Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Subsidie peuterspeelzalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidie peuterspeelzalen
CiteertitelVoorschriften subsidie peuterspeelzalen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Voorschriften ter uitvoering van de Verordening Algemene Subsidie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening algemene subsidie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2008Nieuwe regeling

07-04-2008

Het Kontakt,

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidie peuterspeelzalen

(ter uitvoering van de Verordening algemene subsidie)Vastgesteld door het college op 7 april 2008 (onder de tenaamstelling Beleidsregel peuterspeelzalen) 

Algemeen:Deze beleidsregel is van toepassing op de volgende instellingen of activiteiten:1. Peuterspeelzalen 

Artikel 1 Begrippen

 • 1
  • a.

   Peuterspeelzaal: een voorziening waar peuterspeelzaalwerk plaatsvindt

  • b.

   Peuterspeelzaalwerk: het bieden van speelgelegenheid aan kinderen van 2 tot 4 jaar gedurende één of meerdere dagdelen per week met als doel de ontwikkeling van deze kinderen te bevorderen en hen samen te laten spelen onder leiding van minimaal één beroepskracht en één begeleider.

  • c.

   Dagdeel: een ochtend of middag van maximaal 3,5 uur waarop een groep van minimaal 14 en maximaal 18 kinderen een peuterspeelzaal bezoekt

  • d.

   Beroepskracht: degene die in een peuterspeelzaal werkzaamheden verricht die zijn opgenomen in de voor het peuterspeelzaalwerk geldende CAO en die beschikt over een voor deze werkzaamheden passenden beroepskwalificatie.

  • e.

   Begeleider: degene die in een peuterspeelzaal, anders dan als beroepskracht, is belast met de begeleiding van kinderen

Artikel 2 Beleidsdoel

 • 1

  Het bevorderen van sociale, creatieve en educatieve ontplooiing en motorische ontwikkeling van het kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar onder deskundige leiding door middel van spel en omgang met leeftijdsgenootjes met extra aandacht gericht op het bevorderen van een doorgaande lijn in ontwikkeling ter voorbereiding en aansluiting bij de basisschool.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1

  Het peuterspeelzaalwerk moet gericht zijn op kinderen die wonen binnen de gemeente Aalburg in de leeftijd van 2 tot 4 jaar

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1
  • a.

   De subsidieaanvrager dient naast de algemene voorwaarden genoemd in de Algemene subsidieverordening gemeente Aalburg te voldoen aan de voorwaarden genoemd in de verordening Kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Aalburg.

  • b.

   Alleen organisaties zonder winstoogmerk komen voor subsidie in aanmerking.

  • c.

   Peuterspeelzalen dienen daar waar mogelijk samen te werken met andere subsidieontvangers die soortgelijke activiteiten ontplooien gericht op het zo efficiënt mogelijk inzetten van middelen.

Artikel 5 Vereisten bij de aanvraag

 • 1

  De volgende stukken, c.q. gegevens moeten naast de stukken op basis van de Algemene subsidieverordening bij een aanvraag worden aangeleverd:

  • a.

   Een activiteitenplan waarin is opgenomen informatie omtrent spreiding van activiteiten en het bereik van activiteiten;

  • b.

   Een financieel overzicht met de begroting van komende jaar en een jaarrekening van het voorgaande jaar;

  • c.

   Gegevens van het aantal deelnemende peuters in het voorgaande en lopende jaar naar leeftijd en woonplaats;

  • d.

   Gegevens van het aantal groepen waarvoor gedurende het afgelopen jaar peuterspeelzaalwerk is verricht;

  • e.

   Het aantal ingevulde overdrachtsformulieren en de overdracht daarvan aan de basisscholen;

  • f.

   De hoogte van de geïnde ouderbijdrage geldend in het lopende jaar.

  • g.

   Er moet gebruik worden gemaakt van de door het college vastgestelde subsidieaanvraagformulier.

Artikel 6 Subsidiegrondslagen

 • 1
  • a.

   Peuterspeelzalen komen in aanmerking voor een prestatiesubsidie. Per groep wordt een basisbijdrage verstrekt van € 4.685,00.

  • b.

   De bijdrage is ondermeer bestemd voor huisvestingskosten, het invullen van overdrachtsformulieren, het bevorderen van deskundigheid en het instandhouden van een netwerk.

  • c.

   Een nieuwe peuterspeelzaal komt in aanmerking voor subsidiering als er binnen een straal van 5 kilometer geen andere peuterspeelzaal is en wanneer er hiervoor minimaal 14 kinderen zijn aangemeld.

  • d.

   In een bestaande peuterspeelzaal komt een nieuwe groep in aanmerking voor subsidie indien er minimaal 12 kinderen voor deze groep zich hebben aangemeld. Deze groep dient voor het einde van het betreffende jaar te bestaan uit het minimaal aantal benodigde deelnemertjes (14) volgens de verordening Kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Aalburg.

  • e.

   Wanneer een peuterspeelzaalgroep onder de bezetting van 14 deelnemertjes komt, kan het college besluiten voor deze groep toch nog subsidie te verlenen indien continuering van de peuterspeelzaal gewenst wordt geacht voor de leefbaarheid van de betreffende kern.

  • f.

   Door het college kan om nadere informatie of onderbouwing van de subsidieaanvraag worden gevraagd.

Artikel 7 Eigen bijdragen deelnemers

 • 1

  Voor alle in geschreven deelnemertjes op de peuterspeelzaal moet door de ouders een ouderbijdrage worden betaald.

Artikel 8 Uitvoeringsafspraken

 • 1

  Door het college kan worden bepaald dat nadere uitvoeringsafspraken worden gemaakt.

Artikel 9 Wijze van vaststellen

 • 1

  De bepalingen genoemd in de Algemene subsidieverordening gemeente Aalburg zijn van toepassing.De subsidie wordt vastgesteld naar het aantal groepen waarvoor gedurende het afgelopen jaar peuterspeelzaalwerk is verricht.  

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1

  Jaarlijks wordt het subsidiebedrag geïndexeerd. Het in de begroting opgenomen bedrag is inclusief

Artikel 11 Titel

 • 1

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel Peuterspeelzalen”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze beleidsregel treedt in werking (met terugwerkende kracht) per 1 april 2008.