Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Altena houdende regels omtrent sluitingstijden Beleidsregel afwijkende sluitingstijden openbare inrichtingen gemeente Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de burgemeester van de gemeente Altena houdende regels omtrent sluitingstijden Beleidsregel afwijkende sluitingstijden openbare inrichtingen gemeente Altena 2019
CiteertitelBeleidsregel afwijkende sluitingstijden openbare inrichtingen gemeente Altena 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Vaststellen andere sluitingstijd voor horecabedrijven gemeente Woudrichem en  Beleid Eénrichtingsverkeer voor horecabedrijven in de gemeente Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201918-01-2019nieuwe regeling

10-01-2019

gmb-2019-11617

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Altena houdende regels omtrent sluitingstijden Beleidsregel afwijkende sluitingstijden openbare inrichtingen gemeente Altena 2019

De burgemeester van de gemeente Altena,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2:29, derde lid en vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Altena,

 

besluit:

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Beleid Vaststellen andere sluitingstijd voor horecabedrijven gemeente Woudrichem

  • Beleid Eénrichtingsverkeer voor horecabedrijven in de gemeente Woudrichem

 • 2.

  Vast te stellen:

  • de Beleidsregel sluitingstijden openbare inrichtingen Altena 2019 met Aanvraagformulier ontheffing sluitingstijden (los bijgevoegd).

 

Beleidsregel sluitingstijden openbare inrichtingen Altena 2019

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: de Algemene plaatselijke verordening Altena 2019;

 • b.

  Exploitant: een exploitant als bedoeld in artikel 2:27 van de APV;

 • c.

  Incidentele ontheffing: een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:29, lid 4 van de APV tot een nader te bepalen tijdstip in een nacht;

 • d.

  Openbare inrichting: een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:27 van de APV;

 • e.

  Openingstijden: de tijden waarop een openbare inrichting niet volgens artikel 2:29, lid 1 van de APV gesloten moet zijn;

 • f.

  Paracommerciële rechtspersoon: een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.

HOOFDSTUK 2. INCIDENTEEL VERRUIMEN VAN SLUITINGSTIJD (ONTHEFFING)

Artikel 2. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een ontheffing kan door de exploitant worden ingediend door middel van het bij dit besluit gevoegde aanvraagformulier.

 • 2.

  Exploitant mag in één en dezelfde aanvraag, met inachtneming van artikel 3 lid 1 van de beleidsregel voor meerdere data een ontheffing aanvragen.

 • 3.

  Exploitant mag de aanvraag digitaal indienen via de website van de gemeente Altena.

Artikel 3.  

 • 1.

  Per openbare inrichting kan per kalenderjaar voor maximaal 12 dagen/nachten een ontheffing worden verleend.

 • 2.

  In beginsel wordt geen ontheffing verleend indien voor de openbare inrichting, waarop de aanvraag betrekking heeft, op grond van de Drank- en Horecawet een vergunning is verleend aan een paracommerciële rechtspersoon.

 • 3.

  In beginsel zal geen ontheffing worden verleend voor een bij een openbare inrichting behorend terras.

 • 4.

  Er moet sprake zijn van een bijzondere aangelegenheid, breed gedragen door de lokale gemeenschap, zoals: Koningsnacht, Koningsdag, kermis- en/of carnavalsdagen in de betreffende kerkdorp, Bevrijdingsdag, Oud-/Nieuwjaarsnacht, enz. (de lijst is niet uitputtend).

 • 5.

  Onder een bijzondere aangelegenheid, als bedoeld in lid 4, wordt niet verstaan: een optreden van een band en dergelijke, een feest in de persoonlijke sfeer zoals verjaardagen, bruiloften en dergelijke of een feestavond en dergelijke van een bedrijf.

 • 6.

  Een verruiming van de openingstijden kan, indien de belangen van belanghebbenden niet onevenredig worden geschaad, worden verleend tot uiterlijk 04.00 uur.

Artikel 4.  

 • 1.

