Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Oost

Subsidieregeling groene daken en gevels stadsdeel Oost 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Oost
Officiële naam regelingSubsidieregeling groene daken en gevels stadsdeel Oost 2013
CiteertitelSubsidieregeling groene daken en gevels stadsdeel Oost 2013
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerp
Eigen onderwerpNatuur, milieu en beheer openbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 27-8-2013

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-09-201301-03-2014nieuwe regeling

27-08-2013

Stadsblad De Echo, 2013, week 36, 4 september 2013

409296

Tekst van de regeling

Subsidieregeling groene daken en gevels stadsdeel Oost 2013

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. eigenaar: opstalhouder, erfpachter, vruchtgebruiker, gerechtigde tot appartementsrecht of degene aan wie een rechtspersoon deelnemings- of lidmaatschapsrechten heeft verleend die recht geven op het gebruik van het dak of gevel van een (bij)gebouw;

b. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

c. groen dak: een dak op een gebouw dat tenminste bestaat uit een wortelwerende, een drainage-, een substraat- en een vegetatielaag;

d. verticaal groen: een groene of levende muur zijnde een verticale constructie van planten niet grondgebonden in een substraat tegen de gevel van een gebouw of vlak voor maar losstaand van de gevel in de grond;

e. woonwagen: voor bewoning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en op een daartoe bestemd perceel is geplaatst;

f. woonboot: een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt als of is bestemd tot woonverblijf, waarvoor een ligplaatsvergunning is verleend op grond van de Verordening op het binnenwater 2010.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor de aanleg van:

a. een groen dak in stadsdeel Oost met een minimumoppervlak van 6 vierkante meter en maximaal 100 vierkante meter, met een aantoonbare wateropslagcapaciteit van 15 liter per vierkante meter;

b. verticaal groen in stadsdeel Oost met een minimumoppervlak van 6 vierkante meter en maximaal 100 vierkante meter, dat goed zichtbaar is vanaf de openbare ruimte.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van gebouwen, woonwagens en woonboten, niet zijnde een woningcorporatie, bedrijf of bestuur van een school in het primair onderwijs als bedoeld in de Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam 2009.

Artikel 4. Procedurebepalingen

1. Een aanvraag is tijdig ingediend indien de aanvraag uiterlijk 28 februari 2014 is ontvangen.

2. Aanvragen die na 28 februari 2014 worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

3. Het dagelijks bestuur beslist binnen 13 weken na 28 februari 2014.

4. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, met inachtneming van het subsidieplafond.

5. Als aanvragen een gelijke ontvangstdatum hebben en gezamenlijk het subsidieplafond overschrijden, zoals genoemd in het eerste lid, krijgen bij de verdeling van het beschikbare bedrag die activiteiten voorrang die het meest overeenkomen met het doel van de regeling.

6. Van de hierboven beschreven verdelingsregeling kan worden afgeweken, als gevolg van bijzondere ontwikkelingen en/of in het geval van een maatschappelijk wenselijk en/of belangwekkend project, ofwel een icoonproject.

Artikel 5. Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,-.

2. Het dagelijks bestuur kan het subsidieplafond wijzigen.

Artikel 6. Subsidiabele kosten

1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn.

2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten

a. voor de aanleg van groenvoorzieningen op of ter aanvulling van een dakterras;

b. van projectmanagement;

c. van meerwerk;

d. van constructieberekening;

e. van leges.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie en berekening

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50,- per vierkante meter groen dak of verticaal groen en een maximum totaalbedrag per object van € 5.000,-.

Artikel 8. Verplichtingen

1. De aanvrager is verplicht gebruik te maken van het door het dagelijks bestuur vastgestelde aanvraagformulier.

2. De aanvraag om subsidie bevat tenminste:

a. een kopie eigendomsbewijs van het betreffende gebouw waarop het groene dak of gevel wordt gerealiseerd;

b. een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager;

c. een gespecificeerde begroting en/of een offerte(s) van de kosten van de aanleg van het groene dak of gevel;

d. situatietekening met schaal 1: 500 of groter;

e. een kleurenfoto van het bestaande dak of de bestaande gevel waarop de aanvraag betrekking heeft;

f. een kopie van de aanvraag of de verleende omgevingsvergunning (voor zover deze vereist is).

3. De subsidieontvanger is in ieder geval verplicht om:

a. de activiteit deugdelijk uit te laten voeren door een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf;

b. de activiteit binnen 6 maanden na subsidievaststelling te voltooien;

c. aan de door het dagelijks bestuur met controle belaste personen:

* inzage te verlenen in de op de subsidieaanvraag betrekking hebbende bescheiden en tekeningen;

* gelegenheid te geven tot het controleren en kopiëren van alle documenten die betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden;

* alle inlichtingen te verstrekken, die naar hun oordeel noodzakelijk zijn voor het beoordelen of de regeling juist is toegepast en of de voorschriften bij de subsidieverlening zijn nageleefd;

* toegang te verlenen tot de onroerende zaak waarvoor subsidie is gegeven.

Artikel 9. Betaling

Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig de beschikking tot subsidievaststelling binnen vier weken betaald na ontvangst van betaalbewijzen van de aanleg van het groene dak of het verticaal groen door het dagelijks bestuur.

Artikel 10. Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

2. Deze regeling vervalt op 1 maart 2014.

3. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling groene daken en gevels stadsdeel Oost 2013.

Toelichting Subsidieregeling groene daken en gevels stadsdeel Oost 2013

Inleiding

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost heeft in het coalitieakkoord aangegeven, dat duurzaamheid een speerpunt is. Als uitwerking hiervan is een subsidieregeling voor de aanleg van groene daken en gevels van gebouwen gemaakt.

