Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Subsidie bibliotheekwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidie bibliotheekwerk
CiteertitelVoorschriften subsidie bibliotheekwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Voorschriften ter uitvoering van de Verordening Algemene Subsidie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening algemene subsidie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200827-03-2020Nieuwe regeling

07-04-2008

Het Kontakt

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidie bibliotheekwerk

(ter uitvoering van de Verordening algemene subsidie)Vastgesteld door het college op 7 april 2008 (onder de tenaamstelling Beleidsregel bibliotheekwerk)Algemeen:Deze beleidsregel is van toepassing op de volgende instelling:1. Stichting Bibliotheken Altena. 

Artikel 1 Begrippen

 • 1

  bibliotheekwerk: een verzameling van functies en activiteiten met het doel inwoners uit Aalburg inde gelegenheid te stellen kennis te nemen en gebruik te maken van verschillendeinformatiebronnen. 

Artikel 2 Beleidsdoel

 • 1

  Het in stand houden van een gespecialiseerde, klantgerichte organisatie die op professionele wijze de inwoners van het Land van Heusden en Altena voorziet van informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en ontspanning.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1

  Alle inwoners van de gemeente Aalburg en specifiek jongeren in het kader van onderwijs.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de instelling naast de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening gemeente Aalburg voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De bibliotheek staat voor iedere inwoner van de gemeente Aalburg open.

  • b.

   De bibliotheek is gericht op informatie, educatie en ontmoeting;

  • c.

   De bibliotheek is in het bezit van INK-certificering (Instituut Nederlandse Kwaliteit).

Artikel 5 Vereisten bij de aanvraag

 • 1
  • a.

   Bij de aanvraag moeten de stukken op basis van de Algemene Subsidieverordening gemeente Aalburg 2008 worden aangeleverd.

  • b.

   Er moet gebruik worden gemaakt van de door het college vastgestelde subsidieaanvraagformulier.

Artikel 6 Subsidiegrondslagen

 • 1
  • a.

   Stichting Bibliotheken Altena komt in aanmerking voor een prestatiesubsidie.

  • b.

   De prestatiesubsidie is opgebouwd uit automatisering, loonkosten en collectie.

Artikel 7 Eigen bijdragen deelnemers

 • 1

  Leden van de bibliotheek betalen voor hun lidmaatschap een bijdrage. Volgens de voorwaarden voor het uitlenen van boeken en andere gegevensdragers wordt indien van toepassing leengeld en of een bijdrage betaald. Voor het gebruik maken van de diensten van de bibliotheek kan afhankelijk van de dienst een bijdrage worden gevraagd.

Artikel 8 Uitvoeringsafspraken

 • 1

  Met de stichting Bibliotheken Altena kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de uit te voeren activiteiten. Met de stichting Bibliotheken Altena wordt een meerjaren productovereenkomst afgesloten.

Artikel 9 Wijze van vaststellen

 • 1

  De bepalingen uit de Algemene subsidieverordening gemeente Aalburg 2008 zijn van toepassing.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1

  Jaarlijks wordt het subsidiebedrag geïndexeerd op basis van het consumentenprijsindexcijfer. Het in de begroting opgenomen bedrag is inclusief deze indexering. Door de raad wordt in de begroting het subsidieplafond vastgesteld.

Artikel 11 Titel

 • 1

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel Bibliotheekwerk”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze beleidsregel treedt in werking (met terugwerkende kracht) per 1 april 2008.