Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - West

Marktreglement 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - West
Officiële naam regelingMarktreglement 2012
CiteertitelMarktreglement stadsdeel West 2012
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpEconomische zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van de Verordening op de straathandel 2008 kan het Dagelijks Bestuur nadere regels vaststellen over de onderwerpen als genoemd in artikel 6.1 van de Verordening op de straathandel 2008: branchepatroon op de markt, gebruik, inrichting, en uitvoering van kramen en verkoopinrichtingen, aanvoer en opslag van waren, energievoorziening op de markt, orde en veiligheid op de markt, tegengaan verontreiniging van het markterrein, maken van reclame op marktterrrein, houden van jaarmarkten, vervangen van kooplieden op marktplaatsen. Daarnaast kan het Dagelijks Bestuur op grond van de Verordening op de straathandel 2008 over een aantal onderwerpen beleid vaststellen. Het marktreglement bevat zowel nadere regels als beleid.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-201319-03-2016nieuwe regeling

04-12-2012

Stadsblad De Echo, 9 januari 2013

2012/14953

Tekst van de regeling

Marktreglement 2012

1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen
 • Aanvoermaterieel Materiaal waarmee de handel op de markt wordt aangevoerd, bijvoorbeeld een aanhanger of kar.

 • Bijzondere plaatsen Plaatsen met bijzondere afmetingen of voorzieningen, bijvoorbeeld een vloeistofdichte vloer voor een bakplaats.

 • Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur (DB) van stadsdeel West, gemeente Amsterdam

 • Dissel Verbinding eigen materiaal met trekkend voertuig.

 • Eigen materiaal Een verkoopinrichting of eigen kraam als beschreven in artikel 3.22, lid 4

 • Marktkraam Marktkraam bestaat uit bokje, juk, kap, legblad overeenkomstig bijlage 3.

 • Marktmeester Persoon die namens het Dagelijks Bestuur beheer en toezicht uitvoert in de dagelijkse gang van zaken op markt en als zodanig is aangewezen.

 • Marktbeheer Afdeling Openbare Ruimte en Veiligheid stadsdeel West.

 • Marktpas Bewijs van inschrijving in het register voor de ambulante handel bij de afdeling Marktzaken van de gemeente Amsterdam.

 • Presentielijst Registratie van aanwezige vergunninghouders.

 • Productstimulering Het Dagelijks Bestuur kan voorkeurskaarten verstrekken, die bestemd zijn voor het verhandelen van bepaaldë artikelen in het belang van het functioneren van de markt.

 • Sollicitantenlijs Lijst.met kooplieden/ambulante handelaren die ingeschreven staan in het register ambulante handel en niet in het bezit zijn van een vergunning voor een vaste plaats of een voorkeurskaart voor de betreffende markt.

 • Standwerker Marktkoopman die publiek om zich heen verzamelt, een aansprekende uiteenzetting houdt over de door hem te verhandelen waren en vervolgens een aantal personen gelijktijdig probeert over te halen tot aankoop.

 • Stormanker In het wegdek aangebrachte voorziening voor het zekeren van marktkramen.

 • Vergunninghouder Verordening kent vaste plaatshouders, houders voorkeurskaart, overige sollicitanten en lotelingen. Eerste drie (vaste, voorkeur én sollicitanten) staan allen ingeschreven op sollicitantenlijst. Wie op de markt staat heeft of een vergunning voor een vaste plaats of een vergunning voor een dag.

 • Verordening Verordening op de straathandel 2008

 • Voorkeurskaart Schriftelijk bewijs dat sollicitanten voor een markt recht geeft op een (tijdelijke) plaats op die markt.

 • Wintertijd Periode van 5 augustus tot 1 april.

 • Zomertijd Periode van 1 april tot 15 augustus.

2 Markten

Artikel 2.1 Marktdagen algemene warenmarkt
 • 1. Er zijn twee markten: de Ten Katemarkt en de markt Bos en Lommerplein. De grenzen van de markten, en de de plaatsen zijn, aangegeven in de plattegronden die zijn. bijgevoegd als bijlage 1 en 2.

 • 2. De Ten Katemarkt en de markt op het Bos en, Lommerplein zijn algemene warenmarkten.

 • 3. De marktdagen van de Ten Katemarkt zijn maandag tot en met zaterdag en de marktdagen van de markt op het Bos en Lommerplein zijn dinsdag töt en met zaterdag, met uitzondering van erkende feestdagen en door het Dagelijks Bestuur aangewezen extra marktdagen,

Artikel 2.2 Indeling en uitbreiding marktplaatsen
 • 1. Een marktplaats is een aangegeven opstelruimte van de kraam en opstelruimte voor het aanvoermateriaal. Marktkraam, aanvoermateriaal en goederen moeten binnen de grenzen van de marktplaats worden opgesteld. Op de Ten Katemarkt mogen aanvoermaterialen en/of voertuigen niet achter de kraam worden geplaatst, tenzij de hoogte minder dan 1.50 m bedraagt. Eigen materiaal inclusief dissel mag niet groter zijn dan de toegewezen marktplaats.

 • 2. De indeling en opstelling van de marktkramen, inclusief vluchtwegen, van beide markten is opgenomen in de plattegronden, behorend bij het marktreglement. Van de daarin vermelde maten en opstelling mag niet worden afgeweken.

 • 3. Een enkelvoudige marktplaats is maximaal vier meter.

 • 4. Een dubbele marktplaats is maximaal acht meter.

 • 5. Een drievoudige marktplaats is maximaal twaalf meter.

 • 6. Een enkelvoudige marktplaats kan bij een dagelijkse (her)indeling uitgebreid worden naar een dubbele marktplaats.

 • 7. Een dubbele marktplaats kan bij een dagelijkse (her)indeling worden uitgebreid naar een drievoudige marktplaats.

 • 8. Uitbreiden kan alleen als de naastgelegen plaats op die dag niet wordt ingenomen.

 • 9. Op de Ten Katemarkt is op een beperkt aantal plaatsen uitbreiding van marktplaatsen tot maximaal acht meter toegestaan.

Artikel 2.3 Afmeting en inrichting van de marktkramen
 • 1. Een marktkraam bestaat uit maximaal twee legbladen, twee jukken, een bokje en een kap van zeildoek.

