Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Richtlijn tegemoetkoming ouderbijdrage peuterspeelzalen 2013 t.b.v. doelgroepkinderen voor het volgen van Voor- en Vroegschoolse Educatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijn tegemoetkoming ouderbijdrage peuterspeelzalen 2013 t.b.v. doelgroepkinderen voor het volgen van Voor- en Vroegschoolse Educatie
CiteertitelRichtlijn tegemoetkoming ouderbijdrage peuterspeelzalen VVE 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpGeen
Externe bijlageAanvraagformulier Richtlijn tegemoetkoming ouderbijdrage peuterspeelzalen VVE 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Richtlijn tegemoetkoming ouderbijdrage peuterspeelzalen VVE 2011 van 19 juli 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet OKE

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201301-01-2015Nieuwe regeling

09-04-2013

Het Kontakt, 17 april 2013

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijn tegemoetkoming ouderbijdrage peuterspeelzalen 2013 t.b.v. doelgroepkinderen voor het volgen van Voor- en Vroegschoolse Educatie

 

 

Richtlijn tegemoetkoming ouderbijdrage peuterspeelzalen 2013 ten behoeve van doelgroepkinderen voor het volgen van maximaal vier dagdelen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE

 

 

Algemeen:

Op basis van deze richtlijn kan aan ouders of verzorgers van een doelgroepkind, een gedeeltelijke tegemoetkoming worden verstrekt in de kosten voor de ouderbijdrage voor het derde en of vierde dagdeel Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bij de peuterspeelzalen.

 

Deze richtlijn is van toepassing op:

 • 1.

  Ouders / verzorgers met een doelgroepkind die gebruik maken van drie of vier dagdelen VVE.

 • 2.

  Peuterspeelzalen waar VVE wordt gegeven.

Artikel 1 Begrippen

In deze richtlijnen wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Aalburg;

 • b.

  de doelgroep: ouders of verzorgers met een kind dat doelgroepkind is;

 • c.

  doelgroepkind: een kind waarbij de deskundige van het consultatiebureau een taal-/spraak- of een andere ontwikkelingsachterstand heeft vastgesteld en dat is doorverwezen naar een peuterspeelzaal om gebruik te maken van vier dagdelen VVE;

 • d.

  peuterspeelzaal: de peuterspeelzaal die gevestigd is binnen de gemeente Aalburg en die het VVE-beleid van de gemeente Aalburg uitvoert.

Artikel 2 Beleidsdoel

Het doel van deze richtlijn is het vergroten van de deelname van doelgroepkinderen aan de dagdelen VVE door middel van het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten voor de ouderbijdrage voor het derde en of vierde dagdeel VVE bij de peuterspeelzalen voor ouders met een doelgroepkind.

Artikel 3 Doelgroep

Kinderen bij wie door een deskundige van het consultatiebureau een taal- /spraak- of een andere ontwikkelingsachterstand is geconstateerd.

Artikel 4 Voorwaarden

 • a.

  Door de ouder of verzorger van het doelgroepkind wordt een aanvraag ingediend op het door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • b.

  Bij de aanvraag moet een verwijzingsbrief van deskundige van het consultatiebureau worden ingediend.

 • c.

  De ouder of verzorger is verplicht wijzigingen die optreden nadat een tegemoetkoming voor de ouderbijdrage is verstrekt direct door te geven aan de gemeente. Aan de hand van de nieuwe gegevens wordt beoordeeld of de toegekende bijdrage moet worden aangepast, verrekend of moet worden teruggevorderd.

 • d.

  De bijdrage wordt maandelijks uitgekeerd aan de ouder of verzorger van het doelgroepkind.

Artikel 5 Hoogte van de tegemoetkoming ouderbijdrage

 • a.

  De gemeente verleent een tegemoetkoming in de kosten van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzalen voor het derde en vierde dagdeel VVE aan ouders van een doelgroepkind, dat minimaal drie en maximaal vier dagdelen VVE volgt. Daarbij geldt dat gedurende maximaal 11 termijnen een bijdrage wordt verleend indien de peuterspeelzaal 11 maanden per jaar een ouderbijdrage in rekening brengt. Wordt de ouderbijdrage gedurende 12 maanden in rekening gebracht dan volgt daarvoor ook een tegemoetkoming in 12 termijnen.

 • b.

  De ouders van een doelgroepkind betalen voor het derde en vierde dagdeel VVE € 10. Wordt door het doelgroepkind alleen een derde dagdeel VVE gevolgd dan betalen de ouders € 5.

 • c.

  De hoogte van de tegemoetkoming wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de VNG adviestabel ouderbijdrage VVE.

 • d.

  Ouders van doelgroepkinderen die gebruik maken van een VVE-dagdelen bij het kindercentrum en aanvullend op deze dagdelen gebruik willen maken van VVE-dagdelen bij een peuterspeelzaal, kunnen worden gecompenseerd in de ouderbijdrage bij een peuterspeelzaal voor het derde en of vierde dagdeel. Wordt ook gebruik gemaakt van een tweede dagdeel VVE bij de peuterspeelzalen dan wordt voor dit dagdeel door de peuterspeelzalen het dan geldende tarief voor de ouderbijdrage in rekening gebracht. Voor het tweede dagdeel VVE kan geen aanspraak worden gemaakt op een tegemoetkoming op basis van deze regeling.

Artikel 6 Duur van de tegemoetkoming

 • a.

  De tegemoetkoming start in de maand waarop het doelgroepkind wordt aangemeld en waarin het doelgroepkind drie of vier dagdelen VVE volgt. De tegemoetkoming eindigt of wijzigt met ingang van de datum waarop het betreffende doelgroepkind minder dagdelen of uren VVE gaat volgen, de peuterspeelzaal verlaat, of om andere redenen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de toegekende tegemoetkoming. Is er meer uitgekeerd dan waar recht op was, dan wordt het teveel teruggevorderd.

 • b.

  De tegemoetkoming kan alleen worden verleend zolang er beschikt kan worden over een rijksbijdrage die hiervoor ingezet kan worden. Wordt geen rijksbijdrage meer ontvangen dan kan ook geen tegemoetkoming meer worden verstrekt.

Artikel 7 Indienen van de aanvraag

 • a.

  Bij de aanvraag maakt de ouder gebruik van het door het college vastgestelde formulier.

 • b.

  Bij de aanvraag overlegt de ouder of verzorger die stukken die nodig zijn voor het kunnen beoordelen van de aanvraag.

 • c.

  De aanvraag dient binnen vier weken na aanmelding van de doelgroepkind voor het derde en of vierde dagdeel ingediend te worden.

 • d.

  In individuele gevallen kan het college beslissen om in bijzondere gevallen de tegemoet-koming in de ouderbijdrage in afwijking van deze richtlijn vast te stellen.

 • e.

  Binnen vier weken na de datum van indienen nemen burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag.

Artikel 8 Overige bepalingen

 • a.

  De peuterspeelzaal en of het kindercentrum verstrekt op verzoek van de gemeente gegevens over het doelgroepkind waarvoor een aanvraag is binnengekomen.

 • b.

  De peuterspeelzaal en, indien van toepassing, het kindercentrum bevestigen de ingevulde gegevens in het aanvraagformulier die op deze instellingen betrekking hebben door het ondertekenen van dit onderdeel.

 • c.

  De peuterspeelzaal en of het kindercentrum meldt bij de gemeente per welke datum een doelgroepkind, waarvoor een bijdrage wordt ontvangen, gebruik gaat maken van meer of minder dagdelen VVE-aanbod.

Artikel 9 Eigen bijdragen deelnemers

Het college kan bepalen dat voor bepaalde activiteiten een eigen bijdrage moet worden gevraagd.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1.

  Deze richtlijn wordt aangehaald als:

  “Richtlijn tegemoetkoming ouderbijdrage peuterspeelzalen VVE 2013”.

 • 2.

  De “Richtlijn tegemoetkoming ouderbijdrage peuterspeelzalen VVE 2013” geldt tot en met 31 december 2014.

 • 3.

  De “Richtlijn tegemoetkoming ouderbijdrage peuterspeelzalen VVE 2013” treedt in werking met ingang van 1 mei 2013 onder gelijktijdige in trekking van de “Richtlijn verlaging ouderbijdrage doelgroepkinderen VVE 2011”.

   

   

   

  Burgemeester en wethouders van Aalburg,

  de secretaris, de burgemeester,

  B.A. Duijster A.M.T. Naterop