Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen
CiteertitelVerordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), richtlijn 2004/18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2010Nieuwe regeling

29-11-2010

Gemeenteinfo, 15-12-2010

9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen

De raad van de gemeente Ameland,

Overwegende

- Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2010 inzake de ‘uitbesteding van ICT van samenwerkingsverband VAST aan gemeente Ameland;

- Overwegende dat de gemeente verantwoordelijk is om bij verordening het aanbesteden van de uitvoering van de bedrijfsvoering en ondersteunende processen te regelen;

- Gelet op Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) richtlijn 2004/18;

besluit

1. op grond van art. 149 van de Gemeentewet en op het besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) tot het verlenen van een alleenrecht aan de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van werkzaamheden en dienstverlening op het terrein van de Informatie- en Communcatietechnologie en daarvoor de ‘Verordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen’ vast te stellen.

2. de gemeenschappelijke regeling VAST 2010 bevoegdheid te verlenen om op naam van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling met de gemeente Leeuwarden de raamovereenkomst te sluiten.

3. in te stemmen met het handhaven van de huidige budgetruimte om de ICT voorzieningen te realiseren (conform begroting 2011).

 

Ballum, 29 november 2010

 

 

Albert de Hoop, voorzitter

Jacqueline Metz, griffier 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. College: College van burgemeester en wethouders van Amelandb. Gemeente Leeuwarden: Het gemeentebestuur van de gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwardenc. Informatie en Communicatietechnologie: a. Inkoop hardware (PC’s, notebooks, printers, PDA’s)b. Advies inzake aanschaf hardware c. Advies inzake aanschaf softwared. Advies inzake hardwarekeuze e. Servicedesk / helpdeskdienstenf. E-maildiensten (inclusief technisch (applicatie-)beheer)g. Applicatie-hosting (inclusief technisch (applicatie-)beheer) h. Werkplekbeheeri. Netwerktoegang en -beheer (LAN /WAN)j. Dataopslag en -beheer (inclusief back-up- en herstelvoorzieningen)k. Telefoniedienstenl. Beveiligingsbeheer (waaronder toegangbeheer) 

Artikel 2 Reikwijdte

a. Deze verordening is van toepassing op de werkzaamheden en dienstverlening op het terrein van de Informatie- en Communicatietechnologie als bedoeld in artikel 1.b. Aan de gemeente Leeuwarden wordt tot 16 januari 2016 een uitsluitend recht verleend voor het uitvoeren van operationele werkzaamheden van de bedrijfsvoering van de ondersteunende processen.

Artikel 3 Bevoegdheidsverdeling

a. Het college is belast met de uitvoering van deze verordening;b. Het college kan de uitvoering van de in deze verordening aan hen toegekende bevoegdheden, uit naam en onder verantwoordelijkheid van het college opdragen aan gemeenteambtenaren.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na haar bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen”.

Deze verordening behoort bij het raadsbesluit van 29 november 2010, agendapunt 9.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Amelandgehouden op 29 november 2010

 

,Voorzitter., Griffier.