 • 2. Voor de marktkramen op beide markten geldt:

  • a.

   De vergunninghouder is verplicht om materiaal bij zich te hebben waarmee, in geval van toename van de wind, de marktkraam deugdelijk kan worden vastgezet aan de stormankers.

  • b.

   Het is niet toegestaan koopwaar, borden of reclame-uitingen te plaatsen, te hangen of te bevestigen buiten de aangegeven marktplaats; goederen mogen niet aan de zijkant van de marktkraam worden uitgestald of aan het kraamjuk worden opgehangen, tenzij specifieke omstandigheden dit toelaten. Dit ter beoordeling van de marktmeester.

  • c.

   Het is verboden bovenop de kraam reclame-uitingen te plaatsen.

  • d.

   De marktplaats is uitsluitend bestemd voor de verkoop van artikelen; een terras is niet toegestaan.

 • 3. Voor de marktkramen op de Ten Katemarkt gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   Indien markplaatshouders zeilen aan achter- of zijkant bevestigen, moeten deze doorzichtig zijn vanaf een hoogte van 1,50 meter vanaf de gronden aan de kraam zijn bevestigd.

  • b.

   Uitgestalde handelswaar moet voldoende doorkijk naar de achtergelegen winkelpanden geven vanaf een hoogte van 1,50 meter vanaf de grond.

  • c.

   Aan de voorzijde van de marktkraam mogen vanaf de voorste staander van het juk tot een maximale lengte van 80 centimeter handelsgoederen worden uitgestald.

  • d.

   Aan de achterzijde van de marktkraam mag worden uitgestald tot een maximum van 1.20 m, tenzij naar het oordeel van de marktmeester de situatie ter plaatse dit niet toelaat.

  • e.

   Het trottoir dient in alle gevallen dusdanig vrij te zijn van uitstallingen, aanhangwagens en obstakels dat een vrije doorgang van 1.80 meter vanaf de gevel is gewaarborgd.

  • f.

   Om bij calamiteiten doorgang van voertuigen mogelijk te maken en het publiek voldoende ruimte te geven om veilig te kunnen lopen over het marktterrein, moeten de kramen geplaatst worden met de jukken aan de verkoopzijde direct achter het oog van de stormankers.

 • 4. Voor de marktkramen op de markt op het Bos en Lommerplein gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   De achterzijde van de kraam mag uitsluitend worden afgedicht met:

   - een demontabel zeil;

   - een voertuig of overig aanvoermateriaal dat niet langer is dan de toegewezen marktplaats;

  • b.

   De begrenzing van de marktplaats is op de grond aangegeven door een rij van stormankers. De marktkraam moet zo worden neergezet dat de voorste staanders geplaatst worden op de rij van stormankers;

  • c.

   Het is niet toegestaan:

   -koopwaar, borden of reelame-uitingen te plaatsen, te hangen of te bevestigen voor de voorste staander van de kraam, of bij het ontbreken hiervan op gelijke hoogte;

   -staanders buiten de begrenzing van de kraam te plaatsen;

   -een ander zeil dan door de kramenzetter geleverd is te gebruiken.

Artikel 2.4 Marktcommissie
 • 1. Elke markt kent zijn eigen marktcommissie. De marktcommissies van de beide markten adviseren het Dagelijks Bestuur gevraagd en ongevraagd overalle marktaangelegenheden en is de enige officiële gesprekspartner namens de marktplaatshouders.

 • 2. In de beide marktcommissies zitten:

  • -

   drie marktplaatshouders, waarvan allen vaste plaatshouder of voorkeurskaarthouder;

  • -

   een bestuurslid van de afdeling Amsterdam van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH);

  • -

   een kramenzetter of een andere, vertegenwoordiger-van het kramenzetbedrijf van de betreffende markt.

 • 3. De marktcommissie bestaat uit maximaal vijf leden.

 • 4. De ledën yan de marktcommissie worden geacht de belangen van de markt te vertegenwoordigen.

 • 5. De marktcommissie.stelt een reglement op over de wijze waarop de verkiezingen, vervanging, mogelijkheid van herbenoeming en ontslag plaatsvinden en is verantwoordelijk voor een ordelijke en integere gang van zaken.

 • 6. Bij ziekte of afwezigheid kan een lid van de marktcommissie zich alleen laten vervangen door een vaste plaatshouder of een voorkeurkaarthouder.

 • 7. De verkiezing wordt eens in de vier jaar gehouden.

 • 8. Leden die geen vaste plaatshouder of voorkeurskaarthouder meer zijn houden op lid te zijn van de marktcommissie.

 • 9. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen en deelt dit schriftelijk mee aan het Dagelijks Bestuur.

Artikel 2.5 Marktoverleg
 • 1. Het marktoverleg is een afstemmingsoverleg tussen de marktcommissie en vertegenwoordigers van stadsdeel West.

 • 2. Deelnemers aan het overleg namens het stadsdeel zijn:

  • -

   afdelingsmanager afdeling Handhaving openbare ruimte

  • -

   een ambtelijk secretaris

 • Verder kunnen namens het stadsdeel aanwezig zijn:

  • -

   de portefeuillehouder;

  • -

   de marktmeesters;

  • -

   overige medewerkers van het stadsdeel, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen.

 • 3. De commissie kan desgewenst, in ovërleg mét hét stadsdeel, externe adviseurs bij de vergadering uitnodigen,

 • 4. De voorzitter wordt door het Dagelijks Bestuur benoemd en treedt op als techniseh voorzitter, op de procedure en niet op de inhoud.

 • 5. Het marktoverleg vindt ten minste vier maal per jaar plaats. Verdër vindt het overleg plaats als de voorzitter dit nodig acht of als de meerderheid van de marktcommissie, schriftelijk en met opgave van redenen, daarom verzoekt bij de voorzitter.

 • 6. De secretaris nodigt de léden, namens de voorzitter, schriftelijk uit voor de vergadering, met vermelding van de dag, tijd en plaats.

 • 7. De secretaris stuurt namens de voorzitter, spoedeisende vergaderingen uitgezonderd, ten minste tien dagen voor een vergadering de vergaderstukken aan de leden.

 • 8. leder lid tékent voor deelname aan de vergadering de presentielijst voor deelname aan de vergadering. Wie de presentielijst.niét heeft getekend, kan niet deelnemen aan enige stemming.

 • 9. De vergadering wordt niet geopend voordat volgens de presentielijst minimaal drie leden van de marktcommissie aanwezig zijn.

 • 10. Als het in het vorige lid genoemde vereiste aantal leden niet is verschenen, kan door de voorzitter, met een tussentijd van ten minste 24 uur, een nieuwe vergadering worden belegd. Deze vergadering vindt doorgang, ook als niet wordt voldaan aan het vereiste aantal leden.

 • 11. Als in een vergadering individuele kwesties aan de orde komen, woont het lid dat daarbij betrokken is de beraadslaging over dat onderwerp niet bij. In geval van twijfel heeft de voorzitter daarover het laatste woord.

 • 12. Van het besprokene in een vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Het verslag bevat in elk geval:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de ter vergadering aanwezige deelnemers, alsmede degenen die afwezig waren;

  • b.

   vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting, met vermelding van de genomen besluiten.

 • 13. Het verslag van het marktoverleg is openbaar en ligt ter inzage op het marktkantoor.

Artikel 2.6 Periodieke herindeling
 • 1. Bij de periodieke herindeling wordt de volgende procedure gevolgd:

 • a. Voorafgaand aan een herindeling worden eventuele bijzondere plaatsen (conform art.3.8 lid 3) aangewezen;

 • b. Voorafgaand aan de herindeling ontvangt iedere vaste plaatshouder en voorkeurskaarthouder, minimaal 6 weken van te voren, informatie over de herindeling en een uitnodiging om de herindelingbijeenkomst bij te wonen;

 • c Intekenen:

  • -

   Vaste plaatshouders die een grotere of andere plaats willen kiezen, moeten vóór de herindeling bij de afdeling Handhaving Openbare Ruimte (afd. ORV) intekenen;

  • -

   Vaste plaatshouders die op hun eigen vaste plaats willen blijven staan, hoeven niet in te tekenen, zij behouden hun eigen vaste plaats;

  • -

   Voorkeurskaarthouders tekenen in; zij zijn verplicht tijdens de herindeling persoonlijk aanwezig te zijn om een vaste plaats te kiezen;

 • d. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan herindeling wordt gecontroleerd of voldaan wordt aan de voorgeschreven vereisten van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie en moeten alle vaste plaatshouders en voorkeurskaarthouders de volgende stukken overleggen:

  • Uittreksel uit het Handelsregister niet ouder dan 30 dagen;

  • Geldig bewijs van inschrijving Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD/CRK);

  • Geldige inschrijving Marktzaken Gemeente Amsterdam en de eventuele partnerinschrijving

  • Geldig legitimatiebewijs;

  • Geldig bewijs van WA-verzekering;

 • e. Verhindering:

  • -

   Voorkeurskaarthouders en vaste plaatshouders die verhinderd zijn om persoonlijk bij een herindeling aanwezig te zijn, kunnen zich laten vertegenwoordigen met een schriftelijke machtiging. Deze schriftelijke machtiging moet uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de herindeling bij de marktmeester zijn afgegeven en moet, naast de eigen persoonlijke gegevens en handtekening, een geldig afschrift van een legitimatiebewijs van de gemachtigde bevatten;

  • -

   Voorkeurskaarthouders die afwezig zijn en zich niet laten vertegenwoordigen worden geacht geen interesse te hebben in een vaste plaats. Zij worden doorgehaald op de sollicitantenlijst conform art.3.7, onder e van de verordening ;

 • f. Vergroting van de vaste plaats gebeurt zoals bepaald in artikel 3.10 van de Verordening;

 • g. Vaste plaatshouders en voorkeurskaarthouders worden tijdens de herindelingbijeenkomst opgeroepen om persoonlijk uit de open plaatsen een vaste plaats te kiezen. Volgorde:

  • als eerste: de vaste plaatshouders die voor vergroting van hun plaats in aanmerking komen;

  • als tweede: de overige ingetekende vaste plaatshouders;

  • als derde: de voorkeurskaarthouders;

 • h. Plaatsen die tijdens de herindeling vrijkomen omdat de vaste plaatshouder een andere plaats heeft gekozen worden op anciënniteit van inschrijving op de sollicitantenlijst gekozen onder toepassing van art 3.8 van de verordening op de straathandel 2008;

 • i. Samenvoeging van twee enkelvoudige plaatsen op de Ten Katemarkt, die gescheiden zijn door een zogenaamde doorloop of tussenruimte, is niet mogelijk;

 • j. Tijdens de herindeling wordt na iedere keuze bekend welke plaats is gekozen en welke plaats is vrijgekomen;

 • k. Plaatshouders die worden opgeroepen een plaats te komen kiezen, kunnen aangeven op dat moment te passen in afwachting van (een) eventueel nog vrij te komen p!aats(en). Zij kunnen op elk' moment tijdens de herindeling meedingen naar een vrijgekomen vaste plaats op volgorde van inschrijving;

 • l. Ter bevestiging van de keuze moet terstond een formulier worden ondertekend;

 • m. Totdat de herindeling formeel is gesloten kan op anciënniteit van inschrijving een keuze worden gemaakt, Na de formele sluiting kan niet meer gekozen worden;

 • n. Voordat de herindeling van kracht wordt, krijgt iedere vaste plaatshouder een schriftelijke marktplaatsvergunning;

 • o. Vrijgekomen, doch eerder bij herindeling toegewezen dubbele plaatsen mogen riietgesplitst worden in enkelvoudige plaatsen tot de volgende herindeling. Een bij herindeling toegewezen dubbele vaste plaats moet tot de volgende herindeling als eenheid worden gebruikt:

Artikel 2.7 Productstimulering
 • 1. Op grond van artikel 3.14 van dè Verordening kan het Dagelijks Bestuur voorkeurskaarten aanbieden die recht geven op een plaats op de markt. Indien nodig worden in het belang van het functioneren van de markt voorkeurskaarten verstrekt die bestemd zijn voor het verhandelen van door het Dagelijks Bestuur vooraf bepaalde en vastgestelde artikelen. Deze voorkeurskaarten worden verder aangeduid als productstimulering plaatsen.

