25,00
1.18.7.2.2indien er sprake is van meer dan 20 pagina's wordt het onder 1.20.7.2.1 bepaalde tarief vanaf pagina 21 per pagina verhoogd met € 0,10
 Plankaart  
1.18.8Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een plankaart per exemplaar:  
 A0-formaat gekleurd € 17,70
 A1-formaat gekleurd € 11,90
 A2-formaat gekleurd € 6,20
 A3-formaat gekleurd € 3,20
 A4-formaat gekleurd € 1,60
 Huisnummering  
1.18.9(vervallen)  
1.18.9.1(vervallen)  
1.18.9.2(vervallen)  

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
2.1.1.1A. “standaard” bouwwerken:
 Bij het berekenen van de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt voor de in dit artikel genoemde bouwwerken voor de bepaling van het legesbedrag uitgegaan van de vierkante meters berekend volgens NEN 2580 (oppervlakteberekening bouwwerken) en de in dit artikel genoemde tarieven. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
 Dit artikel is van toepassing in het geval van nieuwbouw. Onder nieuwbouw wordt tevens verstaan de uitbreiding (het vergrote gedeelte) van een gebouw en het geheel of gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw waarbij meer dan 60% van de uitwendige scheidingsconstructie wordt verwijderd c.q. vernieuwd
 In het geval waarin een omgevingsvergunning bestaat uit meerdere activiteiten waarvoor zowel artikel 2.3.1.1 als artikel 2.3.1.2 van toepassing is wordt het hoogste bedrag van één van deze categorieën in rekening gebracht
 Artikel 2.3.1 is van toepassing indien het gebruiksoppervlak meer bedraagt dan 50% van het brutovloeroppervlak
 De hoofdgebruiksfunctie is de functie met de grootste gebruiksoppervlakte van een gebouw
 Het legesbedrag voor de categorieën 1 t/m 4 wordt per gebouw per perceel berekend. Hierbij is een gebouw een zo groot mogelijk bouwwerk dat voor mensen toegankelijke geheel of gedeeltelijk (met minimaal twee wanden) omsloten ruimte vormt. Bij de bepaling van de leges worden (ondergeschikte) bouwdelen van het gebouw als een carport, een luifel/veranda, balkon of een niet-besloten galerij niet meegerekend (tenzij deze afzonderlijk in het betreffende artikel worden genoemd)
 De leges voor categorie 5 worden per gebouw of bouwwerk berekend. Hierbij wordt het vloeroppervlak bestemd voor parkeren voor motorvoertuigen en het vloeroppervlak dat hier ten dienste van staat berekend als gebruiksoppervlakte
 De leges voor categorie 6 worden per stuk, per lengte eenheid, inhoud of per oppervlakte bepaald. Hierbij is het oppervlak de grootste maat van het object of bouwwerk. Oppervlakte en vloeroppervlakte worden daarbij aangemerkt als gebruiksoppervlakte. De gebruikte eenheden worden naar boven afgerond (dus geen decimalen)
 Alle (al dan niet gemeten) maten worden per gebruiksfunctie naar boven afgerond op hele vierkante meters (dus geen decimalen)
 Onder “carport” wordt verstaan: een overkapping die niet geheel is omsloten met wanden bestemd voor het stallen van motorvoertuigen en die ten dienste staat van een woonfunctie
 Onder “luifel/veranda” wordt verstaan: een overkapping aan een gebouw met een breedte van meer dan 1m en die niet geheel is omsloten met wanden
 Onder een "overkapping" wordt verstaan: een overdekt bouwwerk met maximaal één gesloten wand Een buitenberging is vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar via het aansluitende terrein of een gemeenschappelijke verkeersruimte en is niet gelegen binnen de thermische begrenzing van een gebouw
 Onder een gebouw met agrarische functie wordt verstaan:
 een gebouw voor het bedrijfsmatig houden van dieren; en/of
 een gebouw voor het stallen van voertuigen en/of opslaan van goederen voor de eigen bedrijfsvoering t.b.v. het houden van dieren en/of telen van gewassen (niet zijnde een loonbedrijf)
 Het gebruiksoppervlak van een gemeenschappelijke ruimte van een gebouw wordt per verdieping aan de gebruiksfunctie met het grootste aantal m² toegerekend
 Indien de gebruiksfunctie of gebruiksoppervlakte niet of niet juist is vermeld wordt deze door deze door het bevoegde gezag bepaald
 De leges worden per aanvraag verhoogd met € 400,-- (het aanvangstarief)
 Het maximaal te betalen bedrag per aanvraag is € 500.000,--
 Genoemde bedragen zijn in euro’s per m² gebruiksoppervlak voor de betreffende functie, tenzij anders vermeld
 Indien aanvrager aantoont dat de leges (minus het aanvangstarief) berekend volgens artikel 2.1.1.1 5% of meer van de bouwkosten vastgesteld overeenkomstig 2.1.1.2 bedragen worden de leges in dat geval verlaagd tot 5% van de bouwkosten vastgesteld overeenkomstig 2.1.1.2
 "Voorwaarde hiervoor is dat er wordt uitgegaan van marktconforme prijzen en dat er wordt uitgegaan van normale bouwkosten. Kosten die een derde ook zou maken voor het realiseren van een dergelijk bouwwerk c.q. gebouw. Voor marktconforme pijzen verwijzen wij (ter indicatie) naar bijvoorbeeld de opgaven van bouwkosten van ROEB (ROEB tarievenlijst leges).
