Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent onderzoek Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent onderzoek Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Altena 2019
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Altena 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Aalburg 2004, de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Werkendam 2009 en de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Woudrichem 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-8407

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent onderzoek Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Altena 2019

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de werkgroep raad en griffie d.d. 5 november 2018;

 

gelet op artikel 213a, lid 1 Gemeentewet;

 

besluit

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • de ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Aalburg 2004’ vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 februari 2004;

  • de ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Werkendam 2009’ vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 6 oktober 2009;

  • de ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Woudrichem 2004’ vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 januari 2004;

 • 2.

  Vast te stellen de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Altena 2019.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt de doelmatigheid van de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college toetst de doeltreffendheid van de programma’s en paragrafen.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt jaarlijks uiterlijk voor 31 december een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interngerichte onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Dit onderzoeksplan wordt voor toezending aan de raad met de auditcommissie besproken.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek, b. de reikwijdte van het onderzoek, c. de onderzoeksmethode, d. de doorlooptijd van het onderzoek en e. de wijze van uitvoering.

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

 • 1.

  Het college rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en jaarrekening over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

 • 2.

  Het college bespreekt de voortgang van de onderzoeken periodiek met de auditcommissie.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Altena 2019’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019.

De raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet

de voorzitter,