Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Richtlijnen aanbesteding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijnen aanbesteding
CiteertitelRichtlijnen aanbesteding
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-200201-12-2002Nieuwe richtlijn

25-11-2002

Gemeenteinfo, 26-11-2002

5-11-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen aanbesteding

De Raad van de gemeente Ameland;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland, d.d. 6 november 2002;

Gelet op de behandeling in de raad van 3 juni 2002;

BESLUIT:

- de richtlijnen aanbestedingen vast te stellen;- deze richtlijnen in te laten gaan per 1 december 2002;- op de ‘info’ de mededeling plaatsen dat deze richtlijnen vanaf 1 december van toepassing zijn en dat men op het gemeentehuis kennis kan nemen van de richtlijnen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Ameland, gehouden op 25 november 2002. 

artikel 1  

1. Inleiding.

In september 1996 is een gemeentelijke richtlijn vastgesteld voor aanbestedingen. Gelet op de opgedane ervaringen met deze richtlijn en in de wetenschap dat bepaalde gedachten, getallen en dergelijke in deze richtlijn enigszins gedateerd zijn stellen wij voor om een nieuwe richtlijn te hanteren binnen onze gemeente.

Als raad van de gemeente Ameland achten wij het van belang om op een heldere en inzichtelijke wijze met deze problematiek om te gaan. Dit geldt des te meer omdat het college van burgemeester en wethouders binnen de vastgestelde contouren redelijk zelfstandig tot bepaalde beslissingen moet kunnen komen, een en ander conform het dualistische gedachtegoed.

In deze richtlijn wordt niet ingegaan op Europese richtlijnen, voorgeschreven aanbestedingsreglementen, wettelijk voorgeschreven administratieve voorwaarden of iets dergelijks. Wij gaan er van uit dat het college met deze zaken op een juiste wijze rekening houdt, op de voorgeschreven momenten.

Ook de vraag in hoeverre er financiële ruimte is voor het aanschaffen van zaken, of in hoeverre kredieten formeel beschikbaar zijn gesteld, is hier niet aan de orde. Dit heeft te maken met afspraken die in het kader van een budgetteringssysteem dienen te worden gemaakt.

In deze richtlijn wordt de volgende driedeling gehanteerd:

• Aanschaf goederen;• Inhuren diensten;• Aanbesteding werken.

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd, zijn alle ramingen, exclusief eventueel verschuldigde BTW en plankosten.

2. Aanschaf goederen.

Goederen is een zeer veelomvattend begrip, variërend van doosjes paperclips, papier, pakken koffie, computers en werkkleding tot machines en installaties, kopieerapparaten en vrachtauto’s. Voor sommige zaken wordt gebruik gemaakt van huisleveranciers, andere worden van verschillende en wisselende leveranciers betrokken.

In algemene zin spreekt onze raad de wens uit om waar mogelijk eilander bedrijven in te schakelen als leverancier van goederen. Een feitelijke constatering is echter dat sommige goederen niet of lastig op Ameland gekocht kunnen worden; daarnaast geldt dat er in sommige gevallen inkooprelaties zijn met een collectief karakter, zoals via het CIB (Centraal Inkoopbureau van de VNG), waardoor de keuze voor een Amelander bedrijf tot een aanmerkelijk prijsnadeel zou leiden. In die gevallen achten wij het acceptabel dat bij niet-eilander bedrijven wordt ingekocht. Nadrukkelijk stellen wij hierbij als voorwaarde dat het college altijd helder kan motiveren (verantwoording afleggen) waarom tot een bepaalde keuze is gekomen.

Als concrete richtlijnen voor het aanschaffen van goederen geldt het volgende.

 

Goederen onder de € 10.000:• wanneer dat zinvol, of noodzakelijk wordt geacht worden meerdere offertes opgevraagd; de afweging hiervoor wordt gemaakt door de afdeling, in overleg met de portefeuillehouder;• een besluit tot aanschaf wordt genomen door het college, op advies van de afdeling;• bij de aanschaf van goederen onder de € 1.000 wordt het besluit tot aanschaf genomen door het afdelingshoofd (*), in overleg met de portefeuillehouder.

(*): Voor afdelingshoofd kan op VROM/Werken ook worden gelezen sectiehoofd; een en ander is afhankelijk van de intern gekozen werkwijze.

Goederen vanaf € 10.000:• er worden meerdere offertes opgevraagd;• de keuze voor bedrijven waar offerte wordt gevraagd vindt plaats op een afdeling, in overleg met de portefeuillehouder;• een besluit tot aanschaf wordt genomen door het college, op advies van de afdeling.

In bijlage 1 is een en ander nog eens schematisch aangegeven.

3. Inhuren diensten.

Evenals voor goederen, geldt dat door de gemeente Ameland een breed scala aan diensten wordt ingehuurd. Het gaat hierbij om advieswerk op allerlei gebied, diensten van architecten, tekenbureau’s, ingenieursbureau’s, allerlei onderhoudswerk aan apparatuur, accountantsdiensten, servicecontracten, etc. Het merendeel aan diensten wordt ingehuurd van gespecialiseerde bedrijven aan de vaste wal.

Meer nog dan bij de aanschaf van goederen geldt hier dat een keuze voor Amelander bedrijven vaak lastig, of niet mogelijk is. Wij achten het dan ook acceptabel dat bij niet-eilander bedrijven wordt ingekocht; uiteraard geldt hierbij dezelfde voorwaarde, als gesteld bij de inkoop van goederen (heldere motivatie).

In afwijking van ‘goederen’ geldt bovendien dat er vaak in de loop der tijd een relatie met een bedrijf wordt opgebouwd. De keuze om met een bedrijf opnieuw in zee te gaan is vaak niet zo zeer gebaseerd op een prijstechnische afweging, maar op (wederzijdse) ervaringen over kwaliteit, niveau dienstverlening en dergelijke. Op grond hiervan ligt het niet voor de hand om vergelijkbare diensten nu eens hier, dan weer daar in te huren. Wij achten het dan ook verdedigbaar dat voor een langere termijn, en in meerdere gevallen, bij een zelfde bedrijf diensten worden ingehuurd. Ook hier geldt als voorwaarde dat keuzes transparant dienen te zijn. Bovendien geldt als eis dat relaties periodiek worden heroverwogen; om partijen ‘scherp’ te houden dient in dat kader tevens vergelijkend warenonderzoek te worden uitgevoerd.

Als richtlijnen voor het inhuren van diensten geldt het volgende.

Diensten onder de € 10.000:• wanneer dat zinvol, of noodzakelijk wordt geacht worden meerdere offertes opgevraagd; de afweging hiervoor wordt gemaakt door de afdeling, in overleg met de portefeuillehouder;• en besluit tot aanschaf wordt genomen door het college, op advies van de afdeling;• bij dienstverlening tot een bedrag onder de € 1.000 wordt het besluit tot inhuren genomen door het afdelingshoofd, in overleg met de portefeuillehouder.

Diensten vanaf € 10.000:• er worden meerdere offertes opgevraagd, tenzij er een goede motivering is om slechts bij één leverancier een prijs te vragen;• de keuze voor bedrijven waar offerte wordt gevraagd vindt plaats op een afdeling, in overleg met de portefeuillehouder;• een besluit tot het inhuren van een dienst wordt genomen door het college, op advies van de afdeling.

In bijlage 2 is een en ander nog eens schematisch aangegeven.

4. Aanbesteding werken.

Voor ‘Werken’ wordt de volgende onderverdeling gekozen:

. Bouwkundige werken. Technische installaties. Civiele werken

Bouwkundige werken betreft nieuwbouw, restauratie, onderhoud gebouwen, inclusief schilderwerk en dergelijke.

