Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Oost

Beheerreglement Dappermarkt 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Oost
Officiële naam regelingBeheerreglement Dappermarkt 2010
CiteertitelBeheerreglement Dappermarkt 2010
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerp
Eigen onderwerpEconomische zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Gemeenteblad 2010, nr.51

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-201019-03-2016De regeling vervangt Beheerreglement Dappermarkt 2001.

23-11-2010

Gemeenteblad 2010, nr.51 

"-"

Tekst van de regeling

Beheerreglement Dappermarkt 2010

1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1  begripsomschrijvingen
 • In aanvulling op artikel 1.1 Verordening op de Straathandel 2008 wordt verstaan onder marktterrein: het aangewezen gedeelte van de openbare weg in de Dapperstraat en op het Dapperplein.

2. Register ambulante handel

Artikel 2.1
 • De inschrijving voor de ambulante handel vindt centraal plaats in een door de afdeling Marktzaken van stadsdeel Centrum bijgehouden register.

3. Markten

§1 Algemeen

Artikel 3.1  markttijden
 • 1. De marktdagen zijn van maandag tot en met zaterdag met uitzondering van de erkende feestdagen.

  2. De markturen voor het marktterrein zijn van 6.00 uur tot 18.00 uur,

  3. De openingstijden van de markt zijn van 9.00 uur tot 17.30 uur.

  4. De markt gaat niet door als:

  a. het KNMI verwacht dat de windkracht boven land acht of krachtiger is op de schaal van Beaufort, of

  b. naar het oordeel van het dagelijks bestuur sprake is van bijzondere omstandigheden om de markt af te gelasten.

 • §2 Sollicitantenlijsten

 • Dit reglement geeft geen nadere regels ter uitvoering van deze paragraaf uit de Verordening op de Straathandel 2008.

 • §3 Periodieke en dagelijkse marktindeling

Artikel 3.2  periodieke herindeling
 • 1. Het dagelijks bestuur bepaalt voorafgaand aan de periodieke herindeling:

  a. het aantal plaatsen;

  b. de afmeting van de plaatsen;

  c. de opstelling en de indeling van de plaatsen;

  d. welke plaatsen als vaste plaatsen worden uitgegeven;

  e. welke plaatsen bij voorkeur bestemd zijn voor standwerkers;

  f. op welke plaatsen op het marktterrein verkoopwagens mogen worden geplaatst;

  g. welke plaatsen bij voorkeur bestemd zijn voor het verhandelen van bepaalde artikelen;

  h. de productstimulering, genoemd in artikel 6.1.

  2. Ter uitvoering van hoofdstuk 3, paragraaf 3 Verordening op de Straathandel 2008 wordt bij de periodieke herindeling van de markt de volgende procedure gevolgd:

  a. iedere vaste plaatshouder of voorkeurskaarthouder ontvangt een uitnodiging om de herindelingsbijeenkomst bij te wonen en informatie over de herindeling;

  b. de vaste plaatshouder die een grotere of andere marktplaats kan en wil kiezen, tekent hiervoor vooraf in bij de marktmeester;

  c. voorafgaand aan vergunningverlening wordt gecontroleerd op de voorgeschreven vereisten op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie en wordt door alle vaste plaatshouders en voorkeurskaarthouders de volgende documenten overlegd:

  1° een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan twee weken;

  2° een geldige registratiekaart van het Centraal registratiekantoor van het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel;

  3° de marktpas en eventueel een partnerkaart.

  d. de vaste plaatshouder of voorkeurskaarthouder die is verhinderd om persoonlijk op de herindelingsbijeenkomst aanwezig te zijn, kan zich bij schriftelijke machtiging laten vertegenwoordigen. De machtiging bevat de eigen persoonlijke gegevens en handtekening en gaat vergezeld van een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde De marktmeester ontvangt de machtiging uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de herindelingsbijeenkomst.

  e. Een voorkeurskaarthouder die zonder schriftelijk bericht van verhindering of het aanwijzen van een gemachtigde niet op de herindelingsbijeenkomst aanwezig is, wordt geacht geen interesse te hebben in een vaste marktplaats en wordt van de sollicitantenlijst afgevoerd;

  f. Een vaste plaatshouder heeft met inachtneming van artikel 3.3, tiende lid, de mogelijkheid een enkele marktplaats samen te voegen met een naastliggende enkele marktplaats die vóór de herindeling open was. Samenvoeging vindt plaats op volgorde van de inschrijving op de sollicitantenlijst. Vrijgekomen enkele marktplaatsen kunnen op anciënniteit worden samengevoegd met een direct naastliggende enkele marktplaats nadat alle vaste plaatshouders en voorkeurskaarthouders in de gelegenheid zijn gesteld een marktplaats te kiezen.

