Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Inspraakverordening Albrandswaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInspraakverordening Albrandswaard
CiteertitelInspraakverordening Albrandswaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 150
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-2009Inspraakverordening Albrandswaard

29-06-2009

De Schakel 16 juli 2009

2009/1301

Tekst van de regeling

Intitulé

Inspraakverordening Albrandswaard

RAADSBESLUIT Besluit nr.: 2009/1301Onderwerp: Inspraakverordening Albrandswaard

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard d.d. 24 maart 2008;

 

Overwegende, dat het wenselijk is een verordening vast te stellen waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken;

 

Gelet op artikel 150 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T :

 

I. vast te stellen de Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening Albrandswaard), als volgt: 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. 

 • 2

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht. Bovendien wordt inspraak verleend op beleidsvoornemens betreffende:- de structuurvisie als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening;- de beheersverordening als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening;- de welzijnsvoorzieningen. 

 • 3

  Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  • e.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

 • 2

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen. 

Artikel 5 Eindverslag

 • 1

  Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op. 

 • 2

  Het eindverslag bevat in elk geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3

  Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar. 

 • 4

  De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag. 

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De Inspraakverordening Albrandswaard d.d. 24 juni 1996, kenmerk BZ 96/107, wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt zes weken na de dag van bekendmaking in werking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening Albrandswaard.

 

II. De organisatie van de inspraak op te dragen aan het college.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 29 juni 2009.De griffier,                                De voorzitter,Aad Aarssen                           mr. Harald M. Bergmann