 • 2. De voorkeurskaarten voor productstimulering zijn uitsluitend geldig zolang de houder in overwegende mate de vastgestelde artikelen verhandelt.

 • 3. Voorkeurskaarten voor productstimulering plaatsen worden aangeboden door een advertentie in het vakblad 'De Koopman', een aankondiging bij het Stadsdeelkantoor West, het marktkantoor en bij de afdeling Marktzaken van de Gemeente Amsterdam.

 • 4. Een plaats-voor een voorkeurskaarthouder op basis van de productstimulering plaats wordt bij de dagelijkse indeling bij voorkeur en in eerste instantie toegewezen aan degene die zich daarvoor binnen de gestelde termijn heeft aangemeld en zich in het register voor de markthandel voor het desbetreffende artikel (bf groep van artikelen) heeft ingeschreven.

 • 5. Als er voor de onder lid 4 genoemde plaatsen meerdere gegadigden.zijn, wordt de voorkeurskaart voor een productstimulering plaats toegewezen op Volgorde van anciënniteit van inschrijving.

Artikel 2.8 Ontheffingen
 • 1. Het Dagelijks Bestuur verleent ontheffing van het verbod zich op de marktplaats te laten vervangen of van de driedaagse plaatsbezetting verplichting indien/onder voorwaarde:

  • a.

   Bij een verminderde plaatsbezetting verplichting van twee dagén per week, diént minimaal één dag te wordèn ingenomen op maandag (geldt alleen voor de-Ten Katemarkt), dinsdag, woensdag of donderdag; controle vindt plaats aan de hand van de presentiegegévens;

  • b.

   Een ontheffing vervalt op het moment dat de vergunninghouder of vervanger gelijktijdig op.een andere markt werkzaam blijkt te zijn of op eigen naam óf als houder van een partnerkaart deelneemt aan de dagelijkse plaatstoewijzing op de Ten Katemarkt of de markt op het Bos en Lommerplein;

  • c.

   Een verzoek om ontheffing wegens ziekte moet schriftelijk worden ingediend, met een korte beschrijving van de reden, waaruit de onmogelijkheid blijkt de marktplaats in fe nemen, Bij het verzoek moeten worden vermeld: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats van de vervanger;

  • d.

   De vervanger van dé vergunninghouder met een vaste plaats of voorkeurskaart moet voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in art. 3.18, lid 2 van de Verordéning. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan geldt in het algemeen dat vervanging mogelijk is, mits: er geen wijziging van de branchegroep optreedt, de vervanging van bepérkte tijdsdüur is;

  • e.

   In geval van vakantié kan vervanging voor maximaal vier aaneengesloten weken per kalenderjaar en twee wekeri elders in het jaar worden toegestaan;

  • f.

   De sollicitant vóór een lósse plaats krijgt geen ontheffing van het verbod om zich te laten vervangen.

Artikel 2.9 Uitstel intrekking
 • In aanvulling op artikel 7.2, lid 6 onder e, van de Verordening, wordt:

  • -

   op verzoek van de erven het intrekken van de vergunning uitgesteld tot twee maanden na het

  • -

   overlijden van de vergunninghouder;

 • de erven gedurende twee maanden binnen deze periode de gelegenheid gegeven de handelsgoederen van de vergunninghouder uit te verkopen.

Artikel 2.10 Eigen materiaal
 • 1. Op grond van de artikel 3.22 van de Verordening kan het Dagelijks Bestuur vergunning verlenen voor het plaatsen van eigen materiaal. Deze vergunning kan worden verleend voor een eigen kraam of verkoopinrichting, mits de feitelijke fysieke situatie dat volgens het Dagelijks Bestuur toelaat en het binnen de maximale dakbelasting van het parkeerdek valt waarop de markt van het Bos en Lommerplein staat.

 • 2. De vergunning ten behoeve van eigen materiaal is persoonsgebonden.

 • a. Het Dagelijks Bestuur kan per markt bepalen hoeveel vergunningen voor eigen materiaal maximaal zullen worden verleend, voor de verkoop van welke waren deze vergunningen zullen worden verleend en voor welke plaatsen op de markt in beginsel een vergunning voor het gebruik van eigen materiaal kan worden verleend.

 • b. Bij de bepaling van het in het eerste lid gestelde zijn de volgende aspecten van belang:

  • -

   de overzichtelijkheid en beheersbaarheid van de markt;

  • -

   een evenwichtige verdeling en beeldbepaling;

  • -

   de plaatselijke situatie;

  • -

   veiligheid- en milieuaspecten en/of aanwezige voorzieningen en aansluitingen;

  • -

   het veilig en niet hinderlijk kunnen plaatsen, uitstallen en verwijderen van het materiaal;

  • -

   het ongehinderd kunnen opbouwen en/of afbouwen van de markt door de kramenzetter.

 • c. Voordat het Dagelijks Bestuur tot vaststelling overgaat, wordt advies ingewonnen bij de marktcommissie.

 • 3. Het Dagelijks Bestuur kan een vergunning voor het gebruik van eigen materiaal weigeren of de verleende vergunning intrekken indien:

 • a. het eigen materiaal afwijkt van de informatie die bij de aanvraag is overgelegd;

 • b. niet (meer) wordt voldaan aan de eisen als genoemd in artikel 2.10, lid 2, sub a en b;

 • c. door het gebruik van het eigen materiaal hinder wordt veroorzaakt.

 • 4. De vaste plaatshouder, voorkeurskaarthouder of sollicitant die in aanmerking wenst te komen voor een vergunning eigen materiaal dient een onderbouwde schriftelijke aanvraag in bij de afdeling Handhaving openbare ruimte van stadsdeel West. Voor de aanvraag moet gebruik worden gemaakt van een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld aanvraagformulier, waarbij moeten worden overgelegd:

 • a. Geldige marktplaatsvergunning / voorkeurskaart/ dagvergunning;

 • b. Geldig bewijs van inschrijving voor de ambulante handel in Amsterdam (marktpas);

 • c. Offerte of duidelijke opgave van het gewenste eigen materiaal met foto's, schaaltekeningen en met vermelding van afmetingen in in- en uitgeklapte toestand;

 • d. Voor de markt op het Bos en Lommerplein: opgave van het totaalgewicht van het object, het eventuele trekkende voertuig en de lading.

 • 5. De uitvoeringseisen voor eigen materiaal zijn:

 • a. Afmetingen:

  • -

   De maximale kraamfrontbreedte (inclusief dissel) mag niet meer bedragen dan twaalf meter bedragen;

  • -

   Hoogte van het eigen materiaal is maximaal 2,75 meter;

  • -

   Doorloophoogte luifel is minimaal 2,10 meter;

 • b. De klep aan de verkoopzijde mag niet buiten de kramen uitsteken. Indien het uiteinde van de openstaande klep zich verder uitstrekt dan de kramen moet de klep afneembaar zijn of geheel omgeklapt kunnen worden.

 • c. Voor het Bos en Lommerplein geldt dat het totaalgewicht van het object, het eventuele trekkende voertuig en de lading niet meer mag bedragen dan 7,5 ton.

 • 6. Bij het verlenen van de vergunning kan het Dagelijks Bestuur nadere voorwaarden stellen.

 • 7. Bij vervanging van het eigen materiaal moet opnieuw een vergunning worden aangevraagd.

3 Dagelijkse gang van zaken en orde op de markt

Artikel 3.1 Markttijden
 • 1. Op marktdagen is het marktterrein voor ambulante handel en reiniging opengesteld van 7.00 uür tot 20.00 uur.

 • 2. Om uiterlijk 18.30 uur moet de markt vrij zijn van goederen en personén die direct of indirect met de markt te maken hebben mét uitzondering van regulier publiek, zodat de dagelijkse reinigingswerkzaamheden zonder problemen kunnen worden uitgevoerd.

 • 3. Reiniging gebeurt vanaf 18.30 uur.

 • 4. De marktkramen van vaste plaatshouders worden vanaf 7.00 uur opgebouwd.

 • 5. De marktkramen moeten vanaf uiterlijk 1.0.30 uür ingericht eh bezet zijh. Dë marktkramen moeten uiterlijk om 18.00 uur leeg zijn en gesloten voor verkoop.

 • 6. De dagelijkse indeling en toelating vindt plaats om 9.00 uur.

 • 7. Als een vaste plaats- of' voorkeurskaarthouder niet om 8.45 uur aanwezig is op de markt, vervalt het rechtop een marktplaats voor die dag.

 • 8. Het Dagelijks bestuur kan toestemming verlenen voor afwijkende tijden.

Artikel 3.2 Onwerkbaar weer
 • 1. De marktmeester zal bij weersverwachtingen met een voorspelling van windkracht 7 of meer in overleg treden met de kramenzetter om de situatie ter plaatse te bespreken en te besluiten de. markt al dan niet door te laten gaan.

 • 2. De: markt gaat in ieder geval niet door of wordt ontruimd als het KNMI verwacht dat de windkracht boven land 17 meter per seconde (windkracht 8) of krachtiger is. Bij extreme weersomstandigheden of verwachting daarvan, kan de marktmeester, in het belang van de veiligheid van personen en zaken op de markt, besluiten dat de markt die dag niet.doorgaat. Hiërbij wordt hij door de kramenzetter geadviseerd.

 • 3. Het is verboden bij onwerkbaar weer, kramen of ander verkoopmateniaal op'te zettén ehiin te richten en daarmee een marktplaats te bezëtten. Dit betekent ook dat bij het uitroepen van onwerkbaar weer tijdens de markturen, de markt onverwijld ontruimd moet worden. Het stadsdeel is riiet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het opbouwen en inrichten van de markt en/of door het innemen van een plaats op de markt.

Artikel 3.3 Standwerkers
 • 1. De standwerker moet voorafgaand aan de loting aan de marktmeester opgeven met welk artikèl hij/zij op de markt wil kómen.

 • 2. De toewijzing van plaatsen voor standwerkers kan alleen op de aangewezen standwerkerplaats:

 • 3. De loting voor standwerkers vindt plaats om 8.30 uur door de marktmeester.

 • 4. Voör standwerkers is hét Standwerkerreglement Van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) van toepassing, met uitzondering van artikel 2.

 • 5: De standwerker mag gebruik maken van een eigen kraam of uitstalmateriaal met een lengte van ten hoogste drie meter of een marktparasol met een maximale doorsnee van drie méter.

 • 6. De achterzijde van de kraam mag niet worden afgedicht met een voertuig.

 • 7. Voor standwerkers zijn de vólgende artikelen of groepen van artikelen verboden:

  • a.

   Uitzoekpartijen en/of aanbod van diverse verschillende producten of productgroepen

  • b.

   Maatgebonden artikelen als schoeisel en kleding, met uitzondering van demonstratieartikelen;

  • c.

   Etenswaar bedoeld voor onmiddellijke consumptie;

  • d.

   Gebruikte goederen.

Artikel 3.4 Toewijzing marktplaats dagelijkse indeling
 • 1. De dagelijkse indeling vindt op de Ten Katèmarkt plaats op de hoek van de Ten Katestraat en de Hasebroekstraat en op de markt op het Bos en Lommerplein onderaan de hellingbaan. Daarbij geldt:

 • a. Sollicitanten moeten persoonlijk aanwezig te zijn bij de plaatstoewijzing;

 • b. Vaste plaatshouders die niet in staat zijn tijdig hun plaats in te nemen moeten bij vertraging uiterlijk om 8.45 uur de vertraagde komst melden bij de marktmeesters, met een maximum van zes aankondigingen per jaar;

 • c. Vaste plaatsen die niet om 8.45 uur zijn bezet en waarvan geen vertraagde komst bekend is of waarvan het aantal van zes aankondigingen van vertraagde komst per jaar is overschreden, worden voor die dag als losse plaatsen uitgegeven;

 • d. Als na de dagelijkse indeling door de marktmeester blijkt dat marktplaatsen open blijven, kan in de volgende volgorde uitbreiding van de marktplaatsen plaatsvinden:

  • 1.

   Vaste plaatshouders met een enkelvoudige plaats;

  • 2.

   Voorkeurskaarthouders met een enkelvoudige plaats;

  • 3.

