Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verordening op de gebouwde groepsaccomodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de gebouwde groepsaccomodaties
CiteertitelVerordening op de gebouwde groepsaccomodaties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-1997Nieuwe regelgeving

15-09-1997

Gemeenteinfo, 17-09-1997

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de gebouwde groepsaccomodaties

De raad van de gemeente Ameland;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 augustus 1997;

Gezien het advies van de Commissie Bestuurszaken en Financiën d.d. 1 september 1997;

Overwegende, dat het gewenst is een verordening vast te stellen om voorschriften voor groepsaccommodaties te handhaven na de inwerkingtreding van de Wet op de Openlucht¬re-creatie;

Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen de Verordening op de gebouwde groepsaccommodaties 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:a. gebouwde groepsaccommodatie: een bouwwerk, geen appartement, hotel of pension zijn-de, die blijkens haar indeling geschikt en bestemd is om voor een groep of groepen van personen te dienen als recreatief dag- en nachtverblijf;b. bouwwerk: elke constuctie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.c. groep: ten minste zes personen die door gelijktijdige uitoefening van recreatief ver¬blijf in een groeps¬accommodatie verenigd zijn;d. vergunning: de vergunning zoals bedoeld in artikel 2;e. bijlage: de bij dit besluit behorende bijlage waarin de standaardvoorschrif¬ten van een vergunning zijn opgenomen.

Artikel 2 Verbodsbepaling

Het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders een gebouwde groepsaccommodatie te exploiteren.

Artikel 3 Aanvraag

Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de aanvraag ingediend door middel van een door het college van burgemees¬ter en wethouders vastgesteld formulier.

Artikel 4 Voorschriften aan de vergunning

Aan de vergunning kunnen voorschriften en beperkingen zoals opgenomen in de bijlage worden verbonden.

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1

  De vergunning moet worden geweigerd indien:a. niet is voldaan of naar redelijke verwachting niet zal worden voldaan aan de regelen gesteld bij of krachtens deze verordening;b. de aanvraag betrekking heeft op een gebouwde groepsaccommodatie in een gebied, dat niet bij een bestemmingsplan uitsluitend of mede daarvoor is aange¬wezen, het toepasselijke overgangsrecht hiertoe geen mogelijkheid biedt en de verlening van vrijstelling c.q. binnenplanse wijziging uitgesloten is.

 • 2

  De vergunning kan worden geweigerd indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de gebouwde groepsaccommodatie en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van die groepsaccommodatie.

 • 3

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, kan in het aldaar onder b genoemde geval de vergunning worden verleend, indien voor de inrichting of uitbreiding van de gebouwde groepsaccommodatie een aanleg- of bouwvergunning is vereist en die vergunning met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 46, achtste lid, van die wet onderscheidenlijk artikel 50, achtste lid, van de Woning¬wet reeds is verleend.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de vergunning

Een vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd:a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn ver¬strekt;b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetre¬den na het verlenen van de vergunning moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning is vereist;c. indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders moet worden aangenomen, dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de gebouwde groepsaccommodatie en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van die groepsaccommodatie;d. indien de aan de vergunning verbonden voorschriften niet zijn of worden nageko¬men;e. indien gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;f. indien de houder of zijn rechtsverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 7 Beslistermijn

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op de aanvraag binnen 12 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing met ten hoogste 12 weken verdagen.

Artikel 8 Vergunning

De vergunning is voor onbepaalde tijd en verbonden aan het perceel, of percelen, van de in de vergun¬ning omschreven groepsaccommodatie.

Artikel 9 Toezicht en opsporing

Onverminderd het bepaalde in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, worden met het opsporen van overtredingen van deze verordening de ambtenaren van politie belast.

Artikel 10 Strafbepaling

Overtreding van artikel 2 en de krachtens dit artikel gegeven voorschriften en beperkin¬gen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van het gerechte¬lijk vonnis.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening op de gebouwde groepsaccommodaties".

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ameland van 15 september 1997.

1  

Bijlage bij de verordening op de gebouwde groepsaccommodaties van de gemeente Ameland, vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 september 1997, betreffende de voorschriften en beperkingen, die aan een vergunning op grond van artikel 2 van de verordening, worden verbonden:

A. Aantal beddenEr mogen zich maximaal het in de vergunning bepaalde aantal bedden in de groepsaccommodatie bevinden. Er mogen niet meer personen in de groepsaccommodatie overnachten dan er bedden zijn.

B. Geldigheid van de vergunningDe vergunning is voor onbepaalde tijd en verbonden aan het perceel, of percelen, van de in de vergunning omschreven groepsaccommodatie.

C. Leiding1. In een groepsaccommodatie dient zolang gasten aanwezig zijn, overdag zowel als 's nachts met leiding en toezicht belast personeel bereikbaar te zijn.2. Indien groepen minderjarigen in de groepsaccommodatie verblijven dient per 20 minderjarigen één leidinggevende van 18 jaar of ouder aanwezig te zijn.

