Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLeges 2012
CiteertitelVerordening leges 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

13-12-2011

Het Kontakt, 21 december 2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Leges 2012

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van dag “x” in een kalendermaand tot en met dag (“x”-1) in de volgende kalendermaand;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van dag “x” in een kalenderjaar tot en met dag (“x” -1) in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn

  voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  Titel 1, Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand

 • 2.

  Titel 1, Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 • 3.

  Titel 1, Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 • 4.

  Titel 1, Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit Gemeentelijke basis administratie persoonsgegevens

 • 5.

  Titel 1, Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming

  Persoonsgegevens

 • 6.

  Titel 1, Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

  onderdeel 1.9.1.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag;

 • 7.

  Titel 1, Hoofdstuk 16 Kansspelen;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De“Verordening Leges 2011", van 14 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

   

  • 1.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan,

  • 2.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of Woningwet zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moet worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 2,25%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Leges 2012".

Bijlage Verordening leges 2012 Tarieventabel

 

Tarieventabel

 

Indeling

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1                   Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2                   Reisdocumenten

Hoofdstuk 3                   Rijbewijzen

Hoofdstuk 4                   Verstrekkingen uit de Gemeentelijke

Hoofdstuk 5                   Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6                   Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7                   Bestuursstukken

Hoofdstuk 8                   Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9                   Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10                 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11                 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12                 Leegstandwet

Hoofdstuk 13                 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14                 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15                 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16                 Kansspelen

Hoofdstuk 17                 Kinderopvang

Hoofdstuk 18                 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19                 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20                 Openluchtrecreatie

Hoofdstuk 21                 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk  1                  Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk  2                  Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk  3                  Omgevingsvergunning

Hoofdstuk  4                  Vermindering

Hoofdstuk  5                  Teruggaaf

Hoofdstuk  6                  Intrekking omgevingsverguning

Hoofdstuk  7                  Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk  8                  Bestemmingswijzingen zonder activiteiten

Hoofdstuk  9                  Sloopmelding

Hoofdstuk 10                 Overschrijving omgevingsvergunning

Hoofdstuk 11                 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk  1                  Horeca

Hoofdstuk  2                  Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk  3                  Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk  4                  Spiltsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk  5                  Leefmilieuverordening

Hoofdstuk  6                  Brandbeveilingsverordening

Hoofdstuk  7                  In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap en voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk: 

 

1.1.1.1

In het Aalburgloket:

 

 • -

  zonder ceremonie en toespraak op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur   €     0,00

in het gemeentehuis:

  

 • -

  maandag en dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur  €     0,00

 • -

  maandag en dinsdag tussen 09.00 en 11.00 uur en

 • tussen 12.00 en 18.00 uur               €  310,00

 • -

  woensdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en

 • 18.00 uur                                       €  310,00

 

1.1.1.2  op de daarvoor structureel aangewezen locaties:

-  maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur  €  310,00

 

1.1.1.3  indien het huwelijk wordt gesloten of het partnerschap wordt

geregistreerd op een andere dag dan een werkdag, dan wel op werkdagen voor 09.00 of na 18.00 uur    €  586,50

 

1.1.2   Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

registratie van een partnerschap buiten het gemeentehuis,niet zijnde een structureel aangewezen locatie                   €  362,50

 

1.1.3     Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.3.1  een trouwboekje of partnerschapboekje   €    21,75

 

1.1.4 Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers

van de Burgerlijke stand voor ieder daaraan besteed kwartier   €    20,10

 

1.1.5. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.6. Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanwijzen van een locatie als (éénmalige) trouwlocatie bedraagt het tarief:    €   66,50

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2.1         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1.1       tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen €   48,70

1.2.1.2       tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpastpoort) €   48,70

1.2.1.3       tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld(faciliteitenpaspoort)      €   48,70

1.2.1.4       tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3, direct bij de aanvraag van dit document  €     9,35

1.2.1.5       tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1,   1.2.1.2 en 1.2.1.3        €   21,85 

 

1.2.2. Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

 

1.2.2.1  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt       €   30,00

1.2.2.2 in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1   €   40,00

 

1.2.3  De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met    1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van                   €   45,90

 

1.2.4         Het tarief als genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4  slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.5         Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van:      €   21,80

1.2.6         Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en      in 1.2.2 wordt bij een vermissing van het vorige reisdocument vermeerderd met een bedrag van         €   20,50

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs  €  39,50

1.3.2         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Rijbewijzen en Bromfietscertificatenregister van de RDW    €   9,55

1.3.3         Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een aanvraag in verband met vermissing van een rijbewijs vermeerderd met een bedrag van:           €  20,50

1.3.4         Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van:       €  33,50

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens

 

1.4.1         Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van  de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.2         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1       tot het verstrekken van gegevens:  per verstrekking  €    5,95

1.4.2.2       tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie   €    4,90

1.4.3         Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoons gegevens.

