Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Aanstellingsbesluit onbezoldigde gemeenteambtenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit onbezoldigde gemeenteambtenaren
CiteertitelAanstellingsbesluit onbezoldigde gemeenteambtenaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het "aanstellingsbesluit onbezoldigde gemeenteambtenaren" d.d. 15 februari 2000 blijft van kracht voor de periode tot 1 januari 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Ameland, artikel 2, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008Nieuw besluit

18-12-2007

Gemeenteinfo, 19-12-2007

7

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit onbezoldigde gemeenteambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders van Ameland;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de Gemeente Ameland, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 februari 1995;

B E S L U I T:

Artikel 1  

A. De directeur van N.V. Vitens, alsmede de door hem aan te wijzen medewerkersB. De havenmeester van de Stichting ’t Leije GatC. De directeur van Cannock Chase Public alsmede de door hem aan te wijzen medewerkersD. De directeur van TOG Nederland Noord-Oost alsmede de door hem aan te wijzen medewerkersAan te stellen als onbezoldigde gemeenteambtenaren en op hen de toepasselijkheid van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (of delen daarvan) uit te sluiten.

II. Aan te wijzen als belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet, de onder C genoemde gemeenteambtenaar.

III. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

IV. In te trekken het “Aanstellingsbesluit Onbezoldigde Gemeenteambtenaren” d.d. 15 februari 2000, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft tot de onder punt III genoemde datum.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2007.