Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2011
CiteertitelVerordening reinigingsrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Verordening reinigingsrechten 2010”, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2009, blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201108-09-2011Nieuwe regeling

29-11-2010

Gemeenteinfo, 15-12-2010

19

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2011

De raad van de gemeente Ameland,

Overwegende

- dat bij de vaststelling van de programmabegroting 2011 – 2014 is besloten om de reinigingsrechten 2011 ten opzichte van 2010 niet te verhogen;

- dat de hieruit voortvloeiende verordening formeel moet worden vastgesteld.

Besluit

De Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2011 vast te stellen

 

Ballum, 13 december 2010

 

 

Albert de Hoop, burgemeester

Jacqueline Metz, griffier 

Artikel 1  

Artikel 1 BegripsomschrijvingenIn deze verordening wordt verstaan onder:a. bouw- en/of sloopafval:afval ontstaan door bouw en/of sloopactiviteiten.b. G.F.T.- afval: groente-, fruit- en tuinafval.c. grof huisvuil: afval afkomstig van een particuliere huishouding dat door omvang en/of hoeveelheid niet in aanmerking komt voor periodieke inzameling, niet zijnde gevaarlijke stoffen, bouw- en sloopafval, autowrakken, autobanden en bedrijfsafval.d. gevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in het “Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen” ( BAGA).e. restafval:afvalstoffen niet zijnde G.F.T. - afval, grof huisvuil en gevaarlijke afvalstoffen.f. inzameldienst: de dienst als bedoeld in artikel 2 van de “Afvalstoffenverordening gemeente Ameland”.g. huishoudelijke afvalstoffen:afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, niet zijnde autowrakken of als gevaarlijk aangemerkte huishoudelijke afvalstoffen.h. bedrijfsafvalstoffen:afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen.

i. woning met éénpersoons huishouden:woning met een particuliere huishouding die volgens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens per 1 januari van het belastingjaar uit één persoon bestaat.j. woning met meerpersoons huishouden:woning met een particuliere huishouding die volgens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens per 1 januari van het belastingjaar uit twee of meerdere personen bestaat.k. vakantieonderkomen:een vakantieonderkomen in de zin van artikel 2, sub a van de “Verordening toeristenbelasting 2011” van de gemeente Ameland.l. kamerverhuur:de verhuur van een kamer in de zin van artikel 2, sub e van de "Verordening toeristenbelasting 2011" van de gemeente Ameland.m. slaapplaats:slaapplaats in de zin van artikel 6, lid 3, van de "Verordening toeristenbelasting 2011" van de gemeente Ameland.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken en of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen, bedoeld in artikel 2, gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 BelastingjaarMet betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing1. De rechten bedoeld in artikel 1 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.2. De rechten bedoeld in artikel 2 van de tarieventabel worden geheven door middel van een schriftelijke gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.3. De rechten bedoeld in artikel 3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een schriftelijke gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten 1. De rechten bedoeld in artikel 1 en 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechtenDe rechten bedoeld in de artikelen 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de in artikel 6, lid 1, genoemde aanslagen worden betaald in vier gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de volgende termijnen telkens een maand later.2. In afwijking van lid 1 geldt dat de in artikel 6, lid 1, genoemde aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten hoogste vier bedraagt.3. In afwijking van de vorige leden geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de voorlopige aanslagen moeten worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 4. In afwijking van lid 3 geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten hoogste negen bedraagt.5. In afwijking van artikel 9 eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de in artikel 6, lid 2 genoemde rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.6. In afwijking van artikel 9 eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de in artikel 6, lid 3 genoemde rechten worden betaald binnen een maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.7. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethoudersHet college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsrechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel1. De “Verordening reinigingsrechten 2010”, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening reinigingsrechten 2011”.5. Op de "Verordening reinigingsrechten 2011” is tevens van toepassing de "Afvalstoffenverordening gemeente Ameland". 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Ameland op 13 december 2010.