1.4.4         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1       tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking  €    9,40

1.4.5         Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier  €   19,80

1.4.6         Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een schriftelijk verzoek tot het verstrekken van gegevens op papier aan een afnemer of bijzondere derde                          €    2,27

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het kiezersregister - gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming

                        Persoonsgegevens

 

1.6.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1       bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1    ten hoogste 100 pagina’s, per pagina       €    0,23

                 met een maximum per bericht van          €    4,50

1.6.1.1.2    meer dan 100 pagina’s                     €  22,50

1.6.1.2       bij verstrekking anders dan op papier   €    4,50

1.6.1.3       dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking          €  22,50

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 6.1.1, 6.1.2       en 6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.1.4       Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens                   €    4,50

                

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1          Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1       een afschrift van de gemeentebegroting     € 26,85

1.7.1.2       een afschrift van de jaarrekening en het jaarverslag   € 26,85

1.7.2         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1       tot het verstrekken van een éénmalig exemplaar van de agenda van de opiniërende vergadering of raadsagenda en de notulen van de opiniërende raad of raadsvergaderingen (exclusief de onder 1.7.1 genoemde stukken):

                 -       bij toezending van de stukken   €   1,00

                 -       ingeval de stukken worden afgehaald €   0,50

1.7.2.2       tot het afsluiten van een abonnement op de raadsbundel en de notulen van de (opiniërende) raadsvergadering (exclusief de onder 1.7.1 genoemde stukken) per kalenderjaar:

                 -       bij toezending van de stukken           € 99,00

                 -       ingeval de stukken worden afgehaald   € 52,00

1.7.2.3       tot het afsluiten van een abonnement op de besluitenlijst van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, per kalenderjaar:

                 -       bij toezending van de stukken                       € 36,00

                 -       ingeval de stukken worden afgehaald             € 18,00

 

Indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van het kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar berekend naar rato van het aantal kalendermaanden, als er in dat jaar nog volle kalendermaanden overblijven.

 

Hoofdstuk 8             Vastgoedinformatie

 

1.8.1         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1       tot het verstrekken van een fotokopie: van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadvernieuwingsplan, het kopietarief zoals aangegeven in Titel 1 Hoofdstuk 20 Diversen vermeerderd met:

ingeval analoog                                          €  22,75

ingeval digitaal                                           €    8,75

1.8.1.2       tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per lichtdruk         n.v.t.

1.8.2         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

de basisregistratie kadaster bedoeld in artikel 1a van de Kadasterwet, inclusief kadastrale situatie:

Analoog:

-     eerste perceel                                                          €  13,90

-     voor meerdere percelen, zelfde object                       €    2,75

Digitaal:

-       eerste perceel                                      €    8,20

-       voor meerdere percelen, zelfde object    €    2,75

 

1.8.2.1. de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie  gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

ingeval analoog                                                       €  13,90

ingeval digitaal                                                        €    8,20

1.8.2.2       de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet         €    8,20

1.8.2.3       de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988                                       n.v.t.

1.8.2.4       het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

ingeval analoog                                 €  13,90

ingeval digitaal                                  €    8,20

1.8.3. Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.8.3.1       een uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen per uittreksel                    €  11,35

1.8.3.2       een uittreksel uit de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen per uittreksel                     €  11,35

1.8.3.3       een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen per verklaring                    €  11,35

1.8.4         Voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit  het  Kadastraal register via Kadaster On-line;

a.     de door het kadaster in rekening gebrachte legeskosten        p.m.

b.     een toeslag voor het verstrekken van informatie uit en over

       de niet gemeentelijke beperkingen; per kwartier                 €  20,10

1.8.5         Voor het in behandeling nemen van een verzoek om andere informatie  dan in de digitale productencatalogus beschreven informatie; per kwartier        €  20,10

