Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Oost

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Stadsdeel Zeeburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Oost
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Stadsdeel Zeeburg
CiteertitelUitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Stadsdeel Zeeburg
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerp
Eigen onderwerpNatuur, milieu en beheer openbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-200928-11-2011nieuwe regeling

01-11-2009

Zeeburgjournaal, 2009,

2009/

Tekst van de regeling

Uitvoeringsbesluit

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder ‘verordening’: de Afvalstoffenverordening 2009.

Paragraaf 2 Wijze van inzamelen

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst

1. Als inzameldienst belast met het inzamelen van afvalstoffen als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de verordening wordt aangewezen: Team Inzameling stadsdeel Zeeburg gevestigd te Amsterdam.

2. Derden kunnen als inzamelaar worden aangewezen door het afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte.

Artikel 3 Categorieën die afzonderlijk worden ingezameld

1. Naast de categorieën huishoudelijke afvalstoffen genoemd in artikel 3 van de verordening worden de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen door de inzameldienst of andere inzamelaars afzonderlijk ingezameld:

- kerstbomen en vuurwerkafval;

- wit- en bruingoed.

2. Op grof tuinafval en bouw- en sloopafval is artikel 11 van het uitvoeringsbesluit van toepassing.

Artikel 4 Omschrijving van categorieën huishoudelijke afvalstoffen

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, derde lid, van de verordening vastgesteld:

1. asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

2. bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout, metalen en isolatiematerialen;

3. elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

4. fietswrak; fiets die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert, zich bevindt in een kennelijk verwaarloosde toestand en waarvan de herstelkosten hoger zijn dan de economische waarde van de fiets in de aangetroffen staat;

5. glas: eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

6. groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

7. grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden, met uitzondering van bouw- en sloopafval, grof tuinafval en elektrische en elektronische apparaten;

8. grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

9. huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding van andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

10. klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu;

11. oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

12. textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

13. verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout.

Artikel 5 Aangewezen inzamelmethode huishoudelijk restafval

Voor een doelmatige verwijdering van afvalstoffen dient gebruik te worden gemaakt van de aangewezen inzamelmethoden en inzamelmiddelen overeenkomstig de in bijlage A. aangewezen inzamelgebieden.

Artikel 6 Aangewezen plaatsen

Huishoudelijk restafval moet worden aangeboden op de daartoe aangewezen aanbiedlocaties.

Artikel 7 Dagen en tijden voor inzameling

1. Huishoudelijk restafval wordt ingezameld vanaf 07.00 uur op de inzameldag tot 18.00 uur op de inzameldag.

2. Inzameling vindt niet plaats op algemeen erkende feestdagen of dagen die daarmee gelijkgesteld zijn.

Artikel 8

Vervalt.

Artikel 9 Aangewezen inzamelmethode papier en karton, glas en textiel 

Papier en karton, glas en textiel moeten ter inzameling worden aangeboden in de daartoe geplaatste inzamelvoorzieningen.

Artikel 10 Klein chemisch afval (KCA)

KCA dient aan de inzamelaar te worden aangeboden bij één van de in artikel 14 van dit besluit aangewezen “brengdepots”, tijdens de openingstijden van deze brengdepots.

Artikel 11 Grof huishoudafval en wit- en bruingoed

1. Grof huishoudelijkafval en wit- en bruingoed kunnen ter inzameling worden aangeboden op de in artikel 14 genoemde brengdepots, tijdens de openingstijden van deze brengdepots.

2. Grof huishoudelijk afval en wit- en bruingoed kan ter inzameling worden aangeboden vanaf 21.00 uur op de dag voorafgaand aan de inzameldag, tot 07.00 uur op de inzameldag.

Artikel 12 Uitzondering voor asbest

Asbest dient uitsluitend ter inzameling te worden aangeboden bij één van de in artikel 14 van dit besluit aangewezen brengdepots, tijdens de openingstijden van deze brengdepots.

Artikel 13 Uitzondering voor bouw- en sloopafval en grof tuinafval

Bouw- en sloopafval en grof tuinafval kan ter inzameling worden aangeboden bij één van de in artikel 14 van dit besluit aangewezen brengdepots.