 Indien u aanspraak zou willen op dit artikel zullen de bouwkosten volledig moeten worden bewezen aan de hand van o.a. een getekende aanneemovereenkomst*, open (kosten)begroting* etc. Verder kunnen diverse stukken extra ter overleg worden opgevraagd. Afhankelijk van het te bouwen bouwwerk. Er zal in iedere geval een compleet inzicht moeten worden geschapen in de opbouw van kosten van de betreffende bouw.
 Ook kunnen indien het bouwwerk is gerealiseerd de betaalbewijzen ter overleg worden gevraagd. En bij onjuiste opgave achteraf alsnog worden verrekend. * aanneemovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ene partij de, de aannemer, zich ten opzichte van de andere partij verplicht om een werk van stoffelijke aard (bijvoorbeeld een bouwwerk) tot stand te brengen. Hij is verantwoordelijk voor het eindresultaat maar kan het werk door anderen laten uitvoeren. * open kosten begroting: een uitgewerkte offerte waarin gedetailleerd per bouwonderdeel of activiteit staat aangegeven wat de kosten zijn. Tevens staat hier bij aangegeven hoeveel eenheden materiaal (strekkende, vierkante- of kubieke meters) of manuren gerekend zijn die het uiteindelijke offertebedrag bepalen.
 Categorie 1 Wonen  
 Vrijstaande woning of woning gelegen op of in een gebouw niet zijnde een woongebouw  
2.1.1.1.1Van een gebouw met de gebruiksfunctie “wonen” en andere gebruiksfuncties die ten dienste staan van de gebruiksfunctie “wonen” (inclusief beroeps- of bedrijfsmatig medegebruik van de woning en/of het bijgebouw), met uitzondering van overige gebruiksfuncties als zijnde een buitenberging, bedragen de leges € 33,0
 Twee onder één kapwoningen, geschakelde woningen, rijtjeswoningen en uitbreiden van woonwagens  
2.1.1.1.2Van een gebouw met de gebruiksfunctie “wonen” en andere gebruiksfuncties die ten dienste staan van de gebruiksfunctie “wonen” (inclusief beroeps- of bedrijfsmatig medegebruik van de woning en/of het bijgebouw), met uitzondering van overige gebruiksfuncties als zijnde een buitenberging, bedragen de leges € 29,30
 Woongebouw  
2.1.1.1.3Van een gebouw met de gebruiksfunctie “wonen” en andere gebruiksfuncties die ten dienste staan van de gebruiksfunctie “wonen”, met uitzondering van overige gebruiksfuncties als zijnde een buitenberging en ruimten voor het stallen van motorvoertuigen, bedragen de leges € 30,90
 Uitbreiding aan of het vergroten van een woning of woongebouw  
 Voor het vergroten van een gebouw met de gebruiksfunctie “wonen” bedragen de leges  
2.1.1.1.4·Indien de uitbreiding 400 m² gebruiksoppervlak of minder bedraagt€ 33,00
 met dien verstande dat indien er sprake is van een uitbreiding aan of het vergroten van een woning of woongebouw met daarin een laag temperatuursysteem voor verwarming (vloerverwarming + convectoren maximaal 45 graden celcius het tarief bedraagt€16,50
 met dien verstande dat indien er sprake is van een uitbreiding aan of het vergroten van een woning of woongebouw met daarin een WTW installatie (voor ventilatie) het tarief bedraagt€16,50
 met dien verstande dat indien er sprake is van een combinatiemaatregel van zowel het onder a. en b. gestelde het tarief bedraagt€ 0,00
2.1.1.1.5·Indien de uitbreiding meer dan 400 m² gebruiksoppervlak bedraagt, bedragen de leges voor zover deze de 400 m² gebruiksoppervlak te boven gaan € 30,90
 Recreatiewoning  
2.1.1.1.6Van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) bestemd voor recreatief wonen met de gebruiksfunctie “logies” niet zijnde gelegen in een logiesgebouw en andere gebruiksfuncties die ten dienste staan van deze functie, met uitzondering van een buitenberging, bedragen de leges € 33,00
 Bijgebouw en buitenberging ten dienste van een woonfunctie met uitzondering van een woongebouw  
 Van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met de gebruiksfunctie “overige gebruiksfuncties” bedragen de leges  
2.1.1.1.7·         Indien de buitengevels uitsluitend bestaan uit stalen gevelbeplating, glas, gaas/spijlen en het gedeelte van een gebouw waarvan het gebruiksoppervlak niet volledig is omsloten met wanden € 3,70
2.1.1.1.8·         Indien de buitengevels bestaan uit een enkelvoudige ongeïsoleerde constructie van hout, staal of gelijkwaardig niet zijnde steenachtig materiaal € 7,40
2.1.1.1.9·         In alle overige gevallen € 14,70
 Verhoging van de leges in geval van een gebouw (en/of vergroten van een gebouw) met een woonfunctie voor zorg  
2.1.1.1.10Voor een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een woonfunctie voor zorg worden voor deze woonfuncties de in dit artikel genoemde bedragen per m² gebruiksoppervlak verhoogd met € 3,70
 Vermindering van leges (met uitzondering van een woongebouw)  
 Voor de bouw van meerdere woningen (en/of het vergroten van meerdere woningen), recreatiewoningen inbegrepen, worden de leges als bedoeld in deze categorie vermenigvuldigd met  
2.1.1.1.11·         Voor de 2e t/m de 20e woning75%