   Sollicitanten op anciënniteit met een enkelvoudige plaats;

  • 4.

   Vaste plaatshouders met een meervoudige plaats;

  • 5.

   Voorkeurskaarthouders met een meervoudige plaats;

 • e. Voor de Ten Katemarkt geldt dat marktplaatsen met een doorloop niet mogen worden samengevoegd en doorlopen vrij moeten blijven van obstakels.

 • 2. De marktmeester geeft per dag, afhankelijk van de omstandigheden, toestemming voor gebruik van extra ruimte.

 • 3. Tijdens de dagelijkse indeling wordt een lijst van gegadigde sollicitanten gemaakt om het aantal losse plaatsen te kunnen bepalen. Sollicitanten die niet tijdig aan de indeling deel kunnen nemen moeten de vertraging uiterlijk om 8.45 uur bij de marktmeester melden.

 • 4. Gegadigden die zich op de indelingslijst laten plaatsen, verplichten zich tot deelname.

Artikel 3.5 Aanvoer en opslag van zaken en waren en het plaatsen van voertuigen
 • 1. Het is verboden om op marktdagen vóór 7.00 uur en na 18.30 uur zaken en waren op het marktterrein aan en af te voeren en voertuigen te plaatsen. Op het Bos en Lommerplein moet de vergunninghouder in de wintertijd zijn plaats uiterlijk om 18.00 hebben ontruimd

 • 2. Op de Ten Katemarkt is de vergunninghouder met eigen materiaal verplicht om tussen 7.00 uur en 7.30 uur zijn standplaats in te nemen en mag hij deze pas na 17.30 uur verlaten, tenzij de marktmeester toestemming geeft hiervan afte wijken; op het Bos en Lommerplein moet de standplaats voor 8.30 uur zijn ingenomen.

 • 3. De aanvoer naar de marktplaats is toegestaan tot uiterlijk 10.30 uur.

 • 4. Het plaatsen van voertuigen op het marktterrein is né 10.30 uur niet toegestaan, tenzij de marktmeester toestemming geeft hiervan af te wijken;

 • 5. Het oprijden met voertuigen op het marktterrein Ten Katemarkt voor de afvoer van goederen van de marktplaats is toegestaan gedurende de wintertijd vanaf 16.30 uur en gedurende de zomertijd vanaf 17.00 uur; voor de markt op het Bos en Lommerplein gelden afvoertijden van 16,00 uur, respectievelijk 16.30 uur.

 • 6. De marktplaats moet op de Ten Katemarkt gedurende de wintertijd tot minimaal 16.30 uur worden bezet en met voldoende koopwaar - naar bevinding van de marktmeester - te zijn ingericht en gedurende de zomertijd tot minimaal 17.00 uur te worden bezet en met voldoende koopwaar - naar bevinding van de marktmeester - te zijn ingericht.

 • 7. De marktplaats moet op de markt op het Bos en Lommerplein gedurende de wintertijd tot minimaal 16.00 uur worden bezet en met voldoende koopwaar - naar bevinding van de marktmeester - te zijn ingericht en gedurende de zomertijd tot minimaal 16.30 uur te worden bezet en met voldoende koopwaar - naar bevinding van de marktmeester - te zijn ingericht.

 • 8. Voor de markt op het Bos en Lommerplein gelden de volgende regels met betrekking tot parkeren:

  • a.

   De aanvoerroutes moeten vrijgehouden worden ten behoeve van een vrije toegang tot het marktterrein;

  • b.

   De slagboom is dicht tussen 11 ;00 uur en 16.00 uur;

  • c.

   Het aanvoermateriaal mag uitsluitend op de bestemde en gemarkeerde plaats achter de kraam worden gestald;

  • d.

   Aanvoermateriaal dat - met inachtneming van de opstelruimte voor de marktkraam - niet binnen de grenzen van de marktplaats kan worden opgesteld, wordt na het lossen van de lading direct van het marktterrein verwijderd;

  • e.

   Overige voertuigen moeten elders, buiten het marktterrein in de daarvoor bestemde vakken worden geparkeerd.

  • f.

   Op het marktterrein geldt een wegsleepregeling;

  • g.

   De parkeerlus voor de ingang van de hellingbaan is bestemd voor het tijdelijk parkeren van de voertuigen van de marktkooplieden tijdens de loting.

Artikel 3.6 Energie- en watervoorziening
 • Op de markt beschikbare voorzieningen voor elektriciteit en water zijn bedoeld voor marktplaatshouders., Daarbij gelden de volgende bepalingen:

  • a.

   Per marktkraam mag één aansluiting van 220 volt worden benut;

  • b.

   De maximale belasting mag niet worden overschreden. Het gebruik van goedgekeurde (NEN 1010) stekkers, snoeren en overige componenten is verplicht;

  • c.

   Er mag uitsluitend van het stekkercompartiment in de stroomkasten gebruik worden gemaakt;

  • d.

   Gebruik van een extra 220 volt- of 380 voltaansluiting is alleen toegestaan na goedkeuring door de marktmeester;

  • e.

   Aansluiting voor 380 volt voor koelen of verwarmen wordt verleend als dat wettelijk vereist wordt voor de verkoop van het betreffende artikel. Vaste plaatshouders verkrijgen hiervoor een, schriftelijke goedkeuring van de marktbeheerder

  • f.

   Sollicitanten moeten gebruik van een 380 voltaansluiting vóór aanvang van de dagelijkse loting bij de marktmeester aangeven en mondelinge goedkeuring van het gebruik hebben;

  • g.

   Het gebruik van een extra 220/380 voltaansluiting en het gebruik van het watertappunt wordt aan de gëbruiker belast volgens de geldende tarieventabel marktgelden West;

  • h.

   Het watertappunt is tijdens markturen beschikbaar voor vergunninghouders als dat nodig is voor het verkoopartikel en/of als Marktbeheer gebruik voor andere marktdoeleinden noodzakelijk acht. De marktmeester kan toestemming geven voor gebruik. Vaste plaatshouders krijgen hiervoor goedkeuring van Marktbeheer; sollicitanten moeten het gebruik van een watertappunt vóór aanvang van de dagelijkse loting bij de marktmeester aangeven en mondelinge goedkeuring hebben van het gebruik;

  • i.

   De voorzieningen moeten zorgvuldig worden behandeld, vrijgehouden worden van obstakels en vrij toegankelijk blijven;

  • j.

   Bij storing en/of schade moet direct de marktmeester in kennis worden gesteld;

  • k.

   Bij misbruik of gebruik van ondeugdelijk materiaal kan de marktmeester de aansluiting onmiddellijk beëindigen;

  • l.

   Indien er sprake is van het onder lid k geconstateerde feit is de marktmeester gerechtigd het ondeugdelijk materiaal ih beslag te nemen;

  • m.

   Het.is verboden om veranderingen aan voornoemde voorzieningen aan te (laten) brengen.

Artikel 3.7 Verbod op artikelen
 • 1. Het is verboden de volgende artikelen of groepen van artikelen in voorraad te hebben, uit te stallen, voor de verkoop aan te bieden of te verkopen:

  • a.

   Motorvoertuigen;

  • b.

   Wapens en messen, uitgëzonderd keukenmessen vanuit een gesloten vitrine;

  • c.

   Pornografie en seksartikelen;

  • d.

   Gebruikte goederen, tenzij dit voor het publiek duidelijk zichtbaar wordt aangegeven;

 • 2. Het is verboden, behalve op de daarvoor aangewezen plaatsen, de volgende artikelen of groepen van artikelen in voorraad te hebben, uit te stallen, voor de verkoop aan te bieden of te verkopen:

  • a.

   Verse poelierswaren;

  • b.

   Verse viswaren;

  • c.

   Ter plaatse gebakken, gekookte of anderszins bereide drink- en etenswaren;

 • 3. Het is verboden om alcoholische dranken te verkopen, indien niet wordt voldaan aan relevante wet- en regelgeving.

4 Verplichtingen van de vergunninghouder

Artikel 4.1 Legitimatie

Degene die een standplaats op de markt inneemt, moet op eerste aanvraag van de marktmeester aantonen dat hij vergunninghouder is en een geldige inschrijving bij het centrale marktregister kunnen tonen.

Artikel 4.2 Verboden gedragingen
 • Het is de vergunninghouder verboden:

  • a.

   zonder vergunning of toestemming van het Dagelijks Bestuur ander materiaal dan het aangeboden standaard huurmateriaal voor marktkramen te gebruiken;

  • b.

   doorlopen tussen de marktplaatsen op enigerlei wijze te belemmeren ofte blokkeren;

  • c.

   alcohol, drugs en andere stimulerende middelen in de marktkraam te hebben en/ofte gebruiken.

Artikel 4.3 Marktgeld
 • Vergunninghouders zijn verplicht het verschuldigde marktgeld overeenkomstig de geldende heffingsverordening en tarieventabel van stadsdeel West te voldoen.

Artikel 4.4 Schoonhouden en opleveren standplaats
 • 1. De vergunninghouder:

  • a.

   zorgt ervoor dat zijn standplaats er goed verzorgd uitziet;

  • b.

   moet te allen tijde voorkomen dat verpakkingsmaterialen van zijn te koop aangeboden goederen en ander afval van zijn kraam de omgeving van zijn marktkraam verontreinigen;

  • c.

   levert voordat hij het marktterrein verlaat zijn standplaats en onmiddellijke omgeving daarvan schoon op en zorgt voor de afvoer van zijn afval.

 • 2. De vergunninghouder die gerede eet- en drinkwaren verkoopt, plaatst aan de voorzijde van zijn marktplaats voldoende afvalbakken voor etensresten, verpakkingsmateriaal en ander afval.

 • 3. Op eerste aanwijzing van de marktmeester moet de vergunninghouder het aanwezige vuil en/of afval binnen 30 minuten na aanwijzing opgeruimd of verwijderd hebben;

 • 4. De vergunninghouder moet zijn afval deponeren in de daarvoor door het stadsdeel geplaatste voorzieningen. Indien op de markt aanwezig mag de koopman hier zijn afval aanbieden of hij moet zijn afval meenemen.

 • 5. Vloeibaar afval in de vorm van oliën of vetten wordt door de vergunninghouder zelf opgeruimd en meegenomen van het marktterrein.

 • 6. Dierlijk afval wordt door de vergunninghouder zelf meegenomen van het marktterrein en aangeboden aan een verwerkingsbedrijf.

 • 7. Kosten voor het verwijderen van onjuist aangeboden of niet opgeruimd afval worden bij de overtreder in rekening gebracht.

Artikel 4.5 Verwarmingstoestellen
 • 1. Voor zover de Wet Milieubeheer of daarop gebaseerde besluiten niet van toepassing zijn, mogen op voor het bakken en/of bereiden van gerede etenswaren aangewezen plaatsen verwarmingstoestellen of bak- en kookinstallaties worden gebruikt.

 • 2. De verwarmingstoestellen en bak- en kookinstallaties moeten aan alle wettelijke eisen voldoen. Van toepassing zijnde keuringsrapporten moeten op verzoek van de marktmeester worden getoond.

 • 3. Alleen goedgekeurde verwarmingstoestellen mogen worden gebruikt en brandweervoorschriften moeten stipt worden uitgevoerd.

 • 4. De vergunninghouder moet voorkomen dat er brandgevaarlijke situaties en/of overlast van rook, stank of anderszins ontstaan.

 • 5. Aangewezen bakplaatsen moeten in verband met brandveiligheid minimaal aan één zijde een doorloop hebben.

 • 6: Bij het gebruik van verwarmingstoestellen moet een blusvoorziening aanwezig zijn die voldoet aan alle geldende wettelijke eisen.

5. Handhaving en sancties

5.1. Algemeen
 • a.

  Bij cumulatie of ernstige overtredingen kan het dagelijks bestuur van onderstaande stappen afwijken en direct overgaan tot zwaardere maatregelen.

 • b.

  Nadat eén termijn van drie jaar is verlopen, zonder dat enige ovértreding plaatsvond, beginnen onderstaande stappen van voren af aan.

 • c.

  Op besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), is art. 4:8 Awb van toepassing. Dat beteként dat het voornemen voor élk handhavingsbesluit vooraf aan de overtreder bekendgemaakt wórdt. In geval van noodzaak tot acuut optreden kan ook achteraf een mededeling gedaan wordën.