, voorzitter.

 

, griffier.  

Tarieventabel 1  

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

Artikel 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten huishoudelijk afval

Het recht voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het ledigen van containers en verwijderen van de daarin verzamelde huishoudelijke afvalstoffen, G.F.T.-afval hieronder begrepen, alsmede het in ontvangst nemen, inzamelen en verwijderen van grof huisvuil bedraagt per jaar:

a. per woning met éénpersoons huishouden € 169,54

b. per woning met meerpersoons huishouden € 222,73

c. per vakantieonderkomen:met drie of minder beschikbare slaapplaatsen € 193,18met vier, vijf of zes beschikbare slaapplaatsen € 241,48met 7 of meer beschikbare slaapplaatsen € 289,79

d. per woning met kamerverhuur:met twee of minder beschikbare slaapplaatsen € 45,04met drie of vier beschikbare slaapplaatsen € 56,30met 5 of meer beschikbare slaapplaatsen € 67,58

Artikel 2 Maatstaf van heffing en tarief van bijzondere diensten

1. Het recht bedraagt voor het op aanvraag verwijderen van:

a. huishoudelijke afvalstoffen niet zijnde groente-, fruit- entuinafval, grof huisvuil, of afval afkomstig van kampeerterreinen, per kg. € 0,45Plus een voorrijtarief van € 69,00.

b. van huishoudens afkomstig groente-, fruit- en tuinafval per kg. € 0,17Plus een voorrijtarief van € 69,00.

2. Het recht bedraagt voor het achterlaten op een daartoe van gemeentewege aangewezen en ter beschikking gestelde plaats van:

a. van huishoudens afkomstig groente-, fruit- en tuinafvalper kg. € 0,17

b. van huishoudens afkomstig restafval per kg. € 0,45

c. puin zonder andere componenten dan steen enongewapend beton per kg. € 0,05

d. overig bouw- en sloopafval per kg. € 0,36

e. gevaarlijke afvalstoffen, voor zover afkomstig van een bedrijfshuishouding per kg. € 4,12

f. asbest per kg. € 0,32

g. afgewerkte olie per liter € 0,17

h. autobanden afkomstig van een personenauto, per stuk € 4,63

i. autobanden afkomstig van een vrachtauto en een trekker,per stuk € 43,06

j. hekkelmateriaal per kg. € 0,17

k. overige zie toelichting

3. Het recht bedraagt voor het ledigen alsmede het reinigen van een vetvangput en het verwijderen van de daaruit komende stoffen:

a. voor het éénmaal per jaar ledigen/reinigen € 105,86

b. voor elke extra lediging/reiniging € 66,25

4. Het recht bedraagt voor het ledigen van beer- en/of zinkputten, septictanks en het verwijderen van de daaruit komende stoffen:

a. voor een hoeveelheid van ¼ m3 of minder € 20,15

b. voor een hoeveelheid van ½ m3 of minder, doch meerdan ¼ m3 € 33,13

c. voor een hoeveelheid van 1 m3 of minder, doch meerdan ½ m3 € 50,01

d. voor een hoeveelheid van meer dan 1 m3 € 50,01vermeerderd met een bedrag van € 29,20 per elke ¼ m3 of gedeelte daarvan boven 1 m3.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief van bedrijfsafval

1. Het tarief bedraagt voor het regelmatig aanbieden, inzamelen en verwijderen van bedrijfsafvalstoffen, niet zijnde de specifiek in artikel 2, lid 2 van deze tarieventabel genoemde afvalstoffen, indien gebruik wordt gemaakt van een door gemeente Ameland beschikbaar gestelde bedrijfscontainer, per jaar voor de categorie:

