Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent de aanwijzing internetadres t.b.v. elektronische bekendmaking gemeenteblad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent de aanwijzing internetadres t.b.v. elektronische bekendmaking gemeenteblad
CiteertitelAanwijzing internetadres t.b.v. elektronische bekendmaking gemeenteblad
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Altena/619947/CVDR619947_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-201901-01-2019nieuwe regeling

10-01-2019

gmb-2019-10504

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent de aanwijzing internetadres t.b.v. elektronische bekendmaking gemeenteblad

De gemeentesecretaris van de gemeente Altena;

 

Overwegende dat aan de gemeentesecretaris bij Mandaatbesluit Altena 2019, vastgesteld d.d. 3 januari 2019, openbaar bekend gemaakt d.d. 8 januari 2019, mandaat is verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden als vermeld in bijlage 1 bij het Mandaatbesluit Altena 2019;

 

Overwegende dat het aanwijzen van het internetadres ten behoeve van de elektronische bekendmaking van het gemeenteblad geen aangelegenheid is die in bijlage 1 van het Mandaatbesluit Altena 2019 is opgenomen;

 

Gelet op artikel 1 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden en artikel 2, lid 1 van het Mandaatbesluit Altena 2019;

 

B E S L U I T :

 

  • 1.

    Het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl aan te wijzen als het internetadres waarop het gemeenteblad elektronisch wordt uitgegeven;

  • 2.

    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op die van openbare bekendmaking en terug werkt tot en met 1 januari 2019.

     

Altena, 10 januari 2019

Namens het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer