Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Destructieverordening gemeente Ameland 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Ameland 2005
CiteertitelDestructieverordening gemeente Ameland 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, artikel 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2005Nieuwe regeling

12-09-2005

Gemeenteinfo, 28-09- 2005

13

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening gemeente Ameland 2005

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. wet de Destructiewet , zoals deze geldt vanaf 03-03-2000 (Staatsblad 2000, 21);b. destructiebesluit 1996 besluit over de vaststelling van regels ter uitvoering van de wet, zoals deze geldt vanaf 12-09-2001 (Staatsblad 2001, 403);c. aangifteplichtige degene die als eigenaar of houder van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;d. destructiemateriaal het krachtens artikel 2 van de wet aangewezen dierlijk afval;e. ondernemer de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een vergunning als bedoeld ìn artikel 5 van de wet is verleend;f. destructor de inrichting, uitsluitend of in hoofdzaak bestemd tot het door verwerking onschadelijk maken van destructiemateriaal, voor welke aan de ondernemer een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 5 van de wet.

Artikel 2 Aangifte

 • 1

  De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan aangifte te doen bij de ondernemer.

 • 2

  De ondernemer bepaalt onder welke voorwaarden de opgave van destructiemateriaal plaatsvindt.

Artikel 3 Bewaren en aanbieden

De aangifteplichtige is ten aanzien van destructiemateriaal gehouden:a. het destructiemateriaal op de dag dat het door de ondernemer wordt opgehaald op een zodanige plaats van het terrein van de aangifteplichtige te deponeren dat het voor de vervoerder goed bereikbaar is en gemakkelijk kan worden opgeladen. b. tot het ter beschikking houden van het destructiemateriaal, afkomstig van gestorven dieren, geleden hebbende of verdacht van een ziekte waarop titel III van de Veewet van toepassing is, alsmede tot het afgeven daarvan van voor vervoer door of van vanwege de ondernemer ter plaatse waar dit materiaal zich bevindt.

Artikel 4  

De aangifteplichtige is, onverminderd in het bepaalde in artikel 3, gehouden het destructiemateriaal op een zodanige wijze af te dekken dat het aan het oog van eventuele passanten wordt onttrokken en niet vrij toegankelijk is voor honden, ongedierte en vogels.

Artikel 5  

De aangifteplichtige is gehouden, zolang het destructiemateriaal onder zijn berusting is, bederf of vermenging met andere stoffen tegen te gaan.

Artikel 6  

 • 1

  De door burgemeester en wethouders gestelde nadere regels voor de bewaring van destructiemateriaal die niet op artikel 5 zijn gebaseerd kunnen slechts strekken tot voorkoming van gevaar, schade of hinder voor de openbare gezondheid;

 • 2

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor de bewaring van destructiemateriaal.

Artikel 7 Ophalen

 • 1

  De ondernemer is verplicht tot het ophalen van destructiemateriaal van de plaats waar dit zich ingevolge van de bepalingen van deze verordening bevindt.

 • 2

  Het ophalen geschiedt uiterlijk op de werkdag volgende op die het waarop het destructiemateriaal door de ondernemer is aangemeld.

Artikel 8 Overige bepalingen

De artikelen 4 en 5 van deze verordening vinden geen toepassing voor zover artikel 13, derde lid van de wet juncto artikel 13 van het Destructiebesluit 1996 van toepassing is, of voor zover het hoog-risicomateriaal, overeenkomstig de eisen van de wet, op een andere wijze bij de ondernemer moet worden aangegeven.

Artikel 9 Slotbepalingen

- Deze verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening gemeente Ameland 2005.- Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking. - Op dezelfde dag vervalt de “Verordening op de destructie in de gemeente Ameland 1994”.

Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Ameland op 12 september 2005.