Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats
CiteertitelArchiefverordening Gemeente Amstelveen 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Archiefverordening van 18 juni 1975, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 18 maart 1981.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995, art. 30, eerste lid, 31, 32, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-200610-10-20131e wijziging i.v.m. de Wet dualisering gemeentebestuur

31-05-2006

Amstelveens Weekblad d.d. 14-06-2006

06-49
01-03-2004Nieuwe regeling

21-01-2004

Amstelveens Weekblad d.d. 25-02-2004

03-04

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  de gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

 • c.

  de archiefbewaarplaats: de door de raad overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

 • d.

  beheerder(s): degene(n) die ingevolge artikel 4 is (zijn) belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht;

 • e.

  beheerseenheid: een door het college als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel;

 • f.

  informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd.

HOOFDSTUK 2 DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS

Artikel 2

De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats van de gemeente Amsterdam, die zich momenteel bevindt aan de Amsteldijk 67 te Amsterdam.

HOOFDSTUK 3 DE ZORG VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOOR HET AANWIJZEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN

Artikel 3

Het college draagt zorg voor het inrichten en instandhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 2, alsmede van voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 4

Het college draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s).

Artikel 5

Het college draagt zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 6
 • 1.

  Het college draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 7

Het college draagt er zorg voor dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 8

Het college stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht voorschriften vast (gehoord de Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen).

Artikel 9

Het college doet ten minste eenmaal per twee jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet.

HOOFDSTUK 4 HET BEHEER VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS

Artikel 10

Het college sluit met de gemeente Amsterdam een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de archiefbewaarplaats en het beheer van de daarin opgenomen historische archieven, overeenkomstig de Archiefwet 1995.

Artikel 11 tot en met 16

Vervallen

HOOFDSTUK 5 TOEZICHT VAN DE GEMEENTESECRETARIS OP HET BEHEER VAN DE ARCHIEFBESCHEIDEN, WELKE NIET ZIJN OVERGEBRACHT NAAR DE ARCHIEFBEWAARPLAATS

Artikel 17

De gemeentesecretaris ziet erop toe dat het beheer van de archiefbescheiden van de verschillende beheerseenheden, voor zover hij daarvan zelf geen beheerder is, geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften.

Artikel 18

De gemeentesecretaris is bevoegd zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door aan hem ondergeschikte ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet. Hij kan zich ook laten vervangen door de overeenkomstig artikel 10 aangewezen deskundige.

Artikel 19
 • 1.

  De beheerder(s) verstrekt/verstrekken aan de gemeentesecretaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verlenen de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

 • 2.

  De gemeentesecretaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht en de ruimten waarin deze zich bevinden.

Artikel 20

De gemeentesecretaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerders, alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan het college. Hij geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn mening in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen.

Artikel 21
 • a.

  De beheerder doet aan de gemeentesecretaris ten minste tijdig mededeling van het voornemen om aan het college een voorstel te doen tot;

 • b.

  opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheerseenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheerseenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;

 • c.

  bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefruimte;

 • d.

  verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

 • e.

  ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

 • f.

  voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.

Artikel 22

De gemeentesecretaris doet eenmaal per jaar aan het college verslag betreffende de uitoefening van het toezicht.

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN

Artikel 23

De Archiefverordening nummer 70 van 18 juni 1975, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 18 maart 1981, wordt ingetrokken.

Artikel 24

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2004.

Artikel 25

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Gemeente Amstelveen 2004.

 

De eenmalige kosten voor bewerking van de historische archieven 1601-1939 ad € 145.000,00 ontstaan door toepassing van wettelijke regelingen, binnen begrotingsjaar 2004 te boeken ten laste van de buffer algemene reserve.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 januari 2004.