  Aan een ontheffing worden in ieder geval de navolgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de exploitant is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat er zich in de openbare inrichting feiten voordoen die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, zullen leiden tot een verstoring van de openbare orde en veiligheid of kunnen leiden tot overlast voor de woon- en leefomgeving;

  • b.

   de exploitant ziet erop toe dat komende en vertrekkende bezoekers het horecabedrijf rustig betreden en verlaten waardoor overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt;

  • c.

   de exploitant neemt alle maatregelen ter voorkoming of ter wering van criminele activiteiten in en buiten (de directe of nabijheid van) het horecabedrijf, die gericht zijn op handel in of gebruik van drugs, geweldpleging en vernielingen;

  • d.

   de exploitant zorgt voor directe melding bij de politie van ongewenste en/of dreigende situaties in het horecabedrijf of in de directe omgeving daarvan. Hieronder vallen in elk geval:

   • 1.

    De aanwezigheid van- of de handel in drugs;

   • 2.

    De aanwezigheid van (vuur)wapens;

   • 3.

    Vernieling of vandalisme;

   • 4.

    Geweldpleging;

  • e.

   Door of namens de exploitant wordt toezicht uitgeoefend aan de toegangsdeur(en) van het horecabedrijf;

  • f.

   Een half uur voor sluitingstijd mag geen muziek, in welke vorm dan ook, meer ten gehore worden gebracht;

  • g.

   De ontheffing of een afschrift daarvan moet in de openbare inrichting aanwezig zijn;

  • h.

   Alle door of namens de burgemeester gegeven aanwijzingen worden stipt en direct opgevolgd;

 • 2.

  In het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid en het voorkomen van overlast in de omgeving kunnen aanvullende voorschriften worden gesteld zoals:

  • a.

   dat vanaf een bepaald tijdstip geen bezoekers meer mogen worden toegelaten;

  • b.

   dat bij de toegangsdeur(en) en in de directe omgeving van de openbare inrichting toezicht moet worden gehouden door een gecertificeerde portier.

HOOFDSTUK 3. STRUCTUREEL VERRUIMEN SLUITINGSTIJD (VERGUNNING)

Artikel 5. Aanvraag

Een exploitant die verruiming wenst van de openingstijden van zijn openbare inrichting dient een daarop gerichte aanvraag te doen en kan hierbij gebruikmaken van het aanvraagformulier exploitatievergunning.

Artikel 6.  

De beslissing op de aanvraag wordt opgenomen in een afzonderlijk vergunningvoorschrift in de exploitatievergunning.

Artikel 7.  

 • 1.

  In beginsel kan een verruiming van de openingstijden uitsluitend worden vergund indien de openbare inrichting géén inrichting is waarvoor op grond van de Drank- en Horecawet een vergunning is verleend aan een paracommerciële rechtspersoon.

 • 2.

  Een verruiming van de openingstijden zal niet worden vergund voor een bij een openbare inrichting behorend terras. Indien een terras deel uitmaakt van het gebied waarvoor een evenementenvergunning is verleend, kan in de evenementenvergunning afgeweken worden van de voor het terras geldende sluitingstijden.

 • 3.

  In beginsel kan een verruiming van de openingstijden uitsluitend worden vergund voor de vrijdag op zaterdag en/of de zaterdag op zondag.

 • 4.

  Een verruiming van de openingstijden kan, indien de belangen van belanghebbenden niet onevenredig worden geschaad, worden verleend tot uiterlijk 04.00 uur.

Artikel 8.  

 • 1.

  In geval een verruiming van de openingstijden wordt vergund, zullen daar tevens de navolgende voorschriften aan verbonden worden, voor zover deze voorschriften niet al zijn verbonden aan de exploitatievergunning:

  • a.

   de exploitant is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat er zich in de openbare inrichting feiten voordoen die gevaar opleveren voor de volksgezondheid van bezoekers, voor verstoring van de openbare orde en kunnen leiden tot overlast voor de woon- en leefomgeving;

  • b.

   de exploitant ziet erop toe dat komende en vertrekkende bezoekers het horecabedrijf rustig betreden en verlaten waardoor overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt;

  • c.

   de exploitant neemt alle maatregelen ter voorkoming of ter wering van criminele activiteiten in en buiten (de directe of nabijheid van) het horecabedrijf, die gericht zijn op handel in of gebruik van drugs, geweldpleging en vernielingen;

  • d.

   de exploitant zorgt voor directe melding bij de politie van ongewenste en/of dreigende situaties in het horecabedrijf of in de directe omgeving daarvan. Hieronder vallen in elk geval:

   • 1.