2.1.1.1.12·         Voor de 21e t/m 50e woning70%
2.1.1.1.13·         Voor de 51e woning en verder65%
 Voor de toepassing van de artt. 2.1.1.1.11 t/m 2.1.1.1.13 worden de woningen gerangschikt van de woning met de grootste gebruiksoppervlakte (nr. 1) tot de woning met de kleinste gebruiksoppervlakte  
 Categorie 2 Maatschappelijk en economisch  
 Algemeen  
2.1.1.1.14Van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met de gebruiksfuncties: € 30,90
 -winkelfunctie  
 -kantoorfunctie  
 -sportsfunctie  
 -onderwijsfunctie  
 -logiesfunctie  
 -bijeenkomstfunctie  
 -celfunctie  
 -gezondheidszorgfunctie  
 bedragen de leges:  
 Indien van een gebouw (en/of vergrote deel van het gebouw) de gebruiksfuncties van deze categorie de hoofdgebruiksfunctie van het gebouw is, worden (aanwezige) ondergeschikte gebruiksfuncties uit categorie 3 en 4 tot de hoofdgebruiksfunctie gerekend indien de totale gebruiksoppervlakte van deze ondergeschikte gebruiksfuncties minder is dan 30%  
 Verhoging van leges van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een “gezondheidszorgfunctie” met bedgebied  
2.1.1.1.15Voor een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied worden de leges van deze gebruiksfunctie per m² gebruiksoppervlak verhoogd met € 3,70
 Vermindering van leges van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een gebruiksfunctie “sportfunctie” of “winkelfunctie”  
2.1.1.1.16In afwijking van het bepaalde in 2.1.1.1.14 bedragen de leges voor een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een verblijfsruimte met de gebruiksfunctie “sportfunctie” en/of “winkelfunctie” met een gebruiksoppervlakte die groter is dan 200 m², voor die ruimte(n) voor zover deze de 200m² te boven gaan:  
 indien de gebruiksoppervlakte meer dan 200 m² en minder dan 2.000 m² bedraagt € 21,30
2.1.1.1.17Indien de gebruiksoppervlakte 2.000 m² of meer bedraagt voor zover deze de 2.000 m² te boven gaan € 14,00
2.1.1.1.18Voor een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een verblijfsruimte met de gebruiksfunctie “sportfunctie” die gebruikt wordt als rijhal voor paarden, wordt voor de berekening van het legesbedrag deze ruimte beschouwd als overige gebruiksfunctie en bedragen de leges voor die ruimte € 7,40
 Categorie 3 Industrie en overige gebruiksfuncties  
 Van een gebouw (en/of vergroten van een gebouw) met de gebruiksfunctie “industrie en/of overige gebruiksfuncties” bedragen de leges:  
2.1.1.1.19·         Indien de buitengevels uitsluitend bestaan uit stalen gevelbeplating, glas, gaas/spijlen en het gedeelte vaneen gebouw waarvan het gebruiksoppervlak niet volledig is omsloten met wanden € 2,95
2.1.1.1.20·         Indien de buitengevels hoofdzakelijk bestaan uit een enkelvoudige ongeïsoleerde constructie van hout, staal, steen of ander gelijkwaardig materiaal € 5,90
 In alle overige gevallen bedragen de leges  
2.1.1.1.21·         Indien de gebruiksoppervlakte 500 m² of minder bedraagt € 16,90
2.1.1.1.21a·         Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 500 m² en minder dan 2.000m² bedraagt, voor zover deze boven de 500 m² gaat € 13,20
2.1.1.1.22·         Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 2.000 m² bedraagt, voor zover deze boven de 2.000 m² gaat € 9,60
 Indien van een gebouw (en/of vergrote deel van het gebouw) de gebruiksfuncties van deze categorie de hoofdgebruiksfunctie van het gebouw is, worden (aanwezige) ondergeschikte gebruiksfuncties uit categorie 2, 4 of 5 tot de hoofdgebruiksfunctie gerekend indien de totale gebruiksoppervlakte van deze ondergeschikte gebruiksfuncties minder is dan 10%  
 Categorie 4 Agrarisch  
 Agrarische gebouwen  
 Van een bedrijfsgebouw (en/of het vergroten van een bedrijfsgebouw) met een agrarische functie met de gebruiksfunctie “industrie en/of overige gebruiksfunctie” en de gebouwen die ten dienste staan van deze bedrijfsvoering en die niet worden benoemd in categorie 6 bedragen de leges:  
2.1.1.1.23·         Indien de buitengevels uitsluitend bestaan uit stalen gevelbeplating, glas, gaas/spijlen en het gedeelte vaneen gebouw waarvan het gebruiksoppervlak niet volledig is omsloten met wanden € 2,95
 ·         Indien de buitengevels hoofdzakelijk bestaan uit een enkelvoudige ongeïsoleerde constructie van hout, staal, steen of ander gelijkwaardig materiaal  
2.1.1.1.24o       Indien de gebruiksoppervlakte 2.000m² of minder bedraagt € 5,90
2.1.1.1.25o       Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 2000 m² bedraagt, bedragen de leges voor zover deze de 2.000 m² te boven gaan € 3,70
 ·         In de buitengevels hoofdzakelijk bestaan uit geïsoleerde gevels  
2.1.1.1.26o       Indien de gebruiksoppervlakte 2.000 m² of minder bedraagt € 7,40
2.1.1.1.27o       Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 2.000 m² bedraagt bedragen de leges voor zover deze de 2.000 m² te boven gaan € 3,70
     