D. Verplichte aankondigingenIn een voor ieder toegankelijke ruimte en voorts op andere daarvoor bestemde plaatsen dient duidelijk zichtbaar een lijst te zijn aangebracht waarop in ieder geval staan vermeld:a. de telefoonnummers en adressen van de huisartsen;b. de telefoonnummers en adressen van de taxi- en ziekenvervoerbedrijven;c. het alarmtelefoonnummer van de brandweer;d. de telefoonnummers en adressen van de politie;e. de huisregels.

E. Wasgelegenheid en toiletruimtenIn groepsaccommodaties waar zowel vrouwelijke als mannelijke gasten verblijven moeten voor vrouwelijke en mannelijke gasten afzonderlijke was-, douche- en toiletruimten zijn ingericht met een duidelijke aanwijzing aan de buitenzijde voor welke sekse de ruimte is bestemd.

F. Dagverblijf1. In een groepsaccommodatie dient tenminste één dagverblijf aanwezig te zijn.2. Dit verblijf mag niet tevens dienen tot slaapruimte of keuken.G. Slaapplaatsen, slaapruimten1. Looppaden dienen een minimale breedte te hebben van 1,2 meter. Indien een looppad aanwezig is met aan weerszijden slaapplaatsen, dient dit looppad tenminste 1,5 meter breed te zijn.2. Indien in de groepsaccommodatie zowel vrouwelijke als mannelijke gasten verblijven dienen afzonderlijke slaapruimten aanwezig te zijn. Onmiddellijk verkeer tussen deze ruimten dient onmogelijk te zijn.3. De afmetingen van de bedden dienen tenminste 0,7 x 1,9 m te bedragen.5. Gebruik van drie hoog gestapelde bedden is verboden.6. De afstanden tussen de bedden, niet zijnde een looppad, moeten ten minste 60 cm bedragen. Indien de bedden in blokken van twee worden geplaatst dient de afstand tussen deze blokken ten minste 80 cm te bedragen.7. Onder elk bed dient een ruimte van minimaal 30 cm aanwezig te zijn, waardoor een goede reiniging van de vloer is gewaarborgd.8. Bij gebruik van stapelbedden dient de onderlinge afstand tussen beide matrassen tenminste 75 cm te bedragen.10. Boven het bovenbed moet tenminste 75 cm ruimte blijven.

H. Veiligheid1. In de onmiddelijke nabijheid van het telefoontoestel dient het alarmnummer van de brandweer duidelijk leesbaar aanwezig te zijn.2. Roken in was-, douche-, toilet- en slaapruimten en op brandgevaarlijke plaatsen is verboden. Dit verbod dient op genoemde plaatsen duidelijk te zijn aangegeven.3. De exploitant en/of de beheerder dient te allen tijde zodanige maatregelen te nemen dat het brandgevaar minimaal is.4. Het Vlucht-rampenplan dient bij de groepsleiding bekend te zijn.

I. Parkeer-, sport- en speelruimte1. Ten behoeve van de groepsaccommodatie dient specifiek daarvoor bestemde parkeergelegenheid aanwezig te zijn.2. Bij de groepsaccommodatie dient voldoende ruimte voor buitensporten aanwezig te zijn.

J. GroenvoorzieningenVoor iedere groepsaccommodatie kan besloten worden dat ter wegneming van visuele hinder een beplantingsplan wordt vastgesteld. Het beplantingsplan dient te worden uitgevoerd door de exploitant.

K. Voorzieningen in verband met ziekte en ongevallen1. In de groepsaccommodatie dient een volgens voorschrift van de arbeidsinspectie gevulde verbandtrommel A aanwezig te zijn.2. De beheerder of de exploitant van de groepsaccommodatie is verplicht massaal optreden van ziekteverschijnselen onder de gasten onverwijld te melden aan de burgemeester en aan de Inspecteur van de Volksgezondheid van de provincie.

L. Algemeen1. De aanwezige voorzieningen dienen goed te functioneren.2. In een groepsaccommodatie dient voor de gasten een aangesloten en functionerende telefoon aanwezig te zijn.3. In en nabij de groepsaccommodatie moet tussen 23.00 uur en 06.00 uur stilte heersen.4. De leiding van de in de groepsaccommodatie verblijvende groepen is verplicht zorg te dragen voor een goede en ordelijke gang van zaken.5. Het terrein en de groepsaccommodatie dienen in zindelijke toestand te worden gehouden.6. Het is verboden tijdens openstelling van de groepsaccommodatie voor groepen vee of pluimvee op het terrein van de groepsaccommodatie te houden tenzij dit plaatsvindt op een volledig afgescheiden gedeelte van het terrein.7. Op het terrein van het groepsverblijf mogen geen geluidsapparaten in werking zijn; onder een geluidsapparaat wordt hiertoe verstaan; een apparaat bestemd voor het voortbrengen van geluid, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.8. Het is de houder van deze vergunning niet toegestaan te handelen in strijd met de voorwaarden, verbonden aan deze vergunning.