    De aanwezigheid van- of de handel in drugs;

   • 2.

    De aanwezigheid van (vuur)wapens;

   • 3.

    Vernieling of vandalisme;

   • 4.

    Geweldpleging;

  • e.

   Door of namens de exploitant wordt toezicht uitgeoefend aan de toegangsdeur(en) van het horecabedrijf;

  • f.

   Een half uur voor sluitingstijd mag geen muziek, in welke vorm dan ook, meer ten gehore worden gebracht;

  • g.

   De vergunning of een afschrift daarvan moet in de openbare inrichting aanwezig zijn;

  • h.

   Alle door of namens de burgemeester gegeven aanwijzingen worden stipt en direct opgevolgd;

 • 2.

  De in lid 1 genoemde voorschriften gelden tevens gedurende de openingstijden direct voorafgaande aan de vergunde verruimde openingstijden.

 • 3.

  In het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid en het voorkomen van overlast in de omgeving kunnen naast de in lid genoemd voorschriften aanvullende voorschriften worden gesteld zoals:

  • a.

   dat vanaf een bepaald tijdstip geen bezoekers meer mogen worden toegelaten;

  • b.

   dat bij de toegangsdeur(en) en in de directe omgeving van de openbare inrichting toezicht moet worden gehouden door een gecertificeerde portier.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 9.  

 • 1.

  In die situaties waarin deze beleidsregel niet voorziet of niet geheel toepasbaar is neemt de burgemeester een besluit na afweging van alle belangen waarbij zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij deze beleidsregels.

 • 2.

  In bijzondere omstandigheden kan van deze beleidsregels gemotiveerd worden afgeweken.

Artikel 10.  

Aanvragen om een ontheffing dan wel een verruiming van de openingstijden die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregel, maar waarop nog niet is beschikt bij in werking treden van deze beleidsregel worden afgehandeld overeenkomstig deze beleidsregel.

Artikel 11.  

Dit besluit kan worden aangehaald als Beleidsregel afwijkende sluitingstijden openbare inrichtingen gemeente Altena 2019”.

Artikel 12.  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Altena op 10 januari 2019

De burgemeester,

M.A. Fränzel MSc

Bijlage AANVRAAGFORMULIER ONTHEFFING SLUITINGSTIJDEN

Aan de burgemeester van de gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

GEGEVENS AANVRAGER

Naam :__________________________________________________

Adres :__________________________________________________

Postcode en woonplaats :__________________________________________________

Telefoonnummer :__________________________________________________

Mobiel telefoonnummer :__________________________________________________

E-mailadres :__________________________________________________

 

GEGEVENS VAN DE OPENBARE INRICHTING

Bedrijfsnaam :__________________________________________________

Vestigingsadres :__________________________________________________

Postcode en woonplaats :__________________________________________________

Telefoonnummer :__________________________________________________

 

DAGEN EN TIJDSTIPPEN VAN DE GEVRAAGDE ONTHEFFING (maximaal 12 dagen per kalenderjaar)

Datum Tot: Reden (omschrijving activiteit/festiviteit)

1. _____________ _________ uur ____________________________________

2.______________ _________ uur ____________________________________

3.______________ _________ uur ____________________________________

4.______________ _________ uur ____________________________________

5.______________ _________ uur ____________________________________

6.______________ _________ uur ____________________________________

7.______________ _________ uur ____________________________________

8.______________ _________ uur ____________________________________

9.______________ _________ uur ____________________________________

10._____________ _________ uur ____________________________________

11._____________ _________ uur ____________________________________

12._____________ _________ uur ____________________________________

De volgende maatregelen worden genomen om hinder/overlast enz. te voorkomen _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Plaats:_______________ Datum: ___ _____ 

Handtekening _______________________________

 

Toelichting beleidsregel sluitingstijden openbare inrichtingen gemeente Altena 2019

INLEIDING

In verband met de herindeling is het gewenst en noodzakelijk om ook het beleid rondom de sluitingstijden van openbare inrichtingen, zoals horecabedrijven, te harmoniseren. In het kader van deze notitie is het van belang om een korte uitleg te geven over het begrip ‘beleidsregels’.

