Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Besluit wijziging Richtlijnen Tegemoetkoming bijzondere kosten februari 2018, gemeente Aalburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit wijziging Richtlijnen Tegemoetkoming bijzondere kosten februari 2018, gemeente Aalburg
CiteertitelBesluit wijziging Richtlijnen Tegemoetkoming bijzondere kosten februari 2018, gemeente Aalburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

20-02-2018

Het Kontakt van 28 februari 2018

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit wijziging Richtlijnen Tegemoetkoming bijzondere kosten februari 2018, gemeente Aalburg

Het college van burgemeester enwethouders van de gemeente Aalburg, gehoord het advies van de cliëntenpanel sociale zekerheid  van 17 januari 2018, gelezen het daartoe strekkend voorstel, behandeld in zijn vergadering van 20 februari 2018, overwegende dat het als  gevolg van wijzigingen in de regeling huurtoeslag noodzakelijk is de Richtlijnen Tegemoetkoming bijzondere kosten 2015, gemeente Aalburg, te wijzigen

 

besluit:

vast te stellen het Besluit tot wijziging van de Richtlijnen Tegemoetkoming bijzondere kosten februari 2018, gemeente Aalburg

 

Artikel I Wijziging Richtlijnen tegemoetkoming bijzondere kosten 2015

De Richtlijnen Tegemoetkoming bijzondere kosten gemeente Aalburg worden als volgt gewijzigd:

Aan artikel 7 worden na het 8e lid de onderstaande leden toegevoegd:

 

Lid 9: De bewoner van een recreatiewoning, die van de belastingdienst bericht ontvangt dat de eerder toegekende huurtoeslag voor diens recreatiewoning wordt beëindigd, kan vanaf de datum van stopzetting van de huurtoeslag maximaal één jaar in aanmerking komen voor een woonkostentoeslag.

 

Lid 10: Verlenging van de periode van één jaar voor een woonkostentoeslag als bedoeld in artikel 9 is niet mogelijk . Artikel 7, lid 6 en 7, zijn in deze situatie niet van toepassing.

 

Lid 11: Bewoners van een recreatiewoning die op 1 januari 2018 geen woonkostentoeslag ontvangen (anders dan de situatie als genoemd in lid 9) en personen die op of na 1 januari2018 een recreatiewoning zijn gaan bewonen, komen niet in aanmerking voor woonkostentoeslag.

Artikel II Slotbepalingen

  • -

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

  • -

    Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit wijziging Richtlijnen Tegemoetkoming bijzondere kosten februari 2018”.

 

Aldus vastgesteld op 20 februari 2018,

Burgemeester en wethouders van Aalburg,

de secretaris , B.A. Duijster

de burgemeester, A.M.T. Naterop

Nota-toelichting Algemene toelichting

De Wet huurtoeslag is gewijzigd met ingang van 1 juli 2016.  Vanaf deze datum is het niet langer mogelijk huurtoeslag te ontvangen voor een niet-reguliere woning. Dat zijn onder meer recreatiewoningen.

In de Altena gemeenten woont op dit moment een aantal uitkeringsgerechtigden in een recreatiewoning op de Veense Put, Camping 't Wertje in Wijk en Aalburg en De Kurenpolder in Hank. Daarnaast wonen er waarschijnlijk ook andere huishoudens met een laag inkomen in een recreatiewoning op De Kurenpolder, op camping De Hoge Waard in Andel, de Veense Put en Camping 't Wertje in Wijk en Aalburg of op andere campings / parken in Altena.

Wanneer deze huishoudens geen huurtoeslag meer ontvangen,  kan hun besteedbaar inkomen dalen tot onder de grens van het sociaal minimum.

Hier staat tegenover dat de Altena gemeenten qua beleid ruimtelijke ordening  niet toestaan dat recreatiewoningen permanent bewoond worden. Tot op heden handhaven de gemeenten echter niet op dit punt met uitzondering van een aantal voorwaardelijke situaties in Aalburg op de Veense Put. Er geldt geen duidelijke termijn hoe lang een recreatiewoning

wel bewoond mag worden.

Het valt op dat er tot 1 juli 2016 een tegenstrijdigheid zat in het beleid van rijk en gemeenten. Immers, de belastingdienst kende een huurtoeslag toe, terwijl het beleid van de gemeenten niet toestond dat een recreatiewoning permanent bewoond werd.

Mogelijk zullen huurders die hun huurtoeslag verliezen, een beroep doen op een woonkostentoeslag. Het is daarom wenselijk op dit onderwerp beleidskeuzes te maken.

Nota-toelichting Artikelsgewijze toelichting

Artikel I Wijziging Richtlijnen tegemoetkoming bijzondere kosten 2015

Lid9

Het bewonen van een recreatiewoning is niet toegestaan voor onbeperkte duur. Om die reden is de belastingdienst vanaf 1 juli 2016 gestopt met het toekennen van huurtoeslag voor recreatiewoningen.

De gemeenten willen de bestaande huurders tijdelijk compenseren voor het verlies van hun huurtoeslag, door het toekennen van een woonkostentoeslag. Echter, die periode is begrensd tot maximaal één jaar. Daarmee laten de gemeenten zien dat ze slechts voor een tijdelijke periode compensatie willen geven. De betreffende huurders zullen op zoek moeten gaan naar een reguliere huurwoning.

Wanneer voor een langere periode een woonkostentoeslag wordt toegekend, zou daarmee het rijksbeleid en het beleid van de gemeentelijke afdelingen ruimtelijke ordening worden doorkruist.

Lid 10

Voor reguliere woningen is het mogelijk om de termijn van één jaar te verlengen, wanneer de betreffende huurder geen andere woning heeft  gevonden. Deze optie geldt niet voor recreatiewoningen.  Voor recreatiewoningen geldt de bepaling dat de huurder binnen een jaar een andere woning dient te betrekken.

Lid 11

Het is mogelijk dat ook nieuwe huurders een woonkostentoeslag  voor een recreatiewoning aanvragen, of huurders die niet eerder huurtoeslag aanvroegen. Deze personen komen niet in aanmerking voor toekenning van een woonkostentoeslag. Dit om geen aanzuigende werking te creëren voor het bewonen van een recreatiewoning.

Artikel II Slotbepalingen

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.