2.1.1.1.28Indien een gebouw wordt voorzien van een mestkelder bedragen de leges per m² bruto vloeroppervlak van die kelder € 1,55
 Indien van een gebouw (en/of vergrote deel van het gebouw) de gebruiksfuncties van deze categorie de hoofdgebruiksfunctie van het gebouw is, worden (aanwezige) ondergeschikte gebruiksfuncties uit categorie 2, 3 of 5 tot de hoofdgebruiksfunctie gerekend indien de totale gebruiksoppervlakte van deze ondergeschikte gebruiksfuncties minder is dan 10%  
 Kassen  
 Van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met de gebruiksfunctie “industrie en/of overige gebruiksfuncties” bestemd voor het beroepsmatig kweken of telen van gewassen bedragen de leges  
2.1.1.1.29·         Indien de buitengevels en het dak hoofdzakelijk bestaan uit glas € 2,15
2.1.1.1.30·         Indien de buitengevels en het dak hoofdzakelijk bestaan uit folie € 1,15
 In het geval (de uitbreiding van) een gebouw in deze categorie tevens één of meer ondergeschikte gebruiksfuncties betreft uit categorie 2 en 3 wordt de gebruiksoppervlakte van de onderschikte gebruiksfunctie(s) hier meegerekend indien de gebruiksoppervlakte minder is dan 3%  
 Categorie 5 Parkeren  
 Van een gebouw/bouwwerk (en/of uitbreiding van een gebouw/bouwwerk) met de gebruiksfunctie “het stallen van motorvoertuigen” als zijnde een parkeergarage, parkeerdek of parkeergelegenheid onder een gebouw, niet zijnde een bijgebouw of een kelder van een woning, bedragen de leges:  
 In het geval het een parkeergarage/parkeerkelder betreft die geheel of gedeeltelijk is omsloten met wanden en waarbij zonodig aangetoond is dat de afvoer van rook bij brand in de parkeerruimte op een mechanische wijze moet worden afgevoerd en/of gebruik wordt gemaakt van een (automatische) blusvoorziening:  
2.1.1.1.31·         Indien de gebruiksoppervlakte 2.000 m² of minder bedraagt € 16,90
2.1.1.1.32·         Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 2.000 m² bedraagt, bedragen de leges voor zover deze de 2.000 m² te boven gaan € 13,20
2.1.1.1.33In het geval het een parkeergarage/parkeerkelder betreft die niet of gedeeltelijk is omsloten met wanden en waarbij zonodig aangetoond is dat de afvoer van rook bij brand in de parkeerruimte op een natuurlijke wijze kan worden afgevoerd zonder dat gebruik gemaakt wordt van een (automatische) blusvoorziening € 8,85
2.1.1.1.34In het geval het een parkeerdek betreft als zijnde een niet overdekt deel van een gebouw € 6,70
2.1.1.1.35In het geval het een parkeergelegenheid betreft onder een gebouw welke niet omsloten is door wanden € 3,00
 Indien van een gebouw/bouwwerk (en/of vergrote deel van het gebouw/bouwwerk) de gebruiksfuncties van deze categorie de hoofdgebruiksfunctie van het gebouw is, worden (aanwezige) ondergeschikte gebruiksfuncties uit categorie 2 of 3 tot de hoofdgebruiksfunctie gerekend indien de totale gebruiksoppervlakte van deze ondergeschikte gebruiksfuncties minder is dan 10%  
 Categorie 6  
 De leges van bouwwerken die niet binnen de nieuwbouw en/of uitbreiding zijn gelegen en die gelijktijdig met bouwwerken als genoemd in deze tabel worden aangevraagd, worden als volgt bepaald:  
 voor een (erf)afscheiding per strekkende meter  
2.1.1.1.36·         In geval het een houten constructie betreft € 1,80
2.1.1.1.37·         In geval het een gemetselde of betonnen constructie betreft € 4,40
2.1.1.1.38·         In geval het een combinatie van metselwerk, hout, gaas, stalenraster etc. betreft € 1,50
2.1.1.1.39·         In geval het gaas, staalmatten, schapenhekwerk etc. betreft € 1,50
2.1.1.1.40·         In geval het een stalen constructie betreft € 3,00
2.1.1.1.41In het geval dat de (erf)afscheiding 1 meter of lager bedraagt worden de leges vermenigvuldigd per meter met0,5
