Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Verordening afvalstoffenheffing 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening afvalstoffenheffing 2014
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Verordening afvalstoffenheffing 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Wet Milieubeheer, artikel 15.33
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Het kontakt, 24 december 2013

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening afvalstoffenheffing 2014

Vastgesteld door de gemeenteraad op17 december 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder “gebruik maken”: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolgde de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt geheven bijwege van aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van de tarieventabel worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang

 • 1.
  • De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel:

   • a.

    is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht;

   • b.

    indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven;

   • c.

    indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

   • d.

    Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

   • e.

    indien de belasting in de loop van het jaar door middel van een verhuizing als bedoeld in onderdeel d, verschuldigd wordt voor een lager tarief, bestaat aanspraak op vermindering voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de verhuizing volgens de GBA, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 2.

  De belasting bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.
  • De aanslag, als bedoeld in artikel 6, lid 1, moet worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, dat ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat, het bedrag daarvan minder dan € 2.500 is en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De op de voet van artikel 6, lid 2 verschuldigde belastingen moeten worden betaald:

  • a.

   ingeval van uitreiking van de kennisgeving:

   op het tijdstip van uitreiking;

  • b.

   ingeval van toezending van de kennisgeving:

   binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking totde heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10 Overgangsrecht

De “Verordening afvalstoffenheffing 2013” van 18 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11 lid 2 genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffing 2014".

Bijlage verordening afvalstoffenheffing 2014

Tarieventabel

Hoofdstuk 1 - Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

Nr.

Omschrijving

Tarief

1.

De belasting wordt per perceel berekend naar een vast tarief, verhoogd met één of meer gedifferentieerde tarieven.

 

1.1

Het vaste tarief bedraagt per perceel per belastingjaar

€157,00

 

Het vaste tarief bedraagt per perceel per belastingjaar voor het aanbieden van huishoudelijk afval in een ondergrondse verzamelcontainer

€225,25

 

Het vaste tarief bedraagt per perceel per belastingjaar voor het aanbieden van huishoudelijk afval in een bovengrondse verzamelcontainer

€225,25

1.4

Het gedifferentieerde tarief bedraagt per perceel per belastingjaar:

 

1.4.1

per aanbieding ter lediging van een container van 240 liter

bestemd voor restafval

€ 5,75

1.4.2

per aanbieding ter lediging van een container van 140 liter

bestemd voor restafval

€ 3,35

1.4.3

per aanbieding ter lediging van een container van 240 liter

bestemd voor gft-afval

€ 4,30

1.4.4

per aanbieding ter lediging van een container van 140 liter

bestemd voor gft-afval

€ 2,50

1.5

voor percelen waarvoor de gemeente ingevolge artikel 10.11 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt, maar waar op 1 januari van het belastingjaar, of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, geen containers in bruikleen zijn gegeven, doch een andere wijze van inzameling plaats heeft, per perceel per belastingjaar:

€225,25

1.6

Onverminderd het bepaalde in 1 tot en met 1.4.4 bedragen de kosten voor het omwisselen van containers:

 

1.6.1

Het inruilen van een 240 liter container voor een 140 liter container

€ 45,00

1.6.2

Het inruilen van een 140 liter container voor een 240 liter container

€ 45,00

1.7

Onverminderd het bepaalde in 1 tot en met 1.4 worden er, in het geval van verhuizing, éénmalig gedurende maximaal drie maanden, geen kosten voor het omwisselen van containers zoals genoemd in 1.6 in rekening gebracht, geldend vanaf de datum van aanvang van de belastingplicht van het perceel.

 

Hoofdstuk 2 – Diversen

Nr.

Omschrijving

Tarief

2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1, bedraagt de belasting indien de container door oneigenlijk gebruik moet worden vervangen:

 

2.1.1

in het geval van vervanging van een 140 liter container

€50,75

2.1.2

in het geval van vervanging van een 240 liter container

€55,85

2.2

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1, bedraagt de belasting indien een cilindersleutel of chippas voor de toegang tot ondergrondse afvalcontainers door oneigenlijk gebruik of verlies moet worden vervangen bij een perceel zoals genoemd in 1.1.2:

 

2.2.1

in het geval van vervanging van een chippas

€20,50

2.2.2

in het geval van vervanging van een cilindersleutel

€20,50

Hoofdstuk 3 - Maatstaven en tarieven voor achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen

Nr.