a. boer, hovenier/tuinbedrijf, manege, viskweker € 294,81

b. hobbyboer (incl. huifkarverhuur) met::- 1 - 9 schapen/geiten en/of 1 - 2 paarden/koeien € 0,--- 10 - 30 schapen/geiten en/of 3 - 5 paarden/koeien € 117,92- 31 - 60 schapen/geiten en/of 6 - 8 paarden/koeien € 176,88- meer dan 60 schapen/geiten en/of 8 paarden/koeien € 235,85

bb. kapper, schoonheidssalon, manicure, pedicure, € 117,92c. ANWB-winkel, amusementshal, arts, bloemenwinkel, computerwinkel, drankenhandel (slijterij), fietsenverhuur, garage, groothandel, kledingwinkel, klussenbedrijf, museum, personenvervoer (land en water), rioolzuivering,schilder, school, Stichting Sociaal Cultureel Werk,sport (kantine, clubgebouw), sporthal, Waterschap,winkel in fruit, groente, kaas, etc., zwembad € 545,34

d. gemeente (gemeentehuis, werf, stranden, jachthaven, etc.),Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer € 1.194,29e. accountant, bank, beautycentrum, dierenarts, dorpshuis,fysiotherapeut, galerie, kinderopvang, makelaardij, overige kantoren en dergelijke, paracentrum, schoonmaakbedrijf, STAP, tandarts,tekenbureau, wasserette € 192,26

f. bouwbedrijf, € 2.193,80

g. hobby- en doehetzelf-winkel (incl. Hubo, Welkoop), installatiebedrijf, woninginrichting/stoffeerderij € 1.459,59

h. bakker (winkel +bakkerij), supermarkt € 2.193,80

i. cadeauwinkel, delicatessenzaak (als Siepels), loonbedrijf, nutsbedrijf, transportbedrijf, warenhuis, cateringbedrijf € 720,31

j. - logiesverstrekkend bedrijf tot en met 20 bedden € 758,39- logiesverstrekkend bedrijf van 21 tot en met 40 bedden € 1.277,34- logiesverstrekkend bedrijf van 41 tot en met 60 bedden € 1.796,29 - logiesverstrekkend bedrijf van 61 tot en met 80 bedden € 2.315,24- logiesverstrekkend bedrijf met meer dan 80 bedden € 2.834,19

k. cafetaria, restaurant, buffetten op veerboot (Rebam) € 2.193,80

l. café, discotheek € 1.194,29

m. Wagenborg (veerdam) € 7.322,25

2. Indien er sprake is van een combinatie van de in lid 1 genoemde bedrijven op één adres wordt het tarief bepaald op het hoogste tarief dat geldt voor één van de op het adres aanwezige bedrijven volgens de tarievenlijst van lid 1, vermeerderd met 15% van het tarief volgens de tarievenlijst van lid 1 voor elk ander op het adres aanwezige bedrijf.

3. Wanneer er in de systematiek volgens lid 2 sprake is van meer dan drie bedrijven, wordt het aantal bedrijven dat in de heffing wordt betrokken gemaximeerd op drie. Hierbij geldt dat de bedrijven in de laagste categorieën volgens de tarievenlijst van lid 1 niet worden meegeteld.

4. Indien een bedrijf er gedurende het belastingjaar voor kiest geen bedrijfscontainer van de gemeente Ameland te gebruiken, is dat bedrijf 80% van het in lid 1 vermelde tarief verschuldigd.

5. Indien een combinatie van de in lid 1 genoemde bedrijven op één adres er voor kiest niet voor elk bedrijf een bedrijfscontainer van de gemeente Ameland te gebruiken, wordt het in lid 4 genoemde percentage toegepast op het bedrijf, of de bedrijven, in de laagste categorie, of categorieën volgens de tarievenlijst van lid 1.

