Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2012
CiteertitelVerordening lijkbezorgingrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Verordening lijkbezorgingrechten 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 november 2010, blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201231-12-2012Nieuwe regeling

19-09-2011

Gemeenteinfo, 12-10-2011

14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2012

De raad van de gemeente Ameland,

Overwegende

- de besluitvorming rond de kadernota en de programmabegroting 2012 – 2015;

- dat de hieruit voortvloeiende verordening formeel moet worden vastgesteld.

Besluit

De Verordening lijkbezorgingrechten 2012 vast te stellen

 

Ballum, 19 september 2011

 

 

Albert de Hoop, burgemeester

Jacqueline Metz, griffier

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaats:

de algemene begraafplaatsen te Hollum, Ballum en Nes

b. graf:

een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

c. urnengraf:

een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

d. asbus:

een bus ter berging van as van een overledene;

e. urn:

een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

f. verstrooiingsplaats:

een permanent door de gemeente Ameland daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraaf-plaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten op alle begraafplaatsen op Ameland.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het

kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten, genoemd in de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingrechten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De “Verordening lijkbezorgingrechten 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

5. Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingrechten 2012”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Ameland, gehouden op 19 september 2011.

, voorzitter.

 

, griffier.

Tarieventabel 1  

Artikel 1 Verlenen van rechten

Het recht bedraagt voor:

1. Het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor

een periode van 20 jaar (1e uitgifte) € 456,52

2. Het verlenen van het uitsluitend recht op een kinder- of

urnengraf voor een periode van 20 jaar (1e uitgifte) € 221,08

3. Het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor

een periode van 10 jaar (verlenging) € 221,08

4. Het verlenen van het uitsluitend recht op een kinder- of

urnengraf voor een periode van 10 jaar (verlenging) € 111,98

5. Het overschrijven van de rechten op een graf, genoemd onder

lid 1 tot en met lid 4 op naam van een andere rechthebbende,

voor elke keer dat een dergelijke overschrijving plaatsvindt € 155,04

6. In geval het overschrijven van de rechten op een graf een gevolg

is van vererving, wordt het recht, genoemd in lid 5, niet geheven.

 

 

Artikel 2 Begraven (grafdelven)

Het recht bedraagt voor:

1. Het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of

ouder € 485,60

2. Het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar € 241,68

3. Het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar € 120,84

 

Artikel 3 Bijzetten van asbussen en urnen (grafdelven)

Het recht bedraagt voor:

1. Het plaatsen van een asbus met of zonder urn in een (urnen)graf € 120,84

 

Artikel 4 Verstrooien

Het recht bedraagt voor:

1. Het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats € 120,84

 

Artikel 5 Overig

Voor alle overige diensten worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 1 Artikelgewijze toelichting

Artikel 5 Overig

Er kunnen specifieke aanvragen worden gedaan voor het uitvoeren van werkzaamheden dan wel verlenen van diensten. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld herbegraven, of het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. Omdat hiervoor geen tarieven zijn opgenomen, zullen hiervoor de werkelijke kosten in rekening worden gebracht. Deze werkelijke kosten kunnen bestaan uit kosten van het eigen ambtelijk apparaat, dan wel kosten van derden (bijvoorbeeld in het geval van specialistisch werk). Op verzoek kan vooraf een indicatie worden gegeven van de te maken kosten.