Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Subsidie jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidie jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen
CiteertitelVoorschriften subsidie jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Voorschriften ter uitvoering van de Verordening Algemene Subsidie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening algemene subsidie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2008Nieuwe regeling

07-04-2008

Het Kontakt,

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidie jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen

(ter uitvoering van de Verordening algemene subsidie)Vastgesteld door het college op 7 april 2008 (onder de tenaamstelling Beleidsregel jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen)Algemeen:Deze beleidsregel is van toepassing op de volgende instelling:1. Thebe -Thuiszorg Mark en Maasmond . 

Artikel 1 Begrippen

 • 1

  a. Jeugdgezondheidszorg: het bieden van een integraal aanbod van zorg gericht op preventie en risicovermindering aan kinderen in de leeftijdscategorie van 0 - 4 jaar en hun ouders / verzorgers.

Artikel 2 Beleidsdoel

 • 1

  Door het verkleinen van risico’s voor de jongsten in onze gemeente en het ondersteunen van de ouders bij de zorg voor hun kinderen het verkleinen van achterstanden op zowel fysiek als mentaal gebied.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1

  Kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar en hun ouders / verzorgers.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de instelling naast de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening gemeente Aalburg voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De instellingen moet in het bezit zijn van het kwaliteitskeurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

  • b.

   De instelling moet het vastgestelde uniforme pakket van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg kunnen uitvoeren.

  • c.

   De instelling moet vorm en inhoud kunnen geven aan het maatwerkdeel van het Basistakenpakket.

  • d.

   In de uitvoeringsovereenkomst kunnen de evaluatiemomenten worden vastgelegd.

Artikel 5 Vereisten bij de aanvraag

 • 1

  Naast de stukken die op basis van de Algemene Subsidieverordening gemeente Aalburg moeten worden aangeleverd, dienen de volgende stukken bij een aanvraag te worden overlegd:

  • a.

   Een productbegroting van het komende jaar en een jaarrekening van het voorgaande jaar.

  • b.

   Een productbeschrijving met daarin opgenomen de activiteiten die worden uitgevoerd in het Basistakenpakket.

Artikel 6 Subsidiegrondslagen

 • 1
  • a.

   De subsidie is gebaseerd op de exploitatiebegroting van de instelling voor jeugdgezondheidszorg. In deze begroting worden de producten conform het uniforme, maatwerk- en pluspakket opgenomen.

  • b.

   De instelling komt in aanmerking voor een prestatiesubsidie

Artikel 7 Eigen bijdragen deelnemers

 • 1

  n.v.t.

Artikel 8 Uitvoeringsafspraken

 • 1
  • a.

   Bij de aanvraag moeten de stukken op basis van de Algemene Subsidieverordening gemeente Aalburg worden aangeleverd.

  • b.

   Indien uitvoeringsafspraken worden gemaakt kan bij deze afspraken nader worden overeen¬gekomen hoe de inhoud van de productbegroting en productbeschrijving eruit dient te zien.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1
  • a.

   Bij de aanvraag moeten de stukken op basis van de Algemene Subsidieverordening gemeente Aalburg worden aangeleverd.

  • b.

   Indien uitvoeringsafspraken worden gemaakt kan bij deze afspraken nader worden overeen¬gekomen hoe de inhoud van de productbegroting en productbeschrijving eruit dient te zien.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1

  Jaarlijks wordt het subsidiebedrag geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer. Het in de begroting opgenomen bedrag is inclusief deze indexering. Door de raad wordt in de begroting het subsidieplafond vastgesteld.

Artikel 11 Titel

 • 1

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jarigen”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze beleidsregel treedt in werking (met terugwerkende kracht) per 1 april 2008.