 

Beleidsregels

In de Algemene wet bestuursrecht wordt een beleidsregel gedefinieerd als “een algemene regel niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift” omtrent de “afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan” en “welke is vastgesteld bij besluit”.

 

Beleidsregels geven aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan zal worden uitgevoerd. Zij zijn als het ware een soort richtlijn van het bestuursorgaan ten behoeve van het scheppen van duidelijkheid naar de burger toe. Maar zijn tevens ook een interne richtlijn voor de ambtelijke organisatie.

Burgers kunnen aan beleidsregels aanspraken ontlenen.

Het bestuursorgaan dient in beginsel in overeenstemming met de beleidsregel te besluiten, tenzij dat besluit voor belanghebbenden wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zou zijn. Slechts in bijzondere gevallen mag het bestuursorgaan (gemotiveerd) afwijken van een beleidsregel.

 

HUIDIGE SITUATIE SLUITINGSTIJDEN

Algemene sluitingstijden

In alle drie de gemeenten zijn de sluitingstijden uniform; openbare inrichtingen mogen geopend zijn vanaf 05.00 uur tot 02.00 uur de dag daaropvolgend.

 

Afwijking van de sluitingstijden

Een onderscheid wordt gemaakt tussen:

 • a.

  De individuele, doorlopende afwijking van de sluitingstijden op verzoek van de ondernemer;

 • b.

  De incidentele afwijking van de sluitingstijden op verzoek van de ondernemer;

 • c.

  De individuele dan wel collectieve afwijking van de sluitingstijden

 

Ad a. De individuele, doorlopende afwijking van de sluitingstijden op verzoek van de ondernemer

In alle drie de gemeenten bestaat de mogelijkheid om door middel van een (exploitatie)vergunningvoorschrift, afwijkende sluitingstijden te hanteren. Dit gebeurt op basis van een verzoek van de ondernemer.

 

De gemeente Woudrichem heeft als enige hierover beleid vastgesteld. Hoewel zowel de gemeente Aalburg als de gemeente Werkendam geen vastgelegd beleid hebben vastgesteld, maken deze gemeenten gebruik van deze mogelijkheid of hebben daarvan gebruik gemaakt (Werkendam o.m. ten aanzien van “Xinix” en Aalburg o.m. ten aanzien van “De Schuur”).

 

Woudrichem

Het beleid (“Éénrichtingsverkeer voor horecabedrijven in de gemeente Woudrichem”) in het kort: Een ondernemer kan verzoeken om het horecabedrijf, in de nachten van vrijdag op zaterdag en/of zaterdag op zondag, tot uiterlijk 03.00 geopend te mogen hebben. Vanaf 02.00 uur mogen geen nieuwe bezoekers worden toegelaten en dient het geluidsniveau omlaag te worden gebracht.

De andersluidende sluitingstijden en de daaraan verbonden voorwaarden worden vastgelegd in een (horeca-)exploitatievergunning.

 

Aalburg en Werkendam

In deze gemeenten ligt het beleid niet vast en wordt van geval tot geval beoordeeld of en zo ja, onder welke voorwaarden afwijking van de sluitingstijden worden vergund. Beide gemeenten hanteren c.q. hanteerden een uiterste sluitingstijd van 04.00 uur.

 

Ad b. De incidentele afwijking van de sluitingstijden op verzoek van de ondernemer

Aalburg

In de APV van Aalburg is opgenomen dat een ondernemer een verzoek kan indienen om incidenteel af te mogen wijken van de geldende sluitingstijden.

 

Werkendam en Woudrichem

In de APV’s van zowel Werkendam als van Woudrichem is een ontheffingsmogelijkheid niet opgenomen. In voorkomende gevallen medewerking wordt aan ondernemers, middels de in de APV (artikel 2:30) opgenomen bepaling dat de burgemeester tijdelijk andere sluitingstijden kan vaststellen, toegestaan om incidenteel af te wijken van de geldende sluitingstijden.

In Woudrichem is daarvoor een beleidsregel vastgesteld. Daarin is opgenomen dat een incidentele afwijking kan worden toegestaan, als er sprake is van een bijzondere omstandigheid welke breed wordt gedragen door de lokale bevolking. Daaronder vallen onder meer: de jaarwisseling, carnaval, Koningsdag enz.

 

Ad c. De individuele dan wel collectieve afwijking van de sluitingstijden

In alle drie gemeenten is in de APV opgenomen dat de burgemeester tijdelijk andere sluitingstijden kan vaststellen. Dit kan voor één maar ook voor meerdere openbare inrichtingen gelden.

De bepaling wordt veelal gebruikt voor een collectieve afwijking van de geldende sluitingstijden. Bijvoorbeeld in oud-/nieuwjaarsnacht.

Daarnaast kan de bepaling, onder meer ter uitoefening van de in de Gemeentewet aan de burgemeester toegekende (nood)bevelsbevoegdheid, als sanctie worden gebruikt.

 

In alle drie de gemeenten is het Brabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid vastgesteld. Volgens dit beleid kan in geval van een overtreding van de sluitingstijden de burgemeester tijdelijk andere sluitingstijden opleggen. Voor de gemeente Altena zal middels een afzonderlijk voorstel voorgesteld worden dit Brabantbreed sanctiebeleid opnieuw vast te stellen, zodat in de gehele nieuwe gemeente een uniform beleid wordt toegepast.

 

Conclusies

 • 1.

  De in de APV’s vastgelegde openings-/sluitingstijden van openbare inrichtingen zijn in de drie gemeenten uniform.

 • 2.

  De individuele, doorlopende afwijking van de sluitingstijden op verzoek van de ondernemer zijn vrijwel uniform. In alle drie de gemeenten wordt elk individueel verzoek beoordeeld. In Woudrichem geldt echter voorshands dat men tot uiterlijk 03.00 uur geopend kan zijn en dat vanaf 02.00 uur geen bezoekers meer worden toegelaten.

 • 3.

  De individuele, incidentele afwijking van de sluitingstijden op verzoek van de ondernemer zijn vrijwel uniform. In alle drie de gemeenten wordt elk individueel verzoek beoordeeld. In Woudrichem geldt echter voorshands dat men tot uiterlijk 04.00 uur geopend kan zijn en dat het daarnaast verband moet houden met een bijzondere omstandigheid dat breed wordt gedragen door de lokale bevolking.

 

GEMEENTE ALTENA, SLUITINGSTIJDEN

Op grond van de Wet Arhi blijven de door de drie huidige gemeenten vastgestelde APV’s gedurende twee jaar van kracht tenzij de raad van de gemeente Altena binnen twee jaar een nieuwe APV heeft vastgesteld. Voor de op de huidige APV’s gebaseerde uitvoeringsbesluiten, beleidsregels e.d. van de individuele colleges respectievelijk burgemeesters geldt het vergelijkbare.

 

Ontwerp APV gemeente Altena

Relevante artikelen in ontwerp APV Altena

 

Ten behoeve van de raad van de gemeente Altena is een ontwerp voor een APV Altena gereed en zal worden voorgelegd aan de Fusieraad.

Voor zover het betreft de sluitingstijden is in het ontwerp het volgende opgenomen:

Artikel 2:29 Sluitingstijd

 • 1.

  Openbare inrichtingen zijn gesloten tussen 02.00 uur en 05.00 uur (sluitingstijd).

 • 2.

  Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd.

 • 3.

  De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift, verbonden aan de een krachtens artikel 2:28 verleende vergunning, andere sluitingstijden vaststellen voor een afzonderlijke openbare inrichting of een daartoe behorend terras.

 • 4.

  De burgemeester kan voor gelegenheden van tijdelijke aard ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 5.

  Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vijfde lid onder a, gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.

 • 6.

  Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

 • 7.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2.

  De burgemeester kan de tijdelijke sluiting bevelen van een openbare inrichting, indien:

  • a.

   daar is gehandeld in strijd met artikel 1 van de Wet op de Kansspelen;

  • b.

   daar door misdrijf verkregen voorwerpen zijn verworven, voorhanden zijn, of worden overgedragen dan wel bewaard of verborgen;

  • c.

   daar wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie aanwezig zijn, waarvoor geen ontheffing, vergunning dan wel verlof is verleend;

  • d.

   zich in de inrichting een ernstig strafbaar feit heeft voorgedaan en de exploitant van de inrichting daarvan geen melding heeft gemaakt dan wel het opsporingsonderzoek heeft belemmerd;

  • e.

   zich andere feiten hebben voorgedaan, die de verwachting wettigen, dat het geopend blijven van de inrichting gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of gezondheid.