1.8.6         Voor het ine behandeling nemen van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier; per kwartier                    €   20,10

1.8.7         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.7.1       het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres            €    8,20

1.8.7.2       het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie                                   €    8,20

1.8.7.3. het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan,

per adrescoördinaat                                                   €    8,20

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9.1         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1       tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag             €    30,05

1.9.1.2       tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn   €      4,90

1.9.1.3       tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening                   €      4,90

1.9.2         Ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot

Naturalisatie gelden de tarieven als bedoeld in het Besluit Naturalisatiegelden 2003 of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

1.9.3         Ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet Nederlanderschap gelden de tarieven als bedoeld in het Besluit Naturalisatiegelden 2003 of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

1.9.4         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van vergunningen tot het in de gemeente venten, opkopen of een standplaats innemen, per persoon, instelling, vereniging en dergelijke:

1.9.4.1       geldig voor één dag  €    10,95

1.9.4.2       voor één week  €    21,90

1.9.4.3       geldig voor één maand €    54,70

1.9.4.4       geldig voor één kwartaal   €    98,55

1.9.4.5       geldig voor één jaar     €  230,00

1.9.5         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenen van een vergunning tot:

1.9.5.1       het maken van reclame aan de openbare weg met borden, doeken, voertuigen en dergelijke, bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalburg, met uitzondering van geluidswagens ten behoeve van politieke groeperingen, die als zodanig in het daartoe bestemde register,als bedoeld in de artikelen G1, G2 en G3 van de Kieswet, zijn geregistreerd, per dag of gedeelte daarvan€   10,95

1.9.5.2.      het hebben van verwijzingsborden; per bord €   21,90

1.9.5.3       het realiseren c.q. wijzigen van een rioolaansluiting   € 157,50

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief - gereserveerd

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet - gereserveerd

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

                          

1.12          Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:           

1.12.1        tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet             €  313,50

 

1.12.2  tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet €  156,75

 

 

Hoofdstuk 13                       Gemeentegarantie – N.V.T.

 

Hoofdstuk 14                       Marktstandplaatsen

 

1.14.1   De marktgelden bedragen voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van waren per strekkende meter plaatsruimte:

1.14.1.1 per dag, of gedeelte daarvan:    €     1,35

1.14.1.2 per kwartaal:                            €   14,40

 

 

Hoofdstuk 15                       Winkeltijdenwet

1.15.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet en Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet   €   10,65

 

Hoofdstuk 16                       Kansspelen

                                               

1.16.1        Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op dekansspelen

1.16.1.1     voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat         €   56,50

1.16.1.2     voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, €22,50 per kansspelautomaat en    €   34,00

1.16.1.3     voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd

voor één kansspelautomaat   €  226,50

1.16.1.4     voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd voor twee of meer kansspelautomaten, € 90,50 per kansspelautomaat €  136,00

1.16.2        Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in  artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)             €   10,95

 

Hoofdstuk 17                       Kinderopvang - Vervallen

 

Hoofdstuk 18                       Telecommunicatie

 

1.18.1        Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet per locatie voor een ononderbroken tracé tot een lengte van:

1.18.1.1     maximaal 50 meter                              € 157,50

1.18.1.2     51 tot en met 500 meter                       € 297,50

1.18.1.3     van 501 tot en met 2000 meter              € 589,50

1.18.1.4     Meer dan 2000 meter                            € 955,00

1.18.1.5     Indien over een melding overleg plaats moet vinden tussen de

gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, worden de tarieven als bedoeld in paragraaf 1.18.1.1, 1.18.1.2, 1.18.1.3 en 1.18.1.4 verhoogd met een bedrag van          € 308,00

 

 

 

Hoofdstuk 19                       Verkeer en vervoer

 

1.19.1        Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1     tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990     €  98,70

1.19.1.2     tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de regeling Voertuigen                               €  98,70

1.19.1.3     tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)                                         €  34,90

1.19.1.4     tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 19.1.3                                        €  10,95

 

Hoofdstuk 20 Openluchtrecreatie - Vervallen

 

Hoofdstuk 21 Diversen

 

1.21.2        Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.21.2.1     gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zoverdaarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina                                     €    1,35

1.21.3        afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.21.3.1     per pagina of A4 formaat(enkelzijdig)                      €    0,03

1.21.3.2     per pagina op papier van ander formaat, tot A3 (enkelzijdig)      €    0,06

1.21.3.3     per pagina op A4 formaat in kleur           €    0,10

1.21.4        groot-kopieën van aangeboden c.q. opgevraagde stukken:

1.21.4.1     voor papierafdrukken tot een breedte van 90 cm en een lengte van 50 cm                          €    2,80

1.21.4.2     voor papierafdrukken voor een lengte van 50 cm en meer, tot een breedte van 90 cm € 2,00 vermeerderd met € 0,20 voor elke 10 cm meer lengte of gedeelte daarvan

1.21.4.2.1  voor calques tot 90 cm                           €  15,60

1.21.4.2.2  voor calques voor een lengte van 50 cm en meer bij een breedte tot 90 cm € 14,00 vermeerderd met € 1,50 voor elke 10 cm meer lengte of gedeelte daarvan                                                                                    

1.21.5        meervoudige afdrukken van groot-kopieën bij 5 exemplaren en meer, 25% korting

1.21.6        het tarief voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur:

voor minder dan 6 kopieën                                               €    0,00

1.21.6.1     voor 6 tot en met 13 kopieën                           €    6,00

1.21.6.2     voor 14 of meer kopieën, per kopie                  €    0,10

1.21.7        een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per blz/kopie                    €    0,10

1.21.8        stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opge nomen, per pagina                                                                    €    0,50

1.21.9        een afschrift  van:

                 - een bestemmingsplan compleet             €  77,00

                 - kopie van een bestemmingsplankaart, groot-

                   kopiekosten, volgens verdeling bij 1.1.3.

                 - tekst afdrukken van een bestemmingsplan en van een

voorbereidingsbesluit, kopiekosten volgens verdeling bij 1.1.2

1.21.10      schriftelijke informatieverstrekking op het gebied van Ruimtelijke Ordening en/of Milieu ten behoeve van Taxatierapportages. €  33,23

1.21.11      Schriftelijke informatieverstrekking uit het Bodem Informatie Systeem.     €  22,50

1.21.12      Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van eenaanvraag hetzij schriftelijk danwel mondeling tot het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot een planschadeverzoek, kopiekosten volgens 1.1.2, respectievelijk 1.1.3, vermeerderd met voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan                          €  20,10

1.21.13      Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag hetzij schriftelijk danwel mondeling tot het verstrekken van inlichtingen uit het (bouw)archief, kopiekosten volgens 1.1.2, respectievelijk 1.1.3, vermeerderd met: per verstrekking      €  20,10

 

Titel 2  Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1            Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1         aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV),voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.2         bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.2.1       bij het vaststellen van de bouwkosten, wordt de door de aanvrager opgegeven bouwsom getoetst aan een normberekening. Dit geschiedt aan de hand van de Beleidsregel ‘Vaststellen bouwkosten

Gemeente Aalburg 2012’ welke door het college van Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld;

2.1.2.2       wanneer de opgegeven bouwsom afwijkt van de normberekening, kan op basis hiervan de hoogte van de vast te stellen bouwkosten hierop worden aangepast;

2.1.3         sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.4         Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.5         In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.6         In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2            Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1         om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, 10% van het tarief als genoemd onder artikel 2.3.1.

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het vooroverleg uitgewerkt voorgenomen project in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges op grond van artikel 2.4.1 met deze leges verrekend.

                

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3            Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigdeleges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeften de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1         Bouwactiviteiten

2.3.1.1       Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, bij bouwkosten:

 

                 - tot € 500.000:

                   1,9% van de bouwkosten, met een minimum van                    € 283,00

                 - van € 500.000 tot € 1.000.000 :

                   € 9.500 + 1,7% van het bedrag waarmee de bouwkosten

                   de € 500.000 te boven gaan

                 - vanaf € 1.000.000;

                   € 18.000 + 1,5% van het deel van de bouwkosten vanaf

                   € 1.000.000.

2.3.1.2       Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld: 

 € 605,00

2.3.1.3.      Achteraf ingediende aanvraagOnverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges:                                 50%

2.3.2         Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van deWabo, bedraagt het tarief 0,85% van de aanlegkosten met een minimum van                       € 109,00

2.3.3         Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw activiteit. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1       indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking, artikel 3.6, lid 1, onder c Wro):                             € 409,00

2.3.3.2       indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking, artikel 3.23 Wro):                             € 409,00

2.3.3.3       indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking, artikel 3.10 Wro), exclusief eventueel benodigde onderzoeken                                   

                 - waarbij de aanvrager de kosten voor de ruimtelijke wijziging

                   voor zijn rekening neemt                                     € 3.373,00

                 - waarbij de gemeente de kosten voor de ruimtelijke wijziging

                  voor haar rekening neemt                                     € 6.589,00

2.3.3.4       indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking, artikel 3.22 Wro):                                      € 409,00

2.3.3.5       ndien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):                                  € 409,00

2.3.3.6       indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor het bouwplan wordt getoetst aan een exploitatieplan, een ontheffing ex artikel 6.12, lid 6, van de Wet ruimtelijke ordening of toepassing wordt gegeven aan artikel 50a, lid 3, van de Woningwet verhoogd met  € 540,00

2.3.3.7       indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):                                     € 409,00

2.3.3.8       indien de aanvraag een project van nationaal belangbetreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van deWet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, vande Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):                                       € 409,00

2.3.3.9       indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)                      € 409,00

2.3.4         Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeftop een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1       indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º,  van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):             € 285,00

2.3.4.2       indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):     € 285,00

2.3.4.3       indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), exclusief eventueel benodigde onderzoeken:                                              

                 - waarbij de aanvrager de kosten voor de ruimtelijke wijziging

                   voor zijn rekening neemt                          € 3.373,00

                 - waarbij de gemeente de kosten voor de ruimtelijke wijziging

                  voor haar rekening neemt        € 6.589,00

2.3.4.4       indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):    € 285,00

2.3.4.5       indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):                        € 285,00

2.3.4.6       indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijngesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onderc, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):                                               € 285,00

2.3.4.7       indien de aanvraag een project van nationaal belangbetreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijngesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, aan de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):  € 285,00

2.3.4.8       indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):                   € 285,00

indien artikel 3 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast                        € 285,00

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplanwaarvoor vergunning moet worden verleend met toepassing van een ontheffing ex artikel 1/11 en/of 1/12 van het Bouwbesluit, dan wordt het overeenkomstig 5.2.2 berekendebedrag verhoogd met                         € 228,00

2.3.4.11     Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplanwaarvoor vergunning moet worden verleend mettoepassing van een vrijstelling van de gemeentelijke Bouwverordening 2007, of zoals deze laatstelijk is vervangenof gewijzigd, dan wordt het overeenkomstig 5.2.2 berekende bedrag verhoogd met                                          € 228,00

2.3.4.12     Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 50, lid 3, van de Woningwet wordt het overeenkomstig 5.2.2 berekende bedrag verhoogd met                                                           € 228,00

2.3.5         In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een ctiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.5.1       indien het betreft een vergunning voor het in gebruik houden van een bouwwerk dan wel indien de aanvraagis ingediend in verband met een wijziging van een bouwwerk:

a) met een bruto vloeroppervlak van minder dan 100 m²  €   742,00

b) met een bruto vloeroppervlak van 100 m² of meer, maar minder dan

250 m²                                                                              €   858,00

c) met een bruto vloeroppervlak van 250 m² of meer, maar minder dan 500 m²                                                                             € 1.211,00

d) met een bruto vloeroppervlak van 500 m² of meer, maar minder dan 1.000 m²                                                                           € 1.599,00

e) met een bruto vloeroppervlak van 1.000 m² of meer, maar minder dan 1.500 m²                                                                           € 1.816,00

 f) met een bruto vloeroppervlak van 1.500 m² of meer, maar minder dan 2.000 m²                                                                           € 1.834,00

 g) met een bruto vloeroppervlak van 2.000 m² of meer, maar minder dan 2.500 m²                                                                           € 2.302,00

 h) met een bruto vloeroppervlak van 2.500 m² of meer, maar minder dan 3.000 m²                                                                           € 2.499,00

 i) met een bruto vloeroppervlak van 3.000 m² of meer, maar minder dan 3.500 m²                                                                           € 2.692,00

