Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Reis- en verblijfskostenregeling onderwijzend personeel Burgemeester Walda Scholengemeenschap 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReis- en verblijfskostenregeling onderwijzend personeel Burgemeester Walda Scholengemeenschap 2008
CiteertitelReis- en verblijfskostenregeling onderwijzend personeel Burgemeester Walda Scholengemeenschap 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAO voor het Voortgezet Onderwijs

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-200801-01-2008Nieuwe regeling

13-05-2008

Intranet, 14-05-2008

9

Tekst van de regeling

Intitulé

Reis- en verblijfskostenregeling onderwijzend personeel Burgemeester Walda Scholengemeenschap 2008

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland;

- Gelet op de CAO voor het Voortgezet Onderwijs;

- Gelet op de Wet op het Voortgezet Onderwijs:

B E S L U I T:

Vast te stellen de onderstaande “reis- en verblijfskostenregeling onderwijzend personeel Burge-meester Walda Scholengemeenschap 2008”:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. belanghebbende: de leraar of lerares die werkzaam is aan de Burgemeester Walda Scholengemeenschap op Ameland en geen eigen huishouding voert op Ameland;

b. de CAO: de CAO voor het Voortgezet Onderwijs, inclusief bijlagen;

c. openbaar vervoer: het vervoer per bus of trein, onder openbaar vervoer wordt tevens het vervoer per veerboot verstaan.

Artikel 2 Reiskostenvergoeding

a. De belanghebbende ontvangt van de gemeente Ameland maandelijks een vergoeding berekend op basis van openbaar vervoer of eigen vervoer;

b. Voor de vergoeding op basis van eigen vervoer worden de volgende kosten vergoed:1. Auto/ Motorkosten, per kilometer € 0,12 vergoeding; 2. Parkeerkosten.3. Kosten veerboot.

c. De hoogte van de vergoeding is onafhankelijk van de duur van het dienstverband;

d. De vergoeding voor de kosten van het vervoer per veerboot worden berekend op basis van een 20 vaartenkaart van Wagenborg Passagiersdiensten BV

e. De vergoeding wordt maandelijks via het salaris en met inachtneming van de fiscale regelgeving uitbetaald;

f. De tegemoetkoming in de reiskosten, als bedoeld in de CAO, waarop de werknemer aanspraak maakt, wordt in mindering gebracht op de vergoeding als bedoeld in dit artikel.

Artikel 3 Pensionkostenvergoeding

a. De belanghebbende die in verband met de uitoefening van zijn of haar functie op Ameland overnacht, ontvangt van de gemeente Ameland een vergoeding van 90% van de kosten;

b. Uitbetaling van de vergoeding vindt plaats, nadat de belanghebbende een declaratie heeft ingediend voorzien van de schriftelijke bewijsstukken.

c. De vergoeding als bedoeld in dit artikel gaat het bedrag, dat is opgenomen in bijlage bij de CAO opgenomen, niet te boven.

d. De tegemoetkoming in de pensionkosten, als bedoeld in de CAO, waarop de werknemer aanspraak maakt, wordt in mindering gebracht op de vergoeding als bedoeld in dit artikel.

Artikel 4 Naam en inwerkingtreding

a. Deze regeling kan worden aangehaald als “reis- en verblijfskostenregeling onderwijzend personeel Burgemeester Walda Scholengemeenschap 2008”;

b. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2008 Op hetzelfde moment vervalt de reis- en verblijfskostenregeling onderwijzend personeel Burgemeester Walda Scholengemeenschap 2002, vastgesteld door de gemeenteraad van Ameland op 22 juni 2002.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland, gehouden op 13 mei 2008.

, burgemeester.

, secretaris.