Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verordening aanvullende vergoeding OV-studentenkaart 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening aanvullende vergoeding OV-studentenkaart 2005
CiteertitelVerordening aanvullende vergoeding OV-studentenkaart 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de studiefinanciering, artikel 3:30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-200501-01-200522-12-2011Nieuwe regeling

20-07-2005

Gemeenteinfo, 22-07-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening aanvullende vergoeding OV-studentenkaart 2005

De raad van de gemeente Ameland:

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende:

Verordening aanvullende vergoeding OV-studentenkaart Ameland 2005

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan:

a. de Wet: de Wet studiefinanciering 2000.b. student: de student die op grond van artikel 3.7 van de Wet aanspraak heeft op een reisvoorziening ten laste van de overheid enwiens ouders woonachtig zijn op Ameland c. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland.

Artikel 2 Vergoeding

 • 1

  De student ontvangt een vergoeding van € 45,38 per kalenderjaar als tegemoetkoming in de kosten van de veerboot.

 • 2

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt evenredig verminderd indien er aanspraak bestaat op een reisvoorziening voor een gedeelte van het kalenderjaar.

 • 3

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt voor het eerst met ingang van 1 januari 2006 jaarlijks verhoogd met het indexcijfer genoemd in de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Artikel 3 Aanvraag

 • 1

  De aanvraag wordt middels een door het college vastgesteld formulier door de student gedaan.

 • 2

  De aanvraag gaat vergezeld van:- kopie van de OV-studentenkaart die geldig is in het desbetreffende kalenderjaar, of:- een kopie van een geldig inleverbewijs van de instantie die door de Minisiter is aangewezen om de betreffende kaart in te nemen indien de kaart gedurende een deel van het jaar geldig was.

 • 3

  De aanvraag wordt ingediend voor 1 november van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. 

Artikel 4 Besluit

 • 1

  Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2

  Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het stelt de aanvrager daarvan in kennis. 

Artikel 5 Betaalbaarstelling

Een door het college toegekende vergoeding wordt ineens in december van het desbetreffende jaar aan de student uitbetaald.

Artikel 6 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, besluit het college.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag waarop zij bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2005.

Ballum, 20 juli 2005

 

 

Paul Verhoeven, burgemeester

Jacqueline Metz, griffier