Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Nieuw-West

Subsidieverordening duurzame energietechnieken en energiebesparing

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Nieuw-West
Officiële naam regelingSubsidieverordening duurzame energietechnieken en energiebesparing
CiteertitelSubsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing
Vastgesteld doordeelraad
Onderwerp
Eigen onderwerpNatuur, milieu en beheer openbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011art. 2

 

Westerpost, 29 juni 2011

2011/INT Raad/064
01-07-201128-02-2013art. 2

01-07-2011

Westerpost, 29 juni 2011

2011/INT Raad/064
29-07-201001-07-2011nieuwe regeling

29-07-2010

Westerpost, 28 juli 2010

2010/INT/00139

Tekst van de regeling

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • In deze verordening (en de daarop berustende bepalingen) wordt mede verstaan onder:

 • a. Bestaande woning: een woning als bedoeld in de Uitvoeringsregeling Duurzame energiepakket, zoals jaarlijks vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 • b. Particuliere woningeigenaren: natuurlijke personen die zowel wonen als staan ingeschreven op het woonadres waarvoor de subsidie is aangevraagd, met inbegrip van leden van een Vereniging van Eigenaren;

 • c. Woning: een voor bewoning bestemd gebouw, een woongebouw, een wooneenheid, alsmede een voor bewoning bestemde woonwagen of woonboot met een vaste stand- of ligplaats in de gemeente Amsterdam;

 • d. Toepassen: het installeren en in gebruik nemen van de energietechniek op of in de eigen woning.

Artikel 2 Van toepassing zijnde verordening

De Algemene subsidieverordening stadsdeel Nieuw-West 2011 is van toepassing, tenzij daarvan in het bij of krachtens deze verordening bepaalde uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren van bestaande woningen.

Hoofdstuk II. Subsidieprogramma

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Het dagelijks bestuur kan subsidie verstrekken voor de aanschaf van nieuwe energietechnieken die voorkomen op de duurzame energielijst zoals jaarlijks vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ten behoeve van bestaande woningen, mits deze nieuwe energietechniek ook toegepast wordt.

 • 2. Het dagelijks bestuur kan jaarlijks, bij de vaststelling van het subsidieplafond, vaststellen welke van de in het eerste lid bedoelde energietechnieken in dat jaar voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Het dagelijks bestuur kan alleen subsidie verstrekken voor de aanschafkosten van nieuwe energietechnieken.

Artikel 6 Aanvraag tot subsidieverlening

 • 1. De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend door middel van een digitaal formulier dat door het dagelijks bestuur is vastgesteld.

 • 2. Het tijdvak waarbinnen een aanvraag tot subsidieverlening kan worden gedaan, wordt jaarlijks bij de vaststelling van het subsidieplafond bepaald.

 • 3. In het door het dagelijks bestuur vastgestelde aanvraagformulier kunnen aanvullende gegevens en bescheiden worden opgesomd die bij de aanvraag ingediend worden.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2. Het dagelijks bestuur kan tussentijds het subsidieplafond verhogen.

 • 3. Indien aanvragen een gelijk tijdstip van ontvangst hebben en gezamenlijk het subsidieplafond overschrijden, zoals genoemd in het eerste lid, krijgen bij de verdeling van het beschikbare bedrag, die activiteiten voorrand, die het meest overeenkomen met het doel van de regeling.

 • 4. Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen omtrent de wijzen van verdeling.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie per energietechniek en het maximaal te verlenen subsidiebedrag wordt bepaald door de duurzame energielijst zoals jaarlijks vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

 • 2. Bij het vaststellen van het subsidieplafond zoals bepaald in artikel 7 lid 1 kan het dagelijks bestuur besluiten de bedragen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel te wijzigen.

Artikel 10 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1. Voor de subsidieontvanger gelden de volgende verplichtingen:

  • a.

   De subsidieontvanger schaf de energietechniek aan binnen 14 weken na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening,

  • b.

   De subsidieontvanger doe onverwijld mededeling aan de gemeente van de omstandigheid dat de subsidieontvanger verwacht niet binnen de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen termijn de activiteiten geheel of gedeeltelijk uit te kunnen voeren,

  • c.

   De subsidieontvanger past de energietechniek toe na aanschaf en in ieder geval binnen 4 maanden na dagtekening van de beschikking tot subsidievaststelling.

 • 2. Het dagelijks bestuur kan besluiten andere verplichtingen op te leggen.

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • Het dagelijks bestuur kan in ieder geval de aanvraag tot subsidieverlening deels of geheel weigeren als blijkt dat:

 • a. de subsidieontvanger niet aan de criteria voldoet zoals bedoeld in artikel 3 van deze Verordening;

 • b. de energietechniek niet aan de criteria voldoet zoals bedoeld in artikel 4 van deze Verordening;

 • c. de subsidieaanvrager de energietechniek heeft aangeschaft voordat het besluit tot subsidieverlening is genomen;

 • d. het subsidieplafond wordt overschreden;

 • e. aannemelijk is dat de aanvrager niet aan de in artikel 10 bedoelde verplichtingen zal voldoen;

 • f. voor de energietechniek op grond van een andere regeling subsidie is verleend.

Artikel 12 Subsidievaststelling

 • 1. de subsidieontvanger dient een aanvraag tot subsidievaststelling in binnen 14 weken na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening.

 • 2. in afwijking van het eerste lid wordt de termijn voor het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling met 6 weken verlengd indien voor het toepassen van de energietechniek een lichte bouwvergunning is vereist.

 • 3. in afwijking van het eerste lid wordt de termijn voor het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling met 6 maanden verlengd indien voor het toepassen van de energietechniek een monumentenvergunning is vereist.

 • 4. de aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend door middel van een digitaal formulier dat door het dagelijks bestuur is vastgesteld.

 • 5. bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

  • a.

   een kopie van de getekende opdrachtbevestiging voor de aanschaf van de energietechniek

  • b.

   een kopie van het legitimatiebewijs van de subsidieontvanger

  • c.

   een kopie van de factuur van de aanschaf van de energietechniek

  • d.

   een kopie van het bewijs van betaling van de in het vijfde lid onder c bedoelde factuur

 • 6. In het door het dagelijks bestuur vastgestelde aanvraagformulier kunnen aanvullende gegevens en bescheiden worden opgesomd die bij de aanvraag ingediend worden.

 • 7. Het dagelijks bestuur stelt de subsidie vast binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 8. Aan de beschikking tot subsidievaststelling wordt in ieder geval de verplichting verbonden dat de energietechniek binnen 4 maanden na dagtekening van die beschikking is toegepast.

 • Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in deze regeling afwijken of bepalingen buiten toepassing laten, voor zover toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het gemeentelijke blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: de Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing.