Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat subsidiëring GGz Breburg voor verkennend onderzoek (Ondermandaatbesluit subsidiëring verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat subsidiëring GGz Breburg voor verkennend onderzoek (Ondermandaatbesluit subsidiëring verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)
CiteertitelOndermandaatbesluit subsidiëring verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

09-12-2019

gmb-2019-320667

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat subsidiëring GGz Breburg voor verkennend onderzoek (Ondermandaatbesluit subsidiëring verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

De gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur van de gemeente Altena,,

 

gelet op het bepaalde in artikel 10:3 jo. 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht

 

overwegende dat:

 • a.

  aan hem mandaat is verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden als vermeld in bijlage 1, behorende bij het mandaatbesluit van de gemeente Altena;

 • b.

  op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg de colleges van de 16 regiogemeenten in de regio West-Brabant gezamenlijk zorg dragen voor de uitvoering van de gemeentelijke taken Wet verplichte ggz in de regio West-Brabant;

 • c.

  de regiogemeenten hiertoe een uitvoeringsplan hebben vastgesteld en dit plan onderschrijven;

 

 

besluit vast te stellen:

 

 

 

Ondermandaatbesluit subsidiëring GGz Breburg voor uitvoering van het verkennend onderzoek in de subregio Breda door het team bemoeizorg waar GGz Breburg leiding aan geeft

Artikel 1  

Aan het college van burgemeester en wethouders van Breda wordt mandaat verleend om namens het college van de gemeente Altena alle besluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor subsidiëring van de uitvoering van het verkennend onderzoek zoals opgenomen in het ‘Uitvoeringsplan gemeentelijke taken Wet verplichte ggz van de gemeenten in West-Brabant’, tenzij:

 • -

  een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet, dan wel

 • -

  het subsidiebedrag het bedrag zoals daartoe opgenomen in de gemeentebegroting te boven gaat.

Artikel 2  

Onder het bepaalde in artikel 1 wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  het nemen van subsidiebesluiten ten behoeve van de uitvoering van het verkennend onderzoek in de 10 gemeenten van de subregio Breda;

 • b.

  het nemen van beslissingen op eventuele bezwaarschriften en het voeren van eventuele beroepsprocedures.

Artikel 3  

Het college van burgemeester en wethouders van Breda is bevoegd om aan medewerkers van Breda een of meerdere ondermandaten te verlenen voor de bevoegdheden zoals in artikel 2 genoemd.

Artikel 4  

De mandatarissen als bedoeld in artikel 1 accepteren schriftelijk uitdrukkelijk de mandaatverlening, zoals in dit besluit is omgeschreven.

Artikel 5  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit subsidiëring verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg”.

Aldus besloten op 9 december 2019

de secretaris

drs. A.J.E. van der Werf – Bramer