Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Regeling burgerlijke stand Aalburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling burgerlijke stand Aalburg
CiteertitelRegeling Burgerlijke Stand van Aalburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek, art. 16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-199512-05-2011nieuwe regeling

30-03-1995

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling burgerlijke stand Aalburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg;

gehoord hebbende de ambtenaren van de burgerlijke stand;

gelet op artikel 16, van Titel 4 van het Burgerlijk Wetboek;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende regeling Burgerlijke Stand van Aalburg. 

Artikel 1  

 • 1

  Het aantal ambtenaren van de burgerlijke stand van Aalburg bedraagt ten hoogste 7, waarvan er minimaal 3 belast zijn met alle aan de ambtenaar van de burgerlijke stand opgedragen werkzaamheden. Dit aantal wordt met 1 verhoogd, indien de burgemeester ambtenaar van de burgerlijke stand is.

Artikel 2  

 • 1

  Het bureau van de burgerlijke stand van de afdeling burgerij is, uitgezonderd op algemeen erkende feestdagen, voor het publiek geopend:van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.

  Voor het voltrekken van huwelijken is het bureau geopend:van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur.Onder algemene erkende feestdagen worden verstaan de in artikel 3 van de algemene termijnenwet als zodanig genoemd en bij of krachtens dat artikel gelijk gestelde dagen.

Artikel 3  

 • 1

  Op tijdig verzoek van een belanghebbende, gedaan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, zal het bureau burgerlijke stand buiten de in artikel 2 genoemde dagen en uren worden geopend.Indien aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt aangetoond dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstellingsuren van de burgerlijke stand.

Artikel 4  

 • 1

  Deze regeling treedt in werking met ingang van heden.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 maart 1995,

   

  de secretaris de burgemeester