 • 3.

  Het in de voorgaande leden bepaalde is niet van toepassing op situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet voorziet.

 

Daarnaast is ook artikel 6:4, lid 1 van belang:

Artikel 6:4 Overgangsbepaling

 • 1.

  Besluiten, niet zijnde besluiten als genoemd in lid 3, genomen krachtens de vervallen verklaarde:

  • APV gemeente Aalburg;

  • Algemene plaatselijke verordening Werkendam 2017;

  • Algemene plaatselijke verordening Woudrichem 2015;

   of krachtens daaraan voorafgaande versies daarvan, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 

Algemene sluitingstijden in de ontwerp APV Altena

Na vaststelling en inwerkingtreding van de APV Altena zijn de sluitingstijden (nog steeds) uniform; openbare inrichtingen mogen geopend zijn vanaf 05.00 uur tot 02.00 uur de dag daaropvolgend.

 

Overgangsrecht verleende (horeca-exploitatie)vergunningen op grond van de ontwerp APV Altena

Op basis van het overgangsrecht blijven de huidige verleende (horeca-exploitatie)vergunningen ook geldend in de gemeente Altena. Is bijvoorbeeld vergunning verleend om nu al tot 03.00 uur of 04.00 uur geopend te mogen zijn, dan geldt dit ook na 1 januari 2019. Vanzelfsprekend blijven ook de aan de vergunning verbonden voorwaarden e.d. onverkort van kracht.

Dit betekent dat de (horeca-exploitatie)vergunningen, verleend aan ondermeer “De Schuur” en “Xinix” waarin afwijkende sluitingstijden zijn opgenomen, ook in de gemeente Altena van kracht blijven.

 

Afwijking van de sluitingstijden op grond van de APV Altena

Ook in de ontwerp APV Altena wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 • a.

  een individuele, doorlopende afwijking van de sluitingstijden op verzoek van de ondernemer;Op grond van artikel 2:29, lid 3 kan een ondernemer een verzoek indienen om een doorlopende afwijking van de sluitingstijden.

 • b.

  een incidentele afwijking van de sluitingstijden op verzoek van de ondernemer;Op grond van artikel 2:29, lid 4 kan een ondernemer een verzoek indienen om een incidentele afwijking van de sluitingstijden.

 • c.

  een individuele dan wel collectieve afwijking van de sluitingstijden.Op grond van artikel 2:30 kan de burgemeester bepalen dat voor één of meerde inrichtingen tijdelijk een andere sluitingstijd geldt.

 

Afwijkingen van de sluitingstijden ontwerp APV Altena, ja of nee?

Primair zijn aan de orde de vragen:

 • 1.

  Is het gewenst dat openbare inrichtingen, doorlopend (vergunning) of incidenteel (ontheffing) kunnen afwijken van de geldende sluitingstijden?

Het antwoord hierop is bevestigend. Nu al wordt in de huidige drie gemeenten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om doorlopend of incidenteel afwijking van de sluitingstijden toe te staan. Daarnaast liggen deze mogelijkheden vast in de huidige APV’s alsmede de ontwerp APV Altena.

 • 2.

  Is het wenselijk dat beleid wordt vastgesteld en vastgelegd ten aanzien van het al dan niet medewerking verlenen om af te mogen wijken van de sluitingstijden?

Ook hierop is het antwoord bevestigend. Het vastleggen en bekendmaken van beleidsregels heeft een aantal voordelen, namelijk:

 • Omdat elke aanvraag om een (horeca-exploitatie)vergunning c.q. vergunning of ontheffing om af te mogen wijken van de geldende sluitingstijden dient per geval afzonderlijk te worden bekeken of al dan niet van de bevoegdheid gebruik zal worden gemaakt. Door het vaststellen van beleid waarop nieuwe aanvragen getoetst kunnen worden ontstaat duidelijkheid voor de aanvrager en wordt de beoordeling eenvoudiger voor de interne organisatie.

 • Vastgesteld beleid schept duidelijkheid naar de burgers (aanvrager/ondernemer, buren en andere belanghebbenden)en de ambtelijke organisatie, alsmede verhoogt de rechtszekerheid.