2.1.1.1.42Voor draaiende delen (poorten) geldt het materiaal als zijnde een hekwerk (erfafscheiding) vermenigvuldigd met2
2.1.1.1.43voor een paardenbak per m2 oppervlak € 3,00
2.1.1.1.44voor een lichtmast per stuk € 22,00
2.1.1.1.45voor een carport/overkapping/veranda/luifel die ten dienste staan van een gebouw als genoemd in de categorieën 1, 2 of 5 per m2 overdekt vloeroppervlak € 3,70
2.1.1.1.46voor een carport/overkapping/veranda/luifel die ten dienste staan van een gebouw als genoemd in de categorieën 3 en 4 per m2 overdekt vloeroppervlak € 3,00
2.1.1.1.47voor een niet-overdekt zwembad per m2 oppervlak € 8,90
 voor een dakkapel  
2.1.1.1.48·         t/m een breedte van 4 meter € 107,60
2.1.1.1.49·         Vanaf vier meter voor zover deze de vier meter te boven gaat per meter € 22,00
2.1.1.1.50voor een dakopbouw waarbij geen vergroting van het brutovloeroppervlak van de gebruiksfunctie plaatsvindt per strekkende meter € 46,90
2.1.1.1.51voor een dakraam per stuk € 29,30
2.1.1.1.52voor een silo voor voer/kunstmest per m³ € 3,00
2.1.1.1.53voor een mestkelder die geen deel uitmaakt van een gebouw per m2 oppervlak € 4,40
2.1.1.1.54voor een mestplaat per m2 oppervlak € 0,75
2.1.1.1.55voor een sleufsilo bestaande uit alleen een vloer per m2 oppervlak € 0,75
2.1.1.1.56voor een sleufsilo bestaande uit een vloer met wanden per m2 oppervlak € 1,50
2.1.1.1.57Voor een laad- en losplaats per m2 oppervlak € 0,75
 Voor een reclame in het geval van  
2.1.1.1.58·         Een reclamebord/reclameletters (bij losse belettering wordt de maatvoering bepaald a.d.h.v. een denkbeeldige rechthoek getrokken om de buitenkant van de belettering) per m2 reclameoppervlak € 4,95
2.1.1.1.59·         Een lichtreclame (bij losse belettering wordt de maatvoering bepaald a.d.h.v. een denkbeeldige rechthoek getrokken om de buitenkant van de belettering) per m2 oppervlak reclameoppervlak € 11,70
2.1.1.1.60·         Reclamezuil t/m een hoogte van 5 meter per stuk € 80,90
2.1.1.1.61·         Reclamezuil hoger dan 5 meter per stuk € 220,00
2.1.1.1.62Vlaggenmast per stuk € 11,80
2.1.1.1.63Banier per stuk € 11,80
2.1.1.1.64Voor een damwand/keerwand per strekkende meter € 5,00
 Voor het vernieuwen/aanbrengen van gevelbekleding (hout, staal etc.) op een bestaande onderconstructie per m2 geveloppervlak  
2.1.1.1.65·        Tot een oppervlakte van 10 m² of minder € 22,00
2.1.1.1.66·         Bij een oppervlakte van meer dan 10 m² voor zover dit de 10 m² te boven gaat € 2,15
2.1.1.1.67Voor het vernieuwen/aanbrengen van wanden en gevels en buitenkozijnen (gemeten maximale buitenwerkse maat van het kozijn) per m2 geveloppervlak € 11,00
2.1.1.1.68(vervallen)  
2.1.1.1.69Voor (schotel)antennes per stuk € 33,00
2.1.1.1.70·         Met een grondoppervlakte van 5 m² of minder per stuk € 22,00
2.1.1.1.71·         Met een grondoppervlakte van meer dan 5 m² per stuk € 73,50
 B. “niet-standaard” bouwwerken:  
2.1.1.2Onder de bouwkosten die niet in bovenstaande tabel zijn genoemd wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567) voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. In de bouwkosten is begrepen de omzetbelasting ongeacht of de belastingplichtige de omzetbelasting terzake al dan niet op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor aftrek in aanmerking kan brengen;  
2.1.2Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.  
2.1.4In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.  
2.1.5In behandeling nemen: hiermee wordt bedoeld het moment van indienen, dat wil zeggen als voor de aanvrager een ontvangstbevestiging is gemaakt waarin vermeld staat dat een aanvraag is ontvangen.  