  g. de vaste plaatshouder of voorkeurskaarthouder wordt tijdens de herindelingsbijeenkomst opgeroepen om persoonlijk uit de open marktplaatsen een vaste marktplaats te komen kiezen. Hierbij is de volgorde van oproep:

  1° de vaste plaatshouders die in aanmerking komen voor vergroting van hun marktplaats, op anciënniteit;

  2° de overige ingetekende vaste plaatshouders, op anciënniteit;

  3° de voorkeurskaarthouders, op anciënniteit;

  h. de vaste plaatshouder of voorkeurskaarthouder kan bij de oproep om een marktplaats te kiezen aangeven dat hij past in afwachting van een eventueel andere vrij te komen marktplaats. In dat geval dingt hij op een later moment mee naar een vrijgekomen vaste marktplaats, op volgorde van inschrijving op de sollicitantenlijst.

  i. marktplaatsen vrijgekomen doordat een vaste plaatshouder een andere marktplaats kiest, worden weer op anciënniteit gekozen. Vrijgekomen maar eerder toegewezen dubbele marktplaatsen worden niet gesplitst in enkelvoudige plaatsen. Een tijdens de herindeling toegewezen dubbele vaste marktplaats wordt als eenheid gebruikt en kan pas bij een volgende herindeling worden teruggebracht tot een enkele marktplaats.

  j. De marktmeester maakt tijdens de herindeling na iedere keuze kenbaar welke marktplaats is gekozen of welke is vrijgekomen.

  k. de vaste plaatshouder of voorkeurskaarthouder kan tijdens de herindelingsbijeenkomst verzoeken om te ruilen van marktplaats. Het ruilen is alleen toegestaan wanneer geen van de aanwezige plaatshouders of marktmeesters bezwaar maakt.

  l. Een plaatshouder kan bezwaar maken als hij gelet op anciënniteit een marktplaats van een van de ruilende plaatshouders kan opeisen.

  De marktmeester kan bezwaar maken als:

  1° de ruil een acceptabele verdeling van het aanbod op de markt in de weg staat;

  2° door de ruil een aaneengesloten rij ontstaat van ten minste 4 enkele marktkramen met gelijksoortige artikelen;

  3° als de plaatshouder hetzelfde artikel aan gaat bieden als de winkel achter de marktplaats en die niet tot de plaatshouder behoort.

  m. tot formele sluiting van de herindeling kan een keuze op anciënniteit worden gemaakt. De keuze wordt bekrachtigd door ondertekening van het keuzeformulier.

  n. iedere vaste plaatshouder ontvangt vóór het ingaan van de nieuwe herindeling een schriftelijke marktplaatsvergunning.

Artikel 3.3  toewijzing vaste en losse marktplaats
 • 1. De dagelijkse indeling om 9.00 uur vindt in volgorde plaats bij:

  a. de kruising Dapperstraat/Wagenaarstraat, het deel tussen Mauritskade en Eerste van Swindenstraat;

  b. de kruising Dapperstraat/Reinwardtstraat, het deel tussen Eerste van Swindenstraat en Wijttenbachstraat. Op maandag vindt de indeling voor dit deel plaats op het Dapperplein.

  2. Voorafgaand aan de dagelijkse indeling vindt de loting voor venters plaats in het kantoor van de marktmeester.

  3. De loting voor standwerkers vindt om 8.30 uur plaats in het kantoor van de marktmeester.

  4. Voor de loting kan iedere standwerker één marktpas inleveren.

  5. Om de volgorde voor loting van standwerkers te bepalen, worden de marktpassen door de marktmeester geschud, met de keerzijde naar boven. Vervolgens wordt met een worp van een dobbelsteen het aantal marktpassen bepaald dat de gegadigden aanwijst en de volgorde waarin gegadigden kunnen meedingen naar een plaats. De marktpassen van ingelote standwerkers worden tijdens de marktdag door de marktmeester beheerd.

  6.Vaste marktplaatsen en niet op locatie aangewezen productstimuleringsplaatsen die niet om 8.45 uur zijn bezet, worden voor die dag als losse marktplaats uitgegeven.

  7.Tijdens de dagelijkse indeling wordt een lijst van gegadigde sollicitanten gemaakt om het aantal toe te kennen losse marktplaatsen te bepalen. Plaatsing op de lijst verplicht tot deelname.

  8. Tot het moment van toekenning van de laatste dubbele marktplaats kan met instemming van de marktmeester worden afgezien van deelname aan de indeling. De marktmeester wijst op anciënniteit de marktplaats aan.

  9. Voorkeurskaarthouders kunnen op anciënniteit meeloten voor het verkrijgen van een dubbele

  plaats.

  10. Marktplaatsen die door een gemarkeerde doorloop of tussenruimte zijn gescheiden, worden niet samengevoegd.

  11. Vergunningen voor voorkeurskaarten en vaste marktplaatsen gelden van maandag tot en met zaterdag, met uitzondering van erkende feestdagen en tot uiterlijk de eerstvolgende herindeling.

  12. Een vergunning voor een losse marktplaats wordt per dag uitgegeven.

  13. Dagelijks wordt door de marktmeester bepaald of hij ongemarkeerde doorlopen of extra beschikbare ruimte bij een marktplaats aan de vergunninghouder kan toewijzen. Bij toewijzing geldt dat:

  a. een standwerkersplaats niet wordt vergroot;

  b. deze van toepassing is op die dag en hier geen rechten aan kunnen worden ontleend.

  14. De vergunninghouder voldoet de verschuldigde leges overeenkomstig de geldende verordening.

 • §4 Vergunningen, voorkeurskaarten en standwerkersplaatsen

Artikel 3.4  vergunning marktplaats
 • 1. Het dagelijks bestuur verleent overeenkomstig de Verordening op de Straathandel 2008 en dit reglement een vergunning om een marktplaats in te nemen.

  2. Een aanvraag voor een vergunning gaat vergezeld van:

  a. het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 14 dagen;

  b. het btw-identificatienummer van de Belastingdienst;

  c. een kopie van de geldige registratiekaart van het Centraal registratiekantoor van het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel;

  d. een kopie van de geldige marktpas Marktzaken Gemeente Amsterdam van de aanvrager en eventuele partnerkaart;

  e. een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de aanvrager;

  f. een recente pasfoto;

  g. een geldige polis wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers;

  g. indien van toepassing, verblijfsvergunning.

  3. Voor een partnerkaart moet de partner van de vergunninghouder een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, niet ouder dan zes maanden, meenemen.

Artikel 3.5  voorkeurskaarten
 • 1. Het dagelijks bestuur bepaalt in het belang van het goed functioneren van de markt of zij op grond van artikel 3.14 of artikel 7.2, zesde lid, Verordening op de Straathandel 2008 voorkeurskaarten beschikbaar stelt of intrekt.

  2. Een beschikbare voorkeurskaart wordt schriftelijk aangeboden en dient binnen vier weken na briefdatum in ontvangst te worden genomen.

  3. Indien binnen vier weken na briefdatum de voorkeurskaart niet in ontvangst is genomen, vervalt de inschrijving.

Artikel 3.6  vergunning standwerkersplaats
 • In aanvulling op artikel 3.15 Verordening op de Straathandel 2008 geldt dat:

  a. de standwerker voor de loting aan de marktmeester opgeeft met welk artikel hij op de markt wil komen.

  b. aan standwerkers geen gezamenlijke vergunning voor een bepaald soort artikel wordt verleend.

  c. op een standwerkersplaats het gebruik van prijsaanduidingen, meet- en weeginstrumenten niet is toegestaan.

  d. een standwerker slechts één aangewezen standwerkersplaats kan worden toegewezen.

 • §5 Plaatsbezetting en vervanging

Artikel 3.7  bezetten marktplaats
 • 1. Op grond artikel 3.17, vierde lid, Verordening op de Straathandel 2008 kan het dagelijks bestuur een vaste plaatshouder ontheffen van de verplichting tot driedaagse plaatsbezetting.

  2. In geval van ziekte of bijzondere omstandigheden wordt de marktmeester onmiddellijk op de hoogte gesteld. Als van de ziekte vooraf bekend is dat deze meer dan drie weken duurt of als een kortstondige ziekte meer dan drie weken voortduurt, wordt vooraf of na drie weken een schriftelijk verzoek tot ontheffing gedaan bij de marktmeester. Van vakantie wordt vooraf opgave gedaan bij de marktmeester.

