Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Besluit kwijtschelding belastingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit kwijtschelding belastingen 2016
CiteertitelHet “Besluit kwijtschelding belastingen 2015" van 16 december 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Het “Besluit kwijtschelding belastingen 2015" van 16 december 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 255
 2. Uitvoeringsregeling invordering

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

08-12-2015

Digitaal gemeenteblad GVOP van 28 december 2015

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit kwijtschelding belastingen 2016

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 december 2015

 

 • I.

  Voor de berekening van het bedrag van de kwijtschelding, worden de kosten van bestaan, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, gesteld op 100% van de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 21, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand.

 • II.

  Vast te stellen dat bij de invordering van de onderstaande belastingen geen kwijtschelding zal worden verleend, zoals bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990:

  • a.

   Verordening Lijkbezorgingsrechten 2016, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 december 2015;

  • b.

   Legesverordening 2016, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 december 2015;

 • III.

   

  • 1.

   Het “Besluit kwijtschelding belastingen 2015" van 16 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de verruimde kwijtscheldingsnormen, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich vóór 1 januari 2015 hebben voorgedaan.

  • 2.

   Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

  • 3.

   De datum van ingang van het besluit is 1 januari 2016.

  • 4.

   Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit kwijtschelding belastingen 2016".