De regeling van stadsdeel Oost richt zich vooral op kleinere oppervlakten van particulieren (min. 6 vierkante meter en maximaal 100 vierkante meter). Er is een maximaal bedrag per object van € 5.000,-. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de goedgekeurde investering, met een maximum van € 50,- per vierkante meter groen dak en groene gevel. De regeling is gericht op eigenaren van gebouwen, woonwagens en woonboten.

Er zijn verder geen beperkingen ten aanzien van bestaande bouw en nieuwbouw en platte- en schuine daken. Hierdoor is het mogelijk om de aanleg van een groenvoorziening mee te laten lopen met de plannen voor nieuwbouw. Wel wordt hierbij nadrukkelijk gewezen op de welstandseisen die een knelpunt kunnen zijn, als ook de planning van nieuwbouwprojecten die wellicht niet overeenkomt met de termijnen van deze subsidieregeling.

Doel

De regeling is bedoeld om de realisatie van groene daken en gevels in stadsdeel Oost te stimuleren in het jaar 2013. Het stimuleren en realiseren van groene daken sluit naadloos aan bij het klimaat- en milieubeleid en draagt bij aan de thema's biodiversiteit, luchtkwaliteit, stadsklimaat en energiebesparing. Onderzoek heeft een toename aangetoond van extreme regenbuien waardoor het rioolstelsel steeds vaker en zwaarder belast wordt. Groenvoorzieningen op daken verlagen en vertragen de hemelwaterafvoer van gebouwen en dragen zo voor een deel bij in het ontlasten het rioolstelsel. Een belangrijke functie van groene daken is dan ook het ontlasten van het rioleringsstelsel door het vasthouden van water bij heftige regen, oftewel de bufferfunctie.

Een groen dak is namelijk duurzaam (langere levensduur) en verbetert het de isolatie van woningen. Hierdoor dragen groene daken bij aan energiebesparing en CO2-reductie. Bovendien hebben groene daken een positief effect op het fijnstof gehalte in de lucht en is als gevolg van de voortschrijdende techniek een groen dak uitstekend te combineren met zonnepanelen. Het heeft zelfs een gunstig effect op de werking van zonnepanelen door het verkoelende effect. Veel groene daken in de stad dragen bij aan het tegengaan van het zogenaamde ‘urban heat island effect', d.w.z. dat de temperatuur in de binnenstad tot wel 6 graden hoger kan zijn dan van het omliggende platteland.

Subsidieplafond

Bij de regeling hoort een fonds van maximaal € 50.000,-, met een looptijd tot en met 28 februari 2014. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Op = Op! Alleen als aan alle voorwaarden wordt voldaan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Wanneer blijkt dat het budget niet voldoende wordt benut, kan een voorstel aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd om de reikwijdte van de regeling aan te passen.

Doelgroep

De regeling is gericht op eigenaren van gebouwen, woonwagens en woonboten. Daaronder vallen ook Verenigingen van Eigenaren. Woningbouwverenigingen en bedrijven worden uitgesloten van deelname aan deze regeling, omdat we ervan uitgaan dat deze maatschappelijk duurzaam en verantwoord ondernemen. Ook basisscholen zijn uitgesloten van subsidie omdat specifieke wet en regelgeving zich verzetten tegen subsidiëring door de gemeente van investeringen aan het casco van een basisschool.

Uitvoering

De aanleg van een groen dak en groene gevel dient deugdelijk te gebeuren. Om deze reden is het vereist dat een erkend bedrijf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de werkzaamheden uitvoert. Zelf aanleggen is niet toegestaan en komt niet in aanmerking voor subsidie. Volledigheidshalve wordt benadrukt dat de subsidieaanvrager te allen tijde zelf verantwoordelijk is en blijft voor de bouwkundige staat van het gebouw en het voldoen aan de bouwregelgeving in het Bouwbesluit en de Bouwverordening, als ook voor het noodzakelijke onderhoud van het groene dak en de groene gevel.

Dragende dakconstructie

De beoordeling of de dragende constructie van een gebouw voldoende draagkracht bezit om het groene dak te dragen en of het dak in de juiste staat verkeert, is a priori de verantwoordelijkheid van de subsidieaanvrager.

De aanvrager dient altijd na te gaan of een omgevingsvergunning nodig is. Dit kan in Oost bij het team Wabo: http://www.oost.amsterdam.nl/wonen/vergunningen/omgevingsvergunning/.

In het subsidiebedrag is rekening gehouden met de kosten van bouwkundige berekeningen die in bepaalde situaties zijn vereist. Voor woonboten gelden geen wettelijke eisen voor de constructie bij de aanleg van groene daken.

Subsidie aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door particuliere eigenaren van een gebouw, woonwagen of woonboot. Het is mogelijk om de subsidieaanvraag, of een cluster van subsidieaanvragen, en de uitvoering te laten begeleiden door een deskundige derde partij. Er is echter altijd en uitsluitend sprake van een subsidierelatie tussen het stadsdeel en eigenaar. Dat betekent dat de subsidieaanvraag alleen door de eigenaar is ondertekend en dat de subsidie alleen wordt overgemaakt naar een bank of girorekening van de eigenaar. Het stadsdeel treedt in geen geval op als intermediair tussen betrokken partijen. Er is een aanvraagformulier opgesteld dat moet worden ingevuld en ondertekend door de eigenaar en met alle bijlagen moet worden opgestuurd naar stadsdeel Oost. Het ontbreken van de noodzakelijke bijlage(n) betekent dat de subsidieaanvraag niet in behandeling kan worden genomen.