Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent reistkosten van de schakelklas Beleidsregel reiskosten naar internationale schakelklas (ISK) Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent reistkosten van de schakelklas Beleidsregel reiskosten naar internationale schakelklas (ISK) Altena 2019
CiteertitelBeleidsregel reiskosten naar internationale schakelklas (ISK) Altena 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Beleidsregel reiskosten naar internationale schakelklas (ISK) Aalburg, de Beleidsregel reiskosten naar internationale schakelklas (ISK) Werkendam en de Beleidsregel reiskosten naar internationale schakelklas (ISK) Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-3804

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent reistkosten van de schakelklas Beleidsregel reiskosten naar internationale schakelklas (ISK) Altena 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

Gelet op de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet Bestuursrecht en de richtlijnen Tegemoetkoming bijzondere kosten gemeente Altena;

 

besluit:

 

1. Vervallen te verklaren:

  • Beleidsregel reiskosten naar internationale schakelklas (ISK) Aalburg, ingaande 1 juli 2018

  • Beleidsregel reiskosten naar internationale schakelklas (ISK) Werkendam, ingaande 1 juli 2018

  • Beleidsregel reiskosten naar internationale schakelklas (ISK) Woudrichem, ingaande 1 juli 2018

2. Vast te stellen:

  • Beleidsregel reiskosten naar internationale schakelklas (ISK) Altena 2019.

 

Beleidsregel reiskosten naar internationale schakelklas (ISK) Altena 2019

Artikel 1 Omschrijving van de kosten

Deze beleidsregel heeft betrekking op de reiskosten die de leerling maakt vanaf het huisadres naar de vestiging van de ISK.

Artikel 2 Recht op een tegemoetkoming bijzondere kosten

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten, gelden de volgende uitgangspunten:

 • a.

  Leerlingen in de leeftijd tot en met 12 jaar, komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding.

 • b.

  Leerlingen vanaf 13 jaar komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding, wanneer de kortste afstand van het huisadres naar de vestiging van de dichtstbijzijnde ISK meer bedraagt dan 15 km.

 • c.

  Leerlingen vanaf 13 jaar komen in beginsel niet in aanmerking voor een reiskostenvergoeding, wanneer de kortste afstand van het huisadres naar de dichtstbijzijnde vestiging van de ISK minder bedraagt dan 15 km.

 • d.

  In afwijking van art. 2 lid c. kan op individuele gronden tijdelijk een reiskostenvergoeding verstrekt worden, wanneer op basis van een maatwerkbenadering blijkt dat het nog niet mogelijk is dat de leerling de afstand naar de ISK per fiets aflegt. De periode waarvoor in dit geval een reiskostenvergoeding wordt toegekend, bedraagt in beginsel maximaal drie maanden.

Wanneer de leerling niet zelf over een geschikte fiets beschikt, zal in overleg met Vluchtelingenwerk Altena bemiddeld worden met Stichting Leergeld om een fiets aan de leerling te verstrekken.

Artikel 3 Hoogte van de vergoeding

 • a.

  De vergoeding als bedoeld in art. 2 is gelijk aan de kosten van een abonnement OV (bus).

 • b.

  De betaling vindt plaats, nadat een declaratie is ingediend. In het geval de ouders de reiskosten niet kunnen voorschieten, kan de consulent u/a de reiskosten als voorschot verstrekken.

 • c.

  De reiskostenvergoeding komt ten laste van het budget bijzondere bijstand.

Artikel 4 Overleggen bewijsstukken

Met de declaratie als bedoeld in art. 3, lid b., dienen bewijsststukken van het abonnement OV te worden meegestuurd.

Artikel 5 Slotbepaling

Het college handelt overeenkomstig deze beleidsregels, tenzij dat voor betrokkene gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel reiskosten naar internationale schakelklas (ISK) Altena 2019.

Artikel 7 Ingangsdatum

Deze beleidsregel treedt in werking 1 januari 2019

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 3 januari 2019

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc