Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Gebruik bevoegdheid verblijfsontzegging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebruik bevoegdheid verblijfsontzegging
CiteertitelVoorschriften gebruik bevoegdheid verblijfsontzegging
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2005Nieuwe regeling

12-05-2005

Nieuwsblad Land van Altena, 12-05-2005

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebruik bevoegdheid verblijfsontzegging

 Vastgesteld door de burgemeester op 12 mei 2005

Artikel 1  

De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde of veiligheid, onmiddellijk een verbod opleggen aan degene die de openbare orde of veiligheid heeft verstoord om zich gedurende een bepaalde tijd op bepaalde plaatsen te bevinden. Bij het nemen van beslissingen neemt de burgemeester de volgende regels in acht:

 • 1.

  In principe krijgt een persoon slechts een verblijfsontzegging voor één bepaald gedeelte van de gemeente. Slechts bij uitzondering krijgt iemand een gelijktijdige ontzegging voor meer gebieden. Indien er bijzondere omstandigheden zijn, die deze uitzondering noodzakelijk maken, dienen deze in het besluit vermeld te worden;

 • 2.

  In de bekendmaking aan de persoon die de openbare orde of veiligheid heeft verstoord, wordt duidelijk aangegeven welk gebied het betreft en voor welk tijdvak het verbod geldt;

 • 3.

  Indien de persoon aan wie de verblijfsontzegging gegeven wordt in het gebied woont of werkt waarvoor de ontzegging geldt, wordt dat gebied zodanig aangepast dat die persoon een aanlooproute heeft naar en van zijn woning of werklocatie.

 • 4.

  In de bekendmaking wordt eenduidig aangegeven op grond van welke feiten de persoon de bekendmaking ontvangt;

 • 5.

  De verblijfsontzegging wordt zo spoedig mogelijk na het geconstateerde feit uitgereikt. Indien dit niet mogelijk is doordat de betrokkene nog niet kon worden aangehouden, dan kan dat alsnog gebeuren binnen twee weken na het feit, met dien verstande dat de tussenliggende periode in mindering wordt gebracht op de termijn van de verblijfsontzegging; m.a.w. de termijn begint te lopen op de delictsdatum.

 • 6.

  Bij de volgende geconstateerde feiten, waarvoor een proces-verbaal is opgemaakt en waarvoor de verdachte wordt aangehouden wordt een verblijfsontzegging gegeven voor een tijdvak van:a. dealen harddrugs (Opiumwet): 12 wekenb. bezit van meer dan een gebruikershoeveelheid drugs (Opiumwet): 6 wekenc. gebruik harddrugs (Opiumwet): 6 wekend. overtreding Wet Wapens en Munitie: traangas, boksbeugels, wapenstokken, wapenstokken, steekwapens e.d.: 6 wekene. overtreding Wet Wapens en Munitie: vuurwapens/schietwapens: 12 wekenf. vernieling (350 Sr): 6 wekeng. eenvoudige mishandeling (300 Sr): 6 wekenh. zware mishandeling (302 Sr)/(poging tot) doodslag en vergelijkbare zware geweldsmisdrijven: 12 wekeni. openlijke geweldpleging (141 Sr): 12 wekenj. afpersing/afdreiging (317/318 Sr):12 wekenk. bedreiging (285 Sr); 12 wekenl. diefstal met braak (311 lid 5 Sr): 6 wekenm. belediging ambtenaar in functie (267 Sr): 6 wekenn. overtreding samenscholingsverbod (2.1.1.1 APV): 6 wekeno. overige overtreding van de APV, o.a. geluidsoverlast schreeuwen, hinderlijk gedrag: 2 wekenp. openbare dronkenschap (453 Sr): 2 wekenq. negeren bevoegd gegeven ambtelijk bevel(184 Sr): 12 weken Voorschriften gebruik bevoegdheid verblijfsontzegging 2r. overtreding verblijfsontzegging (art.2.4.9A. APV): 12 wekens. wederspannigheid (180 Sr); 12 wekent. Baldadigheid (424 Sr): 2 weken

 • 7.

  Indien binnen zes maanden na het opleggen van een verblijfsontzegging opnieuw wordt geconstateerd dat een gedraging plaatsvindt in strijd met de hierboven genoemde artikelen, kan opnieuw een verblijfsontzegging opgelegd worden. De processen-verbaal voor deze feiten liggen ten grondslag aan de verblijfsontzegging omdat hieruit kan worden geconcludeerd dat de openbare orde in het betreffende gebied in het geding is door de aanwezigheid van de pleger. Het is niet doorslaggevend of de feiten op straat plaatsvinden, maar er moet wel een relatie met openbare orde zijn. Zo zullen bedreigingen in een winkel wel degelijk relevant zijn voor de openbare orde en ten grondslag kunnen liggen aan een verblijfsontzegging. Tevens kunnen strafbare feiten die zich afspelen in een voor publiek toegankelijke inrichting de basis zijn voor een verblijfsontzegging, indien ze aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen.Dit besluit treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking.Aldus vastgesteld door de burgemeester op 12 mei 2005,De burgemeester,