Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Mandaat, volmacht en machtiging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat, volmacht en machtiging
CiteertitelReglement mandaat, volmacht en machtiging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met deze regeling vervallen alle mandaten, volmachten en machtigingen, voorzover die ook in de mandaatcatalogus vervat zijn.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-200902-06-2011Bijlage Mandaatcatalogus

07-07-2009

Het Kontakt, 15-07-2009

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat, volmacht en machtiging

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 24 februari 2004

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1
  • a.

   mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht

  • b.

   mandans: degene die het mandaat verleent

  • c.

   mandataris: degene die het mandaat ontvangt.

  • d.

   submandaat: de bevoegdheid om de van de mandataris ontvangen bevoegdheid uit te oefenen.

  • e.

   volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten.

  • f.

   volmachtverlener: degene die de volmacht verleent.

  • g.

   volmachtontvanger: degene die de volmacht ontvangt;

  • h.

   ondervolmacht: de bevoegdheid om de van de volmachtontvanger ontvangen bevoegdheid uit te oefenen

  • i.

   machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten.

  • j.

   machtigingverlener: degene die de machtiging verleent.

  • k.

   machtigingverkrijger: degene die de machtiging ontvangt.

  • l.

   ondermachtiging: de bevoegdheid om de van de machtigingverkrijger ontvangen bevoegdheid uit te oefenen.

  • m.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van Aalburg.

  • n.

   mandaatcatalogus: het overzicht waarin de door het bestuursorgaan opgedragen bevoegdheden zijn opgenomen.

Artikel 2 Algemeen

 • 1.

  Het college of de burgemeester verleent mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen overeenkomstig de uitgangspunten van de gemeentelijke organisatieverordening of voor de uitoefening van een taak speciaal aangewezen personen.De laatstgenoemden kunnen ook personen zijn, die niet in een ondergeschikte positie tegenover het bestuursorgaan verkeren. 

 • 2.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in de Mandaatcatalogus wordt wet- en regelgeving ( zoals wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen, circulaires, beleidsopvattingen, richtlijnen e.d.) van Europese, rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen. 

 • 3.

  Het college of de burgemeester is te allen tijde bevoegd bijzondere aanwijzingen en instructies te geven bij het verleende mandaat, volmacht of machtiging. Een gelijke bevoegdheid geldt voor de gemandateerde, gevolmachtigde en gemachtigde ten aanzien van submandaat, ondervolmacht en ondermachtiging. 

 • 4.

  De bijzondere aanwijzingen en instructies dienen onverkort te worden opgevolgd.

Artikel 3 Grenzen aan mandaat, volmacht of machtiging

 • 1.

  Een in mandaat-, volmacht- of machtigingverhouding te nemen besluit dient vooraf aan het college of de burgemeester te worden voorgelegd, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het dan toe gevoerde beleid.

  • b.

   het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten.

  • c.

   de betrokken portefeuillehouder of de burgemeester dit kenbaar heeft gemaakt.

  • d.

   bij betrokkenheid van een of meer afdelingen er geen eensluidend advies is.

  • e.

   voorzienbaar is, dat het besluit politiek gevoelige en publicitaire consequenties heeft.

  • f.

   er persoonlijke betrokkenheid van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger bij het te nemen besluit bestaat.

  • g.

   artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is.

 • 2.

  De voorlegging van het te nemen besluit aan het college of de burgemeester geschiedt eveneens als bij de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger gerede twijfel bestaat of de onder 1 a t/m g genoemde situatie zich kan voordoen.  

 • 3.

  Ingeval de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger op basis van het bepaalde in het eerste lid een te nemen besluit voorlegt aan het college of de burgemeester, nemen deze bestuursorganen het besluit zelf of geven zij de condities, waaronder de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger gebruik mag maken van zijn bevoegdheid, zulks onverminderd het bepaalde in het volgende lid. 

 • 4.

  Ingeval artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is neemt het college het besluit zelf. 

 • 5.

  Als gehandeld is in strijd met het eerste lid van dit artikel, doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van het genomen besluit, behalve het onder f. genoemde.

Artikel 4 Reikwijdte mandaat-, volmacht- of machtigingverstrekking

 • 1.

  Indien het college of de burgemeester mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin van het Dit is het zgn. beslissingsmandaat. 

 • 2.

  Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder mede verstaan:

  • a.

   het nemen van alle besluiten ter voorbereiding en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen.

  • b.

   het uitreiken van bewijs van ontvangst aanvragen e.d.

  • c.

   het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen e.d.

  • d.

   verdagen en/of uitstellen.

  • e.

   verzoeken om aanvullende informatie.

  • f.

   het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken.

  • g.

   het stellen van (nadere) voorwaarden of het opleggen van verplichtingen.

  • h.

   het toekennen van bedragen in termijnen.

  • i.

   het toekennen van voorschotten.

  • j.

   het uitvoeren van selectie.

  • k.

   het uitvoeren van gunning.

  • l.

   het afleggen van verantwoording aan de raad.

  • m.

   het afleggen van verantwoording aan het rijk.

  • n.

   het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen.

  • o.

   het toezenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen. en alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 • 3.

  Waar uitvoering van wetten, verordeningen of andere regelingen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen door het college of de burgemeester is opgedragen in de Mandaatcatalogus wordt daarmee in beginsel ook de bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang (artikel 125 Gemeentewet, een specifieke regeling of afdeling 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht) of het opleggen van een dwangsom (afdeling 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht) verleend of het intrekken van een besluit. Dit geldt evenzeer in de gevallen van spoedeisendheid. 

 • 4.

  Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een volmachtontvanger wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Daar waar door het college of de burgemeester een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten. 

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden: Op grond van nr. van Mandaatcatalogus 2004, namens burgemeester en wethouders / de burgemeester, (naam en functie mandataris etc.) Indien er slechts sprake is van een ondertekeningsmandaat, moet dat blijken uit de ondertekening door de aangewezen ambtenaar. Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders / burgemeester op xxxx-xxxx genomen besluit Namens deze(n) (naam en functie mandataris) 

Artikel 6 Terinzagelegging en bekendmaking

 • 1.

  Daar waar door het college of de burgemeester een bevoegdheid is verleend, is tevens de bevoegdheid tot bekendmaking hiervan verleend. 

 • 2.

  Mandaat-, volmacht- of machtigingbesluiten worden ter inzage gelegd en daarvan wordt op de gebruikelijke wijze mededeling gedaan.

Artikel 7 Afwezigheid mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers

 • 1.

  Ingeval van afwezigheid van de mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers worden de verleende bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers of waarnemers. Deze plaatsvervangers of waarnemers zijn schriftelijk door de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger aangewezen. 

 • 2.

  Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger of waarnemer, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden “bij afwezigheid”, gevolgd door functie en naam. 

 • 3.

  Het bepaalde onder lid 1 is niet van toepassing indien de bevoegde functionaris met naam is genoemd.

Artikel 8 Submandaat, het doorgeven van volmacht of machtiging

 • 1.

  Submandaat en het doorgeven van volmacht of machtiging zijn toegestaan als deze bevoegdheid opgenomen is in de Mandaatcatalogus. 

 • 2.

  Op het submandaat, de doorgegeven volmacht of machtiging zijn alle bepalingen, behalve artikel 6, van dit besluit van overeenkomstige toepassing. 

 • 3.

  Submandatering en het doorgeven van volmacht of machtiging geschieden bij schriftelijk besluit door de oorspronkelijke mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger, die verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de subgemandateerde of doorgegeven bevoegdheden. 

 • 4.

  Submandaat en de doorgegeven volmacht of machtiging worden ter kennis van het college of de burgemeester gebracht. 

 • 5.

  Het in strijd handelen met het bepaalde in het tweede en derde lid doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het in submandaat, doorgegeven volmacht of machtiging genomen besluit.

Artikel 9 Actualisering Mandaatcatalogus

 • 1.

  Een voorstel tot wijziging, aanvulling of aanpassing wordt door de betreffende afdeling voorbereid en in overleg met de gemeentesecretaris ter besluitvorming aan het college voorgelegd.  

 • 2.

  De Mandaatcatalogus wordt centraal bijgehouden door de gemeentesecretaris. 

 • 3.

  Eenieder binnen de gemeentelijke organisatie wordt in de gelegenheid gesteld via intranet de actuele versie van het register te raadplegen. 

 • 4.

  De gemeentesecretaris zorgt na wijziging, aanvulling of aanpassing overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht voor de bekendmaking van het schriftelijk verleende mandaat, volmacht of machtiging.

Artikel 10 Rapportage

 • 1

  Rapportage aan het bestuursorgaan van de onder mandaat of volmacht genomen besluiten vindt plaats overeenkomstig het door het bestuursorgaan per afdeling en eventueel per mandaat of volmacht te bepalen periode en wijze van verslaglegging.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag, nadat er openbare kennisgeving van is gedaan. 

 • 2.

  Op dat moment vervallen alle mandaten, volmachten en machtigingen, voorzover die ook in de Mandaatcatalogus vervat zijn. 

Artikel 12 Citeertitel

 • 1

  Dit besluit wordt aangehaald als het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit gemeente Aalburg 2004.

  Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Aalburg op 24 februari 2004.De secretaris, de burgemeester,

  A.G. Dolislager F. Buijserd