 • d.

  Bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Verordening en/of dit marktreglement kan het Dagelijks Bestuur bestuurlijk beslag leggen op goederen en/of voertuigen waarmee de overtreding wordt veroorzaakt. Voordat tot bestuurlijk beslag wordt overgegaan, krijgt de overtreder in beginsel de gelegenheid binnen redelijke termijn zijn overtreding ongedaan te maken, tenzij er sprake is van spoedeisende omstandigheden. Bij weigering kunnen de objecten die de overtreding veroorzaken in beslag worden genomen. Nietrbederfelijke goederen worden tijdelijk opgeslagen tot de eigenaar de kosten van het venvijderen en van het opslaan heeft voldaan. Als hij dat niet binnen 3 maanden döet, worden de goéderen verkocht. Bederfëlijke waar wordt direet vernietigd. De overtreder moet desondanks de gemaakte kosten voldoen.

5.2. Aanwijzingen
 • Vergunninghouders moeten allë door de dienstdoende marktmeesters en handhavers, in het belang van hët functioneren van de markt gegeven aanwijzingen onmiddellijk en stipt opvolgen (art 7.1 Verordening).

5.3. Overtredingen Verordening en Marktreglement
 • Overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Verordening en/of dit Marktreglement wordt als volgt bestuursrechtelijk gehandhaafd:

  • a.

   Bij constatêring van een overtreding volgt een eerste, schriftelijke waarschuwing;

  • b.

   Bij herhaling van de geconstateerde overtreding volgt een tweede, schriftelijke waarschuwing;

  • c.

   Bij een tweede herhaling van de geconstateerde overtreding volgt een tijdelijke intrekking/weigering van de vergunning/verwijdering van de markt Voor maximaal drie marktdagen;

  • d.

   Bij een derde herhaling van de geconstateerde overtreding volgt een tijdelijke intrekking van de vergunning/verwijdering van de markt voor maximaal 5 dagen;

  • e.

   Bij een vierde herhaling van de geconstateerde overtreding volgt intrekking/weigering van de vergunning en doorhaling van de sollicitantenlijst tot maximaal 5 jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

5.4. Standwerker onvoldoende actief
 • De standwerker die naar het oordeel van de Marktmeester op een hem/haar toegewezen standwerkerplaats niet of onvoldoende actief is, wordt:

  • a.

   Bij eerste overtreding schriftelijk een proeftijd van drie maanden opgelegd.

  • b.

   Bij herhaling van de constatering binnen deze proeftijd, volgt voor 1 jaar uitsluiting van het verkrijgen van een vergunning voor een standwerkerplaats.

5.5 Gelijktijdige plaatsbezetting
 • Bij constatering van gelijktijdige plaatsbezetting op meer dan één markt binnen Amsterdam op naam van één vergunninghouder wordt als volgt gehandhaafd:

  • a.

   Onmiddellijke verwijdering van de vergunninghouder of diens vervanger en zijn handelsgoederen van de markt waar hij als vaste plaatshouder staat ingeschreven;

  • b.

   Tijdelijke intrekking/weigering van de vergunning voor de eerstkomende kalenderweek;

  • c.

   Als binnen twee jaar een herhaling van dit feit wordt geconstateerd, volgt intrekking/weigering van de vergunning en doorhaling van de sollicitantenlijst voor 3 jaar.

5.6. Vervuiling standplaats
 • Overtreding van het bepaalde in artikel 4.4 van het Marktreglement wordt als volgt gehandhaafd:

  • a.

   Als de vergunninghouder niet op eerste aanwijzing van de marktmeester het aanwezige vuil en/of afval binnen 30 minuten heeft opgeruimd of verwijderd, kan de marktmeester spoedbestuursdwang opleggen waarbij het kostenverhaal op € 45 wordt geschat;

  • b.

   Vindt binnen 1 jaar opnieuw overtreding van dit artikel plaats, dan wordt een dwangsom opgelegd van € 100;

  • c.

   Vindt daarna binnen 1 jaar opnieuw overtreding plaats van dit artikel, dan wordt een dwangsom opgelegd van € 250;

  • d.

   Vindt daarna binnen 1 jaar opnieuw overtreding plaats van dit artikel, dan wordt een dwangsom opgelegd van € 500;

  • e.

   Vindt daarna binnen 1 jaar opnieuw overtreding plaats van dit artikel, dan wordt een dwangsom opgelegd van € 1000;

  • f.

   Vindt daarna binnen 1 jaar opnieuw overtreding plaats van dit artikel, dan volgt tijdelijke intrekking/weigering van de vergunning/verwijdering van de markt voor 1 maand;

  • g.

   Vindt daarna binnen 1 jaar opnieuw overtreding plaats van dit artikel, dan volgt tijdelijke intrekking/weigering van de vergunning/verwijdering van de markt voor 1 jaar;

  • h.

   Vindt daarna binnen 1 jaar opnieuw overtreding plaats van dit artikel, dan volgt tijdelijke intrekking/weigering van de vergunning/verwijdering van de markt voor minimaal 2 jaar.

6 Overgangsrecht

Artikel 6.1 Lopende handhavingzaken
 • Lopende handhavingzaken worden vanafde dag van inwerking treding volgens dit Marktreglement afgehandeld.

7 Slotbepalingen

Artikel 7.1 Inwerkingtreding
 • Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Artikel 7.2 Citeertitel
 • Dit reglement wordt aangehaald als Marktreglement stadsdeel West 2012.

Artikel 7.3
 • Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West heeft op 4 december 2012 het Marktreglement stadsdeel West 2012 vastgesteld. Het reglement bevat beleid en nadere regels op grond van artikel 6.1 van de Verordening op de Straathandel 2008 voor de markten in stadsdeel West.

 • Ingetrokken zijn het Marktreglement en het Reglement Adviescommissie van het voormalige stadsdeel Bos en Lommer (11 mei 2004/3143), het Beheerreglement Ten Katemarkt (14 april 2010), het Besluit Eigen Materiaal 2004 van voormalig stadsdeel Oud-West en het Marktreglement Vespuccimarkt van voormalig stadsdeel De Baarsjes.