Bij technische installaties gaat het om zaken die vaak in samenhang met bouwkundige werken worden uitgevoerd; te denken valt aan bijvoorbeeld elektrotechnische- en centrale verwarmingsinstallaties.

Civiele werken betreft rioleringswerken, aanleg wegen, en dergelijke, inclusief het bijbehorende onderhoud.

Voor al deze werken geldt dat er meestal Amelander bedrijven zijn die de werken kunnen uitvoeren. Deze bedrijven dienen dan ook altijd in offertetrajecten betrokken te worden.Slechts bij specialistisch werk, zoals bijvoorbeeld asfaltwerkzaamheden, wordt alleen aan niet-eilander bedrijven offerte gevraagd. Amelander bedrijven kunnen in dergelijke gevallen hun diensten aanbieden aan het gespecialiseerde bedrijf (bijvoorbeeld grondwerk).De voorwaarde van transparante besluitvorming geldt ook hier nadrukkelijk.

 

Als richtlijn voor het aanbesteden van werken geldt het volgende.

Bouwkundige werken

Bouwkundige werken onder de € 25.000:• er wordt één Amelander bedrijf uitgenodigd; aan de hand van een tekening met een beperkte technische omschrijving wordt een prijs gevraagd;• de keuze voor het bedrijf vindt plaats op de afdeling, in overleg met de portefeuillehouder; in het algemeen wordt het bedrijf uitgenodigd dat ervaring heeft met/op het betreffende werk (via bijvoorbeeld onderhoud);• een besluit tot het laten uitvoeren van een werk wordt genomen door het college, op advies van de afdeling.

Bouwkundige werken vanaf € 25.000:• er wordt door de afdeling een tekening met bestek gemaakt (eventueel door derden opgesteld);• alle eilander aannemers worden uitgenodigd om op het werk in te schrijven; naast een prijs, dient een bedrijf expliciet aan te geven of het werk in de aangegeven periode uitgevoerd kan worden;• een besluit tot het laten uitvoeren van een werk wordt genomen door het college, op advies van de afdeling;• Bij werken boven de € 150.000 wordt minimaal één aannemer van buiten Ameland uitgenodigd;• De keuze voor de aannemer van de vaste wal vindt plaats op de afdeling, in overleg met de portefeuillehouder.

Technische installaties

Technische installaties onder de € 10.000:• er wordt één Amelander bedrijf uitgenodigd; aan de hand van een tekening met een beperkte technische omschrijving wordt een prijs gevraagd;• de keuze voor het bedrijf vindt plaats op de afdeling, in overleg met de portefeuillehouder; in het algemeen wordt het bedrijf uitgenodigd dat ervaring heeft met/op het betreffende werk (via bijvoorbeeld onderhoud);• een besluit tot het laten uitvoeren van een werk wordt genomen door het college, op advies van de afdeling.

Technische installaties vanaf € 10.000:• er wordt door de afdeling een tekening met bestek gemaakt (eventueel door derden opgesteld); • alle eilander installatiebedrijven worden uitgenodigd om op het werk in te schrijven; naast een prijs, dient een bedrijf expliciet aan te geven of het werk in de aangegeven periode uitgevoerd kan worden;• een besluit tot het laten uitvoeren van een werk wordt genomen door het college, op advies van de afdeling;• Bij werken boven de € 60.000 wordt minimaal één installatiebedrijf van buiten Ameland uitgenodigd;• De keuze voor het bedrijf van de vaste wal vindt plaats op de afdeling, in overleg met de portefeuillehouder.Civieltechnische werken

Civieltechnische werken onder de € 25.000:• er wordt één Amelander bedrijf uitgenodigd; aan de hand van een tekening met een beperkte technische omschrijving wordt een prijs gevraagd;• de keuze voor het bedrijf vindt plaats op de afdeling, in overleg met de portefeuillehouder; in het algemeen wordt het bedrijf uitgenodigd dat ervaring heeft met/op het betreffende werk (via bijvoorbeeld onderhoud);• een besluit tot het laten uitvoeren van een werk wordt genomen door het college, op advies van de afdeling.