 • Soortgelijke gevallen worden op eenzelfde wijze behandeld.

 • Met beleid wordt een grote mate van uniformiteit in besluitvorming bevorderd.

 • Door het opstellen van beleid worden de bestuurslasten (de ambtelijke toetsing) lager, omdat aanvragen eenvoudiger en daarmee sneller kunnen worden getoetst.

 • In vergunningaanvragen of juridische procedures kan naar vastgesteld beleid worden verwezen. Beleidsregels zijn van belang bij de onderbouwing van besluiten. Door aan te geven langs welke weg een besluit wordt genomen en/of welke factoren in de afweging worden meegenomen en op welke wijze, zorgen beleidsregels voor transparantie van besluitvorming.

 • Alleen als van de beleidsregels wordt afgeweken, behoeft het besluit een uitgebreide(re) motivering.

 • 3.

  Indien het antwoord op 2. bevestigend is, kunnen dan de in Woudrichem vastgestelde beleidsregels geldend worden verklaard voor de gehele gemeente?

Het antwoord hierop is nee, tenzij nu al de bestuurlijke keuze wordt gemaakt om in de gehele gemeente Altena de beleidsregels van de voormalige gemeente Woudrichem geldend te verklaren. Echter de betreffende beleidsregels behoeven dan enige aanpassing en verduidelijking.

 

Keuzes voor afwijkende sluitingstijden

De ontwerp APV Altena maakt een onderscheid tussen een doorlopende afwijkende sluitingstijden (de vergunning; het principe “Ja, mits …”) en een incidentele afwijking sluitingstijden (de ontheffing; het principe “Nee, tenzij …).

Hieronder volgen bij respectievelijk de ontheffing als bij de vergunning een aantal regels/criteria, die kunnen c.q. zullen worden gehanteerd bij de beoordeling van een aanvraag.

 

Ontheffing (incidenteel)

Regel 1: Bijzondere gelegenheden

Volgens de beleidsregel “Vaststellen andere sluitingstijd voor horecabedrijven gemeente Woudrichem” kan incidenteel worden afgeweken in geval van “een bijzondere omstandigheid welke breed gedragen wordt door de lokale bevolking. Hieronder kan vallen: de jaarwisseling, carnaval, kermis, een groot evenement in een bepaalde kern of in de gemeente, Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Hieronder wordt zeker niet verstaan, een optreden of feestavond in een bepaald horecabedrijf”.

 

Voorgesteld wordt om in de gemeente Altena bij de beoordeling van een aanvraag om een incidentele ontheffing eenzelfde uitgangspunt te hanteren:

 • Er moet sprake zijn van een bijzondere aangelegenheid, breed gedragen door de lokale bevolking, zoals: Koningsnacht, Koningsdag, kermis- en/of carnavalsdagen in de betreffende (kerk)dorp, Bevrijdingsdag, Oud-/Nieuwjaarsnacht, enz. (de lijst is niet uitputtend).

 

Overigens kan de burgemeester op eigen initiatief een aanwijzing geven en nadere voorwaarden stellen opdat een (groep) openbare inrichting(en) – gelegen in de gehele gemeente dan wel een deel daarvan – later gesloten mogen zijn. In plaats van dat elke individuele ondernemer bijvoorbeeld een ontheffing moet aanvragen om tijdens Oud-/Nieuwjaarsnacht de gehele nacht geopend te mogen zijn, kan de burgemeester een besluiten nemen (aanwijzing geven) dat alle openbare inrichtingen die nacht geopend mogen zijn. Individuele aanvragen zijn dat niet nodig.

 

Regel 2: Eindtijd

Volgens het Woudrichems beleid kan tot 03.00 uur of maximaal tot 04.00 uur ontheffing worden verleend.

 

Voorgesteld wordt om in voorkomende gevallen in principe tot uiterlijk 04.00 uur ontheffing te verlenen.

In beginsel wordt geen ontheffing van de openingstijden verleend voor een bij een horecabedrijf behorend terras. Voor een terras blijft een sluitingstijd van 24.00/00.00 uur gelden. Indien het terras onderdeel uitmaakt van een evenemententerrein kan in de evenementenvergunning voor het terras een afwijkende sluitingstijd worden opgenomen.

