Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent overtreding van geluidsnormen Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent overtreding van geluidsnormen Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2017
CiteertitelBeleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2017
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel sancties overtreding geluidsnormen bij evenementen 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2017nieuwe regeling

13-04-2017

Stadsblad, 04-05-2017

BB 17.046

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent overtreding van geluidsnormen Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2017

 

 

Artikel 1 Last onder dwangsom

 • 1.

  Indien wordt vastgesteld dat tijdens een evenement in de openbare ruimte de voor dat evenement geldende maximale geluidsnorm wordt overtreden, wordt aan de organisator, of een ander persoon die het in zijn macht heeft de overtreding ongedaan te maken, direct een last onder dwangsom uitgereikt waarin het volgende is opgenomen:

   

  Per overtreding wordt een dwangsom verbeurd van:

  -          € 750,- tot een maximum van € 3000,- voor een evenement categorie 1;

  -          € 1500,- tot een maximum van € 6000,- voor een evenement categorie 2a;

  -          € 2000,- tot een maximum van € 8000,- voor een evenement categorie 2b;

  -          € 2500,- tot een maximum van € 10.000,- voor een evenement categorie 3.

 • 2.

  In de last onder dwangsom kan gemotiveerd worden afgeweken van genoemde bedragen.

Artikel 2 Verbeuren dwangsom

 • 1.

  Wordt na het uitreiken van de last onder dwangsom, opnieuw een overtreding van de maximale geluidsnorm begaan, wordt de dwangsom zoals hievoor in artikel 1 genoemd verbeurd.

Artikel 3 Weigering volgende evenementenvergunning

Ingeval een dwangsom is verbeurd kan de burgemeester de evenementenvergunning voor het daaropvolgende jaar weigeren of beperken.

Artikel 4 Intrekking oude regeling

De beleidsregel sancties overtreding geluidsnormen bij evenementen 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2017".