Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Gemeentelijke ombudsman

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijke ombudsman
CiteertitelVerordening gemeentelijke ombudsman
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, Titel II, hoofdstuk IVc
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, Titel 9.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-200601-01-200621-03-2016Gemeentelijke ombudsman

19-12-2005

De Schakel Albrandswaard

2005/3589

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijke ombudsman

De raad van de gemeente Albrandswaard;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005;

Overwegende dat de Verordening gemeentelijke ombudsman van 2002 per 1 januari 2006 van rechtswege vervalt;

Gelet op hoofdstuk IVc en artikel 149 van de Gemeentewet en titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gehoord de ondernemingsraad;

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening gemeentelijke ombudsman;

Artikel 1 Instelling ombudsman

Er is een gemeentelijke ombudsman

Artikel 2 Financiële middelen

De ombudsman ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden conform het Vergoedingenbesluit Wet Nationale Ombudsman.

Artikel 3 Bemiddeling

 • 1

  De ombudsman kan gedurende een onderzoek de verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde tot een oplossing van de klacht te komen.

 • 2

  De Ombudsman brengt ook na een geslaagde bemiddeling een verslag uit.

Artikel 4 Werkinstructie

Voor zover de ombudsman dit nodig acht, maakt hij een werkinstructie voor zijn werkzaamheden.

Artikel 5 Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

 • 1

  De ombudsman bevestigt de ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker.

 • 2

  Indien hij een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht instelt, zendt hij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan en aan degene over wiens gedragingen wordt geklaagd.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijk ombudsman.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard

in zijn openbare vergadering van

19 december 2005