 

Regel 3: Maximaal aantal ontheffingen

Het is niet de bedoeling dat jaarlijks aan een ondernemer een onbeperkt aantal ontheffingen van de sluitingstijden wordt verleend. Daarvoor geldt de (exploitatie)vergunning.

In ons bestuursrecht wordt een ‘ontheffingstelsel’ gebruikt in geval van een incidentele uitzondering op een ge-/verbod. Bij een onbeperkt aantal is geen sprake meer van een incidentele uitzondering. Daarom is het noodzakelijk om een maximum vast te leggen.

 

Voorgesteld wordt dat per kalenderjaar voor maximaal twaalf (12) dagen/nachten per inrichting een ontheffing kan worden verleend. Het aantal van 12 sluit aan bij het in het Activiteitenbesluit Milieubeheer opgenomen aantal van individuele geluidsdagen.

 

Regel 4: Alle dagen van de week

Een incidentele ontheffing kan voor alle dagen van de week worden verleend.

 

Regel 5: Aanwezigheid horecaportiers

Het kan gewenst zijn dat in geval van een afwijking van de sluitingstijden er gecertificeerde horecaportiers aanwezig zijn. Voorshands wordt een dergelijke aanwezigheid niet vereist. Dit wordt per individuele aanvraag beoordeeld en zal ondermeer afhangen van de aard van activiteit, de locatie en dergelijke.

 

Vergunning (structureel)

Regel 6: Alleen voor de nachten van vrijdag op zaterdag en/of de zaterdag op de zondag

Door middel van de (exploitatie)vergunning kan worden toegestaan dat een openbare inrichting het gehele jaar door langer geopend mag zijn. Omdat het uitgaan zich voornamelijk concentreert op de vrijdag- en zaterdagavond kan - in het belang van de openbare orde en veiligheid - een dergelijke vergunning uitsluitend worden verleend voor de nachten van vrijdag op zaterdag en/of de zaterdag op de zondag.

 

Regel 7: Eindtijd

In de gemeente Aalburg en de gemeente Werkendam is nu al vergunning verleend om tot 04.00 uur geopend te mogen zijn.

In de gemeente Woudrichem kan men nu al met vergunning geopend zijn tot 03.00 uur.

 

Voorgesteld wordt om als maximale eindtijd 04.00 uur te hanteren.

In beginsel wordt geen verruiming van de openingstijden vergund voor een bij een horecabedrijf behorend terras. Voor een terras blijft een sluitingstijd van 24.00/00.00 uur gelden. Indien het terras onderdeel uitmaakt van een evenemententerrein kan in de evenementenvergunning voor het terras een afwijkende sluitingstijd worden opgenomen.

 

Regel 8: Verschuiving sluitingsperiode

Omdat openbare inrichtingen op grond van de ontwerp APV Altena vanaf 05.00 uur geopend mogen zijn zou een inrichting slechts een uur feitelijk gesloten zijn bij een vergunde sluitingstijd van 04.00 uur.

 

Voorgesteld wordt om de vergunning op te nemen dat de inrichting na en direct aansluitend op het vergunde sluitingstijdstip minimaal drie uren gesloten moet zijn.

Met andere woorden: een later openingstijd is vergund tot 03.00 uur respectievelijk 04.00 uur dan mag de openbare inrichting vervolgens weer openen om respectievelijk 06.00 uur en 07.00 uur.

 

Regel 9: Aanwezigheid horecaportiers

Het kan gewenst zijn dat in geval van een afwijking van de sluitingstijden er gecertificeerde horecaportiers aanwezig zijn. Voorshands wordt een dergelijke aanwezigheid niet vereist. Dit wordt per individuele aanvraag beoordeeld en zal onder meer afhangen van de aard en locatie van de inrichting en dergelijke.

 

Regel 10: Niet voor paracommerciële inrichtingen

Het is in beginsel niet de bedoeling om een vergunning te verlenen voor paracommerciële inrichtingen (kantines sportverenigingen, buurt-/gemeenschapshuizen e.d.). Het karakter van dit type openbare inrichtingen verzet zich er tegen om middels een dergelijke vergunningverlening toe te staan dat de paracommerciële inrichting permanent op bepaalde dagen na 02.00 uur geopend mag zijn.