Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Nieuw-West

Bijzondere subsidieregeling Jeugdsport 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Nieuw-West
Officiële naam regelingBijzondere subsidieregeling Jeugdsport 2010
CiteertitelBijzondere subsidieregeling Jeugdsport 2010
Vastgesteld doordeelraad
Onderwerp
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-201001-07-2011Ingetrokken

 

Westerpost, 29 juni 2011

2011/INT Raad/064

Tekst van de regeling

Bijzondere subsidieregeling Jeugdsport 2010

Artikel 1 Relatie met ASV

De subsidieregeling Jeugdsport is een bijzondere regeling ingevolge artikel 2, vierde lid, van de Algemene Subsidieverordening stadsdeel Osdorp 2010 (ASV 2010).

Artikel 2 Doelstelling

Deze bijzondere subsidieregeling is bedoeld om sportverenigingen op sportpark Ookmeer en sportpark Sloten-West met jeugdleden tegemoet te komen in de kosten en hen te stimuleren zich (te blijven) richten op de jeugd.

Artikel 3 Criteria en Reikwijdte
 • 1. Om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van deze regeling, dient de sportvereniging aan de volgende vereisten te voldoen:

  • zij is gehuisvest op sportpark Ookmeer of sportpark Sloten -West

  • zij beschikt over een eigen clubhuis en huurt sportvelden van stadsdeel Osdorp

 • 2. Onder "jeugdleden" wordt verstaan: leden van de onder lid 1 van dit artikel genoemde sportverenigingen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

Op grond van deze regeling ontvangt de sportvereniging per jeugdlid in de leeftijd van 6 tot 16 jaar een tegemoetkoming van € 5,-.

Artikel 5 Aanvraag subsidie Jeugdsport
 • .

 • 1. De verstrekking van de subsidie vindt eenmaal per jaar plaats. De deelraad stelt jaarlijks het voor de onderhavige regeling beschikbare bedrag vast. Dit bedrag heeft te gelden als het subsidieplafond, zoals bedoeld in artikel 4:22 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). 

 • 2. Indien het subsidieplafond is bereikt, wordt het subsidiebudget naar rato verdeeld over de subsidieaanvragen die aan de criteria (zoals beschreven in artikel 3 van deze regeling) voldoen.

 • 3. Een aanvraag voor subsidie dient schriftelijk bij het dagelijks bestuur uiterlijk 1 februari van het subsidiejaar (kalenderjaar) te worden ingediend.

 • 4. Ter bepaling van het aantal jeugdleden van de sportvereniging, wordt als peildatum genomen: 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 • 5. Bij de indiening van de subsidieaanvraag dienen in ieder geval te worden overlegd:

  • a.

   Een overzicht van het aantal jeugdleden, waardoor toetsing van artikel 3 mogelijk is.

  • b.

   Een bewijs van inschrijving bij een -voor die sport- betreffende nationale sportbond

Artikel 6 Vaststelling subsidie
 • 1. De beschikking inzake directe subsidievaststelling wordt gegeven binnen zes weken na de uiterste datum van indiening (zoals omschreven in artikel 5 lid 2 van deze regeling), door het dagelijks bestuur.

 • 2. Ter controle zal het ledenaantal jaarlijks opgevraagd worden bij DMO Sport & Recreatie en de betreffende sportbonden. Indien dit aantal sterk afwijken van het door de vereniging opgegeven aantal wordt een onderzoek ingesteld. Dit kan dit tot gevolg hebben dat een eventuele volgende subsidieaanvraag, op grond van onderhavige regeling, wordt afgewezen.

Artikel 7 Bepalingen ASV 2010 van overeenkomstige toepassing

De volgende bepalingen van de ASV 2010 zijn (voor zover relevant) van overeenkomstige toepassing op de subsidies van deze bijzondere regeling: artikelen 1 t/m 6, 8, 11, 15, en 36.

Artikel 8 Overgangsbepaling
 • 1. Aanvragen om subsidieverlening die vóór de datum van inwerkingtreding van de ASV 2010 en deze Bijzondere Subsidieregeling Jeugdsport 2010 zijn ingediend en waarover bij de inwerkingtreding van de ASV 2010 en de Bijzondere Subsidieregeling Jeugdsport 2010 nog niet is beslist, worden geacht op basis van de ASV 2010 en de Bijzondere Subsidieregeling Jeugdsport 2010 te zijn ingediend.

 • 2. Op subsidies die vóór de inwerkingtreding van de ASV 2010 en de Bijzondere Subsidieregeling Jeugdsport 2010 zijn verleend en die nog niet zijn vastgesteld, blijven de bepalingen van toepassing van de verordening en de bijzondere subsidieregeling zoals die gold bij de primaire besluitvorming.

 • 3. Op bezwaarschriften wordt beslist met toepassing van de verordening en de bijzondere subsidieregeling zoals die gold bij de primaire besluitvorming.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2010.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan aangehaald worden als "Bijzondere Subsidieregeling Jeugdsport 2010".