Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de commissie bezwaarschriften Verordening commissie bezwaarschriften Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de commissie bezwaarschriften Verordening commissie bezwaarschriften Altena 2019
CiteertitelVerordening commissie bezwaarschriften Altena 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening bezwaarschriftencommissie Aalburg 2015, de Verordening behandeling bezwaarschriften, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Werkendam op 26 maart 2013 en de Verordening commissie bezwaarschriften, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-8067

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de commissie bezwaarschriften Verordening commissie bezwaarschriften Altena 2019

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Altena, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

gelet op het artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Abw)

 

 

besluit

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • De Verordening bezwaarschriftencommissie Aalburg 2015, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Aalburg op 17 november 2015;

  • De Verordening behandeling bezwaarschriften, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Werkendam op 26 maart 2013;

  • De Verordening commissie bezwaarschriften, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Woudrichem op 31 maart 2003 en de vigerende versie (vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Woudrichem op 29 mei 2007);

 • 2.

  Vast te stellen: de Verordening commissie bezwaarschriften Altena 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de gemeentelijke bestuursorganen.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit ten minste twee voorzitters en drie leden.

 • 2.

  De voorzitters en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De voorzitters en leden zijn niet woonachtig of werkzaam binnen de gemeente Altena.

 • 4.

  Het college benoemt een aantal plaatsvervangende leden.

 • 5.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitters.

 • 6.

  De voorzitters en de leden ontvangen een door het college vast te stellen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Artikel 4. Secretaris

 • 1.

  De secretarissen van de commissie zijn door het college aangewezen ambtenaren.

 • 2.

  Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretarissen aan.

Artikel 5 Taakverdeling Kamers

 • 1.

  De commissie heeft drie Kamers, genaamd Kamer I, Kamer II en Kamer III.

 • 2.

  Kamer II is belast met de advisering over bezwaarschriften op het gebied van de sociale wetgeving, de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en gehandicaptenparkeerkaarten.

 • 3.

  Kamer III is belast met de advisering over bezwaarschriften betreffende de rechtspositie van het personeel in dienst van de gemeente.

 • 4.

  Kamer I adviseert over alle overige bezwaarschriften.

 • 5.

  Elke Kamer bestaat uit een voorzitter en twee leden.

 • 6.

  De voorzitter van een Kamer kan besluiten dat behandeling van een zaak in een enkelvoudige kamer plaatsvindt. Enkelvoudig is in dit verband de voorzitter en één lid.

Artikel 6. Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitters en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden.

 • 2.

  De voorzitters en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 3.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitters of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 7. Ingediend bezwaarschrift

Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

Artikel 8. Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend namens de voorzitter van de commissie:

a. artikel 2:1, tweede lid;

artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

b. artikel 6:14, eerste lid;

c. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

d. artikel 7:4, tweede lid;

e. artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 9. Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitters van de commissie zijn bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitters kunnen uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 10. Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

 

Artikel 11. Uitnodiging zitting

 • 1.

  De secretaris nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen een week na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting éénmalig te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12. Verweerschrift

 • 1.

  Het verwerend orgaan stelt ten minste twee weken voor de zitting een verweerschrift op en levert dit bij de secretaris aan.

 • 2.

  De secretaris stuurt de belanghebbende ten minste één week voor de zitting het verweerschrift toe.

Artikel 13. Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 14. Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zittingen van Kamer I zijn openbaar, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 7:6 van de Awb of de Kamer op grond van gewichtige redenen besluit tot gehele of gedeeltelijke behandeling met gesloten deuren.

 • 2.

  De zittingen van Kamer II en III zijn niet openbaar.

Artikel 15. Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de secretaris van de commissie.

Artikel 16. Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Waar niet in is voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 17. Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een advies voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 18. Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag, bedoeld in artikel 16 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissieleden en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 19. Aanbevelingen

De commissie kan aanbevelingen doen aan de bestuursorganen van de gemeente, aan de hand van haar bevindingen voortvloeiende uit haar werkzaamheden.

Artikel 20. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 21. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften Altena 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019

De voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

de raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet