Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Oost

Mandaatbesluit algemeen bestuur aan dagelijks bestuur Stadsdeel Oost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Oost
Officiële naam regelingMandaatbesluit algemeen bestuur aan dagelijks bestuur Stadsdeel Oost
CiteertitelMandaatbesluit algemeen bestuur aan dagelijks bestuur Stadsdeel Oost
Vastgesteld doordeelraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAmbtelijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is terug te vinden onder de regelingencollectie van de gemeente Amsterdam

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: www.amsterdam.nl/bekendmakingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, titel 10.0

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-201511-12-2015Bij AB-besluit van 24 november 2015 is het mandaatregister geactualiseerd.

24-11-2015

www.amsterdam.nl/bekendmakingen

Z-14-04427 / INT-15-06740
19-03-201410-12-2015nieuwe regeling

19-03-2014

www.amsterdam.nl/bekendmakingen

Z-14-04427/INT-14-00956

Tekst van de regeling

Mandaatbesluit

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Oost besluit:

1. aan het dagelijks bestuur respectievelijk mandaat, ondermandaat en ondermachtiging te verlenen voor het uitoefenen van de bevoegdheden die zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende mandaatregister;

2. mandaat te verlenen aan het dagelijks bestuur voor een juiste besteding en beheersing van de bij besluit van de Gemeenteraad van 13 februari 2014 aan de bestuurscommissies toebedeelde budgetten 2014 voor de bestuurscommissies per programma, welke zijn gebaseerd op de stadsdeelbegrotingen en deel uitmaken van de gemeentebegroting 2014, gecorrigeerd voor de verandering in de verdeling van de bevoegdheden en taken zoals uitgewerkt in de bij het bedoelde raadsbesluit behorende nota 'vaststellen budgetten 2014' naar de omvang van de budgetten voor de periode 19 maart - 31 december 2014 zoals vastgesteld op de bedragen zoals vermeld in kolom 8 van bijlage 1b van genoemde nota;

3. te bepalen dat het dagelijks bestuur bevoegd is aan anderen ondermandaat en ondermachtiging te verlenen van de aan hem gemandateerde en ondergemandateerde bevoegdheden en verleende ondermachtigingen;

4. te bepalen dat dit besluit met terugwerkende kracht tot 19 maart 2014 in werking treedt.