6. Het tarief bedraagt voor het regelmatig aanbieden, inzamelen en verwijderen van afvalstoffen afkomstig van kampeerterreinen en waarbij gebruik wordt gemaakt van door de gemeente beschikbaar gestelde bedrijfscontainers:

a. per kg. restafval € 0,37

b. per kg. groente-, fruit- en tuinafval € 0,37

 

Toelichting 1 Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 BegripsomschrijvingenSub i., j. en k.De gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens per 1 januari zijn bepalend voor de conclusie of er sprake is van een één- of meerpersoonshuishouding. Wanneer de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingjaar, zoals bedoeld in artikel 7 (bijvoorbeeld bij het betrekken van een nieuwe woning), is de situatie op dat moment bepalend.Wanneer er sprake is van een één- of meerpersoonshuishouding, zoals bedoeld onder i. of j., vindt er in het kader van deze verordening geen heffing plaats voor een vakantiewoning zoals bedoeld onder k.

Artikel 2 Belastbaar feitDe omschrijving van het belastbare feit is gebaseerd op artikel 229, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gemeentewet. Deze heffingen worden wel aangeduid als respectievelijk gebruiksretributies en genotsretributies. Indien een belastingplichtige aannemelijk kan maken dat hij geen gebruik maakt van de gemeentelijke inzameldienst, is hij geen reinigingsrecht verschuldigd. Uit een arrest van de Hoge Raad van 10 december 1980, nr. 20.197, BNB 1981/18 (Oostburg) blijkt dat de belastingplichtige de verplichting heeft om aan te tonen dat hij geen gebruik maakt van de gemeentelijke inzameldienst. Hierbij geldt de volgende opmerking. Indien een particulier of bedrijf er niet voor kiest om geproduceerd afval zelf met de veerdienst af te voeren en ergens naar de vaste wal te brengen, wordt afval afgeleverd via gemeente Ameland en wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke inzameldienst.

Artikel 3 BelastingplichtBelastingplichtig met betrekking tot genotsretributies is degene op wiens verzoek dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht. Deze ruime omschrijving van de belastingplicht dient er toe om in alle gevallen dat een dienst wordt verleend een belastingplichtige te kunnen aanwijzen. Met betrekking tot de gebruiksretributies is belastingplichtig degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffingEerste lidDe heffingsmaatstaven en de tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel die deel uitmaakt van de verordening. Hier wordt volstaan met de verwijzing naar de toelichting op die tarieventabel. Tweede lidDe heffingsmaatstaven in de tarieventabel zijn veelal gekoppeld aan eenheden. Dit artikellid dient er toe om gedeelten van een eenheid voor de toepassing van de verordening aan te merken als een volle eenheid.

Artikel 6 Wijze van heffingEerste lidBij de in een jaar periodiek te verlenen diensten aan huishoudens wordt geheven bijwege van aanslag.Tweede lidMet betrekking tot de incidenteel te verlenen diensten is gekozen voor de heffing op andere wijze. De in artikel 2 van de tarieventabel genoemde bijzondere diensten lenen zich voor betaling dadelijk na de dienstverlening. De heffing vindt dan ook plaats door middel van uitreiking of toezending van een gedagtekende kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld. Derde lidBij de in een jaar te verlenen diensten aan bedrijven vindt heffing eveneens plaats op andere wijze, namelijk door middel van uitreiking of toezending van een gedagtekende kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechtenEerste lidDe belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of bij het begin van de belastingplicht, zo dit later is. Daarmee ontstaat bij tijdvakheffingen de materiële belastingschuld niet pas aan het einde van het belastingjaar, doch reeds bij het begin er van. De belastingschuld kan derhalve in de loop van het belastingjaar worden geformaliseerd. Aangezien de materiële belastingschuld in beginsel ontstaat bij het begin van het belastingjaar, zijn tariefverhogingen in de loop van het belastingjaar niet mogelijk.Tweede en derde lidIn de leden twee en drie zijn regels gegeven die betrekking hebben op wijzigingen gedurende het kalenderjaar in de belastingplicht. Er is gekozen voor een tijdsevenredige herleiding per maand, waarbij gedeelten van een maand niet worden meegerekend. Vierde lidIndien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en een ander object (woning of bedrijf) in gebruik neemt terwijl in het belastbaar feit geen wijziging optreedt, dan blijft het bepaalde in het tweede en derde lid buiten toepassing. Voorwaarde voor toepassing van deze bepaling is overigens wel dat de belastingplichtige het ene object verlaat en het andere feitelijk in gebruik neemt. Indien een belastingplichtige op enig moment een tweede object in feitelijk gebruik zou nemen dan vindt het bepaalde in het vierde lid geen toepassing, maar wel het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechtenDe rechten als bedoeld in artikel 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening dan wel bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen. Dit betekent dat op dat moment tot heffing kan worden overgegaan.