Artikel 3.8  vervanging
 • 1. Het dagelijks bestuur kan aan de vaste plaatshouder of voorkeurskaarthouder ontheffing verlenen van het verbod zich op de marktplaats te doen vervangen, bij;

  a. kortstondige ziekte, als de marktmeester hiervan onmiddellijk in kennis wordt gesteld;

  b. ziekte langer dan drie weken, na schriftelijk verzoek aan de marktmeester;

  c. vakantie, met opgave vooraf aan de marktmeester;

  d. bijzondere omstandigheden naar het oordeel van het dagelijks bestuur.

  2. De tijdsduur waarvoor vervanging kan worden verleend, is voor:

  a. ziekte of bijzondere omstandigheden, voor de duur ervan.

  b. vakantie, voor de duur van ten hoogste zes weken per kalenderjaar

  3. Bij ontheffing voor vervanging geldt dat:

  a. de vervanger een handelingsbevoegd meerderjarig persoon is met bekwaamheid van de artikelen die in de drie maanden voorafgaand aan het verzoek tot ontheffing zijn verhandeld, die:

  1° niet als houder van een partnerkaart voor een andere plaatshouder of zelf een marktplaats op de Dappermarkt heeft ingenomen;

  2° niet als vervanger van een andere plaatshouder op de Dappermarkt is opgetreden.

  b. het niet is toegestaan om te wijzigen van de in de drie maanden voorafgaand aan het verzoek gebruikelijk gevoerde verkoopartikelen;

  c. het niet is toegestaan om te wijzigen van de in de drie maanden voorafgaand aan het verzoek gebruikelijk ingenomen verkoopdagen.

  4. Bij vervanging van een vaste plaatshouder wordt de vaste marktplaats ingenomen. Als de vaste plaatshouder een winkel houdt die niet achter de vaste marktplaats is gevestigd, kan bij beschikbaarheid ook de marktplaats voor de winkel of een dichter bij de winkel gesitueerde marktplaats worden ingenomen.

Artikel 3.9  ontheffingen bezetten marktplaats en vervanging
 • 1. In aanvulling van artikel 3.7 en 3.8 geldt bij het verlenen van een ontheffing dat:

  a. bij een verminderde plaatsbezetting van twee dagen per week tenminste één dag wordt ingenomen op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag;

  b. de gezamenlijke periode waarover ontheffing in verband met ziekte of bijzondere omstandigheden is verleend ten hoogste twee jaar bedraagt in een tijdsbestek van vier aaneengesloten kalenderjaren;

  c. een verzoek tot ontheffing wegens ziekte vergezeld gaat van een medische verklaring waaruit de onmogelijkheid blijkt de marktplaats in te nemen.

  2. Als de in het in eerste lid, onder c, genoemde medische verklaring niet wordt overgelegd of als naar het oordeel van de marktmeester behoefte bestaat aan nadere informatie, dient de vergunninghouder een keuring te ondergaan bij een door het dagelijks bestuur aan te wijzen geneeskundige.

 • §6 Orde op de markt

Artikel 3.10  verbod op verpachting marktplaats
 • 1. Op grond van artikel 3.17 en 3.19, onder a, Verordening op de Straathandel 2008 is het de vergunninghouder niet toegestaan de toegewezen marktplaats te verpachten.

  2. Er is sprake van verpachting als de vergunninghouder de marktplaats in gebruik geeft aan een ander of toestaat dat een ander de marktplaats in bezit neemt dan wel gebruikt. Hieronder wordt begrepen het samenwerken, assisteren, vervangen of enige andere wijze waarmee kennelijk wordt beoogd de marktplaats te gebruiken zonder dat de vergunninghouder persoonlijk aanwezig is.

  3. Het tweede lid is niet van toepassing op het in gebruik geven aan of het toestaan van het in bezit nemen of gebruik door:

  a. de houder van de partnerkaart van de vergunninghouder;

  b. de persoon die door of namens het dagelijks bestuur toestemming is verleend om de vergunninghouder op de marktplaats te vervangen;

  c. een meerderjarig persoon in aanwezigheid van de vergunninghouder, mits deze niet zelf een marktplaats inneemt of in de twee voorafgaande weken hebben ingenomen en:

  1° mede-eigenaar is van het marktbedrijf;

  2° in loondienst is bij de vergunninghouder, of

  3° niet in loondienst is, maar ten hoogste twee dagen per week werkzaam is bij de vergunninghouder.

  4. ten genoegen van het dagelijks bestuur wordt op eerste verzoek en terstond het schriftelijk bewijs geleverd dat aan het derde lid, onder c, is voldaan.