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning

2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
2.2.1Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om middels vooroverleg/conceptaanvraag de haalbaarheid van een plan te (laten) onderzoeken het tarief zoals bedoeld in titel 2 hoofdstuk 3 met dien verstande dat het tarief voor de activiteit "bouwen" 10% van het tarief als bedoeld in titel 2 hoofdstuk 3 bedraagt, met een maximum van € 1.000,-

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:
 • de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft
 • en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd,
 berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.
 In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd
 Activiteit "bouwen"  
2.3.1.1Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en het een “standaard” bouwwerk betreft als bedoeld in artikel 2.1.1.1 worden de leges overeenkomstig artikel 2.1.1.1 bepaald  
2.3.1.2Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en het een “niet-standaard” bouwwerk betreft als bedoeld in artikel 2.1.1.2 bedraagt het tarief  
 € 11,50 voor elke € 500,-- bouwkosten  
 Met een minimum van € 400,00
 behoudens indien er sprake is van een:  
 enkelvoudige aanvraag van zonnepanelen of dakpannen met zonnecellen op het dak van een bouwwerk ongeacht de (monumentale) status of ligging van dat bouwwerk€0,00
 enkelvoudige aanvraag van zonnepanelen niet op daken (tegen gevels of vrijstaand op de grond (bij vrijstaand geldt: anders dan een zonnepark volgens artikel 2.3.1.10€0,00
 enkelvoudige aanvraag voor een buitenunit lucht-warmwaterpomp€0,00
2.3.1.3De leges ingevolge het bepaalde onder titel 2 hoofdstuk 2.3.1.2 worden bepaald op basis van de bouwkosten, die naar boven worden afgerond op € 500,--  
2.3.1.4De leges ingevolge het bepaalde onder titel 2 hoofdstuk 2.3.1.2 bedragen maximaal € 500.000,--  
2.3.1.5indien het een tijdelijk bouwwerk betreft dat niet in zijn geheel of in delen verplaatsbaar is, met een instandhoudingtermijn van 5 jaar of minder, bedraagt het tarief 50% van de leges als bedoeld in artikel 2.3.1.1 of 2.3.1.2  
2.3.1.6indien het een tijdelijk bouwwerk betreft dat niet in zijn geheel of in delen verplaatsbaar is, met een instandhoudingtermijn langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar, bedraagt het tarief 75% van de leges als bedoeld in artikel 2.3.1.1 of 2.3.1.2  
2.3.1.7indien het een bouwwerk betreft dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst (bijv. unit, woonwagen), worden de leges berekend aan de hand van de plaatsingskosten (en niet de bouw- of normkosten). Dit betekent dat artikel 2.3.1.1 in dat geval niet van toepassing is.  
2.3.1.8in afwijking van het bepaalde in artikel 2.3.1.2 bedragen de leges in het geval de aanvraag leidt tot de mededeling dat voor het bouwwerk geen vergunning nodig is als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo € 250,00
2.3.1.9het tarief als bedoeld in artikel 2.3.1.8 is eveneens van toepassing op bouwwerken die weliswaar vergunningplichtig zijn op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, maar die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met bouwwerken waarvoor geen vergunning is vereist en die niet hoeven te voldoen aan redelijke eisen van welstand (welstandsvrij) en evenmin worden getoetst aan de (technische) eisen uit het Bouwbesluit  
2.3.1.10indien het een aanleg van een zonnepark (grootschalige grondgebonden veldsystemen) betreft bedraagt het tarief maximaal €10.000,-.  
 Achteraf ingediende aanvraag  
2.3.2.1Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.200%
2.3.2.2Het bepaalde onder 2.3.2.1 is eveneens van toepassing op de activiteiten als bedoeld in de artikel 2.3.3, 2.3.4 en 2.3.5  
2.3.3Activiteit ''het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald''  
2.3.3.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een werk of werkzaamheid als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder b, van de Wabo, bestaand uit het slopen van een pand dat in een bestemmingsplan is aangeduid als karakteristiek pand, bedraagt het tarief: € 250,00
2.3.3.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op andere werken en werkzaamheden dan bedoeld onder 2.3.3.1 bedraagt het tarief: € 250,00
 Activiteit ''gebruik van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan''  
2.3.4Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.4.1aindien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º en 2º, van de Wabo van toepassing is: € 226,00
2.3.4.1bin het geval artikel 4, lid 9 van bijlage II Bor van toepassing is en er geen sprake is van reeds vastgesteld beleid op grond waarvan omgevingsvergunning voor de afwijking kan worden verleend, worden de leges als bedoeld in artikel 2.3.4.1a verhoogd met € 1.015,00
2.3.4.1cIn het geval de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen voor woondoeleinden, waarbij ten minste 10 woningen worden gerealiseerd, worden de leges als bedoeld in de artikelen 2.3.4.1a en 2.3.1.4b verhoogd met de werkelijke kosten met een minimum van: € 5.000,00
2.3.4.1dIn het geval de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, waarbij de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1500 m² bruto vloeroppervlakte bedraagt, worden de leges als bedoeld in de artikelen 2.3.4.1a en 2.3.1.4b verhoogd met de werkelijke kosten met een minimum van:€ 5.000,00
2.3.4.2indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo van toepassing is en er al een ruimtelijke onderbouwing ((voor)ontwerp bestemmingsplan, vastgesteld bestemmingsplan, door de gemeenteraad vastgestelde notitie etc.) aanwezig is: € 1.113,00
2.3.4.3indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo van toepassing is en er geen ruimtelijke onderbouwing ((voor)ontwerp bestemmingsplan, vastgesteld bestemmingsplan, door de gemeenteraad vastgestelde notitie etc.) aanwezig is, bedraagt het tarief: € 1.015,00
 vermeerderd met:  
2.3.4.3.1indien de bouw- en/of uitvoeringskosten maximaal € 100.000,-- bedragen: € 11.200,00
2.3.4.3.2indien de bouw- en/of uitvoeringskosten meer dan € 100.000,-- bedragen maar minder dan € 500.000,--: € 17.000,00
2.3.4.3.3indien de bouw- en/of uitvoeringskosten meer dan € 500.000,-- bedragen: de werkelijke kosten met een minimum van: € 22.850,00
2.3.4.3.4indien de aanvraag alleen betrekking heeft op een wijziging van gebruik van gronden en opstallen: de werkelijke kosten met een minimum van: € 11.200,00
2.3.4.4indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking): € 226,00
2.3.4.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is (afwijking krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening: € 779,00
2.3.4.6indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van toepassing is (afwijking exploitatieplan): € 401,00
2.3.4.7indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van toepassing is (afwijking voorbereidingsbesluit): € 442,00
 Activiteit "brandveilig gebruik"  
2.3.5Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 285,00
 vermeerderd met een toeslag van € 0,46 per m² gebruiksoppervlak  
2.3.6(vervallen)  
 Activiteit ''het vellen of doen vellen van houtopstanden''  
2.3.7Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.5.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief voor één of meer bomen met een totale stamomtrek  
2.3.7.1van 65 t/m 95 cm € 35,00
2.3.7.296 t/m 125 cm € 53,00
2.3.7.3meer dan 125 cm € 63,00
2.3.7.4Het tarief als bedoeld in 2.3.7 bedraagt, in het geval het meerdere bomen betreft, de som van de leges per individuele boom als bedoeld in 2.3.7.1 t/m 2.3.7.3  
 tot een maximum van € 173,00
2.3.7.5In afwijking van artikel 2.3.7.1 t/m 2.3.7.4 worden geen leges in rekening gebracht indien de aanvraag betrekking heeft op een dode boom die wordt genoemd op de gemeentelijke lijst van bijzondere bomen  
2.3.7.6In afwijking van artikel 2.3.7.1 t/m 2.3.7.4 worden geen leges in rekening gebracht indien de aanvraag betrekking heeft op de kap van één of meer kastanjes met de kastanjebloedingsziekte  
 Overschrijven omgevingsvergunning  
2.3.8Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op naam van een andere rechthebbende overschrijven van een eerder verleende vergunning: € 48,40
 Aanvraag in fasen  
2.3.9Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.9.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;  
2.3.9.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.  
 Advies  
2.3.10Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: € 779,00
 Verklaring van geen bedenkingen  
2.3.11Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo (handelingen in beschermde natuurgebieden en/of handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten): € 779,00
2.3.11.1indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 779,00
2.3.11.2indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 779,00
2.3.11.3het bedrag als genoemd in 2.3.11.2 wordt verhoogd met het tarief (leges) dat ons door het betreffende bevoegde gezag in rekening wordt gebracht  