Civieltechnische werken vanaf € 25.000:• er wordt door de afdeling een tekening met bestek gemaakt (eventueel door derden opgesteld).• alle eilander bedrijven worden uitgenodigd om op het werk in te schrijven; naast een prijs, dient een bedrijf expliciet aan te geven of het werk in de aangegeven periode uitgevoerd kan worden;• een besluit tot het laten uitvoeren van een werk wordt genomen door het college, op advies van de afdeling;• Bij werken boven de € 150.000 wordt minimaal één bedrijf van buiten Ameland uitgenodigd;• De keuze voor het bedrijf van de vaste wal vindt plaats op de afdeling, in overleg met de portefeuillehouder.

In bijlage 3 is een en ander nog eens schematisch aangegeven.

5. Afsluiting.

Het voorgaande dient voor het college leidend te zijn.

Naast hetgeen nieuw wordt besteld, ingehuurd of gegund, zijn er ook nogal wat ‘lopende’ afspraken, waar soms nooit iets in een contract of iets dergelijks is vastgelegd. Als raad achten wij het van belang dat ook in die situaties met een zekere regelmaat kritisch wordt nagedacht over de gang van zaken; eventuele alternatieve mogelijkheden dienen ook hier nadrukkelijk in ogenschouw te worden genomen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Ameland, gehouden op 25 november 2002.

Aanschaf goederen 1  

Aanschaf goederen onder € 1.000: Aktiepunten                                           Uitvoering Keuze mogelijke bedrijven                Afdelingshoofd, in overleg met  portefeuillehouder Opvragen offertes/prijzen                   Zo nodig; mondeling of schriftelijk door afdelingshoofd Besluit tot aanschaf                            Afdelingshoofd, in overleg met portefeuillehouder Aanschaf goederen vanaf € 1.000 tot € 10.000: Aktiepunten                                           Uitvoering Keuze mogelijke bedrijven                 Afdelingshoofd, in overleg met portefeuillehouder

Opvragen offertes                                 Zo nodig; schriftelijk verzoek door college (formele brief)

Eventuele analyse uitgebrachte        Afdelingoffertes

Voorstel aan college                            Afdeling

Besluit tot aanschaf                             College in collegevergadering

Aanschaf goederen vanaf € 10.000: Aktiepunten                                             Uitvoering Keuze mogelijke bedrijven                   Afdelingshoofd, in overleg met portefeuillehouder Opvragen offertes                                   Schriftelijk verzoek door college (formele brief) Analyse uitgebrachte offertes               Afdeling Voorstel aan college                              Afdeling Besluit tot aanschaf                               College in collegevergadering 

Inhuren diensten 2  

Inhuren diensten onder € 1.000: Aktiepunten                                  Uitvoering Keuze mogelijke bedrijven        Afdelingshoofd, in overleg met portefeuillehouder Opvragen offertes/prijzen           Zo nodig; mondeling of schriftelijk door afdelingshoofd Besluit tot aanschaf                    Afdelingshoofd, in overleg met portefeuillehouder Inhuren diensten vanaf € 1.000 tot € 10.000: Aktiepunten                                   Uitvoering Keuze mogelijke bedrijven         Afdelingshoofd, in overleg met portefeuillehouder Opvragen offertes                         Zo nodig; schriftelijk verzoek door college (formele brief) Eventuele analyse uitgebrachte  Afdeling offertes Voorstel aan college                     Afdeling Besluit tot aanschaf                      College in collegevergadering Periodieke heroverweging          Afdelingshoofd bestaande relatie 'leverancier-klant' en onderzoek naar alternatieve leveranciers Inhuren diensten vanaf € 10.000: Aktiepunten                                    Uitvoering Keuze mogelijke bedrijven          Afdelingshoofd, in overleg met portefeuillehouder Opvragen offertes                          Schriftelijk verzoek door college, tenzij er goede motivering is om                                                            slechts bij één leverancier een prijs te vragen (altijd formele brief ! ) Eventuele analyse uitgebrachte  Afdeling offertes Voorstel aan college                     Afdeling Besluit tot aanschaf                      College in collegevergadering Periodieke heroverweging          Afdelingshoofd bestaande relatie 'leverancier-klant' en onderzoek naar alternatieve leveranciers