 j) met een bruto vloeroppervlak van 3.500 m² of meer, maar minder dan 4.000 m²                                                                           € 2.881,00

k) met een bruto vloeroppervlak van 4.000 m² of meer, maar minder dan 4.500 m²                                                                            € 3.084,00

l) met een bruto vloeroppervlak van 4.500 m² of meer, maar minder dan 5.000 m²                                                                           € 3.279,00

m) met een bruto vloeroppervlak van 5.000 m² of meer, maar minder dan 6.000 m²                                                                           € 3.472,00

n) met een bruto vloeroppervlak van 6.000 m² of meer,maar minder dan 7.000 m²                                                                           € 3.669,00

o) met een bruto vloeroppervlak van 7.000 m² of meer, maar minder dan 8.000 m²                                                                           € 3.865,00

p) met een bruto vloeroppervlak van 8.000 m² of meer, maar minder dan 9.000 m²                                                                           € 4.058,00

q) met een bruto vloeroppervlak van 9.000 m² of meer, maar minder dan 10.000 m²                                                                         € 4.255,00

r) met een bruto vloeroppervlak van 10.000 m² of meer, maar minder dan 12.000 m²                                                                         € 4.499,00

s) met een bruto vloeroppervlak van 12.000 m² of meer, maar minder dan 14.000 m²                                                                        € 4.644,00

 t) met een bruto vloeroppervlak van 14.000 m² of meer, maar minder dan 16.000 m²                                                                         € 4.840,00

 u) met een bruto vloeroppervlak van 16.000 m² of meer, maar minder dan 18.000 m²                                                                         € 5.035,00

 v) met een bruto vloeroppervlak van 18.000 m² of meer, maar minder dan 20.000 m²                                                                         € 5.229,00

w) met een bruto vloeroppervlak van 20.000 m² of meer       € 5.423,00

2.3.6         Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1       Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezenmonument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

a) voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:                                                             gratis

b) voor het herstellen, gebruiken of laten gebruikenvan een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:                                                                     gratis

2.3.6.2       Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:                                                                                      gratis

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of

dorpsgezicht indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.7.1       in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheers-verordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:         € 228,00

2.3.7.2       in gevallen waarvoor op grond van de Bouwverordening Aalburg een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder   a, van de Wabo,             € 228,00

2.3.7.3       Asbesthoudende materialen

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:     € 228,00

2.3.8         Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een Provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d,van de Wabo, bedraagt het tarief:       € 239,00

2.3.9         Uitweg/inritVoor het realiseren c.q. wijzigen van een inrit, bedraagt het tarief:                   € 157,50

2.3.10        Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:                                                                       gratis

2.3.11        Verkeerstelling

Voor het aanleveren van verkeersgegevens ten behoeve van Ruimtelijke procedures bedraagt het tarief per telling:                                     € 255,00

2.3.12        Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.12.1     Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van deNatuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief per besteed uur:                                                                       €  80,00

2.3.12.2     Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief per besteed uur:                                                               €  80,00

2.3.13        Handelingen in het kader van de Flora en Faunawet

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief per besteed uur                                                                             €  80,00

2.3.14        Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in devoorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1     behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief per besteed uur:                                           €  80,00

2.3.14.2     behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo: als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunningbedraagt het tarief:                                                             €  80,00

b) als het een provinciale of waterschapsverordeningbetreft: het  bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht,  tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15        Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo,bedraagt het tarief:                                                                                   

2.3.15.1     voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag datvoortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstukvoor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2     voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16        Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1     voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport                                  € 225,00

2.3.16.2     voor het in behandeling nemen van:

a) een aanvraag voor het schriftelijk verstrekken van adviezen betreffendearcheologische waarden en verwachtingen                                                    € 2.304,00

b) de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde programma's van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen,  KNA 3.1

€ 988,00

c) de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Plannen van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek              € 198,00

d) de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van offertes tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek                                  € 198,00

 e) de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapportages dievoortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex art. 39 lid 2 MW,ex art. 40 lid 1, ex art. 41, lid 1                                               € 767,00

2.3.17        Advies

2.3.17.1     Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aande aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2     Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt eenaanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18        Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1     Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

a) indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:                        € 155,00

b) indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraagom een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten,blijkend uit een begroting die door het collegevan burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2     Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag  waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1         Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1         Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt van de geheven leges:                  50%

2.5.2         Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag schriftelijk is ingediend binnen 2 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik isgemaakt. De teruggaaf bedraagt 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3         Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

2.5.3.1       Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

De teruggaaf van de leges bedraagt                                     50%

2.5.3.2       Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4         Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen.