Artikelgewijze toelichting tarieventabel

AlgemeenIn het onderdeel Algemeen van de tarieventabel is bepaald dat de in de tabel genoemde bedragen inclusief omzetbelasting zijn indien deze verschuldigd is. Met betrekking tot de verschuldigdheid van omzetbelasting ter zake van de inzameling van afvalstoffen kan het volgende worden opgemerkt.De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is bij wet opgedragen aan de gemeenten. Deze wettelijke opdracht is neergelegd in de Wet milieubeheer. Derhalve vormt de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen geen belaste prestatie in de zin van de Wet omzetbelasting. De staatssecretaris van Financiën heeft in zijn circulaire van 30 september 1977, nr. 27-613774, goedgevonden dat de heffing van reinigingsrechten ‘eveneens buiten de omzetbelasting kan blijven voor zover deze reinigingsrechten betrekking hebben op de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. De overige diensten ter zake waarvan reinigingsrechten worden geheven vormen wel belaste prestaties in de zin van de Wet op de omzetbelasting (inzameling bedrijfsafval, ledigen septictanks etc.)’.

Artikel 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten huishoudelijk afvalIn artikel 1 zijn de tarieven aangegeven voor diensten die periodiek worden verleend aan huishoudens en waarvoor de rechten per jaar worden geheven. Dit artikel ziet op huishoudelijk afval, inclusief grof huisvuil en niet op specifieke afvalstoffen zoals benoemd in artikel 2, lid 2 van deze tarieventabel.

Artikel 2 Maatstaf van heffing en tarief van bijzondere dienstenEerste lidIndien op verzoek huishoudelijke afvalstoffen worden verwijderd, wordt een bedrag per kilogram in rekening gebracht, plus een voorrijtarief. Een huishouden kan grof snoeimateriaal en dergelijke en grof huisvuil gratis op het Overslagstation afleveren en onder bepaalde voorwaarden gratis op verzoek laten verwijderen; wordt aan die voorwaarden niet voldaan dan gelden de hier aangegeven voorrijtarieven. Tweede lidHier zijn tarieven aangegeven die gelden wanneer afvalstoffen worden aangeboden op het Overslagstation van de gemeente Ameland. De onderdelen a. en b. gelden specifiek voor huishoudens, omdat bedrijven deze afvalstoffen op grond van de geldende regelgeving (Afvalstoffenverordening gemeente Ameland) al gratis op het Overslagstation mogen aanbieden. Onderdeel e. geldt specifiek voor bedrijven, omdat huishoudens deze afvalstoffen gratis kunnen aanbieden op het Overslagstation of aan de ‘chemokar’.Onderdeel k. geldt voor zaken die niet zijn benoemd, maar waarvoor de gemeente bij het afvoeren wel kosten moet maken (bijvoorbeeld brandblussers). In dat geval worden de door de gemeente te maken kosten volledig doorberekend aan degene op wiens verzoek dit plaatsvindt.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief van bedrijfsafvalIn artikel 3 zijn de tarieven aangegeven voor diensten die periodiek worden verleend aan bedrijven en waarvoor de rechten per jaar worden geheven. Dit artikel ziet op bedrijfsafvalstoffen, exclusief de specifiek genoemde afvalstoffen in artikel 2, lid 2 van deze tarieventabel.Er van uitgaande dat elk bedrijf afvalstoffen produceert, wordt elk bedrijf op Ameland in de belastingheffing betrokken. Indien een bedrijf kan aantonen dat het geproduceerde afval op een hiervoor geëigende wijze naar de vaste wal wordt vervoerd en gestort, dan wel dat op enige andere wijze blijkt dat geen reinigingsrechten zijn verschuldigd, wordt het bedrijf niet in de heffing betrokken. Eerste lid