Aanbesteding werken 3  

Bouwkundige werken onder € 25.000:Aktiepunten                                                    UitvoeringMaken tekening met beperkte                     Afdelingtechnische omschrijving Keuze mogelijk Amelander bedrijf              Afdelingshoofd, in overleg met portefeuillehouderGesprek met bedrijf aan de hand               Afdelingshoofd en portefeuillehoudervan tekening en omschrijving Opvragen offerte                                             Schriftelijk verzoek door college (formele brief)Voorstel aan college                                      AfdelingBesluit tot gunning                                         College in collegevergaderingBouwkundige werken vanaf € 25.000: Aktiepunten                                                      UitvoeringMaken tekening met bestek                          Afdeling, of derdenOpvragen offertes bij alle                               Schriftelijk verzoek door college (formele brief)Amelander aannemers (*)Analyse uitgebrachte offertes                        AfdelingVoorstel aan college                                       AfdelingBesluit tot gunning                                          College in collegevergadering(*) Bij raming vanaf € 150.000 minimaal één aannemer uitnodigen van buiten Ameland. Keuze voor deze aannemer vindt plaats op afdeling, in overleg met portefeuillehouder. Technische installaties onder € 10.000:Aktiepunten                                                    UitvoeringMaken tekening met beperkte                    Afdeling, of derdentechnische omschrijving Keuze mogelijk Amelander bedrijf             Afdelingshoofd, in overleg met portefeuillehouderGesprek met bedrijf aan de hand              Afdelingshoofd en portefeuillehoudervan tekening en omschrijving Opvragen offerte                                            Schriftelijk verzoek door college (formele brief)Voorstel aan college                                     AfdelingBesluit tot gunning                                         College in collegevergaderingTechnische installaties vanaf € 10.000:Aktiepunten                                                      UitvoeringMaken tekening met bestek                          Afdeling, of derdenOpvragen offertes bij alle                               Schriftelijk verzoek door college (formele brief)Amelander installatiebedrijven (*)Analyse uitgebrachte offertes                        AfdelingVoorstel aan college                                        AfdelingBesluit tot gunning                                           College in collegevergadering(*) Bij raming vanaf € 60.000 minimaal één installatiebedrijf uitnodigen van buiten Ameland. Keuze voor dit bedrijf vindt plaats op afdeling, in overleg met portefeuillehouder. Civieltechnische werken onder € 25.000:Aktiepunten                                                  UitvoeringMaken tekening met beperkte                   Afdeling, of derdentechnische omschrijving Keuze mogelijk Amelander bedrijf            Afdelingshoofd, in overleg met portefeuillehouderGesprek met bedrijf aan de hand             Afdelingshoofd en portefeuillehoudervan tekening en omschrijving Opvragen offerte                                            Schriftelijk verzoek door college (formele brief)Voorstel aan college                                     AfdelingBesluit tot gunning                                         College in collegevergaderingCivieltechnische werken vanaf € 25.000:Aktiepunten                                                      UitvoeringMaken tekening met bestek                          Afdeling, of derdenOpvragen offertes bij alle                               Schriftelijk verzoek door college (formele brief)Amelander bedrijven (*)Analyse uitgebrachte offertes                        AfdelingVoorstel aan college                                       AfdelingBesluit tot gunning                                          College in collegevergadering(*) Bij raming vanaf € 150.000 minimaal één bedrijf uitnodigen van buiten Ameland. Keuze voor dit bedrijf vindt plaats op afdeling, in overleg met portefeuillehouder.