Artikel 3.11  verboden gedragingen
 • 1. Het is de marktplaatshouder niet toegestaan om:

  a. de op het wegdek gemarkeerde doorlopen tussen de marktplaatsen op enigerlei wijze te blokkeren;

  b. een ander artikel dan bij branche op de vergunning is beschreven op de marktplaats in voorraad te hebben, uit te stallen, te koop aan te bieden of te verkopen.

  2. Ter uitvoering van artikel 3.19, onder b, Verordening op de Straathandel 2008 geldt dat de marktplaatshouder zich per dag ten hoogste 30 minuten van zijn marktplaats mag verwijderen en hij de marktmeester van te voren informeert.

  3. Het dagelijks bestuur kan aan de volgende personen ontheffing verlenen om zich langer dan 30 minuten per dag van zijn marktplaats te verwijderen:

  a. leden van de Marktoverleg Commissie, voor noodzakelijke commissieactiviteiten die niet buiten de markttijden verricht kunnen worden;

  b. bestuursleden van de Belangenvereniging Marktondernemers Dappermarkt, voor noodzakelijke activiteiten die niet buiten de markttijden verricht kunnen worden;

  c. bestuursleden van Stichting Koopcentrum Dappermarkt, voor noodzakelijke activiteiten welke niet buiten de markttijden verricht kunnen worden.

  4. De markmeester beoordeelt of sprake is van een situatie genoemd in het derde lid, onder a, b of c waarvoor ontheffing kan worden verleend.

Artikel 3.12  verbod op te verhandelen waren
 • 1. Het is op gehele marktterrein niet toegestaan om de volgende artikelen te in voorraad te hebben, uit te stallen of te verhandelen:

  a. motorvoertuigen;

  b. alcoholhoudende dranken;

  c. wapens of messen, uitgezonderd keukenmessen die zijn uitgestald in een gesloten vitrine;

  d. pornografie of seksartikelen;

  e. gebruikte goederen, tenzij dit voor het publiek duidelijk zichtbaar door bebording wordt aangegeven;

  f. goederen of artikelen waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen, tenzij dit voor het publiek duidelijk zichtbaar door bebording wordt aangegeven en op de verpakking de naam en adres van de vergunninghouder is vermeld. Zuivelproducten waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen of producten waarvan de uiterste gebruiksdatum is overschreden, zijn nooit toegestaan.

  2. Het is met uitzondering van de op aangewezen marktplaatsen niet toegestaan om de volgende artikelen te in voorraad te hebben, uit te stallen of te verhandelen:

  a. poeliers- of viswaren;

  b. ter plaatse verwarmde, gebakken, gekookte of anderszins bereide drink- en etenswaren.

  3. Naast de in het eerste en tweede lid genoemde verboden artikelen, is het op een standwerkersplaats niet toegestaan de volgende artikelen in voorraad te hebben, uit te stallen, voor de verkoop aan te bieden of te verkopen:

  a. uitzoekpartijen of keuzeartikelen;

  b. maatgebonden artikelen als schoeisel en kleding;

  c. etenswaar bedoeld voor onmiddellijke consumptie;

  d. gebruikte goederen.

Artikel 3.13  gebruik, huur en verhuur marktkramen
 • 1. Het is niet toegestaan om zonder vergunning of toestemming van het dagelijks bestuur ander materiaal dan het standaard huurmateriaal te gebruiken, uitgezonderd op de standwerkersplaats.

  2.Het dagelijks bestuur kan aan de marktplaatshouder een vergunning of toestemming verlenen voor het plaatsen van een eigen kraam of verkoopinrichting. De aanvraag hiervoor wordt in behandeling genomen als:

  a. de hoofdactiviteit bestaat uit de verkoop van bederfelijke etenswaren of de marktplaatshouder een marktplaats inneemt waar bederfelijke etenswaar mag worden verkocht en daartoe speciaal is aangewezen;

  b. het gebruik van ander materiaal dan het standaard huurmateriaal van overheidswege dringend is gewenst of bepaald;

  c. de plaatselijke situatie naar het oordeel van het dagelijks bestuur het gebruik van ander materiaal toelaat;

  3. Een aanvraag gaat vergezeld van een tekening op schaal, beschrijving en fotomateriaal van de uitvoering van het eigen kraammateriaal of de verkoopinrichting.

  4. Op een standwerkersplaats mag gebruik worden gemaakt van een eigen kraam of uitstalmateriaal met een lengte van ten hoogste drie meter of een marktparasol. De marktparasol is niet hoger dan 2,6 meter en steekt niet meer uit dan een meter aan beide zijden van de marktkraam en ten hoogste 60 centimeter vóór de doorgetrokken streep op de weg.