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning
2.4.1Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges van de betreffende activiteit. De teruggaaf bedraagt:
2.4.1.1Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 2.3.1.1 en 2.3.1.2 deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de aanvraag ontvankelijk is, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges van de betreffende activiteit.
2.4.1.2Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 2.3.1.1 en 2.3.1.2 deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 25% van de geheven leges van de betreffende activiteit.
2.4.2Indien een vergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 op verzoek van de aanvrager geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, voordat daarvan gebruik is gemaakt, bestaat naar evenredigheid aanspraak op teruggaaf van 25% van de geheven leges, mits het verzoek daartoe is ingediend binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning.
2.4.3Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 deze aanvraag leidt tot het niet verder behandelen op grond van artikel 4:5 juncto artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges.
2.4.4Een aanspraak op restitutie van de leges als bedoeld in onderdeel 2.3.4.3 ontstaat, afhankelijk van de werkzaamheden die op dat moment zijn verricht, tot een maximum van 50% van het onder 2.3.4.3 genoemde tarief in de volgende gevallen;
2.4.4.1de gemeenteraad verleent geen medewerking tot het afgeven van een (voorgenomen) verklaring van geen bedenking;
2.4.4.2vanwege overwegende bezwaren die op de aanvraag zijn ingediend, wordt de omgevingsvergunning met betrekking tot het afwijken als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo niet verleend;
2.4.4.3indien de aanvrager het verzoek vanwege dringende redenen intrekt.
2.4.5Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.5, 2.3.7 en 2.3.8 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunningen als gevolg van wijziging project

2.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project € 63,60
 vermeerderd met de leges voor het meerdere die overeenkomstig 2.3.1.1 en/of 2.3.1.2 worden bepaald.  

Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 Horecavergunning  
3.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, een andere dan bedoeld in onderdeel 3.1.2 € 1.183,80
3.1.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning alcoholvrij bedrijf, voor het verstrekken van alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, op grond van artikel 2.33A van de Algemene plaatselijke verordening 2014 € 616,65
3.1.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning zoals bedoeld in artikel 3.1.1 en 3.1.2 € 338,25
3.1.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet€ 89,80
 Vergunning sluitingstijd horecabedrijven  
3.1.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2,29 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014:  
3.1.4.1voor de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag € 134,80
3.1.4.2voor de overige nachten € 179,70
3.1.4.3indien sprake is van een incidentele aanvraag als bedoeld in artikel 2.30 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014, per aanvraag € 134,80
3.1.5Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 3.1.1 en 3.1.2 deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges van de betreffende activiteit.  

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 Evenementenvergunning  
3.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2006:  
3.2.1voor het houden van een eenmalig klein evenement € 29,65
3.2.2voor het houden van een eenmalig middelgroot evenement € 163,10
3.2.3voor het houden van een eenmalig groot evenement € 355,85
3.2.4voor het houden van een eenmalig extra groot evenement € 770,95
3.2.5voor het houden van kleine en middelgrote evenementen gedurende een jaar in een inrichting€ 296,55
3.2.6Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 3.2 deze aanvraag leidt tot het niet verder behandelen, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de geheven leges.  
3.2.7Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 3.2.2 en 3.2.3 deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges van de betreffende activiteit.  
3.2.8Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 voor zover het betreft het incidenteel plaatsen van een object anders dan een uitstalling of een terras€ 44,95
3.2.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om wijzigingen aan te brengen in een vergunning voor een middelgroot of groot evenement. € 44,95
 Ontheffing geluidsapparatuur  
3.2.10Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing van geluidsapparatuur als bedoeld in artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 € 89,80
 Ontheffing Zondagswet  
     
