Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Oost

Subsidieregeling Collectieve Zonne-energieprojecten Stadsdeel Oost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Oost
Officiële naam regelingSubsidieregeling Collectieve Zonne-energieprojecten Stadsdeel Oost
CiteertitelSubsidieregeling Collectieve Zonne-energieprojecten Stadsdeel Oost
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerp
Eigen onderwerpNatuur, milieu en beheer openbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-201429-02-2016artikel 7

24-06-2014

Stadsblad De Echo, 2014, week 27, 2 juli 2014

-
18-12-201303-07-2014nieuwe regeling

10-12-2013

Stadsblad De Echo, 2013, week 51, 18 december 2013

439459

Tekst van de regeling

Subsidieregeling Collectieve Zonne-energieprodukten stadsdeel Oost

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

1. Dagelijks bestuur (DB): het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost.

2. Collectieve zonne-energieprojecten: project van rechts- of natuurlijke personen die een samenwerking aangaan, of reeds zijn aangegaan, met andere rechts- of natuurlijke personen, gericht op het realiseren van een of meerdere fysieke installatie(s), met een minimale omvang van 5000 Wattpiek (Wp) of 10 Gigajoule thermische energie (GJth) per jaar, die binnen het grondgebied van Stadsdeel Oost stroom of warmte opwekken door middel van zonne-energie.

3. Projectvoorbereiding: activiteiten die bijdragen aan de onderbouwing en de realiseerbaarheid van een of meerdere fysieke installatie(s), waarbij op het grondgebied van Stadsdeel Oost stroom of warmte wordt opgewekt door middel van zonne-energie.

Artikel 2 Doel subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is dat meer collectieve zonne-energieprojecten in Stadsdeel Oost gerealiseerd worden en dat de opgedane kennis, inzichten en methoden actief worden gedeeld met geïnteresseerden.

Artikel 3 De doelgroep

De aanvrager van de subsidie is de initiatiefnemer van een collectief zonne-energieproject en is woonachtig in Amsterdam Oost. De aanvrager kan zowel een natuurlijk persoon als rechtspersoon (zoals vereniging of coöperatie) zijn. In het geval van een aanvraag van een rechtspersoon, moet de initiatiefnemer gemachtigd zijn om namens de rechtspersoon de subsidie aan te vragen. De aanvrager mag niet dezelfde partij zijn als de leverancier of de installateur van de zonne-energie-installaties.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het DB kan subsidie verlenen ten behoeve van:

1. Het initiatief tot collectieve zonne-energieprojecten, waarbij de opgedane kennis, inzichten en methoden actief worden gedeeld met geïnteresseerden. Hieronder wordt verstaan de ontwikkeling van de organisatie en/of de samenwerking en/of de communicatie (zoals het maken van een folder of afhuren van een ruimte voor een informatiebijeenkomst).

2. De projectvoorbereiding van collectieve zonne-energieprojecten, zoals de inhuur van technische en/of juridische deskundigen, de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek, of de uitwerking van een financieringsconstructie.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

1. De subsidie wordt uitsluitend verleend voor kosten waarover geen andere subsidie wordt ontvangen (i.e. "stapelen" van de subsidie is niet toegestaan).

2. De subsidie wordt uitsluitend verleend voor kosten die gemaakt worden na indiening van de aanvraag.

Artikel 6 Niet subsidiabele kosten

Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten:

1. voor realisatie van een zonne-energie-installatie (waaronder aanschaf en montage).

2.voor leges.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

De periode waarbinnen subsidie moet worden aangevraagd loopt van 1 januari 2014 vanaf 10:00 uur tot en met 31 december 2014 tot 17:00 uur.

Artikel 8 Verlening en weigering subsidieaanvraag

1. De aanvragen moeten aantonen dat de activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd bijdraagt aan de haalbaarheid van een collectief zonne-energieproject en noodzakelijk zijn voor realiseren van een collectief zonne-energieproject.

2. Indien en voor zover een voorgesteld activiteit naar het oordeel van het DB onvoldoende bijdraagt aan het doel van de subsidieregeling wordt geen subsidie verleend. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt ook rekening gehouden met:

a. de omvang van het collectief zonne-energieproject, met het oog op de bijdrage van het collectief zonne-energieproject aan de afname van de CO₂-uitstoot. De zonne-energie-installatie moet een minimale omvang hebben van 5000 Wattpiek (Wp) of 10 Gigajoule thermische energie (GJth) per jaar;

b. de status/fase waarin het collectieve zonne-energieproject zich bevindt. Het DB kan uitsluitend subsidie verlenen aan een collectief zonne-energieproject voordat een zonne-energie-installatie is aangeschaft of geïnstalleerd;

c. de verwachting op grond van overgelegde informatie, dat het collectieve zonne-energieproject daadwerkelijk wordt gerealiseerd;

d. een proportionele verhouding tussen het aangevraagde bedrag, de totale begroting en omvang van het zonne-energieproject.

3. De subsidie wordt eenmalig verleend per collectief zonne-energieproject.

Artikel 9 Proces subsidieverlening

1. Aanvragen verlopen uitsluitend via het digitale aanvraagformulier voor de subsidieverlening, beschikbaar via de website van Stadsdeel Oost.

2. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van de digitale aanvraagformulieren voor de subsidieverlening.

3. Het DB beslist binnen 8 weken op een aanvraag. De beslissingstermijn loopt vanaf het moment dat de aanvraag - volledig ingevuld en inclusief complete verplichte bijlage - door het stadsdeel is ontvangen. De beslissing op een aanvraag kan eenmaal met maximaal 4 weken worden uitgesteld.

4. Indien wordt gestart met activiteiten voordat de beslissing over de aanvraag is genomen, is dat voor eigen risico.

5. Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag wordt een verleningsbeschikking verzonden aan de aanvrager. Indien de aanvraag niet voldoet, wordt een afwijzingsbesluit met toelichting verzonden aan de aanvrager.

6. Uiterlijk binnen 26 weken na de toezending van de verleningsbeschikking heeft de aanvrager de gelegenheid om de vaststelling en betaling van het verleende subsidiebedrag aan te vragen. Na deze 26 weken verloopt de mogelijkheid een vaststellingsbeschikking aan te vragen.

7. De aanvraag van de vaststellingsbeschikking bevat de betaalbewijzen conform de verleningsbeschikking.

8. De aanvraag van de vaststellingsbeschikking bevat een schriftelijk verslag met de bevindingen van het collectief zonne-energieproject waarin is opgenomen:

a. waar de subsidie voor wordt gebruikt;

b. de eventuele vervolgstappen voor het project;

c. tips voor andere collectieve zonne-energieprojecten.

9. Het schriftelijk verslag mag publiekelijk gedeeld worden.

10. Een vaststellingsbeschikking kan ook verleend worden als het zonne-energieproject niet gerealiseerd is.

11. Het subsidiebedrag wordt gecontroleerd na ontvangst van de betaalbewijzen. Deze betaalbewijzen moeten overeenkomen met de verleningsbeschikking, hierop wordt een vaststellingsbeschikking genomen.

Artikel 10 Betaling

Binnen vier weken na de vaststellingsbeschikking wordt het subsidiebedrag betaald.

Artikel 11. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten (inclusief BTW). Het totaalbedrag van de subsidie bedraagt maximaal € 2.500,-.

Artikel 12 Subsidieplafond

Het DB stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de in artikel 4 genoemde activiteiten en bepaalt de aanvraagtermijn (artikel 7) van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 20.000,-.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: subsidieregeling Collectieve Zonne-energieprojecten Stadsdeel Oost.