4 Staan- of ligplaatsen buiten de markt

Dit reglement geeft geen nadere regels ter uitvoering van dit hoofdstuk uit de Verordening op de Straathandel 2008.

5 Venten

Artikel 5.1  venten met andere waren
 • 1. Vergunningen om op het marktterrein te venten met alcoholvrije dranken en geringe eet- en drinkwaren ten behoeve van de vergunninghouders, vervangers en medewerkers, worden bij voorrang verleend aan gevestigde horecaondernemingen in de directe omgeving van de Dappermarkt.

  2. Het dagelijks bestuur kan het aantal te verlenen vergunningen aan een maximum verbinden.

6 Nadere regels

Artikel 6.1 productstimulering (branchepatroon)
 • 1. In dit artikel wordt verstaan onder:

  a. productstimulering: het door het dagelijks bestuur vaststellen van productgroepen en artikelen die nog niet op de markt zijn vertegenwoordigd en kunnen toetreden dan wel die stimulering behoeven ter versterking van de markt;

  b. productstimuleringsplaats: een marktplaats waarop door productstimulering vastgestelde productgroep wordt verhandeld. Productstimuleringsplaatsen zijn onderverdeeld in aangewezen of niet-aangewezen locaties.

  2.Bij productstimulering wordt de volgende procedure gevolgd::

  a. Na advies de Marktoverleg Commissie stelt het dagelijks bestuur het aantal productstimuleringsplaatsen vast, wijst de locaties aan die bij voorkeur zijn bestemd en geeft de afmetingen van de productstimuleringsplaats aan;

  b. voor productstimuleringsplaatsen kunnen voorkeurskaarten beschikbaar worden gesteld. De voorkeurskaarten worden in eerste instantie aangeboden aan de vaste plaatshouder of voorkeurskaarthouder die voor handel in een door productstimulering aangewezen product is ingeschreven.

  c. Bij het niet invullen van de productstimuleringsplaatsen worden de voorkeurskaarten aangeboden in:

  1° een advertentie in het vakblad De Koopman van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel;

  2° een aankondiging op het marktkantoor, het stadsdeelhuis Oost en de afdeling Marktzaken van stadsdeel Centrum;

  d. alle ingeschrevenen op de sollicitantenlijst van de markt kunnen binnen de vastgestelde termijn schriftelijk solliciteren waarbij de selectie plaatsvindt naar artikel en vervolgens naar anciënniteit;

  e. een aangewezen productstimuleringsplaats die niet is ingevuld, wordt bij de dagelijkse indeling bij voorkeur toegewezen aan degene die voor de markthandel in het desbetreffende artikel of groep van artikelen is ingeschreven. Bij meerdere gegadigden wordt de productstimuleringsplaats toegewezen op volgorde van anciënniteit;

  h. het is niet toegestaan om zonder toestemming van het dagelijks bestuur van verkoopartikel te wijzigen. Toestemming kan worden verleend als een houder van een productstimuleringsplaats op grond van anciënniteit in aanmerking komt voor een vaste marktplaats waarvoor ook fysieke ruimte op de markt is.

  3. De toewijzing van productstimuleringsplaatsen vindt plaats door het dagelijks bestuur na advies van een onafhankelijke keuringscommissie afkomstig uit de Marktoverleg Commissie en bestaande uit een marktmeester en twee afgevaardigde marktondernemers. De keuringscommissie adviseert de aspirant-houder van productstimuleringsplaats op basis van assortiment, kwaliteit, presentatie en eventueel hygiëne.

Artikel 6.2  uiterlijk, aanzien en verontreiniging
 • 1. De marktplaats wordt binnen één uur na toewijzing als verkooppunt ingericht, waarbij:

  a. deze als eenheid wordt benut en actieve verkoopactiviteiten plaatsvinden;

  b. deze niet als doorloop of etalage wordt gebruikt;

  c. zodanig is ingericht dat de handelswaar in overtuigende zin en aantoonbaar aan de vergunninghouder toebehoort;

  d. het hebben van koopwaar, borden en reclamemateriaal op of buiten de kap van de marktkraam vóór de doorgetrokken lijn op het asfalt van het marktterrein is niet toegestaan;

  e. de achterzijde van de kraam uitsluitend mag worden afgesloten met een demontabel zeil, aanvoermateriaal of een voertuig;

  f. aan de achterzijde van de marktkraam geen goederen worden aangeboden of verkocht;

  g. het bevestigen van overspanningen of luifels niet is toegestaan met uitzondering van zonne- of regenluifels, niet hoger dan 2,6 meter en tot een maximumuitval van 60 centimeter voorbij de doorgetrokken lijn op het marktterrein.

  h. het belemmeren van doorzicht aan de zijkanten van de marktkramen niet is toegestaan;

  i. koopwaar aan de zijkanten wordt uitgestald tot ten hoogste de voorste staanders van de jukken van de marktkramen.