3.2.11De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in de Zondagswet bedragen € 45,05
 Verkeersregelaars  
3.2.12Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot  
3.2.12.1een aanstelling als verkeersregelaar voor een jaar als bedoeld in artikel 9 en 11 van de Regeling Verkeersregelaars 2009 € 29,40
3.2.12.2een aanstellingsbesluit verkeersregelaars voor een evenement als bedoeld in artikel 9 en 11 van de Regeling Verkeersregelaars 2009 € 17,65
 Straatartiesten  
3.2.13.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een éénmalige vergunning voor een straatartiest € 45,05
3.2.13.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een straatartiest gedurende één jaar € 211,40
 Seksinrichting/escortbedrijf  
     
3.3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het exploiteren van een seksinrichting, als bedoeld in art. 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening 2014€ 1.527,60
3.3.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het exploiteren van een Escortbedrijf, als bedoeld in art. 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening 2014€ 718,75
3.3.3Indien voor de aanvraag als bedoeld in artikel 3.3.1 en 3.3.2 een vereenvoudigde procedure gevolgd kan worden, bedraagt het tarief€ 314,50
 Commerciële standplaatsvergunning  
1.14.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning op grond van artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening 2014:  
1.14.1.1voor het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op gemeentegrond € 539,15
1.14.1.2voor het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op particuliere grond € 359,45
1.14.1.3voor het innemen van een standplaats voor één of meer (aaneensluitende) dagen op gemeente- of particuliere grond € 89,85
1.14.1.4Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 1.14.1.1 en 1.14.1.2 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief € 134.75
1.14.1.5Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 1.14.1.1 en 1.14.1.2 deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges van de betreffende activiteit.  
 Wachtlijstmarkten  
1.14.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een eerste aanvraag voor plaatsing op de wachtlijst voor een vaste marktstandplaats, per markt € 31,05
1.14.2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een herhalingsverzoek tot handhaving op de wachtlijst voor een vaste marktstandplaats, per markt € 18,60

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

1.15.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:  
1.15.1.1een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet of een besluit op grond van de Winkeltijdenverordening € 134,80
1.15.1.2een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet of een besluit op grond van de Winkeltijdenverordening voor een geheel kalenderjaar € 673,95
1.15.1.3toestemming om een in de artikel 1.15.1.2 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander € 89,95
1.15.1.4Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een in de artikelen 1.15.1.1 en 1.15.1.2 bedoelde ontheffing € 89,95

Hoofdstuk 6 Splitsingsvergunning woonruimte

niet van toepassing

Hoofdstuk 7 Leefmilieuverordening

niet van toepassing

Hoofdstuk 8 Brandbeveiligingsverordening (vervallen)

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 Verordening op peuterspeelzalen  
     
3.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een peuterspeelzaal € 17,35
 Opstijgen en landen heteluchtballonnen en helikopters  
3.7.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 5, lid 6 van het Besluit inrichtingen en gebruik niet aangewezen Luchtvaartterreinen ten aanzien van helikopters en artikel 10, lid 2 van het Besluit inrichtingen en gebruik niet aangewezen Luchtvaartterreinen ten aanzien van hete lucht ballonnen.  
3.7.2.1voor het eenmalig opstijgen van een luchtballon € 67,40
3.7.2.2voor het opstijgen van een luchtballon gedurende één jaar € 161,75
 Vergunning afleveren van vuurwerk  
3.7.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 € 449,30
 Bibob advies  
3.7.4Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de onderdelen 3.1.1 t/m 3.1.4, 1.16.1 t/m 1.16.3 en 3.3.1 t/m 3.3.3 van deze tarieventabel een BIBOB-advies wordt ingewonnen, worden de daar genoemde tarieven verhoogd met € 1.080,45
 Gedoogbeschikking coffeeshop  
3.7.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor het exploiteren van een coffeeshop, op grond van het op artikel 13b van de Opiumwet gebaseerde gemeentelijke coffeeshopbeleid € 2.536,75
3.7.5.1Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 3.7.5 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief € 507,35
3.7.6(vervallen)  
3.7.6.1(vervallen)  
 Betaald voetbal  
3.7.7Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een éénmalige vergunning, als bedoeld in artikel 2:26a van de Algemene plaatselijke verordening 2014 bedraagt € 359,45
 Inzamelen geld of goederen  
3.7.8Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning om geld of goederen in te zamelen als bedoeld in artikel 5:13 van de APV 2014 (collecte); € 17,70
 Diverse objecten op de weg  
3.7.9Het tarief bedraagt van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning  
3.7.9.1voor het hebben van een uitstalling of voor het plaatsen van winkelwagens € 224,65
3.7.9.2voor het hebben van een terras € 539,15
3.7.9.3voor het plaatsen van reclame displays, bewegwijzering of 60x40 borden (art. 2:10 Algemene plaatselijke verordening 2014) € 45,05
3.7.9.4voor het incidenteel plaatsen van een uitstalling en een terras € 134,80
3.7.9.5voor zover daarvoor niet onder 3.7.9.1 t/m 3.7.9.4 een tarief is opgenomen € 135,05
3.7.9.6Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 3.7.9.1 en 3.7.9.2 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief € 134,80
 Ontheffing verbod op vuur in open lucht  
3.7.10Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing van het verbod om in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben als bedoeld in artikel 5.34 van de APV 2014. € 44,95

Deze tarieventabel wordt aangehaald als "tarieventabel leges 2019".

Behoort bij het raadsbesluit van 8 november 2018 met nummer 116-2018.

De raad voornoemd,

drs. A. Oudbier

raadsgriffier

drs. J.C.G.M. Berends MPA

voorzitter