Omschrijving

Tarief

3.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1, bedraagt de belasting voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen, op (een) daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats(en), mits en voor zover deze worden aangeboden met een personenauto of -busje al dan niet voorzien van een enkel- of dubbelassige aanhangwagen:

 

3.1.1   

van puin, per kilogram  

€ 0,06

3.1.2    

van grof huishoudelijk restafval, per kilogram 

€ 0,10

3.1.3

van huishoudelijk restafval, per kilogram

€ 0,17

3.1.4

van composteerbaar tuin- en snoeiafval, per kilogram

nihil

3.1.5    

van asbest, indien dit volgens de aanleveringsvoorwaarden wordt aangeboden, per kilogram

nihil

3.1.6

van de afvalstof zoals genoemd onder 3.1.1 geldt bij aanbieding van minder dan 42 kg een verhoging tot                                                      

€ 2,50

3.1.7    

van de afvalstoffen zoals genoemd onder 3.1.2 geldt bij aanbieding van minder dan 50 kg een verhoging tot  

€ 5,00

3.1.8    

van de afvalstoffen zoals genoemd onder 3.1.3 geldt bij aanbieding van minder dan 30 kg een verhoging tot  

€ 5,00

3.1.9

van autobanden (zonder velg) van een personenauto, per autoband, mits afzonderlijk van andere afvalstoffen aangeboden

nihil

3.1.10  

van autobanden (met velg) van een personenauto, per autoband, mits afzonderlijk van andere afvalstoffen aangeboden

€2,60 

3.1.11

van afvalstoffen behorende tot de volgende componenten: grof tuinafval, ferro- en non-ferro-metalen, KCA (Klein Chemisch Afval), oud papier en karton, textiel, verpakkingsglas, vlakglas niet zijnde autoruiten en spiegels, wit- en bruingoed, elektrisch afval en plastic verpakkingsafval, mits en voor zover componenten niet gelijktijdig met componenten als genoemd onder  3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3 worden aangeboden         

nihil

Hoofdstuk 4 - Maatstaven en tarieven ingeval de weegbrug buiten werking is

Nr.

Omschrijving

Tarief

4.1

In geval de weegbrug geen dienst doet, treedt hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1 tot en met 3.1.7 buiten werking en  treedt hiervoor hoofdstuk 4 in de plaats.

 

4.1.1.  

schoon puin gebracht met:   

 

 

-personenauto

€10,00

 

-personenauto of een busje met enkelassige aanhangwagen, danwel een busje zonder aanhangwagen

€20,00

 

-personenauto of busje met dubbelassige aanhangwagen

€30,00

4.1.2   

bouw- en sloopafval,(grof huishoudelijk)restafval en niet-composteerbaar tuinafval, gebracht met:

 

 

-personenauto

€ 7,50

 

-personenauto of een busje met enkelassige aanhangwagen, danwel een busje zonder aanhangwagen

€12,00

 

-personenauto of busje met dubbelassige aanhangwagen

€18,00

4.1.3

composteerbaar snoeihout en composteerbaar tuinafval gebracht met

 

 

-een personenauto

nihil

 

- personenauto of een busje met enkelassige aanhangwagen, danwel een busje zonder aanhangwagen

nihil

 

-personenauto of busje met dubbelassige aanhangwagen

nihil

4.1.4

autobanden, zonder velg, van een personenauto per autoband, mits afzonderlijk van andere afvalstoffen aangeboden                                    

nihil

4.1.5    

autobanden, met velg, van een personenauto per autoband, mits afzonderlijk van andere afvalstoffen aangeboden

€2,60 

Hoofdstuk 5 - Maatstaven en tarieven in het geval van gemende aanlevering van huishoudelijke afvalstoffen

Nr.

Omschrijving

Tarief

5.1

Indien de aangeleverde huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 uit verschillende categorieën bestaat, wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht met toepassing van het hoogste tarief van de te onderscheiden en apart aangeboden fracties.

 

Hoofdstuk 6 - Maatstaven en tarieven voor op aanvraag verwijderen van grovehuishoudelijke afvalstoffen

Nr.

Omschrijving

Tarief

6.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en/of 2, 3 en 4 bedraagt de belasting voor het op aanvraag verwijderen van grof huishoudelijk restafval, voor:

-grof huishoudelijk restafval: per kg

€ 0,19