  2. De vergunninghouder blijft tot 18.00 uur of tot aan de afbouw door de kramenzetter aansprakelijk voor de op zijn marktplaats opgebouwde marktkraam en het op zijn marktplaats aangeboden afval.

Artikel 6.3  verwarmingstoestellen, kook- of bakinstallaties
 • 1. In bijzondere gevallen kan het dagelijks bestuur aan vaste plaatshouders en voorkeurskaarthouders die etenswaren als hoofdartikel voeren, ontheffing verlenen om in directe samenhang met het hoofdartikel een geringe bereidingsactiviteit uit te voeren. Een verzoek daartoe gaat vergezeld met een verklaring van geen bezwaar van de direct aangrenzende vaste plaatshouders.

  2. Het is na ontheffing van het dagelijks bestuur en met inachtneming van de Wet Milieubeheer, de Warenwet en artikel 4.17 Algemene Plaatselijke Verordening 2008 toegestaan om op aangewezen marktplaatsen verwarmingstoestellen of bak- en kookinstallaties te gebruiken, voor het bakken of bereiden van geringe etenswaren.

  3. Op een standwerkersplaats kan ontheffing worden verleend ten behoeve van demonstratie. Een verzoek hiertoe wordt vóór de loting aan de marktmeester gedaan.

  4. Voorschriften en aanwijzingen van de brandweer worden strikt en onmiddellijk uitgevoerd.

Artikel 6.4  aanvoer en opslag van zaken en waren en het plaatsen van voertuigen
 • 1. Het is niet toegestaan om vóór 6.30 uur of na 18.00 uur zaken of waren op het marktterrein aan- of af te voeren of voertuigen aanwezig te hebben.

  2. Het rijden met voertuigen op of het aanvoeren van goederen naar de marktplaats is toegestaan tot één uur na plaatstoewijzing maar uiterlijk tot 11.00 uur.

  3. Na 11.00 uur is het plaatsen van een voertuig uitsluitend toegestaan binnen de afgebakende ruimte van de toegewezen marktplaats en achter de marktkraam.

  4. Het rijden met voertuigen op of het afvoeren van goederen van de marktplaats is tijdens de wintertijd toegestaan vanaf 16.00 uur en tijdens zomertijd vanaf 16.30 uur.

  5. Aanvoermateriaal of een voertuig dat achter de marktkraam is geplaatst, mag niet hoger zijn dan 2,6 meter.

  6. De marktplaats wordt:

  a. tijdens de wintertijd tenminste bezet tot 16.00 uur en tijdens de zomertijd tenminste tot 16.30 uur, en

  b. naar het oordeel van de marktmeester met voldoende koopwaar ingericht.

  7. Met inachtneming van artikel 4.11 Verordening op de Straathandel 2008 is het niet toegestaan om de marktplaats vóór de in het zesde lid genoemde tijden te ontruimen.

Artikel 6.5  energie- en watervoorziening
 • 1. Op het marktterrein zijn voorzieningen voor elektriciteit en water beschikbaar ten behoeve van de vergunninghouder. Daarbij geldt dat:

  a. per enkele marktkraam één 220-voltaansluiting mag worden gebruikt;

  b. de maximale belasting niet mag worden overschreden (4 ampère = 880 watt);

  c. de 220-voltaansluiting uitsluitend voor verlichting mag worden gebruikt;

  d. verplicht gebruik wordt gemaakt van goedgekeurde stekkers (NEN 1010), snoeren en overige componenten;

  e. uitsluitend gebruik wordt gemaakt van het daarvoor bestemde stekkercompartiment in de verlichtingspalen.

  2. Met toestemming van de marktmeester kan gebruik worden gemaakt van een extra 220-volt- of 380-voltaansluiting.

  3. Een 380-voltaansluiting kan worden verleend als een verkoopartikel noodzakelijk moet worden gekoeld of verwarmd. Een vaste plaatshouder of voorkeurskaarthouder vraagt hiervoor schriftelijke goedkeuring van de marktmeester. Een sollicitant doet het verzoek vóór aanvang van de dagelijkse loting bij de marktmeester die bij instemming mondelinge goedkeuring verleent.