Hier zijn tarieven aangegeven indien een bedrijf er voor kiest gebruik te maken van een bedrijfscontainer van de gemeente. Welke bedrijfscontainers in welke situatie beschikbaar wordengesteld is aangegeven in de Afvalstoffenverordening. Vanuit efficiencyoverwegingen is voor de groep hobbyboeren een kleine vrijstelling ingebouwd, namelijk wanneer er sprake is van een klein aantal dieren. Door middel van een aangifteformulier zal het aantal dieren worden opgegeven. Een eventuele meitelling (of vergelijkbare controletelling) dient hierbij ter controle en is leidend voor de op te leggen aanslag in het betreffende belastingjaar.Tweede lid

Het komt in nogal wat situaties voor dat er op één adres sprake is van een combinatie van bedrijven zoals genoemd in het eerst lid, bijvoorbeeld een hotel-restaurant. In dat geval wordt het hoogst geldende tarief in rekening gebracht, vermeerderd met 15% van het van toepassing zijnde tarief voor elk ander voorkomend bedrijf. Het gaat hier om een combinatie van bedrijven op één adres met één eigenaar/gebruiker. De hoeveelheid geproduceerd afval van een hier bedoelde combinatie van bedrijven zal in het algemeen aanmerkelijk lager zijn, dan wanneer er sprake is van twee afzonderlijke bedrijven met verschillende eigenaren/gebruiker, dus een lagere tariefstelling is dan gerechtvaardigd. Wanneer er sprake is van verschillende gebruikers is dit lid niet van toepassing. Hierbij geldt dat een echtpaar wordt gezien als één gebruiker.Onder adres wordt in dit verband verstaan een perceel met een huisnummer. Teneinde onredelijkheden te voorkomen wordt onder hetzelfde adres eveneens verstaan een aanliggend perceel met een huisnummer.Derde lidIn sommige gevallen is er sprake van een combinatie van meer dan twee bedrijven op één adres. Voorbeelden zijn hotel-café-restaurant-cafetaria. Omdat in dat geval functies soms in elkaar ‘overlopen’, is het enigszins arbitrair welke bedrijven nu precies worden uitgeoefend. Teneinde op dit punt niet in complexe theoretische discussies te geraken, wordt het aantal bedrijven gemaximeerd op drie. Vierde lidIndien een bedrijf er voor kiest geen bedrijfscontainer van de gemeente Ameland te gebruiken, is 80% van het tarief volgens lid 1 verschuldigd. Een bedrijf dient dan zelf te zorgen voor het op een juiste wijze verwijderen van afvalstoffen; het in dit artikel bedoelde afval kan onder meer gratis op het Overslagstation worden aangeleverd. Vijfde lidIndien een combinatie van bedrijven er voor kiest één bedrijfscontainer van de gemeente Ameland te gebruiken, geldt het volle tarief voor het bedrijf in de hoogste tariefgroep volgens de tarievenlijst van lid 1. Voor elk volgend bedrijf waarvoor een container van de gemeente wordt gebruikt geldt het dan volgende hoogste tarief. Hiermee wordt voorkomen dat er verschillende rekenmethoden mogelijk zijn voor het bepalen van de heffingsbedragen.Zesde lidOnder kampeerterreinen wordt eveneens verstaan een eventueel op of bij de camping aanwezig ander bedrijf, als een zwembad, een kampwinkel, een restaurant en dergelijke, voor zover liggend in het gebied volgens bijlage 1 van deze verordening.