Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Handhavingsverordening inkomens- en re-integratievoorzieningen 2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening inkomens- en re-integratievoorzieningen 2015.
CiteertitelHandhavingsverordening inkomens- en re-integratievoorzieningen 2015.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201515-01-2019Nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad GVOP, 24-12-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening inkomens- en re-integratievoorzieningen 2015.

Vastgesteld door gemeenteraad van Aalburg op 16 december 2014

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Particpatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte Werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg;

  • b.

   Wet: de Participatiewet, de Ioaw, de Ioaz;

  • c.

   Uitkering: uitkering in gevolge de Participatiewet, Ioaw en Ioaz;

  • d.

   Bijstand: algemene en bijzondere bijstand van de Participatiewet;

  • e.

   Re-integratievoorziening: voorziening bedoeld in het eerste lid onder a van de Participatiewet en artikel 34, eerste lid onder a van de IOAW en IOAZ

Hoofdstuk 2 Preventie en controle

Artikel 2 Fraudepreventie

Het college voert een actief fraudepreventiebeleid. Onderdeel daarvan is de wijze waarop het college belanghebbenden informeert over de rechten en plichten die aan het ontvangen van uitkering of een re-integratievoorziening zijn verbonden en over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik. Ter controle van het beroep op uitkering wordt onder meer gebruik gemaakt van bestands-vergelijkingen met de actuele gegevens en van de samenloopsignalen die daaruit voortkomen.

Artikel 3 Controle

 • 1.

  Het college doet stelselmatig onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering en kan daarbij gebruikmaken van huisbezoeken, risicoprofielen en bestandsvergelijkingen en de samenloopsignalen die daaruit voortkomen. Het college onderzoekt daarnaast overige signalen en tips die relevant zijn voor het recht op uitkering.

 • 2.

  Het college doet onderzoek naar de reden van de beëindiging van de uitkering en neemt op basis daarvan besluiten met betrekking tot de rechtmatigheid van de uitkering en de wederzijds tussen het college en de belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan.

 • 3.

  De onderzoeken als bedoeld in het eerste en tweede lid kunnen ook uitgevoerd worden met betrekking tot het gebruik van een re-integratievoorziening.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Nadere regels

Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 5 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

Artikel 6 Intrekking

De “Verordening handhaving inkomens-en re-integratievoorzieningen 2013” wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 7 Inwerkingtreding

De “Handhavingsverordening inkomens-en re-integratievoorzieningen 2015 gemeente Aalburg” treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald: Handhavingsverordening inkomens-en re-integratie-voorzieningen 2015.

Toelichting Verordening handhaving inkomens- en re-integratievoorzieningen 2015 gemeente Aalburg

Algemene toelichting

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking.

De Participatiewet verplicht de gemeenteraad in een verordening nadere regels te stellen met betrekking tot misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet.

Er is gekozen voor het onderbrengen van regels van de Participatiewet, Ioaw en Ioaz in één verordening omdat daarmee de overzichtelijkheid van de gemeentelijke regelgeving wordt bevorderd. Bovendien zijn de regels daarmee op elkaar afgestemd (geharmoniseerd).

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de Ioaw en de Ioaz of Awb niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van definities in de betreffende wetten ook de verordening moet worden gewijzigd.

De begrippen die niet zijn omschreven in de Participatiewet, Ioaw en Ioaz of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het tweede lid omschreven.

Artikel 2 Fraudepreventie

Dit artikel geeft het belang aan dat het college hecht aan het voorkomen van misbruik van uitkering en re-integratievoorziening. Aan de gevolgen van misbruik wordt preventief in de communicatie aan de burger (via communicatie en beschikkingen) aandacht besteed. Eveneens zal door bestandsvergelijking fraude actief worden opgespoord. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de informatie die afkomstig is van het Inlichtingenbureau.

Artikel 3 Controle

In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze de gemeente invulling geeft aan de controle op een goed gebruik van de voorzieningen. Dit kan aan de hand van huisbezoeken, risicoprofielen en bestandsvergelijkingen. Ook zullen signalen van misbruik worden onderzocht. De controle strekt zich ook uit tot controle bij het beëindigen van een uitkering. De reden van beëindiging en de rechtmatigheid worden onderzocht, zodat tot een goede afhandeling gekomen kan worden van nog resterende wederzijdse verplichtingen. Controle zal niet alleen plaats vinden op de uitkeringsverstrekking maar ook op re-integratievoorzieningen.

Artikel 4 Nadere regels

Voor de juiste uitvoering van de verordening kan het noodzakelijk zijn dat nadere uitvoeringsregels worden vastgesteld. Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om dergelijke regels vast te stellen.

Artikelen 5, 6 en 7 Intrekking en Inwerkingtreding

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.

Artikel 8 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.