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

n.v.t.

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7.1         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van  een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:    € 117,00

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen vaneen aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 6.589,00

2.8.2         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplanals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening  € 6.589,00

2.8.3         Voor het in behandeling nemen van: een aanvraag tot het verkrijgen van een persoonsgebonden ontheffing of een persoonsgebonden gedoogbeschikking                                € 410,00

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

2.9.1         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een  sloopmelding als bedoeld in de Bouwverordening Aalburg       gratis

 

 

Hoofdstuk 10 Overschrijving omgevingsvergunning

 

2.10.1        Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een toestemming omgevingsvergunning als bedoeld in titel 2:                                                           € 82,00

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.11.1        Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: €  82,00

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese

dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraagtot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Drank  en Horecawet                €  110,35

3.1.2         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet   €    54,00

3.1.3         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank-en Horecawet        €   10,95

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een  aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement op grond van de APV, uitsluitend voor commerciële doeleinden       €  10,95

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.1       Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: 

3.1.1     een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:           

3.1.1.1  voor een seksinrichting                                                                                    € 3.345,00

3.1.1.2  voor een escortbedrijf                                                                                       € 3.345,00

3.2       wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:          

3.2.1     voor een seksinrichting                                                                                    € 1.673,00

3.2.2     voor een escortbedrijf                                                                                       € 1.673,00

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

3.6.1         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een bouwwerk ten behoeve van een evenement, uitsluitend voor commerciële doeleinden                          € 80,75

 

 

Hoofdstuk 7  In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7.1         Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning,ontheffing of andere beschikking                                                     € 10,95

 

Verordening leges 2012 Toelichting tarieventabel

 

Algemeen

De legesverordening is zover mogelijk gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Deze modelverordening is sinds de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) vanaf 1 oktober 2010 verdeeld in drie titels. Titel 1 Algemene dienstverlening, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning en Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Titel 2 en 3 zijn extra toegevoegd . Voor zover er niets is aangegeven, zijn de tarieven van 2011 verhoogd met het percentage van de kostenontwikkeling dit is 2,25%.

De belangrijkste ontwikkelingen worden in het vervolg toegelicht.

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

In titel 1, hoofdstuk 1 burgerlijke stand is het tarief voor het trouwen op een niet structurele locatie aangepast. Het verschil is nu € 50,00 met het tarief voor trouwen op een structurele locatie.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

De bedragen bij dit hoofdstuk zijn landelijke bedragen daar kunnen wij als gemeente niets in veranderen met uitzondering van het tarief vermeld bij paragraaf 1.2.1.5.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

De bedragen bij dit hoofdstuk zijn landelijke bedragen daar kunnen wij als gemeente niets in veranderen met uitzondering van het tarief vermeld bij paragraaf 1.3.3.

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming Persoonsgegevens

De bedragen bij dit hoofdstuk zijn landelijke bedragen daar kunnen wij als gemeente niets in veranderen.

 

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

De tarieven voor het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimten zijn voor 2012 berekend op basis van uurtarief. In de praktijk is gebleken dat de werkzaamheden voor de aanvraag van de vergunning vier uur bedragen en dat de werkzaamheden voor de verlenging van de vergunning twee uur bedragen.

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Nieuw is hoofdstuk 14 marktstandplaatsen. In dit hoofdstuk zijn opgenomen de tarieven van de marktgelden verordening

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

De bedragen bij dit hoofdstuk zijn landelijke bedragen daar kunnen wij als gemeente niets in veranderen met uitzondering van paragraaf 1.16.2

 

Titel 2 en 3 zijn vanaf oktober 2010 toegevoegd in deze tarieventabel

 

Titel 2 paragraaf 2.3.1.2

De tarieven die door de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen worden doorberekend zijn gestegen. Het opgenomen tarief bedraagt € 605 voor 2012 in 2011 was dit € 590.