  Het gebruik van de 380-voltaansluiting wordt belast volgens de toebehorende verbruiksmeters.

  4. Het watertappunt is tijdens markturen voor de marktplaatshouder beschikbaar als het verkoopartikel dit noodzaakt of als de marktmeester gebruik voor andere marktdoeleinden noodzakelijk acht. Toestemming voor gebruik is bij de marktmeester te verkrijgen. Een vaste plaatshouder of voorkeurskaarthouder vraagt hiervoor schriftelijke goedkeuring van de marktmeester. Een sollicitant doet het verzoek vóór aanvang van de dagelijkse loting bij de marktmeester die bij instemming mondelinge goedkeuring verleent.

  Het gebruik van een watertappunt wordt, buiten het geldende markttarief, belast volgens de toebehorende verbruiksmeters.

  5. De voorziening wordt zorgvuldig behandeld, vrijgehouden van obstakels en blijft vrij toegankelijk. Bij storing of schade wordt de marktmeester direct in kennis gesteld.

  6. Bij misbruik of gebruik van ondeugdelijk materiaal kan de marktmeester de aansluiting onmiddellijk beëindigen.

  7. Het is niet toegestaan om veranderingen aan voorzieningen aan te brengen, te laten brengen of hier zelf in te voorzien.

  8. Het dagelijks bestuur onthoudt zich van iedere aansprakelijkheid ten aanzien van schade veroorzaakt door het uitvallen van levering van energie of water, of schade veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal of onkundig gebruik.

Artikel 6.6  afval
 • 1. De vergunninghouder is verplicht om:

  a. tijdens de duur van de markt ten minste één afvalzak in of aan zijn marktkraam zichtbaar aanwezig en in gebruik te hebben en daarin het restafval van de marktplaats onmiddellijk in te zamelen;

  b. op eigen initiatief of op eerste aanwijzing van de marktmeester of een ander daartoe aangewezen ambtenaar vervuiling op en in de directe omgeving van zijn marktplaats onverwijld op te ruimen;

  c. na afloop van de markt:

  1° klein afval in daartoe verstrekte, afgesloten afvalzakken en karton gevouwen en gebundeld met de daartoe verstrekte tape aan te bieden op de daartoe aangewezen verzamelplaats, of

  2° zijn afval zelf mee te nemen.

  2. Vloeibaar afval in de vorm van oliën of vetten wordt door de vergunninghouder zelf opgeruimd en meegenomen van het marktterrein.

  3. Dierlijk afval wordt door de vergunninghouder zelf meegenomen van het marktterrein en aangeboden aan een verwerkingsbedrijf.

  4. Kosten voor het verwijderen van onjuist aangeboden of niet opgeruimd afval worden bij de overtreder in rekening gebracht.

7. Verwijderings- weigerings- en intrekkingsgronden

Artikel 7.1  weigerings- en intrekkingsgronden beschikkingen straathandel
 • In aanvulling op artikel 7.2, tweede lid, Verordening op de Straathandel wordt een vergunning voor een staanplaats ook geweigerd als het innemen ervan in strijd is met het vernieuwingsplan in een aangewezen gebied, bedoeld in artikel 3.5 Wet ruimtelijke ordening.

8 Slotbepalingen

Artikel 8.1  handhaving en toezicht op de naleving
 • 1. De vergunninghouder toont of overhandigt tijdens de duur van de markt op eerste verzoek van de ambtenaar die is belast met handhaving en toezicht, het bewijs van inschrijving Marktzaken Gemeente Amsterdam, de partnerkaart, vergunning of ontheffing.

Artikel 8.2  nadere voorwaarden en wijziging tijden
 • 1. Het dagelijks bestuur kan nadere voorwaarden stellen bij het verlenen van een vergunning, ontheffing of anderszins van hetgeen in of bij dit reglement is bepaald.

  2. Het dagelijks bestuur kan in het belang van het functioneren van de markt de in dit reglement genoemde tijden wijzigen.

Artikel 8.3  overgangsbepaling
 • Onder eerdere reglementen genomen besluiten blijven van kracht totdat hun looptijd eindigt, worden gewijzigd of ingetrokken.

Artikel 8.4  citeertitel
 • Dit reglement kan worden aangehaald als: Beheerreglement Dappermarkt 2010.