Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2021Nieuwe regeling

16-12-2019

gmb-2019-309306

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020

De Raad van de gemeente Ameland,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2019,

Gelet op de artikelen 216, 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet.

BESLUIT

Vast te stellen de :

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen te Hollum, Ballum en Nes

 •  

 • b.

  graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • - het doen begraven en begraven houden van lijken

 • - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • - het doen verstrooien van as;

 •  

 • c.

  urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

 • - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen

 • - het doen verstrooien van as;

 •  

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 •  

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • f.

  verstrooiingsplaats: een permanent door de gemeente Ameland daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

 •  

 • g.

  kindergraf: een graf, bestemd voor het begraven van lijken van personen beneden de leeftijd van 12 jaar.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten op alle begraafplaatsen op Ameland.

 

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten, genoemd in de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2019” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 •  

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2020”.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Ameland, gehouden op 16 december 2019.

, voorzitter.

, griffier.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2019

de voorzitter,

de griffier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020

 

 

Artikel 1 Verlenen van rechten

 

Het recht bedraagt voor:

 

1. Het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor

een periode van 20 jaar (1e uitgifte) € 1.190,70

2. Het verlenen van het uitsluitend recht op een kinder- of

urnengraf voor een periode van 20 jaar (1e uitgifte) € 793,80

3. Het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor

een periode van 10 jaar (verlenging) € 635,00

4. Het verlenen van het uitsluitend recht op een kinder- of

urnengraf voor een periode van 10 jaar (verlenging) € 452,55

5. Het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor

een periode van 5 jaar (verlenging) € 317,50

6. Het verlenen van het uitsluitend recht op een kinder- of

urnengraf voor een periode van 5 jaar (verlenging) € 226,25

7. Het overschrijven van de rechten op een graf,

genoemd onder lid 1 tot en met lid 6, voor elke keer dat

 

een dergelijke overschrijving plaatsvindt, zonder dat het grafrecht € 31,55

wordt verlengd

8. Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen,

vernieuwen of wijzigen van een grafmonument € 189,00

 

Artikel 2 Begraven (grafdelven)

Het recht bedraagt voor:

1. Het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of

ouder € 649,90

2. Het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar € 504,95

3. Het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar € 315,30

 

Artikel 3 Bijzetten van asbussen en urnen (grafdelven)

Het recht bedraagt voor:

1. Het plaatsen van een asbus met of zonder urn in een (urnen)graf € 315,30

 

Artikel 4 Verstrooiingen

Het recht bedraagt voor:

1. Het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats € 100,85