Artikel 14 Aanwijzing brengdepot

De volgende locaties zijn aangewezen als brengdepot waar alle categorieën afvalstoffen kunnen worden achtergelaten:

a. afvalpunt Seineweg 1;

b. afvalpunt Papaverweg 33;

c. afvalpunt Cruquiusweg 90;

d. afvalpunt Henk Sneevlietweg 22;

e. afvalpunt Rozenburglaan 1;

f. afvalpunt Meerkerkdreef 31.

Paragraaf 3 Wijze van aanbieden

Artikel 15 Ordelijke aanbieding van huishoudelijk restafval (niet in containers)

Degene die huishoudelijk restafval aanbiedt dient het zodanig te plaatsen dat het verkeer, waaronder ook voetgangers, daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt.

Artikel 16 Wijze van aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1. Bij het ter inzameling aanbieden moeten huishoudelijke afvalstoffen zodanig zijn verpakt dat er geen voorwerpen uitsteken waaraan mensen of dieren zich kunnen verwonden.

2. Bij het ter inzameling aanbieden mogen huishoudelijke afvalstoffen ook geen stoffen of objecten bevatten die anderszins een direct gevaar voor mens, dier of omgeving kunnen opleveren.

Artikel 17 De wijze van aanbieding van huishoudelijk afval in vuilniszakken

1. Bij het aanbieden van huishoudelijk afval in vuilniszakken moet gebruik worden gemaakt van een deugdelijke zak die het gewicht van de inhoud kan dragen. 

2. De vuilniszakken moeten gesloten worden aangeboden.

3. De totale inhoud van de vuilniszak mag niet zwaarder zijn dan 8 kilogram. 

Artikel 18 Bij gebruik van een van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel

Voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen gelden de volgende regels:

1. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij Team afvalinzameling Stadsdeel Zeeburg;

2. het stadsdeel kan de inzamelmiddelen voorzien van een sticker of een elektronische informatiedrager waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor het inzamelmiddel is bestemd, het volume, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

3. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

4. de gebruiker van een woning dient zich tot het Meldpunt Openbare Ruimte van Stadsdeel Zeeburg te wenden als bij een verhuizing naar de woning geen of een kapot inzamelmiddel wordt aangetroffen en tevens bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een inzamelmiddel;

5. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening  onderhouden;

6. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen;

7. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

8. de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

9. ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in het inzamelmiddel dat het eerst voor lediging in aanmerking komt.

Artikel 19 Aanbieden van huishoudelijk afval in een inzamelmiddel voor één huishouden

Het gewicht van het ter lediging aangeboden inzamelmiddel inclusief het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen mag niet meer zijn dan 60 kilogram.

Artikel 20 Verwijdering inzamelmiddel

1. De houder van een inzamelmiddel moet er voor zorgen dat het inzamelmiddel op de dag van de inzameling voor 22.00 uur van de weg wordt verwijderd.

2. De houder van een inzamelmiddel voor meerdere huishoudens moet ervoor zorgen dat het inzamelmiddel binnen een uur na lediging van de weg wordt verwijderd. 

Artikel 21 Wijze van aanbieden van huishoudelijk afval in een inzamelvoorziening

1. Het deponeren van huishoudelijk afval in een inzamelvoorziening geschiedt op zodanige wijze dat geen afvalstoffen buiten de inzamelvoorziening achterblijven.

2. De inzamelvoorziening moet na het deponeren van de afvalstoffen goed gesloten worden.

3. Het is verboden tussen 21.00 uur ‘s avonds en 7.00 uur ‘s morgens glas in de glasbak te deponeren.

Artikel 22 Wijze van aanbieden van grof huishoudelijk afval

1. Grof huishoudelijk afval mag zonder inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden maar moet wel gescheiden worden aangeboden.

2. Grof huishoudelijk afval moet zoveel mogelijk in één of meer bundels met een maximale lengte van 2 meter samengedrukt en/of samengebonden worden aangeboden.

Artikel 23 Ordelijke aanbieding van grof huishoudelijk afval

1. Degene die grof huishoudelijk afval ter inzameling aanbiedt aan de inzamelaar, is verplicht dit ordelijk te doen door plaatsing daarvan, zo dicht mogelijk langs de rijroute van het inzamelvoertuig. Deze plaatsing dient zodanig te geschieden dat het verkeer, voetgangers daaronder begrepen, zo min mogelijk hinder daarvan ondervindt.

2. Het grof huisafval moet zodanig ter inzameling worden aangeboden dat er geen voorwerpen uitsteken waaraan mensen of dieren zich kunnen verwonden.

3. Bij het ter inzameling aanbieden mag grof huishoudelijk afval ook geen stoffen of objecten bevatten die anderszins een direct gevaar voor mens, dier of omgeving kunnen opleveren.

4. Het is niet toegestaan grof huishoudelijk afval aan te bieden achter geparkeerde auto’s, noch op of direct naast een ondergrondse container.

Artikel 24 Bouw- en sloopafval

Vervalt.

Artikel 25 Wijze van aanbieden bij een brengdepot

Op de afgifte van afvalstoffen bij een brengdepot zijn de acceptatievoorwaarden van het betreffende brengdepot van toepassing. De aanbieder van afvalstoffen moet zich kunnen legitimeren.

Paragraaf 4 Overdracht van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Artikel 26 Besluit ten aanzien van bedrijfsafvalstoffen

Voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen wordt bepaald dat bedrijven geen gebruik mogen maken van de inzamelvoorzieningen bestemd voor de inzameling van glas, papier en textiel afkomstig uit huishoudens.

Artikel 27 Regels voor het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen wordt bepaald dat:

1. indien gebruik wordt gemaakt van vuilniszakken daar de naam van de inzamelaar op dient te (staan) worden vermeld;

2. de overdracht van bedrijfsafvalstoffen plaats dient te vinden tussen 6.00 uur en 20.00 uur.

Artikel 28 Aanbieden van papier en glas door bedrijven

Voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen wordt bepaald dat inzamelmiddelen en vuilniszakken inpandig of op eigen terrein dienen worden opgeslagen en niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Paragraaf 5 Inzamelen van bedrijfsafvalstoffen door particuliere inzamelaars

Artikel 29 Dagen en tijden

Voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen wordt bepaald dat;

1. het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen plaats dient te vinden vanuit de inrichting of vanaf het bedrijfsterrein op dusdanige wijze dat de inzamelmiddelen en vuilniszakken nimmer onbeheerd op de openbare weg staan;

2. na lediging de inzamelmiddelen direct uit de openbare ruimte dienen te worden verwijderd,

Artikel 30 Aanbieden in (rol)containers

Vervalt.

Artikel 31 Materieel

1. Het materieel voor het inzamelen en vervoeren van de afvalstoffen moet in goede staat verkeren en zodanig zijn ingericht en afgedekt dat geen verontreiniging van de omgeving kan plaatsvinden tijdens het inzamelen, laden, lossen of vervoeren.

2. Het materieel moet zodanig zijn uitgevoerd en onderhouden dat geluidshinder zoveel mogelijk wordt beperkt.  

Artikel 32 Naam inzamelaar

Op de vervoermiddelen die voor het inzamelen van afvalstoffen worden gebruikt, moet de naam van de inzamelaar duidelijk aangebracht zijn. Als laadbakken, vuilniszakken of (rol)containers worden gebruikt, dient daarop duidelijk de naam en het telefoonnummer van de inzamelaar te zijn aangebracht.

Artikel 33 Het aanwezig hebben van gereedschap om verontreiniging op te ruimen     

In of op het voertuig moet gereedschap aanwezig zijn om verontreiniging, die is ontstaan ten gevolge van de inzamel- of vervoersactiviteit, te kunnen opruimen.

Artikel 34 Intrekken oude uitvoeringsbesluiten

De volgende uitvoeringsbesluiten, behorende bij de Afvalstoffenverordening 24 januari 2006 worden ingetrokken:

- uitvoeringsbesluiten afvalstoffenverordening, 7 februari 2006

Artikel 35 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2009.

Artikel 36 Citeerbepaling

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Stadsdeel Zeeburg.