Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Handhavingsverordening gemeente Ameland 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening gemeente Ameland 2005
CiteertitelHandhavingsverordening gemeente Ameland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Werk en Bijstand
 2. Wet Investering in Jongeren, artikel 12
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werknemers, artikel 35
 4. Wet inkomensvoorziening gedeeltelijk arbeidsongeschikte en gewezen zelfstandigen, artikel 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-201001-10-200920-03-2017Wijziging

30-08-2010

Gemeenteinfo, 08-09-2010

13
09-11-200501-01-2005Nieuwe regeling

31-10-2005

Gemeenteinfo, 9-11-2005

9

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening gemeente Ameland 2005

 

 

artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen werknemers (Ioaw), Wet inkomensvoorziening gedeeltelijk arbeidsongeschikte en gewezen zelfstandigen (Ioaz),

artikel 2 Beleidsverslag

 • 1

  Het college biedt jaarlijks een beleidsverslag aan aan de raad waarin onder andere aandacht wordt besteed aan de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 • 2

  In het verslag genoemd in artikel 1 wordt mededeling gedaan over de doeltreffendheid en de effecten van het gevoerde handhavingsbeleid. Dit verslag sluit aan bij het verslag als bedoeld in artikel 77 van de wet.

artikel 3 Beleidsverslag

Het beleidsverslag als genoemd in artikel 2, lid 1, besteedt in ieder geval aandacht aan:a. De uit het handhavingsbeleidplan voortvloeiende activiteiten voor het opvolgende jaar.b. Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.c. Het opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

artikel 4 Nadere regels

Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

artikel 5 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2005.

 • 2

  De afstemmingsverordening gemeente Ameland zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 5 januari 2005 wordt ingetrokken.

 • 3

  Artikel I, onderdeel A van de wijzigingsverordening Handhavingsverordening treedt op 1 oktober 2009 in werking. Artikel I, onderdeel B van de wijzigingsverordening Handhavingsverordening treedt in werking wanneer artikel I onder M van het wetsvoorstel ’Bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten’ in werking treedt.Artikel I, onderdeel C treedt in werking wanneer artikel I onder K van het wetsvoorstel ’Bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten’ in werking treedt.

artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:“Handhavingverordening gemeente Ameland”.

1 Toelichting

In het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Wet werk en bijstand (WWB) was geen bepaling opgenomen over de plicht tot het vaststellen van een verordening gericht op fraudebestrijding.

Via een amendement is hierover een bepaling opgenomen in artikel 8a WWB. Dit artikel luidt als volgt:

De gemeenteraad stelt in het kader van het financiële beheer bij verordening regels voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Afgezien van de korte bepaling van artikel 8a WWB, zijn er geen nadere aanduidingen over wat nu precies in die verordening moet worden geregeld. In de Algemene bijstandswet (Abw) was bepaald dat er in het verplicht gestelde, jaarlijkse, beleidsplan aandacht besteed moest worden aan de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. De WWB kent geen verplichting meer om jaarlijks een beleidsplan vast te stellen. Jaarlijks wordt er in het beleidsverslag echter wel aandacht besteed aan de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. In het verlengde hiervan is er in deze verordening dan ook voor gekozen om in het beleidsverslag jaarlijks aandacht te geven aan de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Er is bewust voor gekozen deze verordening niet de naam fraudeverordening te geven maar om te spreken van handhaving. Door deze naamgeving wordt benadrukt dat het niet alleen gaat om de opsporing van fraude, maar dat het voorkomen van fraude een aspect is dat minstens zo belangrijk is. Handhaving is namelijk niet alleen gericht op de opsporing van gepleegde fraude, maar gaat meer uit van de spontane naleving van de wet- en regelgeving.

 

Toelichting wijzigingsverordening HandhavingsverordeningOp 1 oktober 2009 is de Wet investeren in Jongeren (WIJ) in werking getreden. In artikel 12 van die wet ligt een opdracht aan de gemeenteraad om vijf verordeningen vast te stellen. Artikel 12 lid 1, onder c WIJ betreft een verordening met regels voor het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

In het wetsvoorstel 'Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten' (TK 2008-2009, 31 927, nr. 2) wordt een wijziging van artikel 35 Ioaw en artikel 35 Ioaz voorgesteld waarin de gemeenteraad opdracht krijgt bij verordening regels te stellen met betrekking tot 'de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een uitkering, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet in het kader van het financiële beheer.' Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is voorzien op 1 januari 2010.

Op grond van artikel 8a WWB heeft de gemeenteraad de verordening 'Handhavingverordening' vastgesteld. De opdracht die dit artikel aan de gemeenteraad geeft is gelijk aan de opdrachten die in artikel 12 WIJ en in de voorgestelde artikelen 35 Ioaw en 35 Ioaz gegeven wordt. De WIJ, de Ioaw en Ioaz kunnen dan ook via deze wijzigingsverordening aan die verordening worden toegevoegd.Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijving Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de WWB of Awb niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van de betreffende definities in de WWB of Awb ook de verordening moet worden gewijzigd.

De begrippen die niet zijn omschreven in de WWB of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het tweede lid omschreven.Artikel 2 BeleidsverslagIn dit artikel wordt bepaald dat de wijze waarop het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede het misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet wordt bestreden jaarlijks aandacht krijgt in het beleidsverslag.

Het tweede lid is de basis voor verantwoording van het gevoerde beleid. De WWB geeft aan dat het college elk jaar een voorlopig en een definitief verslag over de uitvoering naar het Rijk zendt. Het definitieve verslag dient gepaard te gaan met een verklaring van de gemeenteraad. Daarom is er voor gekozen expliciet op te nemen dat er een beleidsverslag aan de raad moet worden gezonden. Bij de vormgeving van dit verslag zal worden aangesloten bij de inhoud van het verslag over de uitvoering aan het Rijk.

Artikel 3 Onderwerpen beleidsverslagDit artikel bepaalt de onderdelen die in ieder geval aan de orde moeten komen in het beleidsverslag. De in het beleidsverslag genoemde gemeentelijke visie op handhaving vormt de basis voor de verdere uitwerking van het handhavingbeleid.Onder “b” en “c” is opgenomen dat zowel de preventieve kant als de repressieve kant van het handhavingbeleid aan de orde moeten komen in het beleidsverslag. De preventieve kant van het handhavingbeleid is gericht op het bevorderen van de spontane naleving van de wet- en regelgeving. De repressieve kant richt zich op de opsporing van het niet naleven van de wet- en regelgeving. Hierbij zal ook aandacht besteed moeten worden aan de maatregelen die genomen worden als misbruik of oneigenlijk gebruik wordt vastgesteld.

Artikel 4 Nadere regelsVoor de juiste uitvoering van de verordening kan het noodzakelijk zijn dat nadere uitvoeringsregels worden vastgesteld. Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om dergelijke regels vast te stellen.

Artikel 5 UitvoeringEvenals de uitvoering van de WWB, ligt de uitvoering van deze verordening bij het college.

Artikel 6 De inwerkingtredingDe datum van inwerkingtreding van de Handhavingverordening is 1 januari 2005.

Artikel 7 CiteertitelDit artikel behoeft geen toelichting.